Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен  17.02.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публично

 заседание на…………двадесет и шести януари……..……………

през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                           Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Р.Г.…… …………..……и с участието на прокурора……………………………….……..като разгледа  докладваното от  съдията Снежана Бакалова………гр. дело № 471 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 38 от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответника са братя. Поради обстоятелството, че от дълги години живеел в САЩ, на 14.01.2004год. той упълномощил ответника с нотариално заверено пълномощно да го представлява при продажбата на собствения му автомобил, да придобива недвижими имоти на територията на Република България и да извършва плащания по тях, да подава пред компетентните органи декларации за придобитите имоти, да го представлява пред „ПИМБ"АД-клон гр.Сливен с право да тегли и внася суми в неограничен размер от банковата сметка на ищеца в долари № 4100307805, без право да закрива сметката; да предоговаря; да получава писмени и устни справки и извлечения за движението на сметката и го подписва където е необходимо. На 22.06.2006г. ответникът изтеглил от банковата сметка  на ищеца сумата 30 000 щатски долара, с които открил срочен депозит на свое име. На 30.10.2006г. изтеглил и 400щ.д. На 03.11.2009г. превел от сметката на ищеца 6000 щ.д.,равняваща се на сумата 7 836 лв., с която била заверена сметката на СД„СИНИГЕР-52-СИВИЛОВИ и Сие", в което съдружници са ответникът и съпругата му. През 2009г.със сумите по открития на негово име през 2006г. депозит ответникът погасил свое лично задължение по банков кредит. През 2009г. ищецът за последно е бил в България, като е напуснал страната на 27.05.2009г. и се е завърнал през юли 2011г. След справка по валутните си сметки установил описаните по-горе извършени от ответника разпореждания по сметките, които са извършени извън предоставената му представителна власт. Ответникът не оспорил извършените действия във вреда на представлявания, но отказал да възстанови сумите. С погасяването на свое лично задължение с паричните средства на ищеца в размер на 30 000 щ.д., както и с изтеглените и неотчетени 400 щ.д. и преведените по сметката на третото лице 6 000 щ.д. ответникът, като пълномощник, действащ извън пределите на предоставената му представителна власт, е причинил вреди на ищеца, които следва да обезщети в размер на исковата сума.С даденото му пълномощно от 2004г. ответникът не е упълномощен да договаря със себе си или да се разпорежда с банковите сметки на ищеца в полза на трети лица. Моли съда  да постановите решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата 52 962 лв. обезщетение за причинените му щети в резултат на извършени разпоредителни действия с банковите му сметките извън предоставената на ответника представителна власт, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. Претендира и разноски по делото.

В с.з. ищецът поддържа иска си и моли да бъде уважен изцяло. Оттегля иска си за сумата 6 000 щ.д., която признава че му е заплатена в хода на производството. Съдът е прекратил производството в тази му част. Поддържа искането си за присъждане на разноски в пълен размер, тъй като плащането на част от сумата е станало в хода на производството.

В с.з. ответникът, поддържа изложеното от него в писмения отговори моли иска да бъде отхвърлен. Твърди че е предприел действия в интерес на представлявания, като с парите от банковия влог е извършил подобрения в полза на ищеца за 400 щ.д., а останалата сума е послужила да закупи имот за брат си.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установен следното от фактическа страна:

          Ищецът Д.  В.С.  и ответникът Й.В.С. са братя.

          Поради обстоятелството, че от дълги години живеел в САЩ, на 14.01.2005г. той упълномощил ответника с нотариално заверено пълномощно (рег. № 489/14.01.2005г. на нотариус Д.Н.) да го представлява при продажбата на собствения му автомобил, да придобива недвижими имоти на територията на Република България и да извършва плащания по тях, да подава пред компетентните органи декларации за придобитите имоти, да го представлява пред „ПИМБ"АД-клон гр.Сливен с право да тегли и внася суми в неограничен размер от банковата сметка на ищеца в долари № 4100307805, без право да закрива сметката; да предоговаря; да получава писмени и устни справки и извлечения за движението на сметката и го подписва където е необходимо.

          С платежно нареждане № ДОО227/22.06.2006г. от сметката по безсрочен влог IBAN ***, с титуляр Д.С. са прехвърлени 30 000 щ.д. в сметка по срочен депозит IBAN ***, с титуляр Й.С.. Като наредител е вписан Д.С., подписан от пълномощника си Й. С., което е отбелязано върху платежното.

          С банково бордеро № 32562 от 30.10.2006г. от горепосочената сметка с титуляр Д.С. са изтеглени в брой 400 щ.д. в равностойност 609,20лв. Операцията е извършена от пълномощника на титуляра на сметката – ответника Й.С..

          Сумата 30 000 щ.д. по срочния депозит на Й.С. е съществувала до 06.03.2009г., като до тази дата депозита е бил периодично подновяван. С банково бордеро № 42533/06.03.2009г.сумата по тази сметка е превалутирана на 45 900лв. и прехвърлена по безсрочен влог IBAN *** Й.В.. С платежно нареждане № КОО 227/06.03.2009г. от посочената сметка са прехвърлени 41 000лв. в сметката по кредитна линия, като погашение за ползван кредит от Й.С.. Остатъка от 4 900лв. е останал по сметката на Й.С..

Сумата  6 000 щ.д. от сметката на ищеца е изтеглена на 03.11.2009г. с банково бордеро № 44464/03.11.2009г., превалутирана е в 7 836 лв. и е прехвърлена в разплащателна сметка на името на СД „Синигер – 52-Сивилови”, по договор за паричен залог, който ответника е подписал от свое име.

Левовата равностойност на 1 щ.д. към датата на предявяване на иска – 13.10.2011г. е 1,42481 лв., видно от заключението на вещото лице.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства и като кредитира изцяло заключението на назначената икономическа експертиза. По делото е разпитан свид. С.С., чийто показания съдът кредитира доколкото същите са подкрепени от останалите събрани доказателства. Съдът не кредитира показанията на свидетеля относно обема на представителната власт на ответника, тъй като за този факт е налице писмено доказателство – пълномощно с нотариална заверка на подписа.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 38 от ЗЗД.

Според чл. 36 от ЗЗД, едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или по волята на представлявания, като последиците от правните действия които представителя извършва възникват директно за представлявания т.е. той действа от името и за сметка на представлявания. В случая е налице представителство по възникнало по волята на представлявания. В този случай обемът на правомощията на представителя се определя от уговореното между страните. В писменото пълномощно е посочено че ответникът има право: да представлява ищеца, при продажбата на собствения му автомобил, да придобива недвижими имоти на територията на Република България и да извършва плащания по тях, да подава пред компетентните органи декларации за придобитите имоти, да го представлява пред „ПИМБ"АД-клон гр.Сливен, с право да тегли и внася суми в неограничен размер от банковата сметка на ищеца в долари № 4100307805, без право да закрива сметката; да предоговаря; да получава писмени и устни справки и извлечения за движението на сметката и го подписва където е необходимо.

          Според чл. 38 ал.1 от ЗЗД, представителят не може да договаря сам със себе си, освен ако не е изрично упълномощен за това. В конкретния случай такова право не е дадено на ответника. Въпреки това, обаче, извън пределите на дадената му представителна власт той е изтеглил сумата от 400 щ.д. първоначално и в последствие от 30 000 щ.д., като за първата от сумите не е представил доказателства за какво е използвана, а втората е използвал първоначално да открие депозит на свое име, а в последствие с част от сумата (41 000лв.) е погасил свое задължение по договор за потребителски кредит, а за остатъка от 4 900 лв. липсват доказателства за какво е използван.

          Ответникът твърди че е използвал всички суми, изтеглени от сметката на ищеца в полза на същия. Това си твърдение, обаче не е доказал, въпреки дадените му указания. Напротив от събраните доказателства се установи че той е използвал част от сумите за погасяване на свое задължение по договор за потребителски кредит. Твърденията на ответника са че е имал уговорка да закупи недвижим имот  за ищеца. Дори да е бил налице такава уговорка липсват доказателства че тя е спазена. Ответникът е бил упълномощен да „да придобива недвижими имоти на територията на Република България и да извършва плащания по тях, да подава пред компетентните органи декларации за придобитите имоти” за сметка на ищеца т.е. последиците от придобиването е можело да възникнат директно за ищеца-упълномощител. Дори да са били налице административни спънки за това придобиване, то дори и след придобиването и след завръщането на ищеца в България, ответникът не му е прехвърлил собствеността върху имота който е придобил на свое име.

          Следва да се направи извод, че упълномощеният е действал извън обема на упълномощаването като е договарял сам със себе си и се е разпоредил в своя полза със сумата от общо 30 400 щ.д., собственост на ищеца. До този размер е нанесена вреда на ищеца, която следва да бъде възмездена, като бъде осъден ответника да заплати на ищеца посочената сума, с левова равностойност 43 314лв. към момента на предявяване на иска, видно от заключението на вещото лице.

          Искът за сумата 6 000 щ.д. е оттеглен, тъй като в хода на производството, ответникът е възстановил тази сума на ищеца. Въпреки това, обаче той дължи е направените разноски за таи част от предявения иск, тъй като с поведението си е станал причина за завеждането на делото.

При този изход на производството, ответникът дължи направените разноски в размер на 2 118,48лв. за д.т. и 230 лв. за изготвената експертиза и 1 500лв. за адвокатско възнаграждение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                        Р   Е    Ш    И      :

 

ОСЪЖДА Й.В.С. ЕГН ********** *** да заплати на Д.В.С. ***, съд. адрес гр. С., ул. „В.” № *-*-*, чрез адв. Е.Х. сумата 30 400 щ.д. (тридесет хиляди и четиристотин щатски долара), с левова равностойност 43 314 лв. (четиридесет и три хиляди триста и четиринадесет лева), представляваща вреди вследствие действия извършени извън представителната власт на Й.С., ведно със законната лихва за забава, считано от 13.10.2011г. до окончателното заплащане на сумата и сумата 3 848,48лв., представляваща направени в производството разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: