Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № …

 

                                               гр.Сливен, дата 18.05.2012 г.

                                   

                                   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично заседание на петнадесети май две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                                                                                                   

                                                                        МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова  въззивно гражданско дело № 616 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството е въззивно и се развива по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

          Образувано е по подадена от ответника в първоинстанционното производство В.З.Б., въззивна жалба срещу Решение № 861/18.11.2011 г., постановено по гр.д. № 4514/2011 г. по описа на Сливенски районен съд. Атакува се постановеното решение в частта, с която е разрешено малолетното дете С.И.Ж., ЕГН ********* да пътува от Република България до Холандия, придружавана от майка си В.З.Б. за срок от три години, което разрешение замества необходимото съгласие на бащата за напускане на територията на Република България на детето.

         В жалбата се твърди, че първоинстанционното решение в обжалваната част е неправилно и незаконосъобразно. Въззвиникът сочи, че този иск е неразривно свързан с упражняване на родителските права върху детето. Съдът е постановил детето да живее постоянно в чужда държава при неговата майка, на която са предоставени за упражняване родителските права. Ограничаването със срок на разрешението детето да напуска пределите на Република България би ограничило и правото на майката да упражнява родителските права и да търси постоянна съдебна защита за заместване съгласието на бащата при спор между родителите.

         Моли съдът да отмени решението в атакуваната част и да постанови ново, с което да определи срок на разрешението за напускане на страната на детето С.И.Ж. с майката В.З.Б. до навършване на пълнолетие на детето. Претендира разноски за тази инстанция.

         В срока за отговор по чл.263, ал.1 от ГПК, въззиваемият не е депозирал писмен отговор.                    

         В срок е постъпила втора жалба срещу Решение № 861/18.11.2011 г., постановено по гр.д. № 4514/2011 г. по описа на Сливенски районен съд от ищеца в в първоинстанционното производство – И.И.Ж.. Атакува се решението изцяло. Във въззивната жалба се твърди, че постановеното решение е необосновано, тъй като съдът кредитирал изцяло показанията на свидетелите водени от ответницата. Игнорирайки показанията на свидетелите водени от ищеца, съдът възприел неправилна фактическа обстановка, а от там направил и погрешни правни изводи. При определяне на режима на лични контакти с детето, първоинстанционният съд възприел изцяло предложения от ответника режим, съобразявайки се с обстоятелства, които въззивникът намира за недоказани.

   Моли съда да отмени изцяло обжалваното решение и вместо него да постанови други, с което да уважи предявените искове.

            В срока за отговор по чл.263, ал.1 от ГПК, въззиваемият по втората жалба е депозирал писмен отговор пред първоинстанционния съд. В него се излагат съображения целящи опровергаване на направените в жалбата оплаквания Поддържа, че постановеното решение е правилно и законосъобразно, постановено след задълбочен анализ на събраните по делото доказателства.

    От Сл.ОС се иска постановяване на решение, с което жалбата да бъде оставена без уважение.

    С определение от закрито съдебно заседание от 12.03.2012 г. делото е насрочено за разглеждане, като на основание чл.59, ал.3 от СК е допуснато изслушване на родителите на малолетното дете, относно възможностите и условията за отглеждане на детето С.И.Ж..

    В открито съдебно заседание след разрешаване на предварителните въпроси, съдът прикани страните към постигане на спогодба, след разясняване на нейните последици по смисъла на чл.234 от ГПК.

   Страните заявяват, че са постигнали споразумение по между си, относно режимът на лични отношения между детето и бащата и го излагат пред съда. След извършена преценка от страна на съда дали са налице законовите изисквания за одобряване на спогодбата, настоящият състав е одобрил постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и добрите нрави и е прекратил производството в тази част като спогодено.

    В същото съдебно заседание въззвиникът И.И.Ж., заявява, че оттегля въззивната се жалба в частта, относно предоставяне упражняването на родителските права спрямо малолетното дете С. Ж., определяне местоживеенето на същото и в частта, относно издръжката на детето, поради което съдът е прекратил производството и в тази част.

    С оглед изявленията на страните, производството е продължило за произнасяне по същество по жалбата на В.З.Б., с която се атакува постановеното решение в частта, с която е разрешено малолетното дете С.И.Ж., ЕГН ********* да пътува от Република България до Холандия, придружавана от майка си В.З.Б. за срок от три години, което разрешение замества необходимото съгласие на бащата за напускане на територията на Република България на детето.

     След приключване на съдебното дирене и в срока за постановяване на решение, е постъпила молба от жалбоподателя В.Б., в която заявява, че поради получено съгласие от бащата И.И.Ж. детето С.И.Ж. да напуска територията на Република България, да пътува в чужбина и да се връща в страната, придружавано от майка си В.Б., до навършване пълнолетие на детето, прави отказ от иска, съдът да даде разрешение за напускане на страната за детето, включително и подадената въззивна жалба.

     Предвид посоченото процесуалното развитие на делото, настоящият състав е мотивиран да постанови решение, с което да обезсили Решение № 861/18.11.2011 г., постановено по гр.д. № 4514/2011 г. по описа на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, с която съдът е определил режим на лични контакти на бащата И.И.Ж. с детето С.И.Ж., поради постигната съдебна спогодба между страните по този въпрос във въззивната фаза на производството.

     Поради отказ от иска на В.З.Б. във въззивната фаза на производството, за даване на разрешение малолетното дете С.И.Ж., ЕГН ********* да пътува от Република България до Холандия, придружавана от майка си В.З.Б., което разрешение замества необходимото съгласие на бащата за напускане на територията на Република България на детето, следва производството по делото да бъде прекратено в тази част. Поради това, атакуваното решение следва да бъде обезсилено В ЧАСТТА, с която съдът е разрешил малолетното дете С.И.Ж., ЕГН ********* да пътува от Република България до Холандия, придружавана от майка си В.З.Б. за срок от три години, което разрешение замества необходимото съгласие на бащата за напускане на територията на Република България на детето.

     Предвид изявлението на въззвиника И.И.Ж., че оттегля въззивната се жалба в частта, относно предоставяне упражняването на родителските права спрямо малолетното дете С. Ж., определяне местоживеенето на същото и в частта, относно издръжката на детето, Решение № 861/18.11.2011 г., постановено по гр.д. № 4514/2011 г. по описа на Сливенски районен съд ще влезе в сила и ще породи действието си, след изтичане на сроковете за обжалване на определението, постановено в открито съдебно заседание, с което въззивното производство е прекратено в тези части.

               Водим от горното, съдът

 

                                                                        

                                                     Р      Е     Ш     И  :

 

     

        ОБЕЗСИЛВА Решение № 861/18.11.2011 г., постановено по гр.д. № 4514/2011 г. по описа на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, с която съдът е определил режим на лични контакти на бащата И.И.Ж., ЕГН **********,***, с детето С.И.Ж., ЕГН *********, както следва: една седмица през коледната ваканция, една седмица през пролетната ваканция и един месец през лятото, когато детето е във ваканция, като разходите по пътуването на детето от Холандия до България и обратно следва да се поемат по равно от двамата родители, като спогодено между страните.

       ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта относно иска на В.З.Б. за даване на разрешение малолетното дете С.И.Ж., ЕГН ********* да пътува от Република България до Холандия, придружавана от майка си В.З.Б., което разрешение замества необходимото съгласие на бащата за напускане на територията на Република България на детето, поради отказ от иска.

      ОБЕЗСИЛВА Решение № 861/18.11.2011 г., постановено по гр.д. № 4514/2011 г. по описа на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, с която съдът е разрешил малолетното дете С.И.Ж., ЕГН ********* да пътува от България до Холандия, придружено от майка си  В.З.Б., ЕГН **********, за срок от три години, което разрешение замества необходимото съгласие на бащата И.И.Ж., ЕГН **********, за напускане на територията на Република България на детето.

               Решението в частта, с която е прекратено производството, имаща характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба по реда на чл.274, ал.2 от ГПК пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаване на решението.

       Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                 Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                          

 

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                            2.