Р Е Ш Е Н И Е 

 

ГР.С. 15.05.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на петнадесети май …………………………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря…………………....………………………и с участието на прокурора………….................…. ………………………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова……..............…..… гр.дело.. № 195  по описа за 2014 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК.

            Образувано е по почин на съда след изпращането на делото от Апелативен съд –Бургас на СлОС за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка. В  откритото 3.з. на 13.04.2014г. по въззивно гр.д.№ 126/14 по описа на АС Бургас, съдът е констатирал че , постановявайки съдебния си акт след заседанието на 23.01.2014г ., съдът е посочил в решението си дата 18.01.2014г. и това обстоятелство представлява очевидна фактическа грешка и производството пред АС е било прекратено и върнато на СлОС за постановяване на решение за поправка на очевидна фактическа грешка. 

            Производството за поправка е образувано служебно по почин на съда.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като в решението е посочено, че то е изготвено на 18.01.2014г. , а видно от протокола от открито с.з. процесуалните действия по обявяване на делото за изяснено от фактическа страна и даване ход по същество са извършени на 23.012014г.  Съдебното решение на може а предхожда тези действия и очевидно е, че се касае за допускане на техническа грешка при изписване на датата на постановяване на съдебното решение. След справка с деловодната програма на СлОС е видно, че решението е обявено на 18.02.2014г.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 8  по гр.д. № 195/12 г. по описа на СлОС, като на страница първа, вместо Решение № 8 от 18.01.2014г. да се чете Решение № 8 от 18.02.2014 година.

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 8 по гр.д. № 195/12 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд –Бургас.

След влизане в сила на настоящото решение делото да се изпрати на разпореждане на Председателя на БАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: