Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.С., 16.05.2012г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №20 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника Х.Х.В. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 20.12.2011г. по изп. дело №20118360400497 на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС.

            В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е неправилно и незаконосъобразно и се моли съда да го отмени и да бъде насрочена нова публична продан. Жалбоподателката посочва, че процесния имот е нейно единствено жилище. При проданта наддаване не се състояло, тъй като наддавача бил само един. Пазарната цена на имота била значително завишена от вещото лице, което не е взело предвид подобренията, направени в имота. В оценката не били включени комуникациите и вградените мебели, поради което стартовата цена била занижена. Поради изложеното счита, че процедурата по публичната продан е опорочена.

            Другият длъжник по делото не е изразил становище по жалбата.

            Другата страна по изпълнителното производство – взискателят „Райфайзенбанк /България/” ЕАД не е депозирала писмени възражения по жалбата.       На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебният изпълнител е изложил подробни писмени мотиви по обжалваните действия. ЧСИ Г. посочва, че жалбата е допустима, като подадена в законовия срок, но намира същата за неоснователна. Посочва, че длъжникът Х. Х. е учредила договорна ипотека върху собствения си недвижим имот в полза на кредитора, насочил принудителното изпълнение срещу него, поради което не може да се позове на несеквестируемост, съгласно чл.445 от ГПК. Във връзка с възражението, че наддавача е бил само един и наддаване не се е състояло, посочва, че законодателят не е предвидил ограничения за брой наддавачи или постъпили наддавателни предложения. Относно оценката на имота, посочва, че действията по определяне цената на имота не подлежат на обжалване от длъжника. Назначеното вещо лице е присъствало при описа на имота, съобразило е местонахождението, състоянието, конструкцията на сградата, търсенето, предлагането и осъществените сделки.   

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Изпълнителното производство по изп. дело №20118360400497 на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС е образувано по молба на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София въз основа на изпълнителен лист от 24.06.2011г., издаден по ч.гр. дело №4182/2011г. на Сливенски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №3127/24.06.2011г., с който са осъдени Х.Х.В. и Х. Али В. да заплатят солидарно на взискателя следните суми: 23879,79 евро, представляваща главница по Договор за кредит от 08.07.2008г. и Анекс от 29.12.2009г., просрочена редовна лихва за периода от 05.12.2010г. до 12.05.2011г. в размер на 736,02 евро, просрочена наказателна лихва за периода от 05.10.2010г. до 22.06.2011г. в размер на 479,80 евро, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 23.06.2011г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 1922,48лв.

По молба на взискателя изпълнението е насочено върху недвижим имот, собственост на длъжника Х.В., учредила върху него в полза на взискателя „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София договорна ипотека, вписана в СлВП – Сливен с акт №141, том ІV, вх.№46 от 10.07.2008г., №5110, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.83.2.6, с адм. адрес: гр.С., кв.”С.К.” *-*-*, попадащ в сграда с идентификатор 67338.523.83.2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ по документ за собственост 62,19 кв.м., ведно с избено помещение № * с площ 3,51кв.м. и 1,13% от общите части на сградата. Върху имота е наложена възбрана от съдебния изпълните по искане на ипотекарния кредитор – взискател.

На 04.08.2011г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до всеки един от длъжниците по делото, като в ПДИ до длъжника Х.В. са посочени подробно изп. действия, предприети от ЧСИ - налагането на възбрана върху посочения недвижим имот, като изрично е посочено в поканата насрочването на опис на възбранения недвижим имот, описани в поканата, като е посочена датата – 30.08.2011г. и часа на описа, задължението на длъжника да осигури достъп до него. Поканата за доброволно изпълнение длъжникът Х.В. е получила лично на 16.08.2011г.  

На 30.08.2011г. е извършен опис на имота, за който са надлежно призовани страните. Длъжника Х.В., редовно уведомена с ПДИ не се е явила. Описа  е извършен от съдебния изпълнител при участието на вещо лице,  като е съставен протокол, подписан от представител на взискателя,  вещото лице и съдебния изпълнител. Оценката на описания недвижим имот е 42500лв., определена с помощта на вещото лице, присъствало на огледа.

С обявление от 06.10.2011г. ЧСИ Г. е обявила публична продан на имота за периода от 14.11.2011г. до 14.12.2011г. при начална цена 31875,00лв. – 75% от стойността на имота – 42500лв. В обявлението е описан подробно имота, посочен е собственика му, мястото и деня, в който ще започне и свърши проданта, определени са дни и часове за оглед на имота.

За насрочената продан са уведомени с надлежно връчено съобщение длъжниците и взискателя. Обявлението е поставено на имота в гр.С., кв.”С.К.” *-*-* на 24.10.2011г., на таблото за обяви в СлРС на 26.10.2011г., на съответното място за обяви в канторите на ЧСИ Г. – на 26.10.2011г. и на  Община Сливен на 26.10.2011г. На 26.10.2011г. ЧСИ Г. е съставила протокол за редовното разгласяване на насрочената публична продан.

            На 08.12.2011г. е подадено в запечатан плик наддавателно предложение от Н.Н.К. с предложена цена от 31951лв. Наддавачът е внесъл на 06.12.2011г. задатък в размерна 3187,50лв. Други наддавателни предложения не са подадени. С протокол от 15.12.2011г. ЧСИ Н.Г. е обявил за купувач на имота Н.Н.К. за сумата от 31951,00лв. и го е задължил в едноседмичен срок да внесе предложената от него цена, приспадайки внесения задатък. На 19.12.2011г. наддавачът Н.К. е внесъл по сметка на ЧСИ Г. сумата от 28763,50лв.   

С постановление от 20.12.2011г. ЧСИ Н.Г. по изп.д. №20118360400497 е възложила на Н.Н.К. процесния недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.83.2.6, с адм. адрес: гр.С., кв.”С.К.” *-*-*, попадащ в сграда с идентификатор 67338.523.83.2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ по документ за собственост 62,19 кв.м., ведно с избено помещение № * с площ 3,51кв.м. и 1,13% от общите части на сградата за сумата от 31951,00лв. Постановлението е съобщено на страните по изпълнителното дело и купувача, като длъжникът Х.В. е получила съобщението на 21.12.2011г.

Жалбата против него е подадена от длъжника Х.В. по пощата на 28.12.2011г.

             От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Изхождайки от данните по изп.д.№497/2011г. на ЧСИ Н.Г., настоящия съдебен състав намира, че извършените от съдебния изпълнител действия във връзка с изнасянето на процесния недвижим имот на публична продан, разгласяването и провеждането й са правилни и законосъобразни. Съдебния изпълнител е спазил всички законоустановени изисквания относно описа, оценката, обявяването на публичната продан, разгласяването й в установените срокове – най-малко един ден преди посочения в обявлението ден  за започване на проданта. На осн. чл.487, ал.3 от ГПК е надлежно съставен протокол за разгласяването й. Първоначалната цена е определена съобразно изискванията на 485, вр. с чл.468, ал.1 и чл.494, ал.2 от ГПК. Наддавателното предложение на единствения участник – Н.К. отговаря на законовите изисквания.

Във връзка с възражението на длъжника Х.В., че оценката на имота е занижена следва да се отбележи, че действията на съдебния изпълнител във връзка с оценката на недвижимия имот, обект на принудително изпълнение не подлежат на съдебен контрол. Оценката е извършена с помощта на компетентно вещо лице, присъствало на огледа и отчело всички необходими характеристики на имота и съответната пазарна конюнктура. Съдът обаче няма право на преценка доколко е правилна така определената пазарна оценка на недвижимия имот. Съгласно законовите разпоредби съдебния изпълнител е определил началната продажна цена в размер на 75% от оценката /чл.468, ал.1, вр. с чл.485 от ГПК/.

По отношение на възражението на длъжника - жалбоподател, че този имот е негово единствено жилище, следва да се отбележи, че този имот е ипотекиран от длъжника за обезпечаване вземане на кредитора – взискател по делото, за което вземане е издаден и изпълнителния лист, въз основа на който е образувано процесното изпълнително дело. Съгласно разпоредбата на чл.445, ал.1 от ГПК от забраните по чл.444 от ГПК /несеквестируемостта/ не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарен кредитор. В случая, именно с оглед цитираната разпоредба и наличието на учредена в полза на взискателя по делото договорна ипотека върху процесния имот, то отпада неговата несеквестируемост и имота може да бъде обект за принудително удовлетворяване на този взискател – ипотекарния кредитор.

Съдът намира за неоснователно и третото възражение на жалбоподателя, а именно, че наддаване не се състояло, тъй като наддавача бил само един. Законодателят не е предвидил изисквания спрямо броя на участващите в публичната продан наддавачи. Дори и само един наддавач да е участвал с наддавателно предложение, то проданта е извършена законосъобразно и щом като предложението му е валидно и е внесъл определения задатък, то съдебния изпълнител правилно и законосъобразно го е обявил за купувач. Безспорно по делото се установи, че наддавателното предложение на купувача Колев е валидно, той е внесъл задатъка. Не се установи този наддавач да е измежду лицата, нямащи право да наддават, съгласно разпоредбата на чл.490, ал.1 от ГПК. При наличието на само едно валидно наддавателно предложение ЧСИ законосъобразно е обявил за купувач на имота единствения наддавач с валидно наддавателно предложение, чиято цена се явява и най-висока по смисъла на закона.

В законоустановения срок обявения за купувач Н.К. е внесъл предложената от него цена, като е приспаднал внесения вече задатък. Съгласно разпоредбата на чл.496, ал.1 от ГПК след своевременното внасяне на цената, съдебният изпълнител е възложил на купувача имота с постановление от 20.12.2011г.

С оглед изложеното съдът не установи да са допуснати нарушения на процесуалните правила и норми при извършване на публичната продан и при завършващото я действие – възлагането на недвижимия имот, поради което намира, че обжалваното постановление на ЧСИ Н.Г., рег. №836 и район на действие СлОС  е правилно и законосъобразно, а подадената против него жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.  

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

           ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжника Х.Х.В. *** срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 20.12.2011г. по изп. дело №20118360400497 на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

          

                                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.