Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    43

 

     гр. Сливен,  14.06.2012г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на двадесет и седми април през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря К.И. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 36 по описа на СлOС за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на  чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК.

В исковата молба ищецът „Общинска банка” АД – София твърди, че чрез заявление по чл. 417 ГПК, депозирано до Районен съд Сливен, е заявила претенцията си за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника П.А.Н. с ЕГН **********.

         Въз основа на заявлението било образувано ч.гр.д. № 5037/2011 г. по описа на Районен съд гр. Сливен, по което в полза на кредитора „ОБЩИНСКА БАНКА” АД гр. София била издадена Заповед № 3692/18.08.2011г. за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист от 18.08.2011 г. срещу длъжника П.А.Н. за заплащане на сумата 40000 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 28.06.2007 г., издаден в гр. Сливен, ведно със законната лихва върху нея, считано от 17.08.2011 г. до окончателното и изплащане, както и сумата 833,45 лв., представляващи разноски по делото. Било образувано изпълнително дело, по което с разпореждане на съда от 24.10.2011г. било спряно принудителното изпълнение. Съобщението за спиране на изпълнението е получено от „ОБЩИНСКА БАНКА” АД гр. София на 27.12.2011 год., поради което в едномесечния срок по чл. 415 от ГПК е предявена настоящата претенция за установяване на вземането по исков път, като се претендира и заплащане на деловодните разноски по настоящето дело.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, като в указания от съда срок същия е депозирал писмен отговор. В същия се твърди, че ответника не е подписвал менителничния документ – процесната запис на заповед. Представения запис на заповед бил нищожен, тъй като обезпечавал други каузални отношения. Прави се искане за назначаване на графологична експертиза за установяване авторството на положения подпис.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител, който поддържа изцяло исковата претенция и моли същата да бъде уважена.

В с.з. ответникът, редовно призован не се явява.

         След анализ на събраните доказателства по делото от фактическа страна се установява следното :

„Общинска банка” АД – София, чрез заявление по чл. 417 ГПК, депозирано на 17.08.2011г. до Районен съд Сливен, е заявила претенцията си за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника П.А.Н. с ЕГН **********.

         Въз основа на заявлението било образувано ч.гр.д. № 5037/2011 г. по описа на Районен съд гр. Сливен, по което в полза на кредитора „ОБЩИНСКА БАНКА” АД гр. София била издадена Заповед № 3692/18.08.2011г. за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист от 18.08.2011 г. срещу длъжника П.А.Н. за заплащане на сумата 40000 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 28.06.2007 г., издаден в гр. Сливен, ведно със законната лихва върху нея, считано от 17.08.2011 г. до окончателното и изплащане, както и сумата 833,45 лв., представляващи разноски по делото.

         На основание Заповед № 3692/18.08.2011 г. за изпълнение на парично задължение и издадения изпълнителен лист по искане на „ОБЩИНСКА БАНКА” АД гр. София било образувано изп.д. № 20118370401324 по описа на Частен съдебен изпълнител П.Г., рег. № 837 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд гр. Сливен, като на длъжника била изпратена покана за доброволно изпълнение.

         В срока по чл. 414 ал.2 ГПК длъжникът П.А.Н. депозирал до Районен съд – Сливен възражение по ч.гр.д. № 5037/2011г. на РС – Сливен срещу издадената Заповед № 3692/18.08.2011г. за изпълнение на парично задължение.

Районен съд Сливен чрез свое Разпореждане от 24.10.2011г., постановено по ч.гр.д. № 5037/2011г. по описа на съда, спря принудителното изпълнение на заповедта за изпълнение и указа на кредитора „ОБЩИНСКА БАНКА” АД гр. София, че може да предяви иск за установяване на вземането си.

         Съобщението за спиране на изпълнението „ОБЩИНСКА БАНКА” АД гр. София е получила на 27.12.2011 год., като исковата претенция е предявена на 27.01.2012г.

         Вземането на „ОБЩИНСКА БАНКА” АД гр. София произтича от Запис на заповед, издаден на 28.06.2007 г. от Търговско дружество „КАРБОН ИНВЕСТ” ООД с. Боров дол, Община Твърдица, ЕИК 119602406, чрез който дружеството се задължи безусловно и неотменимо да заплати на поемателя сумата 40000 лв. (четиридесет хиляди лева), платима на предявяване на менителничния ефект в срок до 61 (шестдесет и един) месеца, считано от датата на издаването му – респ. 28.07.2012г.

         Процесния Запис на заповед обективира волеизявлението и подпис на отв. П.А.Н. за учредяване на менителнично поръчителство за задължението на „КАРБОН ИНВЕСТ” ООД с. Боров дол, Община Твърдица, при условията, при което задължението е поето от издателя.

Чрез нотариална покана с рег. № 2264/11.03.2011 г. от архива на нотариус Е.Ш., рег. № 128 на НК, с район на действие РС – Сливен, връчена на 18.03.2011 г., записът на заповед бил предявен за плащане на авалиста П.А.Н. на 18.03.2011 г. в предвидения срок. Плащане не било извършено нито изцяло, нито частично.

По делото е изслушана съдебна – графологична експертиза, която категорично установи, че подписът на позиция „авалист” е положен от ответника П. Н..

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събрания по делото доказателствен материал, ценен както поотделно, така и в своята съвкупност.съдът кредитира изцяло заключението на назначената по делото графологична експертиза, като изготвена от компетентно и добросъвестно вещо лице.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск е с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 от ГПК във вр. с чл. 485, ал.1 от ТЗ. Същият е допустим, предявен в законоустановения срок от активно легитимиран ищец срещу задълженото лице.

Разгледан по същество е основателен, по следните съображения.

         Представеният в заповедното производство запис на заповед съдържа всички изискуеми реквизити съгласно чл. 535 от Търговския закон – наименованието „Запис на заповед” е изписано в заглавието и в текста на документа, безусловно и неотменимо задължаване да се заплати определената парична сума, определен е падежът на задължението, мястото на плащане, името на лицето или на заповедта на което следва да се плати, датата и мястото на издаването, като документът е подписан от издателя, а поръчителството е учредено чрез вписване на трите имена и полагане на подписа на авалиста върху лицевата част на менителничния ефект. Спазени са всички изисквания за редовността на процесния запис на заповед.

         В депозираното от ответника Н. възражение по чл. 414 ГПК не са вписани фактически и правни основания в подкрепа на твърдението на длъжника, че сумата по заповедта за изпълнение е недължима. Направеното в настоящето производство възражение, че положеният подпис на позиция „авалист” не е на отв. П. Н., бе категорично отхвърлено като неоснователно.

Съдебната доктрина приема, че подобно на всички останали менителнични сделки и Авалът е едностранна, формална (изисква се писмена форма за действителност) сделка, която трябва да е материализирана върху ЦК или алонжа. Изявлението на менителничния поръчител трябва да съдържа формулировката “като поръчител”, “per aval” “гаранция”, “гарант за ...” или друго подобно. Но и без никакви допълнителни уговорки подпис върху лицевата страна на менителницата, който не е на издателя или на платеца, има значение на „авал”. Авалистът трябва да посочи и за кого гарантира, ако не е посочено се приема, че поръчителството е в полза на издателя на менителницата. Изявлението на авалиста трябва да е безусловно, но може да е за част от сумата. Задължението на авалиста е действително, дори ако задължението, за което е даден авалът да е недействително (единственото изключение от това правило е при порок във формата). Авалистът отговаря като хонората (лицето, в чиято полза е поръчителството). Кредиторът трябва да извърши същите действия срещу авалиста каквито и срещу хонората. След като авалистът плати има регресни права срещу хонората и срещу всички предходни (преди хонората) длъжници по менителницата.

         Предвид изложените съображения по отношение на правната същност на „Записа на заповед” и на „Авала” следва да се уважи настоящия положителен установителен иск, предявен по реда на чл.422 ГПК, като се приеме за установено, че задължението предмет на Заповед № 3692/18.08.2011 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК издадена по ч.гр.д. № 5037/2011г. по описа на Районен съд – Сливен е дължимо изцяло.

         С оглед правилата на процеса, на осн. чл. 78 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него съдебно – деловодни разноски, доказани да размер от 800 лева – държавна такса.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

        

 

Р  Е  Ш  И

 

         ПРИЗНАВА  ЗА  УСТАНОВЕНО по отношение на ответника П.А.Н., ЕГН **********,***№ 14, че същият в качеството му на поръчител по запис на заповед, издадена на 28.06.2007 г. в гр. Сливен, дължи на „ОБЩИНСКА БАНКА” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” № 6, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121086224, сумата 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева), ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.08.2011 г. до окончателното изплащане на задължението, като за вземането в полза на ищеца е издадена Заповед № 3692/18.08.2011 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК по ч.гр.д. № 5037/2011г. по описа на Районен съд – Сливен.

 

ОСЪЖДА П.А.Н., ЕГН **********,***№ 14 ДА ЗАПЛАТИ на  „ОБЩИНСКА БАНКА” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” № 6, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121086224, сумата в размер на 800 лв. – съдебно - деловодни разноски.

 

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :