Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.Сливен, 04.04.2012г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти април през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №199 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжниците К.Д.Д. и С.Б.Д. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 28.02.2012г. на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр. Н. З. по изп.д.№102/2011г. по описа на ДСИ при НЗРС.

            В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е незаконосъобразно и се моли съда да го отмени, за да се извърши нова публична продан. Жалбоподателите посочват, че при извършването на публичната продан са допуснати редица нарушения на процедурата: проданта не била обявена по надлежния ред на местата, където е необходимо, поради което на търга не се явили участници, въпреки многократно занижената цена на имота и взискателят не е внесъл депозит за участието си в проданта, въпреки че цената на недвижимия имот надвишава вземането му по делото.

            Другата страна по изпълнителното производство – взискателят Г.П.Д. е подала писмено възражение по жалбата, като намира същата за неоснователна и моли съдът да я остави без уважение. Посочва, че процедурата по обявяване на публичната продан била спазена, а тя като взискател не е внесла задатък, тъй като вземането й многократно го надвишава и съгл. чл.489 от ГПК не следва да се внася.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК държавния съдебен изпълнител е изложил подробни писмени мотиви по обжалваните действия. Посочва, че процедурата по чл.487 от ГПК е спазена и е съставил надлежен протокол за разгласяването й. Взискателката Д. не е внесла задатък за участие в проданта, защото вземането й – над 29000лв. многократно надвишава размера на задатъка – 3200лв. – чл.489, ал.1, изр. последно от ГПК. Поради това ДСИ намира жалбата за неоснователна.  

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Изпълнителното производство по изп. дело №102/2011г. на ДСИ при НЗРС е образувано по молба на Г.П.Д. въз основа на изпълнителен лист от 31.08.2011г., издаден по ч.гр. дело №874/2011г. на Новозагорски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №873/30.08.2011г., с който са осъдени К.Д.Д. и С.Б.Д. да заплатят солидарно на взискателя сумата от 25000,00 лв. главница, ведно със законната лихва, считано от 26.08.2011г. до окончателното й плащане, както и разноски в размер на 1593лв.

             По молба на взискателя изпълнението е насочено върху недвижим имот, собственост на длъжниците, учредили върху него в полза на взискателката Д. договорна ипотека, представляващ поземлен имот с идентификатор 51809.501.1193, с адм. адрес: гр. Н. З., ул.”Проф. М.Б.” №*, с площ 414 кв.м., с предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., номер по предходен план 1193, кв.57, парцел 16, ведно с построените в имота: масивна жилищна сграда еднофамилна, на един етаж с площ 67 кв.м. с идентификатор 51809.501.1193.1; жилищна сграда /друг вид сграда за обитаване/ с площ 43 кв.м. на един етаж с идентификатор 51809.501.1193.2; сграда /постройка на допълващо застрояване/ с площ от 11 кв.м. с идентификатор 51809.501.1193.3.

            На 12.10.2011г. е извършен опис на имота, за който са надлежно призовани страните. Описа  е извършен от съдебния изпълнител при участието на вещо лице,  като е съставен протокол, подписан от длъжника, представител на взискателя,  вещото лице и съдебния изпълнител. С протокол от 25.20.2011г. съдебния изпълнител след изслушване заключението на вещото лице е оценил описания недвижим имот на стойност 53000лв., като е определил начална цена за проданта 75% в размер на 40000лв. Публичната продан била обявена за периода от 14.11.2011г. до 14.12.2011г., но поради неявяване на купувачи е обявена за нестанала с протокол от 15.12.2011г. Взискателят е уведомен за това на 19.12.2011г. и на същия ден е подал молба за извършване на втора публична продан на цена, равна на 80% от първоначалната.

            С обявление №102-11-31 ДСИ е обявил нова публична продан на имота за периода от 20.01.2012г. до 20.02.2012г. при начална цена 32000лв. В обявлението е описан подробно имота, посочени са собствениците му, мястото и деня, в който ще започне и свърши проданта, определени са дни и часове за оглед на имота.

            За насрочената продан са уведомени с надлежно връчено съобщение длъжниците и взискателя. Обявлението е поставено на таблото за обяви в НЗРС на 28.12.2011г. и на Община Нова Загора на 04.01.2012г., на имота и е обявено в сайта на НЗРС. На 10.01.2012г. е съставен протокол за редовното разгласяване на  насрочената публична продан.

            На 20.02.2012г. е подадено в запечатан плик наддавателно предложение от взискателя Г.П.Д. с предложена цена от 32050лв. Взискателката не е внесла задатък. Други наддавателни предложения не са подадени. С протокол от 21.02.2012г. Държавният съдебен изпълнител  при НЗРС е обявил за купувач на имота Г.П.Д. за сумата от 32050лв. и я е задължил в едноседмичен срок да внесе сумата от 2553,61лв., с която цената на имота надвишава вземането. На 27.02.2012г. взискателя Г.П.Д. е внесла сумата от 2553,61лв. по сметка на НЗРС.  

С постановление от 28.02.2012г. Държавният съдебен изпълнител по изп.д.№102/2011г. на СИС при НЗРС е възложил на Г.П.Д. процесния недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51809.501.1193, с адм. адрес: гр. Н. З., ул.”Проф. М.Б.” №*, с площ 414 кв.м., с предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., номер по предходен план 1193, кв.57, парцел 16, ведно с построените в имота: масивна жилищна сграда еднофамилна, на един етаж с площ 67 кв.м. с идентификатор 51809.501.1193.1; жилищна сграда /друг вид сграда за обитаване/ с площ 43 кв.м. на един етаж с идентификатор 51809.501.1193.2; сграда /постройка на допълващо застрояване/ с площ от 11 кв.м. с идентификатор 51809.501.1193.3 за сумата от 32050лв. Постановлението е съобщено на страните по изпълнителното дело и купувача /взискателя/, като длъжникът К.Д. го е получил на 08.03.2012г., а длъжникът С.Д. – на 07.03.2012г. Жалбата против него е подадена от двамата длъжници на 12.03.2012г.

             От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Изхождайки от данните по изп.д.№102/2011г. на ДСИ при НЗРС, настоящия съдебен състав намира, че извършените от държавния съдебен изпълнител действия във връзка с изнасянето на процесния недвижим имот на публична продан, разгласяването и провеждането й са правилни и законосъобразни. Държавния съдебен изпълнител е спазил всички законоустановени изисквания относно описа, оценката, обявяването на публичната продан, разгласяването й в установените срокове – най-малко един ден преди посочения в обявлението ден  за започване на проданта. На осн. чл.487, ал.3 от ГПК е надлежно съставен протокол за разгласяването й. Първоначалната цена е определена съобразно изискванията на 485, вр. с чл.468, ал.1 и чл.494, ал.2 от ГПК. Наддавателното предложение на единствения участник – взискателя Г.Д. отговаря на законовите изисквания.

Във връзка с възражението на длъжниците, че взискателя при участието си в проданта не е внесъл задатък, следва да се отбележи, че то е неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл.489, ал.1, изр. второ от ГПК взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. В случая безспорно вземането на взискателя /около 29000лв./ многократно надвишава размера на дължимия задатък – 3200лв., поради което взискателят не дължи такъв. Съгласно изискванията на чл.492, ал.1 от ГПК държавният съдебен изпълнител е съставил протокол от 21.02.2012г. /първия работен ден след приключване на проданта – 17,00ч. на 20.02.2012г./ , в който е посочил наддавача /само един – взискателя Д./ и наддавателното му предложение и го е обявил за купувач. При наличието на само едно валидно наддавателно предложение ДСИ законосъобразно е обявил за купувач на имота единствения наддавач с валидно наддавателно предложение, чиято цена се явява и най-висока по смисъла на закона.

В законоустановения срок обявения за купувач Г.Д. е внесла дължимата сума, явяваща се разлика между предложената от нея цена и вземането й по делото.  Съгласно разпоредбата на чл.496, ал.1 от ГПК след своевременното внасяне на цената, държавния съдебен изпълнител е възложил на купувача имота с постановление от 28.02.2012г.

С оглед изложеното съдът не установи да са допуснати нарушения на процесуалните правила и норми при извършване на публичната продан и при завършващото я действие – възлагането на недвижимия имот, поради което намира, че обжалваното постановление на държавния съдебен изпълнител при Новозагорски районен съд е правилно и законосъобразно, а подадената против него жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.  

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

           ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.Д.Д. с ЕГН ********** и С.Б.Д. с ЕГН **********, двамата от гр.Н. З., ж.к. „Т.” №*, ет.*, ап.* срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.02.2012г. на Държавен съдебен изпълнител при НЗРС по изп.д.№102/2011г. по описа на СИС при НЗРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

          

                                                                     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.