Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   28

гр.Сливен, 28.02.2012 година.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                                                    

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на седми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС С.

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                                     мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от съдия  СВЕТИЕВА въззивно гражданско дело № 541 по описа за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и следващите от ГПК.

Развива се след постановяване на Решение № 417/14.11.2011 година, по касационно гражданско дело № 674/2010 година, на І -во гражданско отделение на ВКС на РБ, с което е отменено въззивно решение № 22 от 16.02.2010 година на Сливенски окръжен съд, постановено по въззивно гражданско дело № 6/2010 година, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. В мотивите на отменителното си решение ВКС на РБ, след като е констатирал наличие на съществени нарушения на съдопроизводствените правила, довели до неотстраняване на нередовности на исковата молба, както и такива довели до неизясненост на делото от фактическа страна  е дал указанията си за преодоляването им при новото разглеждане на делото. В изпълнение на задължителните за настоящата инстанция и дадените с цитираното по - горе касационно решение  указания, касаещи редовността на исковата молба, въз основа, на която е било образувано първоинстанционното производство по делото, този съдебен състав на  СлОС, с разпореждане от 24.11.2011 година е оставил исковата молба въз основа на която е образувано гражданско дело № 3318 по описа на СлРС за 2008 година без движение като е указал на ищците - въззивници в настоящото производство в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстранят констатираните нередовности, като се  допълни и конкретизира обстоятелствената част на  исковата молба чрез излагане на конкретни твърдения, за това дали ответникът упражнява фактическа власт върху имота и сградите, в това число и върху построеният в имота павилион – сладкарница, конкретни твърдения, за това ответникът оспорва ли  правото на собственост върху имота на ищците, конкретни съображения, обосноваващи правния интерес от търсената защита, чрез предявения вещен иск за терена, като последното е преценено за наложително, за уточняване какъв е предмета на спора. Указано е след отстраняване на цитираните в изложението по - горе  нередовности от ищцовата страна да се изпише отново искането /петитум/, както и да се представи поправената искова молба в съответния брои преписи за връчване на ответниците. С коментираното разпореждане от съда до ищците е отправено предупреждение за  последиците при  неизпълнение на указанията в срок, а именно, че делото ще бъде прекратено. Това разпореждане е доведено до знанието  на всеки от адресатите, чрез съобщения връчени лично на ищците и получени от  всеки един от тях на 07.12.2011 година. Двамата ищци, в предоставения им от съда срок са депозирали на 12.12.2011 година по настоящото дело допълнителна молба вх. № СД-05-01-8533 по вх. рег.на СлОС, с която не се отстраняват, констатираните  от съда нередовности на исковата  молба. Този състав на СлОС приема, че нередовностите по пункт първи не  са отстранени, тъй като изложените твърдения, не само, че не претендират за конкретика, но са и вътрешно противоречиви. Досежно указанието по пункт 1.3 от коментираното в изложението по-горе разпореждане, указанията изобщо не са изпълнени. Изложеното и отправено до  съда искане /петитум/, по начина по които е изписан е в явно противоречие с  обстоятелствената част, тъй като петитума сочи  на  вероятна  правна  квалификация - чл.108 от ЗС, а обстоятелствената част обосновава такава за положителен установителен иск за собственост. Ищците не са изпълнили указанието, отразено  в пункт 3. Нередовностите, въпреки  безрезултатните няколкократни  опити  на СлРС  и на този съдебен състав,  дал ги в изпълнение на указанията по решението на  ВКС, налагат да се  приеме, че са налице условия за връщане на исковата  молба поради  неотстраняване на нередовностите в срок и прекратяване на производството по  делото. Съобразно т. 7 от Тълкувателно решение № 2 от 2.07.2004 година на ВКС по тълк. гр. д. № 2/2004 г., ОСГК и ТК, докладчик зам.-председателят Благовест Пунев, което е  задължително за съдилищата,  когато тази констатация се направи от въззивния съд, какъвто случай е и настоящия, той освен прекратяване на производството, обезсилва и решението на първата инстанция, като постановено по ненадлежно предявен иск. Актът, с който се констатира нередовността на исковата молба е решение, защото засяга решенията на долустоящите инстанции и не се изчерпва с прекратяване на производството. Недопустимостта е порок на обжалваното решение, който и без да е заявен изрично във въззивната или касационната жалба, може да бъде констатиран служебно от въззивния съд, т. е. произнасянето на контролния съд е по основателността на подадената жалба, поради което актът му по допустимостта на производството ще бъде решение, а не определение. Това налага насрочване на делото в открито заседание, с призоваване на страните, след като в дадения от въззивния съд, респ. ВКС срок, нередовността на исковата молба не е била отстранена, за произнасяне на решение за обезсилване на това на долустоящите инстанции.

 Съобразявайки се изцяло с така разписания в посоченото  Тълкувателно решение № 2 от 2.07.2004 година начин на процедиране, този съдебен състав следва да обезсили  постановеното по ненадлежен иск първоинстанционно  съдебно  решение  и да  прекрати  производството по делото.

С оглед  изхода  на  настоящото  произнасяне,  на въззивниците, направили искане за  присъждане на  разноски, такива  не  се  следват, поради  което и не  се  присъждат.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

                                                     Р   Е   Ш   И  :

 

            ОБЕЗСИЛВА първоинстанционно Решение № 840 от 10.11.2009 година, постановено по гражданско дело № 3318  по описа  на РС - Сливен за 2008 година.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването  му на страните .

.                                                                  .

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                   

                                                                                                      2.