Р Е Ш Е Н И Е № 159

 

гр. С.  14.12.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публично

 заседание на…………двадесет и девети ноември……………

през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                           Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………К.И.…… …………..……и с участието на прокурора……………………………….……..като разгледа  докладваното от  съдията Снежана Бакалова………гр. дело № 179 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявени са при условията на обективно, кумулативно съединяване искове с правно основание чл. 87 ал.3, предл. първо, във вр. ал.2 предл.трето от ЗЗД и с правно основание чл. 88 от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата си молба, че с Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 13.01.2011 г., вписан под  № 59 том I дело № 59/2011 г. по описа на Служба по вписванията-Сливен продал на ответница Р.И.И., следния недвижим имот, находящ се в гр.Сливен, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.525.158.2.8, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158, находящ се в гр. С., кв. "Б.", блок № * , етаж * , апартамент № * - предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 104,70 кв.м., ведно с прилежащите 4,66 % идеални части от общите части на сградата, ведно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158. По време на сключването на договора ответницата била в граждански брак с ответника М.Д.С.. Съгласно условията на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 26.08.2010г. и последващия нотариален акт ответницата се задължила да изплати продажната цена на имота, като погаси вместо ищеца в „ОББ" АД предоставения му банков кредит по договор за предоставяне на кредит за закупуване и ремонт на недвижим имот от 18.10.2007 г. От месец януари 2012г. същата не изпълнявала задълженията си по договора. Вноските по кредита ги правил той - лично и чрез баща си П. Й.П., тъй като е длъжник по същия и банката се обръща към него при просрочие. Не могъл да се свърже с ответницата и му било отговорено, че същата е в чужбина. Счита, че в случая задължението по договора следва да се изпълни непременно в уговореното време, тъй като съгласно чл.6 ал.1 от Договора за предоставяне на кредит за закупуване и ремонт на недвижим имот от 18.10.2007 г. при забава на плащането на месечните анюитентни вноски по кредита от страна на кредитополучателя, банката олихвява просрочените суми от главницата с наказателна лихва в размер на 5 /пет/ пункта над договорения лихвен процент и съгласно чл.18 от същия при пълно или частично неплащане на две погасителни вноски, кредитът става автоматично предсрочно изискуем, без да е необходимо кредитополучателят да бъде уведомяван. При евентуалното обявяването на кредита за предсрочно изискуем ще му бъдат нанесени значителни вреди, тъй като задължението му към кредитора значително ще се увеличи с лихви и разноски. Моли съда, да постанови решение с което да развали без предизвестие по отношение С.П.Й., както и по отношение на Р.И.И. и М.Д.С., сключения на 13.01.2011 г. с нотариален акт, вписан под акт № 59 том I дело № 59/2011 г. по описа на Служба по вписванията- Сливен договор за покупко-продажба на недвижим имот, с който С.П.Й. с ЕГН ********** прехвърля на Р.И.И. с ЕГН ********** описания по-горе недвижим имот, поради неизпълнението на задължението в уговореното време от страна на Р.И.И., както и да осъди ответниците да му върнат даденото по договора, като му предадат владението върху имота. Претендира разноски.

          На ответниците, които не са намерени на техния постоянен и настоящ адрес, е назначен особен представител на основание чл. 47 ал.6 от ГПК. Същият е депозирал в срок писмен отговор, в който оспорва изцяло предявените искове. Счита, че за ответницата не е възникнало задължение за заплащане на вноските по договора за заем, цитиран в исковата молба, тъй като тя не е страна по същия. Твърди, че не може да се приеме, че е налице неизпълнение на договорно задължение, тъй като вноските по договора за кредит следва да се заплащат до 2037 г., т.е. не е настъпил крайния момент. Счита, че не са налице условия за развалянето на договора, а евентуално облигационни отношения между страните. Счита, че не е налице хипотезата на разваляне на договора, тъй като задължението не следва да се изпълни в точно определен срок. Възразява, че уговорките по предварителния договор не уреждат отношенията между страните, тъй като те са престанали да действат със сключването на окончателния.

          В с.з. ищецът, чрез процесуалния си представител поддържа предявените искове. Претендира разноски.

          Ответниците, чрез назначения особен представител, оспорват исковете и молят да бъдат отхвърлени.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          На 13.01.2011г. в гр. С. между С.П.Й., в качеството на продавач и Р.И.И., в качеството на купувач е бил сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот, във формата на Нотариален акт № 16, т.І, рег. № 274, дело № 13/2011г. , на Нотариус Н.С., рег.№ 123 на НК, с район на действие СлРС, вписан в СлВп с вх.№ 133 от 14.01.2011г. По силата на уговореното между страните, С.П.Й. продава на Р.И.И. следния недвижим имот находящ се в гр.Сливен, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.525.158.2.8, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158, находящ се в гр. С., кв. "Б.", блок № * , етаж * , апартамента № * с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 104,70 кв.м., ведно с прилежащите 4,66 % идеални части от общите части на сградата, ведно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158. за сумата 57 000лв. Посочената сума, купувачът се задължил да заплати на „ОББ” АД, клон Сливен по договор за предоставяне на банков кредит от 18.10.2007г., сключен между продавача С.П.Й. ***. Купувачът се задължил да не отчуждава имота до окончателното заплащане на цената към „ОББ” АД, клон Сливен. По време на сключването на договора двамата ответници са били в брак.

          По делото е представен и предварителния договор  от 26.08.2010г., сключен между страните, в който в т. 9 е уговорено че купувачът се задължава да изплати на продавача останалата част от цената в размер на 37 000 евро, като го замести в дълг към кредитора му „ОББ” АД, клон Сливен, считано от 25.08.2010г. и краен срок за издължаване на кредита 25.10.2037г., както и че се задължава да осигури средства за заплащане на вноските по кредита до 25 число на всеки месец.

          Между С.П.Й. ***, е сключен на 18.10.2007г. договор за представяне на кредит за закупуване на недвижим имот, по силата на който „ОББ” АД, клон Сливен, банката е предоставила на кредитополучателя сумата 38 400 евро за закупуване на процесния имот. Срокът за погасяване на кредита е 25.10.2037г. Кредита следва да се издължи на 360 месечни вноски, дължими на 25 число на всеки месец. В представения договор не е посочен размер на месечната вноска. По делото е изслушана, съдебно-икономическа, от заключението на която се установява че размерът на дължимата погасителна вноска по представения погасителен план е 254 евро.

          От заключението на същата експертиза се установява че за периода от сключването на договора за покупко-продажба – 13.01.2011г. до датата на изготвянето на заключението – 21.09.2012г. всички месечни вноски по кредита са внесени след падежа на 25 число от месеца. Само две от вноските на 27.01.2011г. и 27.05.2011г. са внесени от ответницата Р.И.И. в размер на 535,44 евро. Пет от вноските са внесени от съпруга на ответница, ответника М.С. на 25.02.2011г.; 25.03.2011г.; 13.04.2011г.; 01.06.2011г. и 23.11.2011г. – размер на 1 347,63 евро.  Останалите вноски са внасяни от ищеца – 2 200 евро, неговия баща – П. Й.П. – 2 805,07 евро, свидетелите К.А. – 350 евро; С.К. – 120 евро и Б.К. – 357,33 евро. Вноски са внасяни и от лицата М.Ф. – 520 евро; И.М. – 265,64 евро; Н.С. – 120 евро и Н.С. – 51,05 евро.

          Дължимите вноски за периода са били в размер на общо 6108,03 евро, а са заплетени 8 672,16 евро, тъй като са заплатени наказателни лихви и лихви за просрочие.

          По делото са разпитани като свидетели лицата К.А., С.К. и Б.К. от показанията на които се установява че когато ищецът не е бил в състояние лично да внася вноските е молил посочените свидетели да ги внасят от негово име. Свидетелите са знаели че вноските следва да се плащат от Р.И.И., но тъй като тя не ги е плащала и ищеца се е притеснявал да на бъде обявен кредита за предсрочно изискуем, той е заплащала месечните вноски. Това е станало в края на 2011 – началото на 2012г. Вноски от името на ищеца е внасял и баща му, на когото ищеца е пращал пари.      

          Ищецът е изпратил до ответниците нотариална покана, която е получена от бащата на ответницата, със задължение да й я предаде на 11.04.2012г., в която ги уведомява че от м. януари не изпълняват задължението си да заплащат уговорените суми, които той дължи към ОББ и той ги заплаща лично, поради което ако в седмодневен срок от получаване на покана платените от него суми  не му бъдат възстановени ще развали договора между тях.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени  и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло заключенията на назначената експертиза, тъй като няма основание да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещото лице.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 87 ал.2 пр. трето от ЗЗД. Същият е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

Между страните по делото е сключен валиден договор за покупко-продажба на недвижим имот. Като купувач в договора е записана ответницата Р.И., но тъй като имота е купен по време на брака й с ответника М.С. имотът е придобит от двамата в режим  на СИО. Ищецът, който е кредитор по отношение на задължението за заплащане на цената е изпълнил своето задължение по договора да прехвърли правото на собственост на ответника, поради което е изправна страна в договорното правоотношение и разполага с правото да иска разваляне на договора.

Неплащането на цената по договора в уговорените срокове е неизпълнение за което длъжника отговаря. Същото е безспорно установено от изслушаната съдебно-икономическа експертиза по делото. Налице е неизпълнение на няколко задължения с падеж 25-то число на всеки месец, считано от началото на 2012г. За да възникне правото на кредитора да иска разваляне е достатъчно да е налице дори едно неизпълние на задължение, доколкото не са налице условията на чл. 87 ал.4 от ЗЗД.

Договорът между страните може да бъде развален без да е необходимо на длъжника да бъде давана подходящ срок да изпълни и предупреждение, в случаите на чл. 87 ал.2 от ЗЗД, а именно: ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно, или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време т. нар. фикс-сделки. Ищецът твърди в исковата си молба че договорът между него и ответника е от последния вид т.е. задължението на ответника да заплати цената, следва да бъде изпълнено на точно определена дата – 25-то число на всеки месец. Същият твърди че тъй като ответника следва да заплаща вноските по сключения от него договор за заем, то е необходимо изпълнението на конкретната дата, доколкото в противен случай се дължат лихви и за него ще възникнат неблагоприятни последици от обявяването на кредита за предсрочно изискуем. Макар и в нотариалния акт да не е изрично посочено че длъжника следва да заплаща всяка вноска на 25-то число от месеца, договорът между страните следва да се тълкува с оглед установяване на тяхната действителна воля. Уговорката „ която сума купувачът се задължава да заплати на „ОББ” АД, клон Сливен по договор за предоставяне на банков кредит от 18.10.2007г., сключен между продавача С.П.Й. *** следва да се тълкува във връзка с уговореното в предварителния договор между страните, а именно че купувачът ще встъпи в дълга на продавача по процесния договор. В този смисъл е налице уговорка между страните, купувачът да заплати цената на имота на вноски, като заплаща ежемесечната вноска по договора за кредит на нейния падеж. Би било безпредметно за интересите на продавача да дава срок за изпълнение на задължението на купувача, тъй като след установяване на неизпълнението за него вече са налице неблагоприятните последици.

Дори да се приеме че не се налице условията на чл. 87 ал.2 за разваляне на договора без предизвестите, то са налице условията за неговото разваляне с предизвестие – налице е неизпълнение от страна на ответниците и на същите е даден срок да изпълнят задължението, като са предупредени че в противен случай ищецът ще прекрати договора.

С оглед изложените съображения, съдът намира че следва да развали сключения договор за покупко-продажба без да дава срок на ответника за изпълнение на задължението.

Ищецът е предявил и иск за връщане на даденото по договора, а именно – недвижимия имот. Искът е основателен тъй като при разваляне на договора отпадат последиците на същия и даденото  по него подлежи на връщане тъй като е получено без основание – чл. 88 от ЗЗД. Настоящият договор не е с периодично изпълнение, а договор при който цената следва да бъде заплатена на вноски. С оглед разпоредбата на чл. 55 ал.1 пр.3 от ЗЗД, всеки който е получил нещо на отпаднало основание следва да го върне, поради което следва да бъдат осъдени ответниците да предадат владението на процесния имот на ищците.

При този изход на производството на ищеца следва да се присъдят направените разноски в пълен размер  - 300лв. за вещо лице, 500лв. за особен представител; 100лв. платено адвокатско възнаграждение и 2 836,94лв.за д.т. и 10лв. за съдебни удостоверения или общо 3 746,94лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                        Р   Е    Ш    И      :

 

РАЗВАЛЯ по отношение на С.П. ЙРОДАНОВ ЕГН **********, с постоянен адрес ***, със съдебен адрес гр. С., ул. „Г.С.Р.” №*, офис *, чрез адв. Мл.Д., Р.И.И. ЕГН **********, с постоянен адрес гр. гр. С., ул. „Ш.Е.” №*, ап.* и М.Д.С. ЕГН ********** с постоянен адрес *** *-*-* и двамата чрез особения си представител адв. Ц.Б., сключеният с Нотариален акт № 16, т.І, рег. № 274, дело № 13/2011г. , на Нотариус Н.С., рег.№ 123 на НК, с район на действие СлРС, вписан в СлВп с вх.№ 133 от 14.01.2011г. договор за покупко-продажба на недвижим имот находящ се в гр.Сливен, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.525.158.2.8, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158, находящ се в гр. С., кв. "Б.", блок № * , етаж * , апартамента № * с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 104,70 кв.м., ведно с прилежащите 4,66 % идеални части от общите части на сградата, ведно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158., на основание чл. 87 ал.2 пр. трето от ЗЗД.

ОСЪЖДА Р.И.И. ЕГН **********, с постоянен адрес гр. гр. С., ул. „Ш.Е.” №*, ап.* и М.Д.С. ЕГН ********** с постоянен адрес *** *-*-*, да предадат на С.П. Й. ЕГН **********, с постоянен адрес ***, със съдебен адрес гр. С., ул. „Г.С.Р.” №*, офис *, чрез адв. Мл.Д. владението върху недвижим имот находящ се в гр.Сливен, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.525.158.2.8, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158, находящ се в гр. С., кв. "Б.", блок № * , етаж * , апартамента № * с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 104,70 кв.м., ведно с прилежащите 4,66 % идеални части от общите части на сградата, ведно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.525.158.

ОСЪЖДА Р.И.И. ЕГН **********, с постоянен адрес гр. гр. С., ул. „Ш.Е.” №*, ап.* и М.Д.С. ЕГН ********** с постоянен адрес *** *-*-*, да заплатят на С.П. ЙРОДАНОВ ЕГН **********, с постоянен адрес ***, със съдебен адрес гр. С., ул. „Г.С.Р.” №*, офис *, чрез адв. Мл.Д. сумата 3 746,94лв. разноски.

Решението подлежи на вписване, след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: