Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   23

 

                         гр.Сливен, 02.04.2013г.

 

                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          при участието на секретаря И.К.,

          като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 198 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

        

         Предявена е искова молба от ищците Д.М.Д., Ц.И.Ц. и Н.Ц.Ц. срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” – София за заплащане обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания, поради смъртта на близък родственик, с обща цена на исковете 150 000 лева.

В исковата молба се твърди, че на 19.04.2011г. в с. Блатец, общ. Сливен, западно от читалището, на улица без изход, при управление на МПС – товарен автомобил „мерцедес 711Д” с рег. № У 08-80 АК, собственост на „Дениз 89” ЕООД – гр. Ямбол, водачът Г.Й.Г. нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на М. Д. Ц. на 62 години.

За възникналия инцидент с влязло в сила споразумение от 16.09.2011г. по НОХД № 465/2011г. на СлОС, Г.Й.Г. е признат за виновен и му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от дена година, чието изпълнение на осн. чл. 66 НК е отложено за изпитателен срок от три години.

Твърди се, че в резултат на виновното и противоправно поведение на Г.Г. ищците търпят безкрайно тежки физически и психически страдания. Към момента на смъртта си починалата М. Ц. била в отлично здраве , жизнена и социално активна. Ищците и починалата били взаимно привързани, помага ли си взаимно и между тях царяло обич и уважение. В резултат на загубата, се наложила коренна промяна в ежедневието и грижите за внучето – дете на дъщерята. Ищците загубили опората си и преживяли емоционален стрес, който не могли да преодолеят и към момента.

         Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение с което осъди ответното застрахователно дружество да заплати сумата от 150 000 лев, представляващо обезщетение за претърпяните неимуществени вреди – болки и страдания, вследствие загубата на починалата М. Д. Ц. – майка и съпруга.

         ИМ е връчена редовно на ответника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”, който в указания от съда едномесечен срок е представил отговор. В същия ответника оспорва основателността на предявените искове както и техния размер, който счита за завишен. Навеждат се възражения за съпричиняване на вредоносния резултат от страната на пострадалата.

         В с.з. ищците се представляват от процесуален представител по пълномощие, като поддържат изцяло исковата претенция и моли съда да постанови решение, с което уважи същата. Претендира се заплащане на направените деловодни разноски. Представя писмени бележки.

         В с.з. ответното дружество не се представлява.

От фактическа страна се установява следното :

С влязло в сила споразумение от 16.09.2011г. по НОХД № 465/2011г. на СлОС, Г.Й.Г. е признат за виновен за това, че на 19.04.2011г. в с. Блатец, общ. Сливен, западно от читалището, на улица без изход, при управление на МПС – товарен автомобил „Мерцедес 711Д” с рег. № У 08-80 АК, собственост на „Дениз 89” ЕООД – гр. Ямбол, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на М. Д. Ц. на 62 години от с. Самуилово, общ. Сливен, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалата – престъпление по чл. 343а, ал.1 б.”Б” вр. с чл. 343, ал.1, б.”В” вр. с чл. 342 ал.1 НК.

Към момента на смъртта 19.04.2011г. починалата М. Д. Ц. е била семейна със съпруг – Ц.И. Цветкков и деца Д.М.Д. – дъщеря и Н.Ц.Ц. – син.

По искане на ответника е назначена и изслушана САТЕ, която установява следния механизъм на настъпване на ПТП :

Товарен автомобил мерцедес 711Д с рег. № У 0880 АК, управляван от Г.Й.Г., потегля на заден ход без да се убеди, че може да извърши безопасна маневра. При лоши метериологични условия и намалена видимост потегля на заден ход и удря със задната дясна част на каросерията пешеходката, която е преминавала зад товарния автомобил. Тя пада косо с глава към тротоара пред магазина, след което е прегазена от задните десни гуми. Ударът и прегазването са на около 3 – 5 метра след тръгването на автомобила на заден ход.

Пешеходката е била пред магазина и се е движела по тротоара, като е заобикаляла товарния автомобил на около 1.00м. зад него. Пресичането е извършено на необозначено място.

Водачът е имал техническа възможност да предотврати ПТП, като своевременно забележи пешеходката и я пропусне – без да пречи на нейното движение.

Внезапната смърт в семейството на М. Ц. – майка и съпруга, е причинила силен емоционален стрес на тримата ищци. Приживе отношенията в семейството са били хармонични. Имало разбирателство и уважения между съпрузите, както и грижа и помощ към двете деца. След загубата преживелият съпруг е променил поведението си и започнал често да злоупотребява с алкохол. Синът Н. също е променил своето поведение, като станал мълчалив и затворен, като само пред приятели е споделял своята болка. Дъщерята Д. е разчитала на помощта на своята майка в ежедневните грижи за своето дете. Отношенията между майка и дъщеря са били близки и взаимноподкрепящи се. Дъщерята често посещава гробищния парк, още сънува майка си и често плаче на гроба й.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, които като годни, относими и допустими, съдът кредитира изцяло. Съдът даде вяра и възприе изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели, които възпроизвеждат лични впечатления от реакцията на загубата.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявените искове са с правно основание чл.226, ал.1 във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ във вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.84, ал.3 от ЗЗД.

Същите са допустими, съгласно ТР № 2 от 06.06.2012г. по т.д. № 1/2010г. на ОСТК на ВКС.

Разгледан по същество се явява основателен по следните съображения, а именно :

Предпоставките на иска по  чл. 226, ал. 1 КЗ са следните: деликт при управление на МПС; причинени вреди; застраховка ГО, която покрива гражданската отговорност на деликвента; неплатено застрахователно обезщетение.

В настоящия случай материалните предпоставки на иска се установяват  от събраните по делото доказателства: Споразумение от 16.09.2011г. по НОХД № 465/2011г. на СлОС, което на осн. чл. 300 от ГПК е със задължителна сила за гражданския съд относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Установен е механизма на възникване на ПТП, причинната връзка между деянието и вредоносния резултат, както и вината на водача на товарния автомобил „Мерцедес 711Д”.

Не се оспорва и валидността на застрахователната полица, респ. валидното застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момента на ПТП, които обуславят задължението на ответното застрахователно дружество да заплати обезщетение.

Размерът на застрахователното обезщетение за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл. 52 ЗЗД. Настоящия съдебен състав намира за справедлив размер на обезщетение за претърпените от ищците неимуществени вреди сумата от 150 000лева. При определяне на справедливия размер на обезщетение съдът отчита степента на близост и родствена връзка, съществувалите много добри и хармонични взаимоотношения между всички членове на семейството, както и възрастта на загиналата.

В случая обаче е налице съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалата, тъй като същата е нарушила законовите разпоредби и е пресякла пътното платно извън определените места – пешеходни пътеки и кръстовища. Поради това определеният размер на обезщетение следва да бъде намален на сумата от 108 000 лева, съответно по равно за всеки от ищците – по 36 000 лева. В останалата част до пълния претендиран размер от 150 000 лева претенцията следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Определените размери на коментираните обезщетения съответстват както  на законовия критерий „по справедливост”, така и на трайно установеното съдебна практика в аналогични случаи. Същите не биха могли реално да обезщетят преживяната болка и страданието, което остава за цял живот.

В деня на увреждането 19.04.2011г. възникват по силата на закона /договора/ основанията за ангажиране отговорността на Застрахователя и от този момент той дължи обезщетение за вредите и лихви за забава.

Предвид изхода на делото и съобразно уважената част от исковата претенция, на осн. чл. 78 от ГПК на ищците следва да бъдат заплатени деловодни разноски в размер от 3 240 лева – адвокатско възнаграждение.

Съобразно отхвърлената част на ответника се дължат разноски в размер от 784 лева - юрисконсултско възнаграждение.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК върху уважените исковете ответното застрахователно дружество следва да бъде осъдено да заплати държавна такса от 4% по сметка на СлОС в размер на 4 080 лева.

На осн. чл. 77 от ГПК и тъй като ответникът е останал задължен за разноски – възнаграждение на вещото лице, същия следва да бъде осъден да заплати по сметка „депозити” на СлОС сумата от 100.00 лева.

Ръководен от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенският окръжен съд

 

                                 Р     Е     Ш     И

 

ОСЪЖДА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с адрес гр. С., пл. „П.” № * ДА ЗАПЛАТИ НА Д.М.Д. с ЕГН **********, Ц.И.Ц. с ЕГН ********** и Н.Ц.Ц. с ЕГН **********, всички с адрес *** 23 сумата в размер на 108 000 лева, по 36 000 лева за всеки от тях, представляваща обезщетение за претърпените болки и страдания в резултат на смъртта на тяхната майка и съпруга М. Д. Ц. на 62год. от с. Самуилово, общ. Сливен при възникналото на 19.04.2011г. ПТП в с. Блатец, общ. Сливен, ведно със законната лихва, считано от 19.04.2011г. до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер.

 

ОСЪЖДА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с адрес гр. С., пл. „П.” № * ДА ЗАПЛАТИ НА Д.М.Д. с ЕГН **********, Ц.И.Ц. с ЕГН ********** и Н.Ц.Ц. с ЕГН **********, всички с адрес *** 23 сумата в размер на 3 240 лева -деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН **********, Ц.И.Ц. с ЕГН ********** и Н.Ц.Ц. с ЕГН **********, всички с адрес *** 23ДА ЗАПЛАТЯТ НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с адрес гр. С., пл. „П.” № * сумата в размер на 784 лева - деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с адрес гр. С., пл. „П.” № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Сливенски окръжен съд сумата в размер на 4 080 лева – държавна такса и по сметка „Депозити” на СлОС сумата в размер на 100 лева – възнаграждение на вещо лице.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :