Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Сливен, 17 февруари 2012 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и дванадесета година, в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

               

при секретаря И.К. и с участието на прокурор…, сложи за разглеждане гр.дело № 529 по описа за 2011 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 422 от ГПК.

Ищецът „УниКредит Булбанк” АД твърди в исковата си молба, че е подал пред СлРС заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК по което е образувано ч. гр.д. № 2527/2011 г. на СлРС. Твърди, че била издадена исканата заповед за незабавно изпълнение за солидарното осъждане на длъжниците „Карбон инвест” ООД, С.Т.Ц. и П.А.Н. за сумата 30 000 лева главница, сумата 3 741,36 лв. лихва за периода от 09.06.2010 г. до 20.04.2011 г. и законната лихва върху главницата считано от 21.04.2011 г. до окончателното заплащане на вземането както и направените разноски в размер на 674,83 лв. Постановено е незабавно изпълнение и издаден Изпълнителен лист. Твърди че е образувано изпълнително производство за принудителното събиране на посоченото вземане като в дадения срок срещу дължимостта на вземането е възразил само солидарния длъжник П.А.Н., а другите двама длъжници не са възразили поради което вземането срещу тях е станало изискуемо. Твърди, че ответникът дължи посочените суми солидарно с другите длъжници, тъй като се е задължил като поръчител по сключения между „Карбонинвест” ООД и него договор за банков кредит № 37/13.12.2007 г. по който нито длъжникът нито поръчителите са престирали изпълнение. Твърди, че крайния срок на издължаване на кредита е настъпил на 12.12.2009 г. Моли съдът да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответника дължимостта на посоченото вземане.

          Ответникът не е депозирал в срок писмен отговор. Не се явява в съдебно заседание за което е редовно призован и е предупреден за настъпването на последиците, от процесуалното си бездействие. В същото време, от представените доказателства може да се направи извод, че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства поради което съдът намира че са налице предпоставките на чл. 239 ал. 1 т. 1 и т. 2 ГПК и следва да постанови неприсъствено решение.

          Основателна е претенцията на ищцовата страна за присъждане на направените разноски за държавна такса в размер на 674,83 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 124,82лв.

          Ръководен от изложените съображения

 

Р Е Ш И :

 

          ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.А.Н. ***, че дължи солидарно с „Карбонинвест” ООД ЕИК 119602406 със седалище и адрес на управление с. Б. Д. обл. С. общ. Т. и С.Т.Ц. ЕГН ********** на „УниКредин Булбанк” АД ЕИК 831919536 със седалище и  адрес на управление гр. С., пл. „Св. Н.” № *сумата 30 000 лева /тридесет хиляди лева/ представляваща неизпълнено задължение по договор за заем № 37/13.12.2007 г. сключен между „УниКредит Булбанк” АД и „Карбонинвест” ООД, ведно със законната лихва за забава считано от 21.04.2011 г. до окончателното изплащане на сумата; сумата 3 741,36 лв. /три хиляди седемстотин четиридесет и един лева и тридесет и шест стотинки/ представляваща лихва за периода 09.06.2010 г. до 20.04.2011 г.; сумата 674,83 лева  представляваща направени разноски в производството по ч. гр. д. № 2527/2011 г. на СлРС.

          ОСЪЖДА П.А.Н. да заплати на „УниКредит Булбанк” ООД направените разноски в размер на 1 799,65лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: