РЕШЕНИЕ №                                  

Гр. Сливен, 19.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд. в съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и дтринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

При секретаря Е.Х. като се запозна с докладваното от Хр. Марева гр.д.№ 564 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по мотивирано искане, внесено на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.).

Постъпило е мотивирано искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) - сега Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), чрез председателя Стоян Кушлев, с което се претендира отнемането на недвижимо и движимо имущество и дружествени дялове от ответниците Р.Н.Х. и З.Н.Х. на стойност 150193.80лв.

Твърди се, че  в ТД Бургас на КУИППД, на основание § 5 ал. 1 от ПЗР на ЗОПДИППД и чл. 16 от ЗОПДИППД (отм.) е постъпило уведомление от Сливенска окръжна прокуратура и с постановление от 16.09.2010г. Р.Н.Х. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 252, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК и за престъпление по чл.253, ал. 3, т.2 във вр. с ал.2 предл. 1, 3 и 4 от НК. По повод на това е образувана преписка с пор.№ 535/06.10.2010г. по описа на КУИППД -Бургас за извършване на проверка, която да установи наличие на имущество със значителна стойност, за което да е възможно да се направи обосновано предположение, че е придобито от престъпна дейност. В хода на проверката са установени следните факти и обстоятелства, които обосновават мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.):

Р.Н.Х. е сключил споразумение по НОХД № 515/2010г., одобрено с Протокол от 14.10.2010г. на Окръжен съд Сливен, ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършено престъпление по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл.26, ал. 1 от НК в това, че за периода от началото на 2006г. до 29.01.2010г. в С.Г. общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, и за извършено престъпление по чл. 253, ал.З, т.2, във вр. с ал.2, предл. 1, 3 и 4 от НК в това, че за периода от началото на 2006г. до 29.01.2010г. в С.Г. общ. Котел, повече от два пъти придобил, държал и използвал имущество - парична сума в общ размер на 45 951 лева, и парична сума в общ размер на 600 евро, за което знаел, че е придобито чрез престъпление по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл.26, ал. 1 от НК, които престъпления попадат в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 и т. 16 от ЗОПДИППД (отм.). Споразумението е влязло в законна сила на 14.10.2010г.

Членове на семейството, роднини по права и съребрена линия на Р.Н.Х. са:   съпруга - З.   Н.   Х. и деца: М.Р.М., Р.Р. Х., Б.Р. Х., Н.Р. Х. и майката на ответника - М. Х.Х..

Твърди се, че Р.Н.Х. е регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ "ХУБЕНОВИ-Р.Х.", със седалище и адрес на управление -
С.Г., община Котел.

Р.Н.Х. и съпругата му З.Н.Х. придобили в режим на съпружеска имуществена общност следните недвижими имоти:

С Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот акт №55, том 2,
вх.рег. №337, дело №275 от 04.09.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен
съд - Котел,
Р.Н.Х. купил недвижим имот, находящ се в С.Г. ОБЩ.К., Сливенска област а именно: - ДВОРНО МЯСТО с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м„представляващи УПИ № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / по плана на селото, при граници: УПИ № XXVII, УПИ № XXIX и от двете страни улица в едно с построената в него паянтова жилищна сграда на един етаж със застроена площ от /четиридесет и осем/ кв.м и паянтова стопанска постройка със застроен обем от 40 /четиридесет/ куб.м, за сумата от 4 500 /четири хиляди и петстотин лева/.

Данъчната оценка на гореописаният имот е в размер на 1 923 лева. / хиляда деветстотин двадесет и три лева, а пазарната стойност към дата на придобиване - 03.09.2003 г. е 11 700 лв., която сума се равнява на 106.36 МРЗ.

В същия имот ответниците извършили строителство съгласно одобрен архитектурен проект и Разрешение за строеж № 38 от 12.07.2004г. издаден от главен архитект на общ. Котел и с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, издаден на основание писмени доказателства №64, том 3, вх.рег. №755, дело №224 от 30.06.2009г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд - Котел, са признати за собственици на МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с магазин за хранителни стоки и бистро със застроена площ 132 кв.м /сто тридесет и два квадратни метра/, състоящ се от :едно избено помещение със застроена площ от 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ по вътрешни размери, първи етаж, състоящ се от бистро, кухня, склад, умивалня за съдове и две тоалетни, магазин за хранителни стоки, склад, тоалетна и стълбищна клетка и втори етаж състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухня, баня с тоалетна и коридор построена по одобрен архитектурен проект от 30.06.2004 г. и разрешение за строеж №38 от 12.07.2004 г. в собствен урегулиран поземлен имот № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / с площ от 618 кв.м. /шестстотин и осемнадесет квадратни метра/ по устройствения план на С.Г. одобрен със заповед №107/03.03.1983г. при граници на имота: УПИ № ХХVІІ-553 , УПИ № ХХІХ-за трафопост и от двете страни улици.

Данъчната оценка на сградите е в размер на 23 289.50 лева. като вещна стойност на горепосочения строеж към датата на въвеждането му в експлоатация 2006г. -  удостоверение № 6 от 12.05.200бг. за въвеждане в експлоатация на строеж, масивна жилищна сграда, на два етажа с магазин за хранителни стоки и бистро на първи етаж е 66 250 лева или 414.06 МРЗ.

Освен придобитите недвижими имоти – описани по-горе, по отношение на ответниците в хода на проверката се установило, че през проверявания период отвентиците придобили следните МПС и собственост на ответника Р.Н.Х. към настоящия момент, а именно:

Ремарке за лек автомобил модел туристическо с ДК № СН 1269Е рег. придобит
на 25.06.1995г. от Р.Н.Х. като съгласно Наредба I - 45 не се съхранява писмения договор. Пазарната стойност на това ППС към  30.08.2011 год. е 700 лева.

Лек автомобил марка "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС, рама №WAZZZ8ZLA112621 с дата на първоначална регистрация 02.01.1990г., който е придобит от Р.Н.Х. с договор за покупко - продажба на МПС от 13.06.2003г., за сумата от 3000 лева и, чиято пазарната стойност към момента на покупка - 02.01.1990г. е 4 500 лв. или 32.14 МРЗ., а към настоящия момент 2100 лв.

Лек автомобил марка «МЕРЦЕДЕС", модел "310Б", с ДК № СН8650СС, рама
WDB9034721P835678, дата на първоначална регистрация 01.09.1998г., придобит от Р.
Н.Х. с договор за покупко - продажба на МПС от 15.12.2006г., за сумата от
10 500 лева
, чиято пазарна стойност към момента на покупка 15.12.2006г. е 14 000 лв. или 87.5 МРЗ, а към настоящ момент е 9 500 лв.

Ответникът Р.Н.Х. е придобил и Лек автомобил марка "ФОРД", модел "ТРАНЗИТ Т", с ДК №СН 1838 НН, рама №WF0ZXXGBVZGВ51427, двигател №GВ51427 е придобит на 03.11.1986г., който не може да бъде предмет на отнемане поради това, че придобиването му попада извън абсолютния давностен срок определен в чл. 11 от ЗОПДИППД.

На името на З.Н.Х. е регистрирано следното МПС и то е нейна собственост към настоящия момент - придобит през проверявания период: Товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС, рама № 59954, двигател № 116243, дата на първоначална регистрация 27.06.1988г., дата на придобиване 15.12.2006 г. с договор за покупко -продажба на МПС от 30.03.2005г., за сумата от 200 лева. Пазарната стойност към момента на покупка 15.12.2006г. е 14 000 лв., а към 30.08.2011г. е 9 500 лв.

Освен посоченото имущество въз основа на извършената проверка било установено, че в ТБ "БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел -1902 разкрити следните банкови сметки на името на ответника Р.Н.Х.:             срочен депозит в евро № 15596680, открита на 19.05.2008г. при ТБ "БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел РЦ-Бургас, към 17.11.2011г. със салдо в размер на 1 735,22 евро, равняващи се на 3 393,80 лева и разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на 12.04.2010г. при ТБ "БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел РЦ-Бургас- служебно закрита на 03.06.2011г. поради липса на средства.

Обичайни разходи по издръжката на семейството по данни от НСИ за домакинство, състоящо се от шест лица за периода 29.11.1986г. до 04.06.1990г., за семейство състоящо се от пет лица за периода 04.06.1990г. до 03.09.1993г., за семейство състоящо се от три лица за периода 03.09.1993г.до 24.02.1996г. и за семейство състоящо се от две лица за периода 24.02.1996г. до 31.12.2010г. е следната:За 1986 г. - 1 018 лв. или 8,48 МРЗ, за 1987 г. - 10 884 лв. или 66 МРЗ, за 1988 г. - 10 884 лв. или 66 МРЗ, за 1989 г. - 10884 лв. или 66 МРЗ, за 1990 г. - 1456 лв. или 89,48 МРЗ, за 1991 г. - 3404 лв. или 65,55 МРЗ, за 1992 - 5961 лв. или 70,1 МРЗ, за 1993 г. - 7742 лв. или 62,56 МРЗ, за 1994 г. - 8438 лв. или 45,85 МРЗ, за 1995 г. -1232 лв. или 47,61 МРЗ, за 1996 г. -1560 лв. или 40,79 МРЗ, за 1997г. - 1243 лв. или 42,8 МРЗ, за 1998 г. - 2102 лв. или 41,19 МРЗ, за 1999 г. - 2314 лв. или 34,53 МРЗ, за 2000 г. - 2482 лв. или 32,23 МРЗ, за 2001 г. - 2580 лв. или 27,89 МРЗ, за 2002 г. - 2940 лв. или 31,78 МРЗ, за 2003 г. - 3186 лв. или 28,96 МРЗ, за 2004 г. - 3610 лв. или 30,08 МРЗ, за 2005 г. - 3920 лв. или 26,13 МРЗ, за 2006 г. - 4472 лв. или 27,95 МРЗ, за 2007 г. - 5436 лв. или 30,2 МРЗ, за 2008 г. - 6354 лв. или 28,88 МРЗ, за 2009 г. -6494 лв. или 27,05 МРЗ, за 2010 г. - 4710 лв. или 19,62 МРЗ, като общият размер на разходите за издръжка на домакинството през проверявания период е 1057.71 минимални работни заплати.

При така направените разходи по отношение на доходите на ответника и съпругата му З.Н.Х. е установено следното: за периода 01.01.1997 г. до 31.12.1999г. и към дата август 2011 г. за Р.Н.Х. и З.Н.Х., няма подавана информация за осигуряване. Р.Н.Х. и З.Н. Хубеноваса подали данъчна декларация само за финансовата 2003г. За периода 2003г-2009г. е подадена данъчна декларация само за ЕТ „Хубенови-Р.Х." както следва: за финансовата 2003 год. е подадена ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ вх. № 2001-0362/07.04.2004 год., с която са декларирани доходи в размер на 30.67 лева или 0.25 МРЗ. За останалите финансови години няма подавани ГДД.

Проверката не е установила данни за сключвани трудови договори както от Р.Н.Х., така и от З.Н.Х. и се твърди, че такива не получени от тях. Съответно общият доход Р.Н.Х. и З.Н.Х. е 30.67 лева, или 0.25 минимални работни заплати.

От съпоставката на приходите в размер на 30.67 лева или 0.25 МРЗ и направените разходи в размер на 1 787.27 МРЗ, от които: за покупка на недвижими имоти и направени разходи по СМР за изграждането на двуетажна жилищна сграда по пазарни цени - 522,42 МРЗ, а за  МПС по пазарни цени в размер на 207.14 MРЗ и Разходи за издръжка на домакинство -1 057.71 МРЗ се прави извод, че за придобитото имущество не са налице законни източници на средства за придобиването им.

На основание чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), на ответника Р.Н.Х. е изпратена декларация на постоянен адрес в с.Г., ул.“Д. П.“ № *, Сливенска област, която е получена на 14.11.2011 год., но до настоящия момент не е върната в ТД на КУИППД - гр. Бургас.

Превишението на разходите над доходите е с 1 787.02 минимални работни заплати.

Данните за доходите на ответниците дават основание за извод, че личното им имущество, е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, доколкото не са установени законни източници.

Недвижимото имущество е налично към настоящия момент  и е собственост на ответниците в режим на СИО, като З.Н.Х. няма личен приноспоради което то, следва да бъде отнето в полза на държавата, на осн. чл. 10, във вр. с чл. 3 ал. 1 и чл. 4 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.)

Придобитото от ответниците имущество е на значителна стойност по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД, защото в случая надвишава многократно посочения в същата разпоредба критерий - 60 000 лв., равностойни към датата на влизане на ЗОПДИППД на 400 минимални работни заплати /МРЗ/.

С оглед на обстоятелството, че част от доходите и разходите на ответниците касаят периода преди деноминацията на българския лев - 1.VII. 1999 г., а друга част - периодът след тази дата и абсолютните цифри за тези два периоди са несъпоставими една с друга, реалното им съпоставяне е възможно единствено с нормативно определената от МС на Република България МРЗ, при което, ако сборът от МРЗ е по-голям от 400 бр., това означава, че в случая е налице имущество на значителна стойност, защото е в размер на 8 911,5 МРЗ.

1/ За това имущество може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник.

2/ Това имущество не е отнето в полза на държавата, или конфискувано по други закони;

3/ Срещу проверяваното лице има влязла в сила присъда за извършени престъпления по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл. 253, ал.З, т.2, във вр. с ал.2, предл. 1, 3 и 4 отНК, попадащи в обхвата на чл. 3 ал. 1 т.15 и т.16 от ЗОПДИППД.

Стойността на подлежащото на отнемане имущество е определена въз основа на пазарните оценки, извършени от лицензирани експерт-оценители, а не на база посочените в нотариалните актове цени на недвижимите имоти.

Това е верният и законосъобразен подход, защото законът /чл. 3, чл. 4 ал. 2 и § 1 т. 2 от ДР на

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.), Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност  - сега с наименование „Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество”, иска да бъде отнето в полза на държавата следното имущество на обща стойност 150 193,80 лева /сто и петдесет хиляди и сто деветдесет и три лева и осемдесет стотинки/, а именно:

На основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД от Р.Н.Х. с и З.Н.Х.:

ДВОРНО МЯСТО находящ се в С.Г. ОБЩ.К., Сливенска област с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м.,УПИ № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/,кв.63/шестдесет и три /по плана на селото, при граници: УПИ № XXVII , УПИ № XXIX в едно с МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с магазин за хранителни стоки и бистро със застроена площ 132 кв.м /сто тридесет и два квадратни метра/, състоящ се от :едно избено помещение със застроена площ от 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ по вътрешни размери, първи етаж, състоящ се от бистро, кухня, склад, умивалня за съдове и две тоалетни, магазин за хранителни стоки, склад, тоалетна и стълбищна клетка и втори етаж състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухня, баня с тоалетна и коридор построена по одобрен архитектурен проект от 30.06.2004 г. и разрешение за строеж №38 от 12.07.2004 г. в собствен урегулиран поземлен имот № ХХVШ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / с площ от 618 кв.м. /шестстотин и осемнадесет квадратни метра/ по устройствения план на С.Г. одобрен със заповед №107/03.03.1983г. при граници на имота: УПИ № ХХVІІ-553 , УПИ № ХХІХ-за трафопост и от двете страни улици, собственост на Р.Н.Х. и З.Н.Х..

Ремарке за лек автомобил модел туристическо с ДК № СН 1269Е рег. придобит
на 25.06.1995г. от Р.Н.Х. с ЕГН **********.

Лек автомобил марка "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС, рама №WAZZZ8ZLA112621, дата на първоначална регистрация 02.01.1990г., придобит от Р.Н.Х. с Договор за покупко - продажба на МПС от 13.06.2003г., за сумата от 3000 лева.

Лек автомобил марка «МЕРЦЕДЕС", модел "310 Б", с ДК № СН8650СС, рама
WDB9034721P835678, дата на първоначална регистрация 01.09.1998 г., придобит от Р.
Н.Х. с Договор за покупко - продажба на МПС от 15.12.2006г., за сумата от
10 500 лева.

На основание чл. 9, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД от З.Н.Х.:

Товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС, рама №
59954, двигател № 116243, дата на първоначална регистрация 27.06.1988 г., дата на
придобиване 15.12.2006 г. придобит от З.Н.Х..

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД от Р.Н.Х. с ЕГН **********:

Сумата в размер на 1735,22 евро, равняващи се на 3 393,80 лева, ведно с лихвите от
разплащателна сметка в евро № 15596680, открита на 19.05.2008г. при ТБ "БАНКА ДСК"
ЕАД, клон Котел РЦ-Бургас, с титуляр Р.Н.Х..

Претендират се направените съдебни и деловодни разноски, и юрисконсулското възнаграждение.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответниците Р.Н.Х. и З.Н.Х. оспорват предявеното мотивирано искане като неоснователно, т.к. имуществото посочено от ищеца като подлежащо на отнемане е придобито от тях със средства от законен – чрез труд, с доходите от който се и издържат. Относно поземления имот в С.Г., общ. Котел и построените в него сгради се посочва, че са изградени лично от тях със собствен труд и ползване на безвъзмездна помощ от роднини, които са участвали в строителния процес. Поддържат че е налице законен източник на средства и за придобиването на описаните моторни превозни средства като л.а. „Ауди” и л.а. „Форд Транзит” са отчуждили с договор за продажба от 15.01.2004г. за сумата от 6000 лв. и без писмен договор са продали през 2005г. л.а. „Форд Транзит” за сумата от 5000 лв. като средствата от тези продажби са използвали за придобиването на л.а. „Мерцедес”.

Подробно в отговора е посочено, че Р.Н.Х. в рамките на проверявания период е реализирал доходи от трудова дейност като работник в дърбодобива като секач в периода 1972г.-1998г., за който са запазени само частично писмени доказателства. Подъдржа се, че е реализирал през този период доход от 750 лв. месечно или общо 14600 лв.; Работил в ЗК „Рудановски” в периода 01.09.90-30.11.91г. със заплата в размер на 220лв. като е реализирал доход в размер общо на 1870 лв.; посочил, че в периода 1992-1998г. е реализирал доходи от добив на дървен материал съгласно подробно описани и посочени фактури като в периода 1998-2011г. е реализирал доход от събиране на горски плодове и гъби в размер на 3000 лв. годишно. От сергия за плодове и зеленчуци към 01.09.1990г. реализирал доход от 6000лв., а в периода 2003-2006г. е работил по строежа на масивната сграда в с. Гергевец, предмет на настоящото производство. Поддържа се, че доходи от трудова дейност е реализирала и ответницата З.Х., която от 1972 до 1998г. е работила като работник в дърводобива – износвач; Има трудов стаж от 1 година, 5 месеца и 27 дни с реализиран доход от общо 9000лв. в Държавно лесничейство, гр. Е.; Реализирал е доход в размер на 1870 лв. от работата в ЗК „Рудановски”; През 1998г. помагала на съпруга си в дърводобивната дейност, а 1999-2000г. е работила на сергия със съпруга си. След 2000г. посочва, че и до сега реализира доходи в размер на 3000 лв. годишно от събиране на билки, гъби и горски плодове.

Освен от трудова и търговска дейност посочват, че на 27.03.2003г. са получили от Д.М., в качеството му на ЕТ „Делви Д.М.” паричен заем в размер на 180000лв. за срок от 5 години, който не са успели да върнат в уговорения срок, като за удължаването му е съставен анекс от 27.12.2007г., която сума до настоящия момент не е върната. Освен това по случай сватбата на своя син Николай Х. подарения от роднини получили в средства в размер на 5 000 000 лв., които са вложени за изграждането на жилищната сграда, в която живеят и понастоящем. Поддържат, че посочените в мотивираното искане пазарни стойности са завишени.

Претендират заплащане на направените деловодни разноски и възнаграждението – заплатено за адвокатска защита.

В с.з. за ищеца се явяват представители по пълномощие на ищеца – инспектори Иванова и Делибалтова, който поддържат изцяло мотивираното искане. В представената по чл. 149, ал. 3 от ГПК писмена защита са развити следните аргументи и доводи за уважаване на мотивираното искане: По делото ищецът е доказал придобиването на имущество на значителна стойност за придобиването на което няма законен източник на средства ие безспорно и доказано осъществяването на престъпна дейност от ответника Р.Н.Х.. Доколкото не е доказал наличието на законен източник на средствата за придобиване на имуществото – посочено за отнемане, ищецът не носи доказателствена тежест относно наличието на връзка между придобиването му и престъпната дейност, като оборването на презумпцията е в тежест на ответника. Придобитото имущество през периода 2911.1986г. – 29.11.2011г., отговарящ на изискванията на закона – чл. 17, ал. 6 и чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.), е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на закона. Посочена е съдебна практика според в закона е посочена обективна величина – „стойност”, която е различна от цената за  придобиване на имуществото посочена в договорите и н.а. по сделките сключени от ответника и, по които ищецът не е страна и следователно държавата не е обвързана от тези изявления на страните по сделките. Определените чрез СТЕ и САТЕ стойности по делото на имуществото придобито от ответниците – общо 175772лв. или 996бр. МРЗ към датата на придобиване и 128030лв. – 474 бр. МРЗ отговаря на критерия за „значителна стойност” определен в закона. Относно МРЗ като критерий са развити доводи, че следва да се съобрази поради протеклите във времето на придобиване на имуществото деноминационни и инфлационни процеси. Поради липсата на доказателства относно наличието на законен източник на доходи за връщане на сумата от 180000лв. по договор за заем от 2003г. тази сума не следва да се отчете от съда като доход и заемът не следва да се приема като законен източник на средства – развити са доводи на базата на легалните понятия за „доход” и „ източник”, регламентирани в ЗДДФЛ и ЗОДФЛ (отм.). Посочено е, че не следва да бъдат кредитирани като недостоверни показанията на св. Н. Х. – син на ответниците за даряването на 5000000 (неденом.)лв. лева получени на сватбата през 1995г. и вложени през 2006г. за построяване на сградите в закупения от ответниците имот. Като недостоверни не следва да бъдат кредитирани и показанията на св. Д. М. свързани с предоставянето на сумата от 180000лв. и твърдението, че не е получил връщане на тази сума. Относно доходите от събиране на горски плодове и билки се поддържа, че показанията на свидетелите не следва да бъдат кредитирани поради липсата на писмени доказателства за надлежното извършване на такава дейност. Посочено е като нелогично обстоятелството, произтичащо от вариант 2 на заключението по СИЕ относно положителния резултат в рекапитулацията на доходи и разходи през 1996г. при положение, че до тогава резултатът е бил отрицателен. Изтъква се, че липсват доказателства за погасяване на задълженията, възникнали в предходните години и следователно „…може да се счита, че поризходът на средствата, с които ответникът е придобивал имущество и е разходвал за всякакви нужди е от престъпната му дейност. Относно основателното предположение, че имуществото при липсата на законен източник на средства е придобито от престъпна дейност са развити доводи за презумпция в тази насока именно поради липсата на доказан законен източник на средства, което следвало от граматическото и логическо тълкуване на текста на закона – чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) Предополжението е обосновано в писмената защита на ищеца и с оглед естеството и характера на извършеното престъпление – по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 253, ал. 3, т. 2 въ вр. с ал. 2, предл. 1,3 и 4 от НК. Развити са доводи на базата на сравнение между понятието „причинна връзка” като елемент от обективна страна на деянието и съставомерния за престъплението резултат, съответно – деликтната отговорност и от друга – предпоставките и целите на ЗОПДИППД (отм.)

Ответниците – редовно призовани, се явяват лично и с представители по пълномощие – адв.Р. И. и С. И., които оспорват мотивираното искане по посочените в отговора твърдения – относно наличието на средства от законен източник за придобиване на имуществото.

Въз основа на събраните по делото доказателства при разпределената от съда доказателствена тежест, относими към релевантните за предмета на делото обстоятелства се установява следното:

Между страните е безспорно и се установява несъмнено според писмените доказателства по делото, че съгласно споразумение, одобрено с Протокол от 14.10.2010г. по НОХД № 515/2010г. на Окръжен съд Сливен, ползващо се със сила на осъдителна присъда Р.Н.Х. е признат за виновен в извършено престъпление по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл.26, ал. 1 от НК в това, че за периода от началото на 2006г. до 29.01.2010г. в С.Г. общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, и за извършено престъпление по чл. 253, ал.З, т.2, във вр. с ал.2, предл. 1, 3 и 4 от НК в това, че за периода от началото на 2006г. до 29.01.2010г. в С.Г. общ. Котел, повече от два пъти придобил, държал и използвал имущество - парична сума в общ размер на 45 951 лева, и парична сума в общ размер на 600 евро, за което знаел, че е придобито чрез престъпление по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл.26, ал. 1 от НК.

Р. Никиолов Х. и З.Н.Х. сключили граждански брак на 25.09.1979г., от който имат родени четири деца – всички пълнолетни към насотящия момент: М.Р.М., Р.Р. Х., Б.Р. Х. и Н.Р. Х..

Не се спори също, че по време на брака си ответниците са придобили имуществото – посочено в мотивираното искане, а именно: по Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот акт №55, том 2, вх.рег. №337, дело №275 от 04.09.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд - Котел, Р.Н.Х. купил недвижим имот, находящ се в С.Г. ОБЩ.К., Сливенска област ДВОРНО МЯСТО с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м„представляващи УПИ № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / по плана на селото, при граници: УПИ № XXVII, УПИ № XXIX и от двете страни улица в едно с построената в него паянтова жилищна сграда на един етаж със застроена площ от /четиридесет и осем/ кв.м и паянтова стопанска постройка със застроен обем от 40 /четиридесет/ куб.м, за сумата от 4 500 /четири хиляди и петстотин лева/ - посочена като цена по договора. В този имот ответниците извършили строителство съгласно одобрен архитектурен проект и Разрешение за строеж № 38 от 12.07.2004г. издаден от главен архитект на общ. Котел и с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот - издаден на основание писмени доказателства №64, том 3, вх.рег. №755, дело №224 от 30.06.2009г., на Служба по вписванията при Районен съд - Котел, са признати за собственици на масивна жилищна сграда, на два етажа с магазин за хранителни стоки и бистро със застроена площ 132 кв.м /сто тридесет и два квадратни метра/, състоящ се от :едно избено помещение със застроена площ от 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ по вътрешни размери, първи етаж, състоящ се от бистро, кухня, склад, умивалня за съдове и две тоалетни, магазин за хранителни стоки, склад, тоалетна и стълбищна клетка и втори етаж състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухня, баня с тоалетна и коридор построена по одобрен архитектурен проект от 30.06.2004 г. и разрешение за строеж №38 от 12.07.2004 г. в собствен урегулиран поземлен имот № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / с площ от 618 кв.м. /шестстотин и осемнадесет квадратни метра/ по устройствения план на С.Г. одобрен със заповед №107/03.03.1983г. при граници на имота: УПИ № ХХVІІ-553 , УПИ № ХХІХ-за трафопост и от двете страни улици

Освен недвижимия имот ответниците Р.Н.Х. и З.Н.Х. придобили по време на брака си следните МПС и ППС: на 25.06.1995г. - ремарке за лек автомобил модел туристическо с ДК № СН 1269Е рег., придобито на името Р.Н.Х.; Лек автомобил марка "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС, рама №WAZZZ8ZLA112621 с дата на първоначална регистрация 02.01.1990 г., който е придобит на името на Р.Н.Х. с договор за покупко - продажба на МПС от 13.06.2003г., за сумата от 3000 лева – посочена като цена в договора; с договор за покупко - продажба на МПС от 15.12.2006г. - Лек автомобил марка «МЕРЦЕДЕС", модел "310 Б", с ДК № СН8650СС, рама WDB9034721P835678, дата на първоначална регистрация 01.09.1998 г., придобит от Р.Н.Х., за сумата от 10 500 лева – посочена като цена на сделката; на името на Р.Н.Х. е придобил и Лек автомобил марка "ФОРД", модел "ТРАНЗИТ Т", с ДК №СН 1838 НН, рама №WF0ZXXGBVZGВ51427, двигател №GВ51427 е придобит на 03.11.1986г. – повече от 25 години преди подаване на мотивираното искане; на името З.Н.Х. е регистриран товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС, рама № 59954, двигател № 116243, дата на първоначална регистрация 27.06.1988 г., дата на придобиване 15.12.2006 г. с договор за покупко -продажба на МПС от 30.03.2005г., за сумата от 200 лева.

По отношение на л.а. "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС е представен договор за продажба в полза на трето лице. Договорът е сключен в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписите, но от същия, както и от обстоятелството, че към момента не е във владение на ответниците, съдът намира, че със същия договор възмездно е било предадено в полза на посоченото в него лице към момента на сключването му – януари 2004г. или преди повече от 5 години.

Безспорно е също и се установява от представеното удостоверение и извлечение, че Р.Н.Х. е титуляр по срочен депозит в евро № 15596680, открита на 19.05.2008г. при ТБ "БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел РЦ-Бургас, към 17.11.2011г. със салдо в размер на 1735,22 евро, равняващи се на 3 393,80 лева

Основните обстоятелства, по които се спори в производството са свързани с наличието на законни източници на средства за придобиването на имуществото от страна на ответниците, както и стойностт на имуществото, за която следва да са доказани по делото законни източници на средства наред с останалите обичайни разходи на ответниците и тяхното домакинство.

На първо място ответниците се позовават на трудови правоотношения за всеки от тях, в която насока с отоговора по чл. 131 от ГПК са представени писмени доказателства – удостоверения от „Държавно лесничейство” – с Букойвци и преписи от трудови книжки, въз основа на които съдът приема за доказан източник на средства – заплата по трудово правоотношение за периода от 01.09.1991г. – 30.11.1991г. в размер на общо 7140лв. От посочените писмени доказателства са налице пикмени доказателства и за период, предхождащ проверявания, но поради липсата на твърдения и доказателства за спестяването или запазването им по друг начин, съдът пирема, че същите доходи нямат отношение за п идобиване на имуществото през проверявания период – 29.11.1986г. – 29.11.2011г.

Освен от трудови правоотношения, какво в самото мотивирано искане се посочва, ответникът Р.Н.Х. е регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ "ХУБЕНОВИ-Р.Х.", със седалище и адрес на управление - С.Г., община Котел, като по делото са представени ГДД, от които се установява, че в това си качество ответникът Р. Н. Х. е реализирал доходи както следва: 2175лв. за 1993г. съгласно ГДД № 541/18.04.1994г.; 5358лв. за 1994г. съгласно ГДД № 365/03.04.1995г.; 11135лв. за 1995г. съгласно ГДД№ 377/03.04.1996г. 3825лв. за 1996г. съгласно ГДД № 871/21.04.1997г.; 45500лв. за 1997г. съгласно ГДД № 846/15.04.1998г.; 51233.33лв. съгласно ГДД № 596/09.04.1999г.; 1600лв. за 1999г. съгласно ГДД № 725/13.04.2000г.

Извън източниците на доходи – установени по делото с писмени доказателства, съдът намира, че следва да кредитира като достоверни показанията на свидетелите Н. Х., Г. Х.а и св.Хр. Х. относно извършваната от ответниците дейност по събиране на лики и гъби като източник на средства за периода след 2000г., от които с оглед различните данни в показанията на свидетелите, съдът приема, че годишно и според сезона – лято и есен, ответниците са реализирали доход от 6000лв. Кредитирането на показанията е обусловено освен от това, че свидетелите Х., не са заинтересовани от изхода на делото, но и от ноторно известната за този край деност като поминък по събиране на билки и гъби. Освен това реализирането на доходи от такава дейност следва в установената по делото верига на източници на доходи за семейството – трудови правоотношения, след преустановяването им – дейността на ответника Р. Х. като едноличен търговец, а след преустановяването и на тази дейност – установената чрез свидетелските показания. В представените ГДД дейността по събиране на билки и гъби не е посочена.

Съдът не споделя доводите на ищеца, изнесени в представената по делото писмена защита, че реализирането на доходи от подобна дейност е незаконно и по естеството си свързано с наличието на писмени доказателства – позволителни за странични ползвания и документи за заплащане на такса за издаването им съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за горите, каквито ответниците не са представили. Изискването на чл. 63 от ЗГ от 1997г. (отм.) не налага ограничителните критерии за доказване на чл. 164, ал. 1 от ГПК. Установяването на такава дейност и реализирането на доходи от нея е допустимо включително с гласни доказателства, а доколкото се касае за доходи, които подлежат на деклариране и на облагане с данък при определени в ЗОДФЛ обстоятелства, то недекларирането им не налага извод за незаконен източник на доходи по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) По смисъла на същата разпоредба незаконен източник на доходи е налице тогава, когато съответната дейност по естеството си е забранена от закона и/или самите доходи подлежат на отнемане. В случая дейността не е забранена от закона, нито реализираните от нея доходи подлежат на отнемане, а доколкото евентуално е нарушен реда за осъществяването й, разпоредбата на чл. 102а, ал. 2 от ЗГ от 1997г. (отм.) предвижда глоба в размер на 50 до 3000лв., каквато няма данни да е наложена на ответниците по делото.

Извън това съдът не приема за доказани твърденията на ответниците за реализирането на доходи – вложени за придобиване на процесното имущество, получени в размер на 5000000 неденом. лева по дарение на сватбата на сина на ответниците – Н. Х.. На първо място посочените средства според обстоятелствата и показанията на свидетелите, ако са събрани на сватдбеното тържество, са дарени не за ответниците, а за техния син и неговото семейство. Поради това предоставянето им на ответниците и влагането за придобиване на имота по нотариален акт №55, том 2, вх.рег. №337, дело №275 от 04.09.2003г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд - Котел, Р.Н.Х. а именно: - ДВОРНО МЯСТО с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м„представляващи УПИ № ХХУШ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / по плана на селото, следваше да се установи несъмнено и безпротиворечиво по делото. Предоставянето на така получените на сватбата средства за закупуването на имота в показанията на свидетелите е само предположение, като от друга страна от момента на получаването им до момента на придобиване на имота е налице период от време, през който следваше да са представени доказателства за спестяването или съхраняването им в полза на ответниците, в каквато насока по делото липсват доказателства.

На следващо място съдът не приема за доказан законен източник на средства чрез получаването в заем на сумата от 180000лв. от трето лице – Д. М., разпитан по делото като свидетел. В тежест на ответниците бе да представят доказателства по смисъла на чл. 181, ал. 1 от ГПК относно оспорената дата на този частен документ, която не може да се счита за достоверна спрямо ищеца, а такива не бяха представени. От друга страна договорът за заем от е реален, а не формален договор, поради което по делото следваше да се представят доказателства, от които да може да се направи несъмнено заключение за реалното предаване на сумата. Показанията на свидетеля Д. М. в тази насока съдът намира, че не обосновават такъв категоричен извод, т.к. по делото няма данни както относно наличието на сериозен мотив за предоставянето на такава сума в заем на ответника без надлежно обезпечение, така и относно наличието на достоверни причини за опрощаването на дълъг в такъв значителен размер. Дори да се приеме, че средствата са били предоставени според посочения в показанията на свидетелите мотив, по делото не се установява нито едно обстоятелство или причина, поради които за заемателя да е оправдано опрощаването на задължение в такъв размер спрямо ответника като заемател, поради което съдът не приема за доказано твърденито на ответниците, че заемът е реално предоставен и не е върнат. Респективно заетите средства, ако са получени, би следвало да се отчетат като пасив в имуществения патримониум на ответниците, от което следва, че за тях посоченият заем не може да се счита като източник на средства.

Като източник на средства за придобиване на личното имущество на ответниците в режим на съпуржеска имуществена общност не могат да бъдат зачетени и сумите по посочените и представени по делото 37 бр. фактури в периода от 1993 – 1998г. Фактурите са издадени от ответника в качеството му на ЕТ "Хубенови-Р.Х.***. Тези суми може да се приемат за постъпления на едноличния търговец, но доход (над декларирания пред данъчните власти – извън ГДД) е само тази част, която надхвърля разходите за доставка на продадените стоки и производствените разходи на търговеца (т. е. реализирана, но недекларирана печалба). Такива доказателства по делото няма.

По същите съображения не би могло да се приеме като доказан доход, който според показанията на свидетелите, ответниците са реализирали на сергия за плодове и зеленчуци в повече от декларирания в ГДД № 305/01 за 2000г. – 49 лв., като в ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ за 2002 – 2003г.- е декларирана. Според показанията на св. Х. дейността е извършвана по търговски начин, от което по делото следваше да е доказана реализираната печалба от такава дейност – надхвърляща разходите за доставка и останалите производствени разходи за такава търговия, която печалба да не е декларирана, но доказателства в такава насока, не се представиха по делото.

По спора за стойността на имущество, която следва съдът да вземе предвид във връзка с придобиването му, съдът, отчитайки, че се касае за сделки, от които държавата не е обвързана като страна и цената не й е противопоствима, както и от обстоятелството, че сделките – доколкото са начин на придобиване на имуществото, са сключени между лица, за които не може да се изключи като цел реализирането на дейстивтелната пазарна цена, то в съпоставката между доходите и стойноста на имуществото следва да се съобразят пазарните стойности.

Относно построените от ответниците постройки съдът намира, че следва да съобрази определената от експертизите вещна стойност – направени от ответниците разходи за труд и материали, от която да се приспадне определената стойност за труд, освен за зидария (1760,41лв. – сбор от колона 6, п. 31 – п. 36 от приложенията към заключение на СТЕ от 06.11.2012г.). Не същестува съмнение и като достоверни според обичаите на етноса и начина на живот на ответниците съдът следва да приеме показанията на свидетелите за това, че в строителството са участвали безвъзмездно роднини и са помагали приятели на семейството.

От вариантите на заключението за определяне стойността на разходите за построяване на сградите, съдът следва да съобрази варианта определен пр използването на механизация в процеса на извършване на СМР. Изводът, че в СМР е ползвана механизация следва от обясненията на експрета в съдебно заседание във връзка със специфичните изисквания към строителството и обективната липса на възможност за изпълнение на СМР изцяло с ръчен труд.

Имайки предвид изложеното по-горе относно стойността на придобиване на недвижимите имоти съдът съгласно заключенията на вещото лице Ф. К. приема като стойност на придобиване на имота по Нотариален акт №55, том 2, вх.рег. №337, дело №275 от 04.09.2003г., на  Служба по вписванията при Районен съд - Котел а именно: - ДВОРНО МЯСТО с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м„представляващи УПИ № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / по плана на селото, е 11070лв.

През 2006г. е завършено стройтелството, което ответниците са извършили съгласно одобрен архитектурен проект и Разрешение за строеж № 38 от 12.07.2004г. издаден от главен архитект на общ. Котел, като  Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, издаден на основание писмени доказателства №64, том 3, вх.рег. №755, дело №224 от 30.06.2009г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд - Котел, са признати за собственици на МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с магазин за хранителни стоки и бистро със застроена площ 132 кв.м /сто тридесет и два квадратни метра/, състоящ се от :едно избено помещение със застроена площ от 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ по вътрешни размери, първи етаж, състоящ се от бистро, кухня, склад, умивалня за съдове и две тоалетни, магазин за хранителни стоки, склад, тоалетна и стълбищна клетка и втори етаж състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухня, баня с тоалетна и коридор построена по одобрен архитектурен проект от 30.06.2004 г. и разрешение за строеж №38 от 12.07.2004 г. в собствен урегулиран поземлен имот № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / с площ от 618 кв.м. /шестстотин и осемнадесет квадратни метра/ по устройствения план на С.Г. одобрен със заповед №107/03.03.1983г. при граници на имота: УПИ № ХХVІІ-553 , УПИ № ХХІХ-за трафопост и от двете страни улициСтойност на вложените материали с бетоновоз. Стойността на построяване (виж приложение 3 към заключението от 06.11.2012г. и прилож. № 3 към заключението от 03.07.2012г.) на жилищната сграда и магазин на два етажа и бистро съобразно изложеното по-горе – при използването на бетоновоз и друга механизация, както и труд само за зидария, съдът приема, че е в размер на общо 98933.03лв., от които 3821.88лв. – средстав за механизация, стойност на вложени материали с бетоновоз – 93350.77лв. и 1760.41лв. – стойност на труд за зидария, като изграждане на други подобрения в имота – гараж, навес, тротоарна настилка, ограда и порта (14831.96 след приспадане на разходи за труд 5545.01лв.) – 9286.95лв. или общо разходите за извършеното от ответниците строителство, за които следва да са налице средства от законен източник е в размер на 108220.01лв.

Стойността на МПС и ППС съобразно заключението на вещото лице ВV РV Б. ксъм датата на придобиване е съответно 1100лв. на товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС, рама № 59954, двигател № 116243, дата на първоначална регистрация 27.06.1988 г. придобит с договор за покупко -продажба на МПС от 30.03.2005г.; 10600лв. на Лек автомобил марка «МЕРЦЕДЕС", модел "310 Б", с ДК № СН8650СС, рама
WDB9034721P835678, дата на първоначална регистрация 01.09.1998 г., придобит от Р.
Н.Х. с договор за покупко - продажба на МПС от 15.12.2006г.; 3000лв. на Лек автомобил марка "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС, рама №WAZZZ8ZLA112621 с дата на първоначална регистрация 02.01.1990 г. - придобит от Р.Н.Х. с договор за покупко - продажба на МПС от 13.06.2003г., и 23862лв. на Ремарке за лек автомобил модел туристическо с ДК № СН 1269Е рег., придобит на 25.06.1995г. от Р.Н.Х..

Наред с разходите за придобиване на имуществото през проверявания период при съпоставката с получените доходи, така както съдът приема, че са доказани по делото, следва да бъдат отчетени и разходи за издръжка на семейството по средно-статистически данни на НСИ, тъй като по делото не се събраха доказателства семейството на ответниците да е живяло с лишения и/или ограничения на издръжката в рамките на минималната за страната работна заплата.

С оглед твърденията на страните и техните искания съдът назначи по делото СИЕ, която да извърши съпоставка на доходите и разходите на ответниците според това, което всяка от тях счита, че следва да се съборази като законен източник на доходи и като стойност на имуществото във връзка с направените разходи за придобиването му.

Така според твърденията на ищеца в рекапитулацията следва да участват само официално декларираните пред НАП и НОИ доходи, както и тези по представените трудови книжки, без да се вземат предвид получените заеми от некредитни институции; като разход за издръжка да се вземе предвид средния за лице от домакинство определен по данни на НСИ, а по отношение на стойностите на имуществото да се вземат предвид тези – определени от САТЕ и СТЕ, както и да се вземат предвид направените разходи за заплащане на нотариални такси и платени местни данъци, всички задължения на ответниците към държавата, платените такси и данъци към Общината. Съобразно тези твърдения на ищеца вещото лице е извършило съпоставка на доходите на ответниците и на разходите за придобиване на имуществото по пазарни стойности като обективан величина, от която следва, че към 25.06.1995г., когато е придобито ремарке с рег. № 269Е на стойност 23862лв. наред с разходите за издръжка за ответинците е налице недостиг в размер на 169842лв., равняващ се на 68.67бр. МРЗ; за придобиване на недвижимия имот по НА № 55/04.03.2003г. на стойност 11070лв. и за придобиването на МПС л.а. „Ауди”80 с рег. № СН8540СС по договор от 13.06.2003г. на стойност 3000лв. наред с останалите разходи за ответниците е налице недостиг в раззмер на 18104.71лв., равняващ се на 164.59бр. МРЗ; за придобиването на т.а. ГАЗ53 с ре. № СН 9215НС по договор от 30.03.2005г. на стойност 1100лв. наред с останалите разходи за ответниците е налице недостиг на средства в размер на 5764.50лв., равняващи се на 38.43бр. МРЗ; за построяването на масивна жилищна сграда и магази на два етажа с бистро, въведени в експлоатация към 12.05.2006г. на стойност на разходите към 2006г. в размер на 126140лв., за постройка към 07.2006г. със стойност на разходите в размер на 14831.96лв. и за покупката на МПС л.а. „Мерцедес”310Д с рег. № СН 8650НН по договор от 15.12.2006г. на стойност 10600лв. за ответниците наред с останалите разходи е налице недостиг на средства в размер на 157345.92лв.

Във варианта по задачите поставени от ответниците, вземайки предвид всички посочени от тях източници на средства, вкл. тези, които съдът намери съобразно изложеното по-горе, че не са доказани по делото, съобразявайки като разход за придобиване на имуществото стойностите посочени като цена по сделките и само за изграждане на постройките – тази определена от СТЕ без труд и средства за механизация и стойност на материали без бетоновоз по първи вариант е налице недостиг за придобиване на ремарке с рег. № 269Е на стойност 23862лв. наред с разходите за издръжка за ответинците е налице недостиг в размер на 169842лв., равняващ се на 68.67бр. МРЗ; с оглед заема в размер на 180000лв. от 27.03.2003г. за придобиване на недвижимия имот по НА № 55/04.03.2003г. на стойност 4500. и за придобиването на МПС л.а. „Ауди”80 с рег. № СН8540СС по договор от 13.06.2003г. на стойност 3000лв. наред с останалите разходи ответниците са разполагали с достатъчно средства, като в грая на годината е налице остатък с натрупване от предходни години в размер на 188338.95лв.; за придобиването на т.а. „ГАЗ”53 с рег. № СН 9215НС по договор от 30.03.2005г. на стойност 200лв. също са налице достатъчно средства, но също, както и във варианта по поставените от ищеца задачи, не са налице достатъчно средства за построяването на масивна жилищна сграда и магази на два етажа с бистро, въведени в експлоатация към 12.05.2006г. на стойност на разходите към 2006г. в размер на 119621.24лв. (31387.69 – труд, 3821.88лв. – механизация и 84411.67лв. – вложени материали без бетоновоз)., за постройка към 07.2006г. със стойност на разходите в размер на 14831.96лв. и за покупката на МПС л.а. „Мерцедес”310Д с рег. № СН 8650НН по договор от 15.12.2006г. на стойност 10500лв. за ответниците наред с останалите разходи е налице недостиг на средства в размер на 144727.16лв.

При тези данни и с оглед изложените по-горе изводи на съда относно доказаните от ответниците твърдения относно източниците на средства за издръжка, разходи за придобиване на имуществото и други разходи по писмени данни, съдът следва да съообрази варианта по задачите на ищеца, който следва да бъде коригиран с отчитането и добавянето на доход от дейност по събиране на билки и гъби по 6000лв. годишен доход – 3000лв. за всеки от двамата ответници, като остатъка от доходите в края на годината се добави в началото на следващата и освен това като доход да се отчетат стойностите по заключението на САТЕ от продажбата на МПС.

Така относно придобитото от ответниците имущетво и доходите, за които с оглед представените доказателства по делото и техния анализ по-горе е установен съответния източник, след извършване на съответните преизчисления се установява следното:

Към м. юни 1995г., когато е придобито ремарке с рег. № 1269Е доходите на ответниците са тези в рамките на представената ГДД за периода – 5567.50лв., като за същия период за придобиване на имуществото и за издръжка на семейството с едно дете са направени разходи в размер на общо 102419.50лв., от което следва, че е налице недостиг в размер на 96852лв., включително за придобиване на това ППС на стойност 23862лв.

В началото на 2003г. ответниците са разполагали с остатък от доходите, вкл. от събиране на билки и гъби, в размер на 12148.31лв. Приемайки, че доходът като остатък от предходната година е бил разполагаем в началото на следващата 2004г., то към м. юни 2003г. отвтениците са разполагали с достатъчно средства за издръжка и за придобиването на МПС „Ауди” 80 с рег. СН 8540СС на стойност 3000лв.

След придобиване на това имущество наред с разходите за издръжка за периода от началото на годината до м. юни 2003г. за ответниците е налице остатък в размер на 7531.23лв., от който след разходване на сумата от 970.25лв. за издръжка на семейството за периода м. юни – м септември 2003г. остатъка е 6560.98лв., с който за ответниците не би било възможно да придобият процесния имот - дворно място по н.а. № 55/04.09.2003г. на стойност 11070лв., както и да заплатят нотариални такси от общо 71.50лв., т.к., без дори да се отчита неоходимостта от средства за осигуряване на издръжката на домакинството, е налице недостиг в размер на 4575.52лв.

През следващата 2004г. разходите на ответниците са в рамките на необходимата за домакинството издръжка в размер на 4336лв., докато през същата година са реализирани доходи в размер на общо 7245лв. – 6000лв. от дейност по събиране на билки и гъби и 1245лв. от продажбата на л.а. „Ауди” 80 с рег. № СН 8540 СС или остатъка в края на годината е 2909лв. (неправилно в рекапитулацията на в.л. по поставените от ответниците въпроси е отчетен приход от продажбата на л.а. „Ауди” 80 в размер на 6000лв., т.к. съгласно заключението по САТЕ към момента на продажбата СПС е в размер на 1245лв.)

Отчитайки остатъка от 2909лв. като разполагаем в началото на 2005г., за придобития автомобил „ГАЗ”53 с рег. № 9215НС на стойност 1100лв. през м. март, платен МДТ, както и за издръжката до този момент в размер на 1125.25лв. ответниците са разполагали с достатъчно средства. През 2005г. по делото извън разполагаеми остатък ответниците са имали доходи в размер на 6000лв. – от билки и гъби, поради което след разходването на остатъка от 2909лв. за придобиване на имущество и издръжка до м. март 2005г. за ответниците в края на годината е налице остатък от 2020лв.

Така през 2006г., когато е завършено строителството на сградите – жилищна сграда и магазин на два етажа с бистро – въведени в експлоатация с У-е № 6/12.05.2006г., за които е издаден н.а. №64, том 3, вх.рег. №755, дело №224 от 30.06.2009г., на Служба по вписванията при Районен съд – Котел и е придобит л.а. „Мерцедес” 310Д с рег. № СН8650 НН, доходите на ответниците са в размер на 8020лв. – заедно с дохода от билки и гъби, като по този начин вкл. за осигуряването на средства за издръжка ответниците не са доказали по делото законен източник за средставта от общо 120358.57лв.

Рекапитулацията за 2006г. следва да бъде съобразена с обстоятелството, че всички разходи за построяването на сградите са отчетени за тази година, но с оглед технологично необходимото време за извършване на строителството според заключението на СТЕ и датата на издаване на разрешението за строеж – м. юли 2004г. до 2006г., когато е издадено У-е № 6/12.05.2006г. за ползване и експлоатация, при съпоставката и с показанията на свидетелите относно периода, през който са извършвани различни подготвителни за терена и строителни дейности – от 2003г. до 2006г., съдът следва да приеме, че СМР, за които са разходвани средства са извършвани през 2004г. до м. май 2006г.

Тъй като по делото липсват данни, когато точно и на каква стойност във времето са извършвани различните СМР, то общо за периода 2004г. – 2006г. съпоставката на доходите, за които съдът приема, че по делото е доказан източник на средства от една страна и от друга – разходите за придобиване на имущество, издръжка и заплащане на МДТ и нотариални такси, е следната: общия размер на доходите е 19245лв.; общия размер на разходите е 138479.07лв., от които само разходи за придобиване на имущество – 123704.61лв., при което е налице недостиг на средства от общо 119234.07лв. 14774.46лв. е разхода за други нужди извън придобитото имущество. От разполагаемите доходи от общо 19245лв. ответниците са могли да покирят разходите за идръжка и такси, от което за придобиване на имуществото са разполагали с 4470.54лв., с които се покриват разходите само за придобиване на автомобил „ГАЗ”53 СН9215НС през март 2005г. – 1100лв., извън което разполагаемия доход от 3370.54лв. не е достатъчен за придобиването на л.а. „Мерцедес” 310Д с рег. № СН8650 НН и за извършване на строителството.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че мотивираното искане на КУИППД по чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД е основателно частично и следва да се уважи по отношение на следното имущество на обща стойност 129493.80лв. – определена към момента на внасяне на мотивираното искане:

Ремарке за лек автомобил модел туристическо с ДК № СН 1269Е рег. Придобит на 25.06.1995г.;

Лек автомобил марка «МЕРЦЕДЕС", модел "310Б", с ДК № СН8650СС, рама №WDB9034721P835678, дата на първоначална регистрация 01.09.1998г.;

ДВОРНО МЯСТО находящ се в С.Г. ОБЩ.К., Сливенска област с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м.,УПИ № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/,кв.63/шестдесет и три /по плана на селото, при граници: УПИ № XXVII , УПИ № XXIX в едно с МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с магазин за хранителни стоки и бистро със застроена площ 132 кв.м /сто тридесет и два квадратни метра/, състоящ се от :едно избено помещение със застроена площ от 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ по вътрешни размери, първи етаж, състоящ се от бистро, кухня, склад, умивалня за съдове и две тоалетни, магазин за хранителни стоки, склад, тоалетна и стълбищна клетка и втори етаж състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухня, баня с тоалетна и коридор построена по одобрен архитектурен проект от 30.06.2004 г. и разрешение за строеж №38 от 12.07.2004 г. в собствен урегулиран поземлен имот № ХХVШ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / с площ от 618 кв.м. /шестстотин и осемнадесет квадратни метра/ по устройствения план на С.Г. одобрен със заповед №107/03.03.1983г. при граници на имота: УПИ № ХХVІІ-553 , УПИ № ХХІХ-за трафопост и от двете страни улици и

сумата сумата в размер на 1735,22 евро, равняващи се на 3 393,80 лева, ведно с лихвите от разплащателна сметка в евро № 15596680, открита на 19.05.2008г. при ТБ "БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел РЦ-Бургас, с титуляр Р.Н.Х..

Мотивираното искане е неоснователно и следва да се отхвърли по отношение на следното имущество на обща стойност 1930лв. определена към момент на внасяне на мотивираното искане:

Лек автомобил марка "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС, рама №WAZZZ8ZLA112621, дата на първоначална регистрация 02.01.1990г. и

Товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС, рама № 59954, двигател № 116243, дата на първоначална регистрация 27.06.1988г.

Съгласно чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД по реда на този закон се отнема имущество, придобито през проверявания период от лицата, за които е установено, че са налице основанията по чл. 3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата доколкото не е установен законен източник.

Възможността на проверяваното лице за установяване на законен източник за придобиване на имуществото, респективно за изключване на предположение, че придобиването на имуществото е свързано с престъпната дейност по чл. 3 е установена още в предварителната фаза на производството по установения в чл. 17 от ЗОПДИППД (отм.) ред.

В настоящоя случай ответниците не са се възползвали от тази възможност и в срока по чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) не са подали декларация, поради което и изцяло в тяхна тежест е да докажат всички обстоятелства, изключващи предпоставките по чл. 4, ал. 1 и презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИПП (отм.)

По отношение на посоченото по-горе имущество, за което съдът намира, че искането е основателно, в хода на производството ответниците не представиха доказателства относно наличието на средства от законен източник, от което – наред с презумпцията по чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИППД от КОНПИ в лицето на ТД – гр. Бургас чрез представените доказателства несъмнено се установява правото на държавата да отнеме посоченото имущество на значителна стойност.

Във връзка с изискването за основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност установена със споразумение по НОХД № 515/2010г., одобрено с Протокол от 14.10.2010г. на Окръжен съд Сливен възражението на ответниците се свежда до навеждането на правоизключващия факт, че имуществото е придобито със средства от законен източник. При липсата на доказателства за законен източник на доходи, аргументите на ищеца, че това е достатъчно, за да се предположи придобиването от престъпна дейност, имат резон само в обсега на действие на презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИПП (отм.) и доколкото в съдебното производство не е оборена от ответниците. Извън това, съгласно задължителната практика по чл. 290 от ГПК,  съдът изгражда изводите си, налице ли е връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото въз основа на конкретиката на случая; въз основа на фактите, свързани с вида на престъплението и цялостните данни за характера на осъществявана престъпна дейност.

Съгласно предпоставките за приложение на презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИППД (отм.) съдът намира, че е необходимо само за пълнота да посочи, че с оглед вида на престъпната дейност и предвид периода на придобиване на имуществото, подлежащо на отнемане, такова предположение може да се направи с основание. Престъпната дейност съгласно споразумението, ползващо се със сила на осъдителна присъда се изразява в извършването на престъпление по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл.26, ал. 1 от НК за периода от началото на 2006г. до 29.01.2010г. в С.Г. общ. Котел, като при условията на продължавано престъпление, Р.Н.Х. без съответното разрешение е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, и в извършването на престъпление по чл. 253, ал.З, т.2, във вр. с ал.2, предл. 1, 3 и 4 от НК  като за периода от началото на 2006г. до 29.01.2010г. в С.Г. общ. Котел, повече от два пъти придобил е държал и използвал имущество - парична сума в общ размер на 45 951 лева, и парична сума в общ размер на 600 евро, за което знаел, че е придобито чрез престъпление по чл. 252, ал. 1 във вр. с чл.26, ал. 1 от НК. Престъпленията попадат в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 и т. 16 от ЗОПДИППД (отм.) Естеството на деянията е свързано с набавянето по престъпен начин на парични средства в значителен размер, от което и при липсата на достатъчно доходи в периода от 2005г. – 2008г. с висока степен на вероятност може да се предположи, че имуществото - посочено по-горе, за което съдът намира мотивираното искане за основателно, подлежи на отнемане. Значително във времето преди конкретно установената престъпна дейност – през 1995г. е придобито ремарке за лек автомобил модел туристическо с ДК № СН 1269Е рег., за което също не се установи законен източник на доходи, но от общия израз „престъпна дейност” и абсолютния период определен в нормата на чл. 11 от ЗОПДИИППД (отм.) следва, че законодателят не е обвързал правото на държавата пряко с конкретно извършеното престъпление, за което е налице влязла в сила наказателна присъда. Наред и с презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИППД (отм.) за това ППС несъмнено следва да се приеме, че е придобито с оглед предстъпната дейност на ответника Р.Н.Х..

 Имуществото като придобито по време на брака и при липсата на установените предпоставки по чл. 20 и чл. 21 във вр. с чл. 19, ал. 3 от СК (отм.) е в режим на съпружеска имуществена общност и следва да намери приложение презумпцията на чл. 9 от ЗОПДИППД (отм.)

Що се отнася до презумпцията на чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.), следва да се има предвид, че в тази хипотеза  приносът на другия съпруг в придобиването на имуществото не може да се изрази чрез личен труд, грижи за децата или работа в домакинството. Предмет на изследване в случая са доходите на другия съпруг, които следва да са в размер – достатъчен за придобиването на имуществото, за което проверяваното лице не установява доходи. По делото се установиха доходи на З.Н.Х. от трудова дейност и събиране на билки и гъби, които съдът съобрази при съпоставката на получените доходи и пазарната стойност на имуществото отчете, касателно МПС-ва, за които мотивираното искане следва да се отхвърли. Съответно касателно имущестовто, което следва да се отнеме по настоящото дело са налице предпоставките на чл. 10 от ЗОПДИППД, т.к. установения личен принос от страна на съпругата е недостатъчен, за придобиването му.

Друг критерий, който определя правото на държавата за отнемане на имуществото, е неговата значителна стойност, която се определя съобразно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД – над 60 х.лв. Значителната стойност на имуществото в случая следва да се определи по пазарните стойности на същото, а не по конкретно посочената в документите цена. Последната е елемент на съглашение по сделка, в която държавата не е участник, докато участник е проверяваното лице или свързаните с него лица и съответно тази стойност – посочена в документите, не би могла да се противопостави на държавата.

Стойността на включващите се в патримониума на ответниците и към настоящия момент недвижими имоти и МПС, за което по делото не се установи законен източник на средства за придобиването му и към момента на придобиването му – 135428.47 лв. (вкл. стоността на ремарке с рег. № СН1269Е от 23862 неденом. лв), заедно със сумата в размер на 1735,22 евро, равняващи се на 3 393,80 лева, ведно с лихвите от разплащателна сметка в евро № 15596680, открита на 19.05.2008г. при ТБ "БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел РЦ-Бургас, надхвърлят посочената в § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД номинална стойност от 60 хил.лв., поради което по този критерий на закона по делото няма спор и съмнение, че е налице.

Искането е неоснователно и следва да се отхвърли по отношение на Лек автомобил марка "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС, рама №WAZZZ8ZLA112621, дата на първоначална регистрация 02.01.1990г. и Товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС, рама № 59954, двигател № 116243, дата на първоначална регистрация 27.06.1988г.

За първото превозно средство по делото от една страна съдът приема за установено, че е налице законен източник на доходи. От друга страна по делото се установи, че този автомобил не във владение на ответниците и е във владение на трето добросъвестно лице с оглед представения договор макар и само в писмена форма. С оглед установеното от трето добросъвестно лице владение намира приложение презумпцията на чл. 69 от ЗС, като от данните по делото не би могло да се приеме, че автомобила се владее от това лице в полза на ответника Р.Н.Х. – респективно не подлежи на отнемане при условията на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД.

По отношение на  Товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС – с оглед момента на придобиване, съдът намира, че е установен законен източник на доходи. Такъв извод се налага както с оглед изследването на доходите на ответниците към м. март 2005г., така и с оглед анализа – извършен на базата на общата съпоставка между доходи и разходи за периода 2004г. – 2006г.

Предвид обстоятелството, че за придобиването на ДВОРНО МЯСТО находящ се в С.Г. ОБЩ.К., Сливенска област с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м.,УПИ № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/,кв.63/шестдесет и три /по плана на селото, при граници: УПИ № XXVII , УПИ № XXIX недостигът на средства не е за цялата стойност на имота – 11070лв., а само за размер на 4575.52лв., съдът намира за необходимо да посочи, че имотът подлежат на отнемане, т.к. по делото нито се твърди, нито се установяват данни, от които да се приеме, че ответниците биха придобили имуществото само при частичното му заплащане. Изискването на закона е да са налице основанията по чл. 3, в конкретния случай да може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата и да не е установен законен източник. Законът не прави разграничение в случаите, когато е налице недостиг на средства от законен източник за цялата или за част от стойността на имуществото. Следователно, независимо в каква част е налице недостиг на средства от законен източник за придобиване на дадено имущество, ако от данните по делото не може да се заключи, че проверяваното лице би придобило имуществото въпреки този недостиг, то следва, че не е налице законен източник за придобиването му и щом са налице останалите предпоставки на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)  имуществото подлежи на отнемане, като към неговата стойност като значителна има отношение само критерия по §1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.)

Разноските за държавна такса в настоящото производство следва да бъдат понесени от ответниците съобразно пазарната стойност на имуществото, подлежащо на отнемане, установена чрез заключението на вещите лица към момента на внасяне на мотивираното искане, която стойност е определяща за цената на материалния интерес. В полза на ответниците следва да бъдат присъдени част от направените от тях разноски за адвокатско възнаграждение и депозит за в.л.

Водим от гореизложеното съдът

 

Р  Е   Ш  И   :

 

ОТНЕМА от Р.Н.Х. С ЕГН ********** И З.     Н.     Х.,     ЕГН ********** *** В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ съгласно внесеното мотивирано искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОМИСИЯ ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО с Булстат 131463734 правото на собственост върху следното имущество на стойност 129493.80лв. (сто двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и 80ст.):

Ремарке за лек автомобил модел туристическо с ДК № СН 1269Е рег. Придобит на 25.06.1995г.;

Лек автомобил марка «МЕРЦЕДЕС", модел "310Б", с ДК № СН8650СС, рама №WDB9034721P835678, дата на първоначална регистрация 01.09.1998г.;

ДВОРНО МЯСТО находящ се в С.Г. ОБЩ.К., Сливенска област с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м.,УПИ № ХХVІІІ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/,кв.63/шестдесет и три /по плана на селото, при граници: УПИ № XXVII , УПИ № XXIX в едно с МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с магазин за хранителни стоки и бистро със застроена площ 132 кв.м /сто тридесет и два квадратни метра/, състоящ се от :едно избено помещение със застроена площ от 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ по вътрешни размери, първи етаж, състоящ се от бистро, кухня, склад, умивалня за съдове и две тоалетни, магазин за хранителни стоки, склад, тоалетна и стълбищна клетка и втори етаж състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухня, баня с тоалетна и коридор построена по одобрен архитектурен проект от 30.06.2004 г. и разрешение за строеж №38 от 12.07.2004 г. в собствен урегулиран поземлен имот № ХХVШ-552 /двадесет и осми за петстотин петдесет и втори/, кв.63 /шестдесет и три / с площ от 618 кв.м. /шестстотин и осемнадесет квадратни метра/ по устройствения план на С.Г. одобрен със заповед №107/03.03.1983г. при граници на имота: УПИ № ХХVІІ-553 , УПИ № ХХІХ-за трафопост и от двете страни улици

както и сумата в размер на 1735,22 евро, равняващи се на 3 393,80 лева (три хиляди триста деветдесет и три лева и 80ст.), ведно с лихвите от разплащателна сметка в евро № 15596680, открита на 19.05.2008г. при ТБ "БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел РЦ-Бургас, с титуляр Р.Н.Х.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППЗ на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от Р.Н.Х. С ЕГН ********** И З.     Н.     Х.,     ЕГН ********** на следното имущество на стойност 1930лв. (хиляда деветстотин и тридесет лева):

Лек автомобил марка "АУДИ", модел "80", с ДК №СН8540СС, рама №WAZZZ8ZLA112621, дата на първоначална регистрация 02.01.1990г. и

Товарен автомобил марка "ГАЗ", модел "53", с ДК № СН 9215СНС, рама № 59954, двигател № 116243, дата на първоначална регистрация 27.06.1988г. като НЕДОКАЗАНО И НЕОСНОВАТЕЛНО

 

ОСЪЖДА Р.Н.Х. С ЕГН ********** И З.     Н.     Х.,     ЕГН ********** да заплатят в полза на ДЪРЖАВАТА – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ чрез КОНПИ – ТД – гр. Бургас  деловодни разноски в размер на 714.35лв. (седемстотин и четиринадесет лева и 35ст.) и сумата 3039.88лв. (три хиляди и тридесет и девет лева и 88ст.) – юрисконсултско възнаграждение по чл. 36 от ЗАдв.

 

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО да заплати на Р.Н.Х. С ЕГН ********** И З.     Н.     Х.,     ЕГН ********** сумата 15.05лв. (петнадесет лева и 5ст.), представляваща заплатени от тях пред настоящата инстанция деловодни разноски съобразно отхвърлената част от мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.).

 

ОСЪЖДА Р.Н.Х. С ЕГН ********** И З.     Н.     Х.,     ЕГН ********** да заплатят в полза на държавата по сметка на ОС – Сливен д.т. поделото за тази инстанция в размер на 5179.75лв (пет хиляди сто седемдесет и девет лева и 75ст.)

 

УКАЗВА на ответниците в едноседмичен срок ото съобщаването да довнесат по сметка депозити 45 лв. за изплащане разноските на в.л. по СИЕ, като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на основание чл. 77 от ГПК съдът ще издаде определение за принудителното събиране на сумата, заедно със сумата от 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

Окръжен съдия: