Р Е Ш Е Н И Е  № 161

 

гр. С.  20.12.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публично

 заседание на шести декември през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                           Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Р.Г. …………..……и с участието на прокурора………………………………………………………….……..като разгледа  докладваното от  Снежана Бакалова…………….….гр.дело № 85 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск намира правното си основание в чл. 19 ал.3 от ЗЗД.

            Ищците твърдят в исковата си молба, че са сключили с  ответното дружество  договор за строителство на апартамент №* в жилищна сграда с адрес: гр. С., ул. „Б.” № *, вх.* , ет.* със ЗП 105.04 кв.м. с прилежащото мазе № 1 и 7.73% ид.ч. от общите части на сградата. Твърдят че  ответникът се задължил да след завършването на строителството, най-късно до м.Май 2010 г. да прехвърли правото на собственост на ищците.  Твърдят че това му задължение е следвало да се изпълни не по-късно от един месец след приемането на жилищните сгради и разрешаването ползването на обектите. Твърдят че те са изпълнили всичките си задължения по договора  и са заплатили уговорените суми, което е отбелязано на самия договор. Твърдят че ответникът отказал да прехвърли собствеността върху апартамента и да сключи окончателен договор. Моли съда да постанови решение на основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, с което обяви за окончателен предварителния договор от 04.12.2007 г, сключен между тях и ответника за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот описан по-горе.

            Ответникът е депозирал в срок писмен отговор, в който  не оспорва, че между страните има сключен предварителен договор и че жилището е готово, но твърди че договорът не е сключен, тъй като ищците не са превели последната вноска по него в размер на  7 800 евро.

В с.з. ищците, чрез пълномощника си, поддържат предявените искове. Претендират разноски.

Ответникът, чрез пълномощника си, моли съда да постанови решение, с което отхвърли предявения иск, тъй като ищците не са изпълнили задължението си за внасяне на последната вноска, а ако приеме, че следва да обяви договора за окончателен, моли да задължи ищците да внесат посочената сума. Претендира разноски.

            От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

 

Между ищците Е.Б.Х. и М.С.Х. и ответникът  ТД „Бакърджиев – 03”ЕООД бил сключен  на 04.12.2007 г. договор, по силата на който ответникът се задължил да изгради апартамент №*, вх. „А” на  ІІ–ри етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. С., ул. „Б.” № 8, съгласно разработен проект, с принадлежащите избено помещение № 1 и 7.73% ид.ч. от общите части на сградата. Ответникът се задължил да прехвърли нотариално собствеността на възложителя не по-късно от един месец след приемането на жилищната сграда и разрешаване ползването на обекта. Стойността на  обекта била определена в размер на 55 100 евро, като плащането следва да се извърши при сключване на договора в размер на 46 800 евро, а последната вноска от сумата в размер на 8 300 евро следва да бъде внесена при снабдяване с нотариален акт на купувачите. Посочено е, че срокът за завършване на строителството е до м. Май 2010 г. Върху самият договор е извършено отбелязване, че при неговото сключване са внесени 46 800 евро. Този факт не се оспорва от страните по делото.

Към настоящия момент процесният обект е завършен видно от признанията на страните. Същият се индивидуализира като самостоятелен обект № 67338.544.66.3.3 с предназначение жилище, апартамент  с площ 103.04 кв.м., с принадлежащото избено помещение № 1 с площ 5.37 кв.м. и 20.80 кв.м. от общите части на сградата при граници на същия етаж: № 67338.544.66.3.4. , № 67338.544.66.3.13., № 67338.544.66.3.1., № 67338.544.66.3.5. Процесният имот е придобит от „Бакърджиев-03”ЕООД въз основа на  договор за доброволна делба на новоизграждащи се обекти в собствен недвижим имот от 20.06.2008 г., вписан в служба по Вписванията с № 16, т. ІV, вх. № 4571/24.06.2008 г.

Данъчната оценка на процесния имот, видно от представеното удостоверение по чл. 264 ал. 1 от ДОПК, е в размер на 67 162.60 лв. От същото удостоверение е видно, че за имота няма неплатени данъчни задължения.

Ответникът е представил декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК от 01.10.2012 г., подписана  от Николай Павлов Бакърджиев в качеството му на управител на  „Бакърджиев -03”ЕООД , ЕИК 119605975, с която е декларирал, че представляваното от него дружество  няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Ищците са представили удостоверение от Национална агенция за приходите ТД – Бургас изх. № 200201200325022/07.11.2012 г., с което на основание чл. 87 ал. 6 от ДОПК е удостоверено, че ТД „Бакърджиев -03”ЕООД, ЕИК 119605975 има задължения в общ размер  99 231.45 лв. за периода от 01.07.2009 г. до  момента на издаване на удостоверението.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства, неоспорени от страните.

Представената от ответника декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК не е надлежно оспорена към момента на нейното представяне в с.з. на 04.10.2012 г. Въпреки това обаче съдът намира, че не може да приеме за установен факта, че ответникът няма публично-правни задължения, тъй като съдържанието на декларацията се опровергава от представеното удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК, което представлява официален документ, издаден от НАП в кръга на неговата компетентност.  

 

 

 

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск намира правното си основание в чл. 19 ал. 3 от ЗЗД. Същият е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.  

            Производството по сключване на окончателен договор е особено исково производство, уредено с разпоредбата на глава  31 от ГПК.

За да бъде обявен за окончателен, сключеният между страните предварителен договор, следва да бъдат изпълнени всички предпоставки, които са необходими при сключването  на окончателен договор за  прехвърляне право на собственост върху недвижим имот, в обичайния случай във формата на нотариален акт. На първо място: Продавачът следва да е собственик на недвижимия имот. От представените доказателства се установява това обстоятелство. На второ място: Следва купувачът да е изпълнил насрещните си задължения по предварителния договор. В конкретния случай купувачите са заплатили част от цената при сключването на договора в размер на 46 800 евро и са се задължили да заплатят остатъка от цената в размер на 8 300 евро при оформянето на договора с нотариален акт.

                  Съдът следва да извърши служебна проверка за наличието на  всички предпоставки, които следва да са налице при сключването на  договор за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот. С оглед разпоредбата на чл. 264 ал. 1 от ДОПК прехвърлянето на вещни права върху недвижим имот се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя, че няма  непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както и  след установяване на  липсата на непогасени данъчни задължения за имота, което обстоятелство следва да се удостовери в данъчната оценка на имота. В случая, по изложените по-горе съображения, съдът  не приема, че не е налице действителна декларация от прехвърлителя на правото на собственост „Бакърджиев-03” ЕООД за липса на непогасени и подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. След като липсва това условие, необходимо за сключването на  договор за прехвърляне на вещни права, съдът следва да откаже обявяването на договора за окончателен.

                  Не са налице условията на ал.4 на чл. 264 от ДОПК, при които  договорът може да бъде сключен, въпреки наличието на публични задължения, ако продавачът изрази съгласие вземанията от сумата срещу прехвърлянето на вещното право да отидат за погасяване на задълженията му и купувачът да внесе дължимата сума в съответния бюджет. Тези условия липсват, на първо място, тъй като липсва изразено такова съгласие от страна на продавача и на второ място – тъй като част от цената по договора в размер на сумата 46 800 евро е вече заплатена от купувачите на продавача, т.е. тя не е отишла за погасяването на публичното задължение.  Наличието на тези предпоставки следва съгласието да се преведе цената за погасяване на публичните задължения и факта че уговорената цена е платена по съответните сметки) да бъде преценявано именно към момента на сключването на окончателния договор, а в случая – към момента на постановяване на решение по чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, като без значение е обстоятелството какъв е бил размера на публичните задължения на купувача към момента на сключване на предварителния договор.

                  Поради изложените съображения не може да се обяви предварителния договор за окончателен.

                  С оглед изложените съображения съдът намира, че следва да отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан.

                  Ответникът е направил искане за присъждане на разноските по производството, но такива не следва да му бъдат присъждани, въпреки отхвърлянето на иска, тъй като искат е отхвърлен поради виновното поведение именно на ответната страна.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от М.С.  Х. ЕГН ********** и Е.Б.Х. ЕГН ********** и двете от гр. С., със съдебен адрес: гр. С., ул. „М.” № * – чрез адв.Ю.Я., срещу „Бакърджиев – 03” ЕООД, ЕИК  119605975 със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „С.*-* и адрес за кореспонденция: гр. С., ул.”Ген. Д.” № *, офис *, представлявано от управителя Н. П. Б. иск с правно основание  чл. 19 ал. 3 от ЗЗД за обявяване на окончателен на сключения между страните предварителен договор от 04.12.2007г. за продажба на недвижим имот – апартамент №* в жилищна сграда на адрес гр. С., ул. „Б.” № *, вх. „*”, ет. * със ЗП 103.04 кв.м. с идентификатор № 67338.544.66.3.3., с принадлежащото избено помещение № 1 с площ 5.37 кв.м. и 20.80 кв.м. от общите части на сградата за сумата 55 100 евро, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: