РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 16.05.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Х. М.,

 

при секретаря Р.Г., в присъствието на прокурора В. Б., като разгледа докладваното от Хр. М. гр.д. № 193 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

Р.К.Й. твърди, че ответникът Й.Д.Й. е неин съпруг, с когото са сключили граждански брак на 03.06.1979г.

Твърди, че ответникът е с установена 100% трайна нетрудоспособност с чужда помощ съгласно решение на ТЕЛК № 1948/099 от 03.06.2009г. с водеща диагноза „вътремозъчен кръвоизлив”.

За неговата лична хигиена се грижи тя, както и за храната му, облеклото и всичко необходимо за нормалното протичане на деня. Същият е неподвижен, на легло, не контактен, не е в състояние да разговаря и е невъзможна нормална комуникация с него. По никакъв начин не е възможно да бъдат разбрани чувствата му и мислите му. Видимо изразява реакция само с очи и в обслужването си е зависим изцяло от други лица.

Поради невъзможност да се грижи за своите работи, пълната неподвижност и невъзможност да разговаря, както и да изрази воля и да ръководи постъпките си е налице юридическия критерий, който поражда правния интерес същият да бъде поставен под пълно запрещение.

Предвид изложеното се иска съдът да постанови решение, с което да постави ответника Й.Д.Й. под пълно запрещение, след което препис от решението да се изпрати до Община Сливен за определяне на настойник.

Поради невъзможност с оглед заболяванията на ответника, същият да се яви лично пред съда, съдебното заседание се проведе в дома му.

На заседанието присъства ищцата и нейния пълномощник – адв. Д. ***, които поддържат искането за поставяне на ответника под запрещение.

Ответникът се намира в дома си, на легло в състояние, което не позволява осъществяването на вербален контакт.

Представителя на ОП – Сливен поддържа становище за основателност на искането.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби лични впечатления като установи, че ответникът е неподвижен на легло, не контактен.

Ищцата и ответника са съпрузи, което се установява от представеното удостоверение за граждански брак.

Видно от решение на ТЕЛК № 1948/099 от 03.06.2009г. ответникът е с намалена 100% работоспособност с водеща диагноза – „Вътремозъчен кръвоизлив”, в състояние след след парахенматозно-субаархноидален кръвоизлив, състояние след операция по повод аневризма, състояние след церебрална кома в следствие тентамен суициди, будна кома, квадрипилегия.

От заключението на д-р Д. С. – ординатор в „Психиатрично отделение” при МБАЛ „Д-р И. С.” – гр. Сливен се установява, че ответникът е в състояние на будна кома и е неспособен да се грижи за себе си и за своите лични и имуществени интереси. От данните в медицинската документация – приложена по делото, е установено, че през 2005г. е получил тежка хеморагия в мозъка и исхемичен мозъчен инсулт. Опериран в Неврохирургична клиника – София и по повод на мозъчна аневризма. През 2006г.- е провеждано лечение по повод депресивна симтпоматика и суициден опит без ефект. През м. VІІ.2007г. след втори суициден опит чрез обесване е изпаднал в състояние на церебрална кома, което продължава и до момента – тежко нарушена будност на мозъка и яснота на съзнанието, с пълна загуба на познавателно-дейностните способности за сетивност, движения, праксис, реч и реакции на външни и вътрешни стимули. Дълбоко са нарушени вегитативните и ендокринните регулации, като болния не е в състояние да осъзнава всекидневната текуща предметна и социална действителност и да ръководи своето поведение. Шансовете за възстановяване на съзнанието при това състояние на будна кома намаляват значително във времето, прекарано в ПВС, като ответникът тази продължителност е от 2007г. до настоящия момент.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: състояние на будна кома на ответинка, датиращо от 2007г., при което нарушението в способността на ответника да се грижи за себе си и за делата си е дълбоко до стадий от необходимост от непрестанни грижи свързани с елементарните дейности от бита на ответника. Това състояние на ответника препятства осъществяването на свързан интелектуален и вербален контакт, както и като цяло възможността за формиране и изразяване на воля, съответно за адекватна реакция на поведението на околните според неговото значение и последици. Невъзможността на ответника да се грижи дори за елементарните си ежедневни нужди е пълна, което налага и поставянето му под пълно запрещение.

 Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Й.Д.Й., ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. Сливен, кв. „С. к.”, бл. **, вх. „Д”, ет. *, ап. **

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Сливен за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: