Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 81

     Гр. Сливен, 24.10.2011г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и единадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря П.С. и  с участието  на  прокурора  Димитър Димитров като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 466 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази :

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ И.И.И. с ЕГН ********** ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град Сливен за определяне на настойник.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: