Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       № 261

 

гр. Сливен, 08.12.2011 г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  открито заседание на седми декември две хиляди и единадесета година в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                   МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                        мл.с.    КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на прокурора ……...……… и секретаря Р.Г., като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова въз.гр.  д.  N 461 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно, намира правното си основание и се движи по реда на глава двадесета ГПК.

Образувано е въз основа на подадени от ответника в първоинстанционното производство М.Д.П. *** и чрез  процесуалния  представител адв. П. ***, въззивни жалби, както и допълнение- уточнение към тях. Атакува се в осъдителните му части  Решение № 643/12.08.2011г. по гр.д.№ 5038/2010г. по описа на РС-Сливен. Иска се отмяна на обжалваните части и постановяване на решение, с което да бъдат отхвърлени първоначално предявените искове.

С обжалваното решение е уважен иск по чл.62, ал.2 ЗЗД, като ответницата - настояща въззивна страна е осъдена да заплати на ищеца сумата в размер на 5392,18 лв., представляваща обезщетение за сторени от ищеца необходими разноски за ремонт на покрива на жилищна сграда, находяща се в гр.Сливен, ул.”Одрин” № 19, поземлен имот с идентификатор 67338.531.104 по кадастралната карта на гр.Сливен, съобразно дела й в общите части на сградата, ведно с лихва за забава върху тази главница в размер на 809,74 лв., считано от датата на завършване на ремонта – 04.02.2009г. до датата на подаване на исковата молба – 24.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, като е отхвърлил предявения иск над посочените размери до първоначално претендираните с исковата молба размери, като неоснователни и недоказани. Със същото решение съда е осъдил ответницата П. да заплати на ищеца и сумата 1032,72 лв., представляваща неоснователно обогатяване в размер на полезните разноски, извършени за топлоизолация на горепосочената сграда, съобразно дела й в общите части, ведно с лихва за забава върху тази главница в размер на 193,01 лв., считано от 04.02.2009г./ датата на завършване на ремонта/ до датата на подаването на исковата молба – 24.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, като е отхвърлил предявените искове над посочените размери до размерите претендирани в исковата молба като неоснователни и недоказани. С решението ответницата е осъдена да заплати и деловодни разноски в размер на 749,87 лв., съобразно уважената част от иска.

С въззивната жалба не са направени искания за събиране на доказателства във въззивната фаза на процеса.

В срока по чл.263, ал.1 ГПК от ищеца в първоинстанционното производство не е депозиран писмен отговор.

В същия срок не е подадена насрещна въззивна жалба.

При извършване на проверка, досежно допустимост и редовност на въззивните жалби и допълнението към тях, съгл. чл.267, ал.1 ГПК, настоящия съдебен състав с Определение от 03.11.2011г., държано в закрито съдебно заседание е прекратил частично производството  в частта, с която е обжалвано решението в неговата цялост, поради липса на правен интерес за ответницата и производството  е продължило  за проверка на атакуваното решение в неговите осъдителни части.

С разпореждане от 04.11.2011г. на съдията –докладчик, исковата молба е оставена без движение като нередовна по смисъла на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 ГПК, с указания към ищеца за отстраняване на констатираните нередовности в едноседмичен срок от получаване на съобщението. Съобщението е било връчено на 08.11.2011г. по реда на чл.46 ГПК на съпругата на ищеца с поето задължение от нейна страна за предаването му. Едноседмичният срок за отстраняване на нередовностите по исковата молба е изтекъл на 15.11.2011г., в който срок констатираните нередовности по исковата молба не са били отстранени. Последното обуславя прекратяване на производството, а доколкото по нередовната искова молба има постановено съдебно решение на СлРС, то се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено.

В изпълнение на дадените в т.7 на  ТР № 2/02.07.2004г. по тълк.гр.д.№ 2/2004г., ВКС ОСГК и ТК указания,  с Определение от 23.11.2011г. делото е насрочено в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

В с.з. въззивницата се явява лично и с упълномощени процесуални представители по чл.32,т.1 ГПК, адв.Х. и адв.П. ***. Подържа се становище за обезсилване на обжалваното решение, тъй като нередовностите на исковата молба, констатирани от въззивния съд не са били отстранени в срок от въззиваемия.

Въззиваемият, редовно призован не се явява и не се представлява. В писмена молба, входирана в деловодството на Окръжен съд-Сливен с вх.№ 8297/07.12.2011г., въззиваемия чрез процесуалния си представител по пълномощие излага подробни съображения за незаконосъобразност на разпореждането, с което е оставена исковата молба без движение и моли съда да го отмени. На първо място се посочва, че вина за пропускането на срока за отстраняване на нередовностите по исковата молба има пълномощника на страната, тъй като по делото са му предадени две съобщения, а именно от 03.11.2011г. с препис от определението на съда за частично прекратяване на въззивното производство и от 04.11.2011г. за оставяне на исковата молба без движение, като не е забелязал последното съобщение. На следващо място твърди, че въззивния съд за да остави исковата молба без движение, изцяло е възприел становището на жалбоподателката, изразено както във въззивната жалба, така и направено пред първоинстанционния съд. Счита, че няма законова забрана изложените твърдения в исковата молба да препращат към писмени доказателства приложени към нея, като не е необходимо в конкретния случай да се изреждат в исковата молба по вид и стойност отделните извършени строително монтажни работи. Намира също така процедурата при постановяване на разпореждането от 04.11.2011г. и довеждането му до знанието на въззиваемия – ищец в първоинстанционното производство за незаконосъобразно проведена. Указанията на съда не били ясно формулирани и напълно възпроизведени в съобщението, както и не бил връчен препис от разпореждането на съда за оставяне на исковата молба без движение, докато препис от определението от 03.11.2011г. бил връчен.

С мотивирано определение, държано в открито съдебно заседание молбата на въззиваемия за отмяна разпореждането на съда от 04.11.2011г. е оставена без уважение. Въззивният съд е намерил исковата молба за нередовна, поради несъответствие между изложените фактически твърдения и формулирания петитум, тъй като в исковата молба ищеца е твърдял, че са извършени СМР като е посочил техния брой и вид, който не съответства на претендираните за заплащане, доколкото исковата молба препраща към протокол № 1/03.02.2009г. за извършени СМР. В тази връзка са дадени точни и ясни указания на ищеца, а именно да посочи точния брой и вид на извършените СМР, които претендира за заплащане като необходим разход, като в съобщението указанията са възпроизведени дословно. По отношение  наведеното твърдение за порочност на процедурата по връчване на разпореждането, съда намира същото за неоснователно, тъй като съгласно нормата на чл.7, ал.2 ГПК, която е основен принцип в гражданското съдопроизводство, съда връчва препис от актовете си, когато те подлежат на самостоятелно обжалване. Ето защо на въззиваемия е бил връчен препис от определението на съда за частично прекратяване на въззивното производство, в което е указан и реда за обжалването му, докато препис от разпореждането от 04.11.2011г., с което е оставена без движение исковата молба не е бил връчен, тъй като то не подлежи на самостоятелно обжалване. Пропускането на срока за отстраняване нередовностите на исковата молба се дължи на проявена небрежност на самата страна.

 

 

С оглед изложените съображения, Сливенски окръжен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 643/12.08.2011г. по гр.д.№ 5038/2010г. по описа на РС-Сливен, като постановено по ненадлежно предявен иск.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на  Г.Д.К., ЕГН: ********** *** против М.Д.П., ЕГН: ********** ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 5038/2010г. по описа на РС-Сливен.

 

Решението в частта, с която е прекратено производството, имаща характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл.274, ал.1,т.1 ГПК пред ВКС РБ в едноседмичен срок от съобщаване на решението.

Решението в останалата му част подлежи на обжалване с касационна жалба, при наличие на предпоставките по  чл.280 ГПК, пред ВКС РБ, в едномесечен срок от връчването на страните.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1.

                                                                                    2.