Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Сливен, 10.05.2013г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенският Окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на десети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                  Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                                     

като разгледа докладваното от младши съдия в.гр.д.№ 35 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано въз основа на инициатива на съда, постановил Решение № 72/16.03.2012г. по горепосоченото въззивно гражданско дело за поправка на очевидна фактическа грешка и се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

         С Определение от 29.03.2013г. на страните по делото са изпратени съобщения, относно самосезирането на съдебния състав постановил решението за извършване на процедура по  поправка на допусната фактическа грешка. С този акт са дадени указания на страните, досежно възможността им за представяне на становища в едноседмичен срок от получаване на съобщенията.

В рамките на указания срок е постъпило становище от въззиваемия Ж.Ж.Е. ***, депозирано от процесуален представител по пълномощие. В него на първо място се посочва невъзможност за страната да вземе становище по същество, доколкото съда не  указал в какво точно се състои несъответствието между мотиви и диспозитив на постановения съдебен акт. Посочено е още, че  на въззиваемия е известно обстоятелството за образувано изпълнително производство по постановеното от СлОС решение, досежно присъдените от съда разноски. Счита, че ако в това се изразява констатираното от съда несъответствие, т.е. че съда не се е произнесъл досежно размера на присъдените разноски от РС Котел, то излага съображения, че не са налице условия за поправка на очевидна фактическа грешка. На първо място насрещната страна не била представила списък на разноските, за да може да претендира такива,  на следващо място в мотивите на съдебния акт не било обсъждано доколко следва да се отменят или редуцират направените пред РС Котел разноски, а и съдебния състав посочил в решението си, че потвърждава това на КРС в останалата му част. В заключение се посочва, че процедура по отмяна или редуциране на разноски не била предвидена в разпоредбата на чл.247 ГПК, а в чл.248 ГПК, за което срока е изтекъл, поради което се иска да не бъде допускано изменение на решението в частта за разноски.

От въззивниците е постъпило становище, депозирано от пълномощник, в което сочат, че не могат да вземат становище по самосезирането на съда, тъй като в определението не било посочено в какво точно се изразява допуснатата очевидна фактическа грешка.

С Определение от 19.04.2013г. съдът е разяснил на страните в какво точно се състои допусната очевидна фактическа грешка, като е дал нов едноседмичен срок на страните за изразяване на становища.

В този срок становище е постъпило единствено от страна на пълномощника на въззиваемия Ж.Е. ***. С него изразява несъгласието си за поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като на първо място счита, че се не до поправка, а до допълване на решението. Поддържа становището си изразено в предходно подаденото такова, че процедурата касаеща отмяна или редуциране на разноски е по чл.248 ГПК, а не по чл.247 ГПК, за която срока е изтекъл, а и страната не е представила списък на разноските, за да може да претендира по този ред тяхното изменение. На второ място се посочва, че съдът никъде в мотивите на съдебното решение не е обсъждано доколко следва да бъдат редуцирани или отменени разноските направени от страните. На последно място се сочи, че съда е потвърдил първоинстанционното решение на РС-Котел в останалата му част. Моли да не се допуска поправка на очевидна фактическа грешка.

         Съдът намира, че не е необходимо страните да бъдат призовавани в открито съдебно заседание.

         От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от фактическа страна следното:  

         С решение № 72 от 16.03.2012г. по настоящото въззивно гр. дело № 35/2012г., Сливенски окръжен съд отменил частично решение № 68/28.10.2011г. по гр.д. № 99/2011г. на КРС, като постановил следния диспозитив:

ОТМЕНЯ, като неправилно и незаконосъобразно Решение № 68/28.10.2011г., постановено по гр.д. № 99/2011г. по описа на Районен съд- гр.Котел в ЧАСТТА, с която са обявени за нищожни две разпоредителни сделки, обективирани в нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с която на 27.02.2003г. И.Ж.Е. и съпругата му Р. Г. Е. дарили  недвижим имот, находящ се в С.С., обл.Бургас-дворно място, съставляващо парцел Х-110, в кв.12 по плана на С.С., състоящо се от 2775 кв.м., с неуредени сметки по регулация, при съседи: две страни дере, улица и Ж.Ж., ведно с построената в него масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от изба 11 кв.м.,първи етаж 20 кв.м. и втори етаж 68 кв.м., масивна лятна кухня 12 кв.м,паянтов гараж 18 кв.м. и два броя стопански постройки 120 куб.м., на дъщеря си – Г.И.П. и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с която на 27.08.2004г. Г.И.П. прехвърлила чрез договор за покупко-продажба на баща си И.Ж.Е. същия гореописан  недвижим имот, както и в ЧАСТТА, с която са отменени на основание чл.537, ал.2 ГПК, за ½ ид.част от гореописания недвижим имот, на основание чл.537, ал.2 ГПК, нотариален акт № 63, том ІІ, н.д. № 538/1995г. на нотариус при Сливенски районен съд, нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, като вместо него постановява

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни предявените от Ж.Ж.Е., ЕГН:**********,***, искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, вр.чл.26 ЗЗД за прогласяване нищожността на правни сделки, обективирани в нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с който на 27.02.2003г. И.Ж.Е. и съпругата му Р. Г. Е. дарили  недвижим имот, находящ се в С.С., обл.Бургас-дворно място, съставляващо парцел Х-110, в кв.12 по плана на С.С., състоящо се от 2775 кв.м., с неуредени сметки по регулация, при съседи: две страни дере, улица и Ж.Ж., ведно с построената в него масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от изба 11 кв.м.,първи етаж 20 кв.м. и втори етаж 68 кв.м., масивна лятна кухня 12 кв.м,паянтов гараж 18 кв.м. и два броя стопански постройки 120 куб.м., на дъщеря си – Г.И.П. и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с който на 27.08.2004г. Г.И.П. прехвърлила чрез договор за покупко-продажба на баща си И.Ж.Е. същия   недвижим имот.

ОСЪЖДА,  на основание чл.78, ал.1 ГПК И.Ж.Е. с ЕГН: ********** *** и съдебен адрес гр.С., ул.”А.К.” № *, Р.Г.Е. с ЕГН: ********** *** и Г.И.П. с ЕГН ********** *** да заплатят на Ж.Ж.Е., ЕГН:**********,***, сума в размер на 166,70 лв./сто шестдесет и шест лева и 0,70ст./, представляваща деловодни разноски.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 ГПК Ж.Ж.Е., ЕГН:**********,***, да заплати на И.Ж.Е. с ЕГН: ********** *** и съдебен адрес гр.С., ул.”А.К.” № *, Р.Г.Е. с ЕГН: ********** *** и Г.И.П. с ЕГН ********** ***, сума в размер на 533,30 лв./петстотин тридесет и три лева и 0,30 ст./, деловодни разноски.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

 

В мотивната част на решението / стр.9/, въззивния съд ясно е посочил каква е отговорността на страните по спора по отношение на направените от тях деловодни разноски за двете съдебни инстанции / пред РС Котел и ОС Сливен/, съобразно уважената, респ. отхвърлената част от исковете. Подробно е обяснено защо и как се разпределят сумите, които следва да се заплатят от въззиваемия на въззивниците и съответно от последните на въззиваемия. Така в полза на въззиваемия са присъдени разноски в размер на 166,70 лв., а в полза на въззивниците в размер на 533,30 лв. Така присъдените суми касаят  сторените деловодни разноски от страните пред двете съдебни инстанции и именно това са крайните дължими суми. Тези суми са присъдени с диспозитива на съдебното решение, като въззивния съд е пропуснал да отмени първоинстанционното решение именно в частта за присъдените от РС Котел разноски.

Предвид изложеното, съдът не приема за основателно възражението на въззиваемия Ж.Е., че в мотивите на съдебния акт на СлОС не се съдържа коментар, относно редуцирането на разноските, сторени от двете насрещни по спора страни в хода на процеса пред първата и въззивна съдебна инстанции.

         Приетото за установено мотивира следните правни изводи:

         С оглед  пропускът на въззивния съд да се произнесе с отменителен диспозитив по отношение на постановеното от РС Котел решение за присъдените от него разноски, съдът намира, че в случая се касае за допусната очевидна фактическа грешка.

Очевидна фактическа грешка е налице, когато съдът след като е обсъдил  данните по делото и в мотивите е направил изводи във връзка с правния спор между страните, пропуснал е или грешно е отразил в диспозитива на решението тези свои изводи / Р № 2192/28.12.1984г ІІ г.о. ВС РБ/.

Не се възприемат доводите на въззиваемия, че в случая е приложим реда по чл.248 ГПК, тъй като въззивния съд се е произнесъл в частта за разноските и това произнасяне не е грешно. Касае се до пропуск за отмяна на първоинстанционния акт, макар и в частта за разноски, противно на подробно изложените мотиви във въззивното решение за присъждането им.

         Следователно с постановяването на диспозитива от въззивния съд в частта, с която частично е отменено постановеното от КРС решение е допусната очевидна фактическа грешка и следва да се допусне нейната поправка.

         По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно Решение № 72 от 16.03.2012г., постановено по въззивно гр.д.№ 35/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд, като в диспозитива на решението в частта, с която е  отменено, като неправилно и незаконосъобразно Решение № 68/28.10.2011г., постановено по гр.д. № 99/2011г. по описа на Районен съд- гр.Котел в ЧАСТТА, с която са обявени за нищожни две разпоредителни сделки, обективирани в нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с която на 27.02.2003г. И.Ж.Е. и съпругата му Р. Г. Е. дарили  недвижим имот, находящ се в С.С., обл.Бургас-дворно място, съставляващо парцел Х-110, в кв.12 по плана на С.С., състоящо се от 2775 кв.м., с неуредени сметки по регулация, при съседи: две страни дере, улица и Ж.Ж., ведно с построената в него масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от изба 11 кв.м.,първи етаж 20 кв.м. и втори етаж 68 кв.м., масивна лятна кухня 12 кв.м,паянтов гараж 18 кв.м. и два броя стопански постройки 120 куб.м., на дъщеря си – Г.И.П. и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с която на 27.08.2004г. Г.И.П. прехвърлила чрез договор за покупко-продажба на баща си И.Ж.Е. същия гореописан  недвижим имот, както и в ЧАСТТА, с която са отменени на основание чл.537, ал.2 ГПК, за ½ ид.част от гореописания недвижим имот, на основание чл.537, ал.2 ГПК, нотариален акт № 63, том ІІ, н.д. № 538/1995г. на нотариус при Сливенски районен съд, нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, като вместо него постановява, ДА СЕ ЧЕТЕ

 

ОТМЕНЯ, като неправилно и незаконосъобразно Решение № 68/28.10.2011г., постановено по гр.д. № 99/2011г. по описа на Районен съд- гр.Котел в ЧАСТТА, с която са обявени за нищожни две разпоредителни сделки, обективирани в нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с която на 27.02.2003г. И.Ж.Е. и съпругата му Р. Г. Е. дарили  недвижим имот, находящ се в С.С., обл.Бургас-дворно място, съставляващо парцел Х-110, в кв.12 по плана на С.С., състоящо се от 2775 кв.м., с неуредени сметки по регулация, при съседи: две страни дере, улица и Ж.Ж., ведно с построената в него масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от изба 11 кв.м.,първи етаж 20 кв.м. и втори етаж 68 кв.м., масивна лятна кухня 12 кв.м,паянтов гараж 18 кв.м. и два броя стопански постройки 120 куб.м., на дъщеря си – Г.И.П. и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, с която на 27.08.2004г. Г.И.П. прехвърлила чрез договор за покупко-продажба на баща си И.Ж.Е. същия гореописан  недвижим имот, както и в ЧАСТТА, с която са отменени на основание чл.537, ал.2 ГПК, за ½ ид.част от гореописания недвижим имот, на основание чл.537, ал.2 ГПК, нотариален акт № 63, том ІІ, н.д. № 538/1995г. на нотариус при Сливенски районен съд, нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара, както и в ЧАСТТА на присъдените разноски, като вместо него постановява.

 

 

Решението е окончателно.

        

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: