Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 33

 

гр. Сливен.13 02. 2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на осми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                  Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА                       

при участието на прокурора ………и при секретаря П.С., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 3   по описа за 2012   год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 70/31.10.2011 г. по гр. д.№  80/2011 г. на Котелския районен съд, с което е признато за установено по искове с правно основание чл. 124 от ГПК, че  ищците М.Н.Б. и П. Н.Б. от гр. Бургас, Н.З. Б. от Котел, Т.А.В. от Сливен, Д.В.В. от Сливен и Т.В.В.  са собственици всеки от тях на по 1/6 ид.ч. на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на три поземлени имота, находящи се в м.”Жилова чешма” в землището на гр. Котел, като исковете са предявени  против Община – Котел.

Във въззивната жалба, подадена от процесуалния представител по пълномощие от Община – Котел, се твърди, че решението на районния съд е материално и процесуално неправилно, незаконосъобразно и необосновано, като не се сочат конкретни  доводи, но се иска неговата отмяна и постановяване на ново решение, с което претенцията да бъде отхвърлена.

В срока по  чл. 263 от ГПК не е постъпил писменотговор.

В жалбата и отговора не са направени нови доказателствени искания.

В с.з.  за въззивника не се явява представител по пълномощие. Постъпило е писмено становище от него, с което се поддържа подадената жалба. Твърди се, че неправилно районният съд е приложил материалния закон – ЗСГ.

В с.з. за въззиваемата страна се явява процесуален представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба и моли да бъде потвърдено решението. Развива подробни доводи в подкрепа на твърденията си.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  уважаване на исковете.

Жалбата е неоснователна. Законосъобразно и обосновано съдът е приел, че имотите никога не са били нито държавна, нито общинска собственост, нито пък че собствеността се е трансформирала в собственост на Общината по реда на  чл. 19 ал. 2 от ЗСПЗЗ.  Съдът е изложил  изключително подробни, логични и аргументирани мотиви, с които е достигнал до този извод. Проследил е придобиването на собствеността върху имотите, както и обстоятелството, че владението върху тях е било осъществявано от наследодателите на ищците. Обосновано и законосъобразно е приел, че Д.В. е владял и трите имота за себе си и в негова полза е изтекъл давностен срок, надминаващ минимално установения от 10 г. След неговата смърт през 1991 г. той е бил  наследен от двете си деца, които пък от своя страна са били наследени от децата си и преживелите си съпрузи, поради което наследниците се легитимират като собственици при равни квоти от правото на собственост, което в случая законосъобразно съдът е определил на по 1/6 ид.ч. Правилно и законосъобразно съдът е отговорил на наведените възражения от представителя на Община – Котел и е достигнал до извода, че в случая липсват доказателства за проведена процедура по отчуждаване на част от имотите в полза на държавата чрез заплащане на съответстващо обезщетение на собственика. Твърдението, съдържащо се  в писменото становище, за нарушение на материалния закон е неоснователно. Районният съд е изложил подробни мотиви в тази насока, които се споделят от настоящата инстанция.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Въззиваемият е претендирал заплащане на направени пред тази инстанция разноски и с оглед изхода на процеса следва да му бъдат присъдени тези, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.

      

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 70/31.10.2011 г. по гр. д.№  80/2011 г. на Котелския районен съд.

 

ОСЪЖДА Община Котел да заплати на М.Н.Б. *** сумата от 500/петстотин/ лева, представляваща направени разноски пред тази инстанция за адвокатско възнаграждение.

 

         Решението не подлежи на  касационно обжалване.

 

                                                

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: