решение

Гр. Сливен, 29.01.201 Зг.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

като разгледа докладваното гр.д. № 153 по описа на СлОС за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.247 от ТПК.

Постъпила е молба от адв. Рафаилов, в качеството му на процесуален представител на ищеца И.И. за поправка на допусната от съда очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 94/09.11.2012г. по гр.д. № 153/2012г. по описа на СлОС.

Молбата е връчена редовно на двамата ответници.

Ответникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп" АД не е депозирал отговор в указания от съда срок.

Ответникът ЗАД „Армеец" АД е депозирало отговор по молбата, в който възразява срещу искането.

След извършване на проверка, съдът констатира следното :

С решение № 94/09.11.2012г. постановено по гр.д. № 153/2012г. съдът се е произнесъл по съществото на правния спор между страните. Изложени са мотиви относно основателността на претенцията за присъждане на законната лихва за забава върху дължимото от застрахователя обезщетение, като за начален момент съдът е определил момента на настъпване на ПТП.

В диспозитива на решението липсва формулиран осъдителен диспозитив по отношение на обезщетението за забава.

Предвид горното, съдът намира, че е налице очевидна фактическа грешка при формулиране на диспозитива на процесното решение. Следва да бъде постановено решение, с което в съответствие с мотивите се допълни диспозитива на решението с израза : „ведно със законната лихва за забава, считано от 17.11.2008г. до окончателното изплащане на задължението".

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

ОПРЕДЕЛИ

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 94/09.11.2012г. постановено по гр.д. № 153/2012г. на СлОС, като на стр. 9, в началото на ред 3 /от долу на горе/ се допълни с израза „ведно със законната лихва за  забава, считано от  17.11.2008г. до

окончателното изплащане на задължението".


Решението   е   неразделна   част   от   постановеното   решение   94/09.11.2012г. постановено по гр.д. № 153/2012г. на СлОС

Решението   може   да   бъде   обжалвано   в   двуседмичен   срок   от съобщаването му на страните пред БАпС.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :