Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                        70          04.07.2012 година,   град Сливен

 

                                           В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

граждански състав

На единадесети юни                                    Две хиляди и дванадесета година

В открито заседание, в състав:

 

                                          ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

Секретар: П.С.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА

Гр. дело № 128 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ.

         Предявена е искова молба от Окръжна прокуратура – Сливен против Народно Читалище „Н.Й. Вапцаров - 1926” , със седалище с. Пет могили, общ. Нова Загора, в която се твърди, че на 09.09.2011г. е проведено извънредно отчетно събрание, като взетите на него решения са вписани с решение № 85/24.10.2011г. по ф.д. № 1063/1997г. по описа на СлОС.

         Твърди се още, че извънредното отчетно изборно събрание е свикано от 22 членове на читалището /при 100 членове по регистър/, които са провели заседание на 25.08.2011г., като са приели, че към 25.08.2011г. действителни членове на читалището са 54 човека - платили членски внос и решили неплатилите членски внос да отпаднат, като прекратили членствените си отношения. Приели са, че представляват 1/3 от действителните членове на читалището, взели са решение за провеждане на извънредно общо събрание на 09.09.2011г. и бил изготвен списък на членовете - платили членски внос, на които са връчени покани за провеждане на извънредно – отчетно изборно събрание с дневен ред: Обявяване на преписките и делата, които се водят за читалището; 2. Отчет за извършената работа; 3. Избор на ново настоятелство и проверителна комисия и 4. Въпроси и предложения.

         Твърди се, че на проведеното събрание на 09.09.2011г. са участвали 36 членове на читалището и са взели решение за избор на нови органи на управление, като преди това действащите не са освободени. В поканите за провеждане на извънредното събрание не било посочено кой свиква събранието, което е задължителен реквизит на поканата - съгласно чл.15, ал.1 пр.2 от ЗНЧ.

         От съда се иска, след установяване на посочените закононарушения, да постанови отмяна на решенията на извънредното отчетно събрание, проведено на 09.09.2011г. на НЧ „Никола Вапцаров - 1926” със седалище с. Пет могили, общ. Нова Загора.

Исковата молба е връчена редовно на ответното читалище, което в указания срок е депозирало отговор. В същия се излагат доводи, че не са налице твърдените от ищеца закононарушения, тъй като регистърния съд е проверил служебно за наличието на условията и предпоставките за вписване на взетите решения и извършил вписване на промените. Твърди се, че законът не е поставил задължително изискване при избор и вписване на нови органи, действащите преди това да бъдат изрично освободени. На второ място се посочва, че в конкретния случай се касае за решения относно преобразуване на членството, поради неплатен членски внос, като членовете от действителни стават спомагателни с право само на съвещателен глас. На 25.08.2011г. не било взето решение зао изключване на членовете на Читалището заради неплатен членски внос, а само констатация колко от членовете са останали със статут „действителни членове” по смисъла на чл.11 от ЗНЧ. На последно място се възразява и по отношения на твърдението за липса на задължителен реквизит към поканата, като се посочва, че вписването - кой свиква събранието има само информативен характер, но не е предпоставка за редовното свикване на събрание. Претендира се отхвърляне на исковата молба и присъждане на направените деловодни разноски.

В с.з. представителят на ОП – Сливен поддържа изцяло исковата молба и моли същата да бъде уважена.

В с.з. процесуалния представител на ответника, оспорва наведените нарушения на ЗНЧ като излага подробни аргументи, поддържайки депозирания отговор на исковата молба.

След анализ на събраните доказателства, се установява от фактическа страна следното :

Народно Читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1926” с. Пет могили, общ. Нова Загора е вписано в регистъра на Читалищата при СлОС по ф.д. № 106381997г.

На 25.08.2011г. се е състояло съвещание на членовете с право на глас по повод постановеното решение на Сливенски окръжен съд № 54 от 07.07.2011г. по гр.д. 142/2011г. На това съвещание е констатирано, че присъстват 22 човека от общо 54 члена с действителни гласове – т.е. повече от 1/3 действителни членове. Взето е решение за свикване на извънредно общо събрание с дата 09.09.2011г. в читалището с дневен ред от 4 точки. Приложен е списък на присъстващите действителни членове. Изготвен е и списък на членовете, които са без право на глас.

Изготвена е покана за провеждане на извънредно отчетно – изборно събрание на 09.09.2011г. от 20.00 часа в големия салон при следния дневен ред :

1. Обявяване на преписките и делата, които се водят за читалището; 2. Отчет за извършената работа; 3. Избор на ново настоятелство и проверителна комисия и 4. Въпроси и предложения.

В поканите не било посочено кой свиква извънредното събрание.

          На 09.09.2011г. било проведено извънредно отчетно изборно събрание на НЧ „Н. Й.Вапцаров – 1926” – с. Пет могили, общ. Нова Загора, на което са присъствали 36 члена от 54 действителни членове и 4 члена без право на глас. Избрани са Председател и протоколист, като събранието е проведено по предварително обявения дневен ред. Взето е решение с 36 гласа - „ЗА” по всяка точка от дневния ред, включително състав на Читалищното настоятелство и Проверителна комисия.

На проведеното извънредно събрание на 09.09.2011г. е взето и решение за избор на нов председател, което липсва като точка в предварително обявен дневен ред и не е допълнително включено в дневния ред при откриване на събранието.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно – установена, след подробен анализ на приложените писмени доказателства по ф.д. № 1063/1997г. по описа на СлОС.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи, а именно :

Предявеният иск е допустим, предявен в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗНЧ от активно легитимирана страна.

Разгледан по същество е основателен по следните съображения, а именно :

При свикване на извънредното общо събрание е допуснато съществено нарушение на процедурните правила, като не е спазена следната процедура :

Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1, изр. второ от ЗНЧ, Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. Това искане се отправя до настоятелството, като при отказ -  до 15 дни от постъпването на искането, една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

От логическото и граматическо тълкуване на разпоредбата на  чл. 15 ал. 1, изр. 2-ро от ЗНЧ свикване на извънредно общо събрание на членовете на читалището може да стане само чрез Настоятелството и то в три възможни хипотези, а именно: 1) по решение на самото настоятелство 2) по искане на проверителната комисия и 3) по искане на 1/3 от членовете на членовете на читалището. Едва след отказ на настоятелството, в определен срок останалите оправомощени имат право да инициират свикване на извънредно събрание от свое име.

Следващо допуснато закононарушение се изразява в липсата на задължителни реквизити на поканата – посочване на авторство, тъй като:

Законът изисква изготвянето на покана, която съгласно разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗНЧ  трябва да съдържа : дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането и то от всички членове на читалището. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието, за което няма данни по делото.

 

Констатираната липса на точка в дневния ред относно избор на председател, рефлектира и върху законосъобразността на взетото решение. Безспорно е нарушена императивната разпоредба, която изисква предварително обявяване на разискваните въпроси в дневния ред, с оглед тяхната предварителна подготовка и преценка.

 

Горепосочените закононарушения при свикването на извънредното общо събрание, проведено на 09.09.2011г., налагат извода, че са налице пороци на процедурата, която от своя страна влече и незаконосъобразност на взетите решения, поради което същите следва да бъдат отменени.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенско окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решения, взети на проведено Извънредно общо събрание на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1926”, с. Пет Могили, общ. Нова Загора, проведено на 09.09.2011г. в с. Пет могили и вписани с решение № 85/24.10.2011г. по ф.д. № 1063/1997г. по описа на СлОС по т.1, 2, 3, 4, както и относно нов състав на настоятелството, проверителна комисия и председател, като НЕЗАКОСЪОБРАЗНИ.

 

 

Препис от решението след влизането му в сила да се приложи по ф.д. № 1063/1997г. на СлОС.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :