РЕШЕНИЕ №                                         

Гр. Сливен, 08.08.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседания на деветнадесети юли през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА;

 

като се запозна с докладваното ч.гр.д. № 423\11г. по описа на ОС – гр. Сливен, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК – за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в неправилно посочване на сумата, до която следва да бъдат уважени предявените искове в противоречие с формираната в мотивите решаваща воля на съда.

С разпореждане от 19.07.2012г. съдът е открил производството по чл. 247 от ГПК, като на основание чл. 247, ал.2 от ГПК съдът е уведомил страните за откритото по инициатива на съда производство.

В указания едноседмичен срок ищецът чрез своя пълномощник – адв. Т. И., представя писмено становище за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка относно размера на сумата до която следва да бъде уважен предявения иск, а именно 17496.11евро вместо посочената сума от 17041.11 евро.

В едноседмичния срок ответникът Т.А.Т. не е представил становище.

Въз основа на данните от делото се установява следното:

С решение от 28.06.2012г. съдът е уважил предявения от Б.М. против Т.А.Т. искове за сумата 17041.11евро (седемнадесет хиляди четиридесет и едно евро и 11 евроцента), представляваща ½ част от заплатените от Б.М. като солидарен длъжник наред с ответника Т.А.Т. в полза на „Банка Ди кредито кооперативо деле преалпи” вноски по договор за кредит от 11.04.2005. за периода от 09.09.2006г., като е отхвърлил предявения иск над размера от 17041.11 евро до пълния размер от 21879.64 евро, както и за претендираната мораторна лихва от 10000 евро като неоснователни и недоказани.

В мотивите към решението си относно направеното о ответника възражение за погасителна давност, съдът е приел, че същото е основателно за  ½ от платените от ищеца 15 бр. вноски по договора за кредит за периода до 09.09.2006г., всяка от които в размер на 584.47 евро – общо 8767.05 евро, ½ от които е в размер на 4383.53 евро. Съответно разликата, за която възражението за изтекла погасителна давност е неоснователно и предявения иск следва да се уважи е 17496.11 евро.

Посочвайки в диспозитива на решението сумата, за която предявеният иск следва да се уважи, съдът е посочил като сума размера на разликата между предявения иск 21879.64 евро и сумата 4838.53 евро, вместо 4383.53 евро.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че в постановеното от съда решение от 28.06.2012г. следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на решението на стр. 11, ред 12 и ред 21 от долу нагоре вместо сумата „17401.11 евро” да се чете „17496.11 евро”.

В мотивите на решението съдът е изложил ясно и недвусмислено своите изводи, относно начина на определяне на сумата, за която предявеният иск следва да се уважи и, която както е посочено в мотивите е 17946.11 евро. Допуснатата технически грешка е при изчисляване на сумата в диспозитива на решението, като сумата от 17496.11 евро съответства на направените изчисления в мотивировъчната част на решението и изразената правна и фактическа логика, при която следва да бъде разрешен правния спор между страните.

Водим от гореизложеното

РАЗПОРЕДИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение от 28.06.2012г. по гр.д. № 423/11г. по описа на ОС – Сливен като  в диспозитива на решението, като на стр. 11, ред 12 и ред 21 отдолу нагоре вместо сумата „17401.11 евро” и с думи „(седемнадесет хиляди четиристотин и едно евро и 11 евроцента)” ДА СЕ ЧЕТЕ 17946.11 евро и с думи „(седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест евро и 11 евроцента).

 

Решението да се счита неразделна част от решение от 28.06.2012г. по гр.д. № 423/11г. по описа на ОС – Сливен  и подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред АпС – Б.!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: