Р Е Ш Е Н И Е  № 18

 

Гр. Сливен  22.03.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение  в публично

 заседание на…………двадесет и трети февруари………………………………

през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                           Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………П.С.…… …………..……и с участието на прокурора………………………………………………………….……..като разгледа  докладваното от  Снежана Бакалова…………….….гр.дело № 467 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е с правно основание чл. 55 ал.1 пр. първо от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата си молба, че на 01.04.2007г. между НЗОК представлявана от Директора на РЗОК - Сливен и Болнична база за активно лечение - Сливен към ВМА - София е сключен договор №200356/01.04.2007г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Съгласно тези договори в предмета на дейност е включена КП №124 „Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия". Със сключеният договор страните по тях МБАЛ - Сливен към ВМА - София и НЗОК /РЗОК - Сливен са се задължили да изпълняват своите задължения, съгласно клаузите- да предоставят медицинска помощ по вид и обем на ЗЗОЛ съгласно НРД 2006 и НЗОК да заплаща извършената дейност. През 2007г. контролните органи на РЗОК - Сливен са извършили проверки на дейността на МБАЛ - Сливен към ВМА - София и са установили несъответствие между договорената и оказана медицинска помощ. Съставени са медицински протоколи и заповеди за санкция . Същите са обжалвани пред Административен съд Сливен и са влезли в сила. При извършване на проверката е доказано че МБАЛ - Сливен към ВМА - София е нарушила индикациите за хоспитализация, диагностично-лечебния алгоритъм и критериите за дехоспитализация по различните клинични пътеки подробно описани в решенията на АС - Сливен. Това е дало основание на директора на РЗОК - Сливен да издаде на основание т. 255 от Решение № РД-УС -04-17/20.01.2009г. на УС на НЗОК, протоколи за неоснователно получени суми. След влизане в сила на заповедите за санкция са изготвени и протоколи за неоснователно получени суми и са изпратени писмени покани до лечебното заведение. Сумите не са внесени. Договор №200356/01.04.2007г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки сключен между НЗОК представлявана от Директора на РЗОК - Сливен и Болнична база за активно лечение - Сливен към ВМА - София е изтекъл на 31.12.2007г. Сумите са останали несъбрани и след изпращане на писмени покани от страна на НЗОК/РЗОК - Сливен .Съгласно разпоредбата на чл.235, ал.З от НРД 2006, когато договорът е прекратен или не се дължат плащания по него, сумите се събират по съдебен ред. Договорът е приключил своето действие на 31.12.2007г. След приключване на съдебното оспорване и влизане на заповедите в сила са изготвени писмените покани в съответствие с постановените решения. Лечебното заведение нееднократно е поканено да заплати сумите по поканите,  но това не е извършено. Съгласно ПМС № 168/02.07.2009г. обнародвано в ДВ №51/07.07.2009г. и приетия с него Правилник за устройството и дейността на Военномедицинска академия се променя името на ББАЛ - Сливен към ВМА- София - Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен към ВМА - София. Предвид на горното и на основание чл.55 от Закона за задълженията и договорите, моли съда да осъди ответника МБАЛ - Сливен към ВМА - София да заплати сумата от 38 882 лв., в едно със законната лихва от дата на получаване , както да ни присъди направените по делото съдебно деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение. С допълнителна искова молба ищецът уточнява че сумите за които претендира са както следва:

1. По ПНПС №РД-13-05-187/18.12.2011г. – 6 060лв Писмена покана      №29-02-18/25.01.20 Юг.- 7028.59 лв.;

2.. По ПНПС №РД-13-05-186/18.12.2009. – 3 333лв. Писмена покана      №29-02-17/25.01.2010г.- 4070.36 лв.

3.По ПНПС №РД-13-05-185/18.12.2009. - 28 009лв. Писмена покана      №29-02-16/25.01.2010г.-34782.83 лв.

4.По ПНПС №РД-13-05-188/18.12.2009. - 1480лв. Писмена покана         №29-02-19/25.01.201 Or.-1840.58 лв.

Сумите в писмените покани са с изчислена към момента на издаването им лихва. Сумите са установени като са умножени броя на Клиничните пътеки за които има влязла в сила заповед за налагане на санкция по определените за годината цени на клиничните пътеки. Основанието на което се претендират сумите е първата хипотеза на чл.55 от ЗЗД, а именно получени суми без основание. При описаните в Протоколите за неоснователно получени суми случаи има допуснати нарушения за изпълнение на Клиничната пътека от групата на съществените които водят до отпадане на Клиничната пътека и основание на НЗОК да иска връщане на платените суми. Писмените покани не са оспорени от лечебното заведение и като такива са влезли в законна сила.

            Ответникът, в писмения си отговор оспорва изцяло предявения иск, като твърди че не е налице фактическия състав на чл. 55 ал.1 пр. първо от ЗЗД, тъй като  от изложеното в исковата молба не може да се направи извод, че е налице разместване на материални блага, в резултат на което ищецът е обеднял, а ответника се е обогатил. Твърди също така че отношенията между страните са уредени с договор, че са пропуснати сроковете за издаване на съответните административни актове – Протокол за неоснователно получени суми и покана. Счита че не са дължат лихви за забава.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установен следното от фактическа страна:

На 01.04.2007г. между НЗОК представлявана от Директора на РЗОК - Сливен и Болнична база за активно лечение - Сливен към ВМА - София е сключен договор №200356/01.04.2007г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Със сключеният договор страните по тях МБАЛ - Сливен към ВМА - София и НЗОК /РЗОК - Сливен са се задължили да изпълняват своите задължения, съгласно клаузите- да предоставят медицинска помощ по вид и обем на ЗЗОЛ съгласно НРД 2006 и НЗОК да заплаща извършената дейност. През 2007г. контролните органи на РЗОК - Сливен са извършили проверки на дейността на МБАЛ - Сливен към ВМА - София и са установили несъответствие между договорената и оказана медицинска помощ. Съставени са медицински протоколи и заповеди за санкция. Същите са обжалвани пред Административен съд Сливен и са влезли в сила. При извършване на проверката е доказано че МБАЛ - Сливен към ВМА - София е нарушила индикациите за хоспитализация, диагностично-лечебния алгоритъм и критериите за дехоспитализация по различните клинични пътеки подробно описани в решенията на АС - Сливен. Това е дало основание на директора на РЗОК - Сливен да издаде на основание т. 255 от Решение № РД-УС -04-17/20.01.2009г. на УС на НЗОК, протоколи за неоснователно получени суми, както следва:

ПНПС № РД-13-05-187/18.12.2009г. за възстановяване на сумата от общо 6 060лв., формирана като неоснователно платени суми за 9 случая през м. януари 2007г. по КП №8 на стойност по 303 лв. и 11 случая по КП №8  на стойност по 303лв. С Писмена покана №29-02-18/25.01.2010г.- ответникът е поканен да заплати сумата от общо 7028.59 лв.; от които 6 060лв. неоснователно получени суми и 968,59лв. законна лихва. 

ПНПС № РД-13-05-186/18.12.2009.. за възстановяване на сумата от общо 3 333лв., формирана като неоснователно платени суми за 11случая през м. март, април 2007г. по КП №8 на стойност по 303 лв. С Писмена покана № №29-02-17/25.01.2010г.- ответникът е поканен да заплати сумата от общо 4070.36 лв..; от които 3 333лв. неоснователно получени суми и 737,36лв. законна лихва.

ПНПС №РД-13-05-185/18.12.2009.за възстановяване на сумата от общо 28 009 лв., формирана като неоснователно платени суми за 29случая през м. януари до м. юни 2007г. по КП № 76 на стойност по 788 лв. С Писмена покана   №29-02-16/25.01.2010г.- ответникът е поканен да заплати сумата от общо 34 782.83 лв.,от които 28 009лв. неоснователно получени суми и 6 773,83лв. законна лихва.

ПНПС №РД-13-05-188/18.12.2009г. за възстановяване на сумата от общо 1 480лв., формирана като неоснователно платени суми за 4 случая по КП № 234 на стойност по 370 лв. С Писмена покана            №29-02-19/25.01.2010 г.,ответникът е поканен да заплати сумата от общо 1840.58 лв.; от които 1 480 лв. неоснователно получени суми и 360,58 лв. законна лихва.

Представени са известия за доставяне, от които е видно че ПНПС и ПП са връчени на ответника, съответно на 23.12.2009г. и на 26.01.2010г.     

 Сумите не са заплатени от ответника. Договор №200356/01.04.2007г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки сключен между НЗОК представлявана от Директора на РЗОК - Сливен и Болнична база за активно лечение - Сливен към ВМА - София е изтекъл на 31.12.2007г. Сумите са останали несъбрани и след изпращане на писмени покани от страна на НЗОК/РЗОК - Сливен .

Съгласно ПМС № 168/02.07.2009г. обнародвано в ДВ №51/07.07.2009г. и приетия с него Правилник за устройството и дейността на Военномедицинска академия се променя името на ББАЛ - Сливен към ВМА- София на Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен към ВМА - София.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства, неоспорени от страните. По делото не е представен като доказателство договор №200356/01.04.2007г., сключен между страните по делото, но не се оспорва неговото сключване. По делото са представени същото административните актове – протоколи за неоснователно получени суми и писмена покана , които не се оспорват от страните, нито са представени доказателства за административно обжалване на същите. Съдът приема за доказани направените в посочените писмени доказателства констатации, неоспорени от страните.

             На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск е допустим.  Приложим към отношенията между страните е НРД 2006г. в сила до 31.12.2009г. Според разпоредбата на чл.235 ал.1 от НРД 2006г., в случаите по чл. 233, ал. 2 (когато изпълнителят на медицинската помощ е получил суми в резултат на нарушение на по НРД) , освен финансов и/или медицински протокол за неоснователно получените суми се съставя "Протокол за неоснователно получени суми". Когато лицето - обект на проверката, оспорва констатациите във финансовия и/или медицинския протокол по реда на ЗЗО, директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, след влизане в сила на заповедта за прилагане на санкции за извършените нарушения. Когато изпълнителят не изпълни поканата, дължимата сума се прихваща от следващото плащане по договора. В случая договорът между страните за 2007г. е прекратен, поради изтичане на неговия срок на действие т.е. следва да се приложи разпоредбата на чл. 233 ал.5 от НРД и сумите следва да се събират по съдебен ред. В случая приложима е разпоредбата на чл. 55 ал.1 пр. първо от ЗЗД, тъй като ответникът е получил суми без правно основание, тъй като не са били налице условията на договора между страните за заплащане на медицински дейности по изброените клинични пътеки. Отношенията по повод неоснователно получени суми след 01.01.2010г. се регулират от чл.76б от Закона за здравното осигуряване, където е предвидено издаване на НП, което подлежи на принудително изпълнение, но за конкретния случай е необходимо присъждане на сумите от гражданския съд.

Предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен. Налице са условията на чл. 55 ал.1 пр. първо от ЗЗД, а именно – налице е разместване на блага без правно основание. Ищецът е заплатил за оказване на медицински услуги по Клинични пътеки, които не са оказани съобразно уговореното между страните, с които суми ответникът се е обогатил за сметка на ищеца. Досежно размера на получените суми без основание, следва да се съобразят представените Протоколи за неоснователно получени суми и покани.

Ответната страна твърди че посочените административни актове са нищожни, поради неспазване на преклузивните срокове за тяхното издаване по чл. 102 от АПК и по чл. 228 ал.2 от НРД 2006г. Цитираната разпоредба касае съставянето на медицински протокол за извършената проверка. Основанието за издаване на ПНПС е разпоредбата на чл. 235 ал.1във вр. ал.2 от НРД 2006, в която не е предвиден преклузивен срок за съставянето му, напротив посочено е че поканата се издава след влизане в сила на заповедта за налагане на санкции, когато тя е обжалван.. Тъй като основанието за съставянето на този протокол е констатирането на нарушение по НРД, което се констатира с медицинския протокол и той е обжалван, следва да бъде изчакан изхода на обжалването и едва след това да бъде издаден ПНПС.

Посочените административни актове не са обжалвани и срещу тях не е подадено възражение.

Ищецът е претендирал присъждането на законната лихва върху исковата сума от датата на получаването на същата. Не са представени доказателства кога е получена от ответника всяка от сумите. Съдът намира че законната лихва за забава се дължи от момента на поискването на тези суми от ответника, в който момент те са уточнени по размер , а именно – датата на получаване на писмената покана за тях – 25.01.2010г.

При този изход на производството на ищеца се дължат направените разноски в пълен размер – 2 782,92лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

            ОСЪЖДА ВМА- СОФИЯ, чрез МБАЛ – СЛИВЕН, гр. С., ул. „П.” №*, да заплати на НАЦИОНАЛАНА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. С., ул. „К.” №* чрез пълномощник Д. ***, сумата 38 882 лв. (тридесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и два лева), ведно със законната лихва за забава считано от 25.01.2010г. до окончателното заплащане на сумата, представляваща получена сума без правно основание и сумата 2 782,92лв. разноски.

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: