РЕШЕНИЕ №

 

Гр. Сливен, 24.02.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Сливенски окръжен съд, граждански, гражданско отделение втори състав в открито заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ЯНУАРИ, ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВАНАДЕСЕТА година,  в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС СЛАВОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ СВЕТИЕВА

               МЛ.С:  СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

При секретаря П.С. и в присъствието на Прокурора……………… като разгледа докладваното от съдия АТАНАС СЛАВОВ в.гр.д.№ 559 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и протича по реда на  чл.258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е Решение № 40/26.07.2011 год. постановено по гр.дело № 34/2009 год. по описа на Районен съд гр.Котел .

Решението е атакувано от ОТВЕТНИКА в първоинстанционното производство Община Котел чрез процесуалния му представител по пълномощие по реда на чл.32 от ГПК, адв. С.Р. ***, като във въззивната си жалба твърди, че постановеното решение е недопустимо, като постановено по недопустим иск, алтернативно твърди, че неправилно, материално и процесуално незаконосъобразно , необосновано и неподкрепено от доказателствата по делото.

Моли съда да ОБЕЗСИЛИ Решението и прекрати производството по делото. Алтернативно моли съда да го отмени и вместо него да постанови Решение, с което отхвърли предявения иск.

         С атакувания съдебен акт първоинстанционния съд уважил предявения иск, като е признал за установено по иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.13а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, предявен от въззиваемия И.В.К., ЕГН:**********,***, като наследник на В.А.К., бивш жител ***, срещу въззиваемия Община Котел, че границите на наследствената им земеделска земя, представляваща НИВА от 1773 кв. м., находяща се в местността “Харман” в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето й в ТКЗС са били: от изток – Х.А.Б., от юг – А.Х.П., от запад – Д.Х.М., от север – синур, а по сега действащия регулационен план на селото ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040. Постановил, че скицата на процесният имот, изготвена от вещото лице Г. П. М., да се счита за неразделна част от решението.

         В срока по чл.263 от ГПК не е постъпил отговор на въззивната жалба.

С въззивната жалба не се правят доказателствени искания.

В съдебно заседание, редовно призован въззивника не се явява законния му представител, се представлява от процесуалния си представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК адв. С.Р. ***, който поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи. Претендира присъждане на разноските за двете инстанции.

В съдебно заседание въззиваемия, редовно призован не се явява. Представлява от процесуален представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК адв. Д.П. ***, който оспорва въззивната жалба като неоснователна. Моли въззивния съд да потвърди атакуваното решение, което счита за правилно и законосъобразно. Претендира за направените по делото разноски.

След докладване на жалбата и отговора, страните не са направили възражения.

Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, тъй като същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

От събраните доказателствата по делото , пред първоинстанционния съд и от представените доказателства пред въззивната инстанция съдът приема за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Пред Районен съд гр.Котел въззиваемия И.В.К. е превил иск основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 13а от ППЗСПЗЗ да установи със сила на присъдено нещо по отношение на Община Котел, че границите на наследствения на въззиваемия И.В.К. земеделски имот в момента представлява ПИ с идентификационен номер 87031.502.1039 по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03. от 2007 г. на Агенцията по кадастъра с площ 1 773 м. кв са: от изток – Х.А.Б., от юг – А.Х.П., от запад – Д.Х.М., от север – синур и. при граници и съседи ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040.

С атакуваното Решение първоинстанциония съд е уважил искът , като е признал за установено по иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.13а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, предявен от И.В.К., ЕГН **********,***, като наследник на В.А.К., бивш жител ***, срещу ответника Община Котел, че границите на наследствената им земеделска земя, представляваща нива от 1773 кв. м., находяща се в местността “Харман” в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето й в ТКЗС са били: от изток – Х.А.Б., от юг – А.Х.П., от запад – Д.Х.М., от север – синур, а по сега действащия регулационен план на селото ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040 и е постановил спрямо въззивника Община Котел, че скицата на процесният имот, изготвена от вещото лице Г. П. М., да се счита за неразделна част от решението.

         В мотивите си първоинстанциония съд е приел, че с протоколно решение № 55025 от 29.10.97 г. ОСЗГ / сега ОСЗ/ гр.Котел е отказала правото на  възстановяване правото на собственост на процесната нива, тъй като се намира в регулацията на село Ябланово и липсва изготвен план за урбанизираната територия. Претендирания земеделски имот не е възстановен с Решение на административния орган по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Установяването на границите на земеделските земи се извършва по предвидения от ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ административен ред. Основна предпоставка за искането за установяване на границите на имотите е правото на собственост да е възстановено. В случая е постановен отказ от ПК за възстановяване правото на собственост върху претендирания земеделски имот, който не е обжалван. Отказът на ПК е стабилен административен акт, с конститутивно действие. След като Решението на ПК не е обжалвано и е влязло в сила, то административния орган не е възстановил правото на собственост на въззивника върху процесния недвижим имот.

Предвидения административен ред за определяне на границите на земеделски земи, които са възстановени прави недопустимо производството пред гражданския съд.

С оглед изложеното първоинстанциония съд е постановил недопустимо решение, тъй като се е произнесъл по недопустим иск.

По изложените съображения следва да се приеме, че е налице поддържаното от въззивника основание за недопустимост на първоинстанционното решение и съобразно разпоредбата на чл.270 ал.3 от ГПК въззивния съд следва да го обезсили и производството да бъде прекратено.

Предвид изложеното, сливенски окръжен съд

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 40/26.07.2011 год. постановено по гр.дело № 34/2009 год. по описа на Районен съд гр.Котел като НЕДОПУСТИМО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото и по предявения иск, като недопустимо.

 

РЕШЕНИЕТО, подлежи на обжалване в едномесечен срок при наличие на предпоставките на чл. 280, ал. 2 от ГПК, от редовното му връчване пред ВКС на Р. България

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: