Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 103

С., …06.12.2012 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                        С.ският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание на осми ноември  през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………Е.Х.…………………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова………………………гр .дело № 151 по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази:

            Предявен е иск с правно основание чл. 274 ал.1 т.1 от КЗ.

Ищецът твърди в исковата си молба, че ЗК „УНИКА" АД е страна по застрахователен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, сключен с Р.С.Н. от град С., жк."С.К." № *, бл.*, вх.* под формата на полица № 05-5-0_0028090. Застрахователният договор е бил сключен със срок на застрахователно покритие 09.10.2008 г. - 08.10.2009 г. и с предмет на застраховане - лек автомобил „БМВ 318", с рег.№ СН 6879 ВВ и шаси WBACA31000FB03913. На 27.02.2009 г. в землището на с.Съдиево, общ.Нова Загора, по път IV-66009 при управление на лек автомобил „БМВ 318", с рег.№ СН 6879 ВВ и шаси WBACA31000FB03913, Г.Н.Б. нарушава правилата за движение по пътищата - чл.21, ал.1 ЗДвП, и по непредпазливост причинява смъртта на В.Б.Г., като деянието е извършено в пияно състояние, поради което на основание чл.343, ал.З, алтернатива първа, буква „б", предл.1, във връзка с чл.342, ал.1 НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК наказателният съд го осъжда ефективно с присъда № 4 от 26.01.2010 г., която е влязла в законова сила

Причините за настъпилото ПТП и обстоятелствата, свързани с него, са изяснени с влязла в сила присъда № 4 от 26.01 ..2010 г. по НОХД № 338 по описа на ОС - С. за 2009 г., По пътя от с.Коньво за с.Съдиево - път IV-66009, Г.Б. управлявал процесния автомобил при нощни условия с включени къси светлини. На неосветен участък ответникът управлявал със скорост от 105, 5 км/ч, която била технически несъобразена с габаритите на осветения участък пред автомобила и с опасната зона на спиране. Вследствие на това ответникът не възприел наличието на ляв завой, автомобилът навлязъл в крайпътните площи с неравна повърхност и се преобърнал. Вследствие на така описаното ПТП починал В.Б.Г., на 21 година, пътник в автомобила.

На основание задължението си по застрахователния договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите ЗК „УНИКА" АД е заплатила обезщетение за неимуществени вреди на майката на пострадалия - Т. Г. К.. Обезщетението е изплатено по сметка на адв.Г.Д.Б. на основание нотариално заверено пълномощно от името на Т. Г. К.. С плащането на това обезщетение за ЗК „УНИКА" АД възниква регресно право да получи от застрахованото лице платената сума, тъй като същото е причинило процесното ПТП в пияно състояние.

Управлявалият автомобила Г.Н.Б. има качеството застраховано лице по силата на застрахователния договор и на основание необоримата презумпция на чл.257, ал.2 КЗ, съгласно която застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство , за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание. От своя страна, съгласно чл.267, ал.2, т.1 застраховката по ал.1 покрива отговорността за вреди, причинени във връзка с притежаването или използването на моторно превозно средство, което не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие че не е придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или престъпление по чл.346 от Наказателния кодекс. Безспорно установено е в наказателното производство е, че Г.Н.Б. е причинил процесното ПТП в пияно състояние - химическата експертиза е установила алкохол в кръвта 1,31 промила.. Този факт е част от фактическия състав на регресен иск на застрахователя срещу застрахования.

Съгласно чл.274, ал.1, т.1, предл.1 от КЗ освен в случаите по чл.227, застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпване на пътнотранспортно произшествие е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта на допустимата на закон норма.

Фактическият състав на регресния иск по чл.274, ал.1, т.1 от КЗ включва валидно и действащо застрахователно правоотношение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, ПТП, причинено от застраховано лице в пияно състояние (с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма) в срока на застрахователния договор, заплатено от застрахователя застрахователно обезщетение на увредения/увредените на основание застрахователния договор.

На следващо място, влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца (чл.300 ГПК). Присъдата срещу Г.Н.Б. е на основание чл.343, ал.З, предл.1, буква „б" във връзка с ал.1, буква „в" във връзка с чл.342, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 НК. . В квалифицирания фактически състав на деянието по чл. 343, ал.З, предл.1, буква „б" от НК, в неговата обективна страна, е включено „пияното състояние" на дееца. На основание гореизложеното моли съда да осъди ответника на основание чл.274, ал.1, т.1, предл.1 от КЗ да изплати, респективно да върне на ЗК „УНИКА" АД сумата от 38 000лв, представляваща изплатено обезщетение за неимуществени вреди.

Ответникът не е депозирал  срок в писмен отговор.  В съдебно заседание, лично и  чрез своя пълномощник не оспорва предявения иск.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Между ЗК „УНИКА" АД и Р.С.Н. от град С., жк."С.К." № *, бл.*, вх.*е сключен застрахователен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, сключен под формата на полица № 05-5-0_0028090. Застрахователният договор е бил сключен със срок на застрахователно покритие 09.10.2008 г. - 08.10.2009 г. и с предмет на застраховане - лек автомобил „БМВ 318", с рег.№ СН 6879 ВВ и шаси WBACA31000FB03913.

На 27.02.2009 г. в землището на с.Съдиево, общ.Нова Загора, по път IV-66009 при управление на лек автомобил „БМВ 318", с рег.№ СН 6879 ВВ и шаси WBACA31000FB03913, Г.Н.Б. нарушава правилата за движение по пътищата - чл.21, ал.1 ЗДвП, и по непредпазливост причинява смъртта на В.Б.Г., като деянието е извършено в пияно състояние, поради което на основание чл.343, ал.З, алтернатива първа, буква „б", предл.1, във връзка с чл.342, ал.1 НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК наказателният съд го осъжда ефективно с присъда № 4 от 26.01.2010 г., която е влязла в законова сила

Причините за настъпилото ПТП и обстоятелствата, свързани с него, са изяснени с влязла в сила присъда № 4 от 26.01 ..2010 г. по НОХД № 338 по описа на ОС - С. за 2009 г. По пътя от с.Коньво за с.Съдиево - път IV-66009, Г.Б. управлявал процесния автомобил при нощни условия, с включени къси светлини. На неосветен участък ответникът управлявал със скорост от 105, 5 км/ч, която била технически несъобразена с габаритите на осветения участък пред автомобила и с опасната зона на спиране. Вследствие на това ответникът не възприел наличието на ляв завой, автомобилът навлязъл в крайпътните площи с неравна повърхност и се преобърнал. Вследствие на така описаното ПТП починал В.Б.Г., на 21 година, пътник в автомобила. Концентрацията на алкохол в кръвта на водача е била 1,31 промила.

Между ищеца, ответника и Т. Г. К., в качеството й на наследник на В.Б.Г. е сключен договор за спогодба, в който съгласно бл. 365 от ЗЗД страните се споразумяват ЗК „Уника” да изплати обезщетение на Т. К. в размер на 38 000лв. На основание задължението си по застрахователния договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите ЗК „УНИКА" АД е заплатила на 22.12.2011обезщетение за неимуществени вреди на майката на пострадалия - Т. Г. К.. Обезщетението е изплатено по сметка на адв.Г.Д.Б. на основание нотариално заверено пълномощно от името на Т. Г. К..  Това обстоятелство е видно от депозираното по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа насъбраните писмени доказателства и заключението на експертизата. Релевантните за спора факти не са спорни между страните.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 274 ал.1 т.1 пр. първо от КЗ.

Фактическият състав на регресния иск по чл.274, ал.1, т.1 пр. първо от КЗ включва валидно и действащо застрахователно правоотношение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, ПТП, причинено от застраховано лице в пияно състояние (с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма) в срока на застрахователния договор, заплатено от застрахователя застрахователно обезщетение на увредения на основание застрахователния договор. Налице са изброените предпоставки.

Налице са условията за ангажиране на регресната отговорност на причинителя на вредата спрямо застрахователя, който е изпълнил задължението си по договора за застраховка и е изплатил обезщетения на наследниците на починалия. Основанието за ангажиране на тази отговорност е пр. първо на цитираната норма, което предвижда  такава при условие че водачът е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма. Употребата на алкохол се установява от Присъдата на наказателния съд, която на основание чл. 300 от ГПК е задължителна за съда разглеждащ гражданските последици от деянието.

Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата 38 000лв., представляваща изплатеното от него обезщетение.

Не са претендирани с исковата молба  законна лихва и разноски.

                        Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА Г.Н.Б. ***, ЕГН **********,***."С.К.", бл.10-Д-9 да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА" АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040451865, със седалище и адрес на управление -София, район Красно село, ул."Ю." № *, сумата от 38 000 лв. (тридесет и осем хиляди лева), на основание чл. 274 ал.1 т.1, предл. първо от КЗ, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от непозволено увреждане, заплатено на Т. Г. К. на  22.12.2011г. в качеството й на наследницата на В.Б.Г. б.ж. на гр. Стара Загора, починал на 27.02.2009г..

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :