Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Сливен, 12.01.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на ДВАНАДЕСЕТИ ЯНУАРИ ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВАНАДЕСЕТА година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

        МЛ.С.: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ гр.д. № 1  по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД с ЕИК: 000694749 със седалище и адрес на управление гр.С. и съдебен адрес гр.С. ул.”Д.” № * ет. , чрез процесуалния си представител по пълномощие по реда на чл.32 т.2 от ГПК адв. С.Ч. *** и подлежи на разглеждане по реда на чл. 437 ал.1 от ГПК.

Обжалвано е Постановление от 03.10.2011 год.на ДСИ при Районен съд гр.Сливен за прекратяване на производството по изпълнително дело № 424/2011 год. по описа на ДСИ гр.Сливен.

В жалбата се твърди, че постановлението за прекратяване е незаконосъобразно и неправилно. С обжалваното постановление ДСИ прекратява производството по образуваното изпълнително дело срещу П.Й.Ж. с ЕГН:********** на основание чл.426 ал.3 от ГПК. Тази разпоредба на закона се отнасяла за редовността на молбата за образуване на изпълнително производство още преди образуването му , но не и след това. Основанията за прекратяване на изпълнителното производство са изчерпателно изброени в чл.433 от ГПК и в текста на закона такова основание липсва.

Моли съда да постанови решение с което отмени действието на съдия изпълнител за прекратяване на производството по изпълнителното дело № 424/2011 год. по описа на ДСИ при РС-Сливен.

В срока по чл.436 ал.2 от ГПК не е постъпило възражение от длъжника по изпълнението П.Й.Ж..

Представени са и обяснения на ДСИ, с които твърди, че жалбата е неоснователна и поставеното разпореждане е правилно и законосъобразно.

Като постави на разглеждане депозираната жалба Сливенски окръжен съд прима за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Изпълнително дело № 424/2011 год. по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сливен е образувано по молба на жалбоподателя „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД с ЕИК: 000694749 със седалище и адрес на управление гр.С. взискател по изпълнителното дело против длъжника П.Й.Ж.. за сумата от 772,91 лева-главница, сумата от 271,50 лева договорна лихва и сумата от 145,00 лева разноски по дело, ведно със законната лихва върху главницата от 772,91 лева, считано от 01.07.2011 год. до окончателното й изплащане.

По повод на издадения изпълнителен лист ДСИ при Районен съд гр.Сливен е предприел изпълнителни действие, като е образувал изпълнително производство против длъжника и му е изпратил покана за доброволно изпълнение. Поканата за доброволно изпълнение не е редовно връчена, като е отразено, че длъжника П.Й.Ж. ***. Това е мотивирало ДСИ да остави без движение производството по делото и задължи взискателя в случая жалбоподателя да посочи адрес за призоваване на длъжника. Съобщението за оставеното производство без движение е връчено на взискателя-жалбоподател на 16.09.2011 год.

С постановление от 03.10.2011 ДСИ при Районен съд гр.Сливен е прекратил производството по изпълнително дело № 424/2011 год. поради неотстраняване в срок на нередовност-не посочване на адрес за призоваване на длъжника П.Й.Ж., като е мотивирал постановлението си с нормата на чл.426 ал.3 в вр. чл.129 ал.2 и ал.3 от ГПК.

Тази фактическа обстановка съдът установи от събраните поделото писмени доказателства и представеното по делото препис от изпълнително дело № 424/2011 год. на ДСИ при Районен съд гр.Сливен.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е ДОПУСТИМА.

Жалба е постъпила на 18.10.2011 год. /пощенско клеймо датата на постъпване на жалбата по куриер/ след връчване на копие от Постановлението на ДСИ при Районен съд гр.Сливен от 11.10.2011 год. и е подадена в срока по чл.436 ал.1 от ГПК.

Жалбата е подадена от страна в изпълнителното производство, с която се обжалва прекратяването на принудителното изпълнение по което жалбоподателя е взискател т.е. подадена от процесуално легитимирана страна, имаща правен интерес от обжалваното действие и е в срока по чл.436 ал.1 от ГПК и поради тази причина тя е допустима.

Разгледана по същество жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА.

Този правен извод се налага от следните обстоятелства:

Образуваното изпълнително дело № 424/2011 год. по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сливен е против длъжника П.Й.Ж..

На длъжника не е връчена призовка за доброволно изпълнение и връчителя не е пристъпил към връчване на поканата за доброволно изпълнение по реда на чл.47 от ГПК, тъй като не е открил лицето на посочения адрес.

Настоящия съдебен състав не споделя извода на връчителя, че длъжника не пребивава на посочения адрес. Тази констатация е свързана с не откриването на длъжника на адреса, а не с не пребиваването му.

След като длъжникът не е открит на посочения адрес връчителя, задължен по силата на чл.47 ал.1 от ГПК да залепи уведомление на подходящо място.  След изтичането на срок по чл.47 ал.2 от ГПК и ако след това длъжникът не се яви да получи книжата в канцеларията на съда, то съдия изпълнител следва да укаже на взискателя да представи справка за неговата адресна регистрация по отношение на постоянния и настоящ адрес.

С молбата за образуване на изпълнителното производство взискателя в случая жалбоподателя е посочил адрес за призоваване. Поканата за доброволно изпълнение не е връчена редовно и не е проведена процедурата по връчването по чл.47 от ГПК. Независимо от това ДСИ е задължил взискателя да представи адрес за призоваване и при неспазването на срока е прекратил изпълнителното производство.

От изложеното следва да се направи извода, че съдебния изпълнител не е изпълнил задължението си да укаже на връчителя да пристъпи към връчване на поканата за доброволно изпълнение по реда на чл.47 от ГПК и едва след изтичане на срока по чл.47 ал.2 от ГПК да задължи взискателя да посочи удостоверение за настоящ или постоянен адрес.

Пренебрегвайки тези си задължения съдия изпълнител, е прекратил производството по делото, което действие е незаконосъобразно. Задължение на взискателя да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на длъжника вменено му по силата на закона възниква след като е залепено уведомление по реда на чл.47 от ГПК, в срока не се е явил да си получи книжата и съдия изпълнител му е указал да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес.

Предвид гореизложеното се налага извода, че ДСИ е нарушил закона, като не е разпоредил връчване на поканата за доброволно изпълнение по реда на чл.47 от ГПК връчване на призовки и съобщение. Не изпълнявайки това задължение и постановявайки прекратяване изпълнителното производство ДСИ е постановил един незаконосъобразен акт, който подлежи на отмяна.

След връщане на изпълнителното делото, ДСИ следва да изчерпи всички възможности за връчване на покана за доброволно изпълнение, като разпореди да се залепи уведомление и едва след изтичане на двуседмичния срок, да задължи взискателя в случая жалбоподателя, да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на длъжника.

Предвид изложеното, съдът намира, че действията на съдебния изпълнител са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

По отношение на разноските тъй като такива не са поискани съдът не следва да се произнася.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.437 от ГПК, Сливенски окръжен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Постановление от 03.11.2011 год. за прекратяване на принудителното изпълнение на ДСИ при Районен съд гр.Сливен по изпълнително дело № 424/2011 год. по описа на ДСИ при Районен съд гр. като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Указва на ДСИ при Районен съд гр.Сливен да предприеме действия по принудително изпълнение съобразно мотивите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: