РЕШЕНИЕ                                        

гр. Сливен, 11.10.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на трети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря И.К., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 216 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Предмет на делото са предявените от М.И.Б. против Т.Т.Г. и М.И.Г. искове за установяване на вземането на ищеца спрямо ответниците като солидарни длъжници за сумата от 16361.35 евро ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.06.2010г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1840лв., представляваща деловодни разноски, чиято правна квалификация е по чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 79 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 240, ал. 1 от ЗЗД.

Предявените права се основават на това, че между ищеца М.И.Б. от една страна и от друга – ответниците: М.И.Г. и Т.Т.Г. е сключен договор за паричен заем за сумата от 16361.35 евро така, възпроизведен в договор за учредяване на ипотека по н.а. № 80, т. 2, рег. № 2865, д. № 238/09г. на Нотариус В. И., с рег. № 163 на НК и район на действие РС – гр. Нова Загора, както следва: с левова равностойност към 23.06.2009г. – 32000лв., който ответниците следва да върнат на единадесет месечни вноски – всяка в размер на 550 евро, в срок до 23.06.2010г. без лихва, а след тази дата – заедно със законната лихва за забава.

Твърди, че на падежа не извършено плащане, поради което ищецът е подал заявление по чл. 417, т. 3 от ГПК. За вземанията е издадена заповед за незабавно изпълнение № 1399/14.12.2011г. по ч.гр.д. № 1392/2011г. на РС – Нова Загора срещу ответниците, с която е наредено да заплатят на ищеца солидарно сумата от 16361.35 евро, заедно със законната лихва считано от 23.06.2010г. и направените деловодни разноски в размер на 1840лв.

На 12.03.2012г. на ищеца е връчено съобщение, че в срока по чл. 415 от ГПК ответницата Т.Т.Г. е направила възражение, което поражда правния му интерес и моли съда да постанови решение, с което да признае за установени паричните вземания на ищеца спрямо ответниците като солидарни длъжници, произтичащи от договор за заем възпроизведен в договор за учредяване на ипотека по н.а. № 80, т. 2, рег. № 2865, д. № 238/09г. на Нотариус В. И., с рег. № 163 на НК и район на действие РС – гр. Нова Загора, а именно за сумата от 16361.35 евро, заедно със законната лихва считано от 23.06.2010г. и направените деловодни разноски в размер на 1840лв., за които е издадена заповед за незабавно изпълнение № 1399/14.12.2011г. по ч.гр.д. № 1392/2011г. на РС – Нова Загора. Претендира деловодни разноски и за това производство.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответниците не са подали отговор.

В с.з. за ищеца се явява представител по пълномощие – адв. С.Т. от АК – Стара Загора, който поддържа исковата молба както и искане за постановяване на неприсъствено решение.

Ответниците редовно призовани не се явяват, не са изразили становище по предявените искове и не са поискали разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

На основание чл.239 ал.1 от ГПК съдът намира, че искането за постановяване на неприсъствено решение е основателно спрямо ответника Т.Т.Г.. Съобщаването на неблагоприятните последици, предвидени в нормата на чл.238 ал.1 от ГПК и посочени в чл.239 ал.1 т.1 от ГПК се установява от отрязъка на приложените по делото призовки.

Въз основа на представените доказателства: препис от нотариален акт № 80, т. 2, рег. № 2865, д. № 238/09г. на Нотариус В. И., с рег. № 163 на НК и район на действие РС – гр. Нова Загора; заповед за незабавно изпълнение № 1399/14.12.2011г. по ч.гр.д. № 1392/2011г. на РС – Нова Загора и ч.гр.д. № 1392/11г. по описа на РС – гр. Нова Загора, се установява, че предявения спрямо Т.Т.Г. иск за вземания, които дължи като солидарен длъжник наред с М.И.Г., е основателен.

Предявеният спрямо М.И.Г. иск, обаче, е недопустим поради липсата на правен интерес. От приложеното ч.гр.д. № 1392/11г. на РС – Нова Загора е видно, че в срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК възражение срещу издадената заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е подаден само от Т.Т.Г.. Съгласно чл. 122, ал. 3 от ЗЗД солидарният длъжник не може да противопостави на кредитора личните възражения на своите съдлъжници, по аргумент от което направеното в срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК възражение не засяга правата на кредитора спрямо другия солидарен длъжник – М.И.Г.. Спрямо този длъжник, независимо от възраженията на другия солидарен длъжник издадената заповед за незабавно изпълнение № 1399/14.12.2011г. по ч.гр.д. № 1392/2011г. на РС – Нова Загора съгласно е влязла в сила и същата представлява годно изпълнително основание. Последното обосновава и липсата на правен интерес от предявения установителен иск спрямо М.И.Г., поради което в тази част производството следва да бъде прекратено.

Поради липсата на правен интерес с оглед липсата на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист производството следва да се прекрати и относно предявения установителен иск за съществуването на вземане за законната лихва върху сумата от 16361.35EUR за периода 23.06.2010г. – 11.12.2011г.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕТО НА М.И.Б., ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. С. З., бул. „М. М. К.” № *, ет. *, ап. * и съдебен адрес: гр. С. З., бул. „Ц.С. В.” № *, вх. *, ап. *, спрямо Т.Т.Г., ЕГН ********** *** като солидарен длъжник, за което на основание чл. 417 и чл. 418 от ГПК са издадени заповед за незабавно изпълнение № 1399/14.12.2011г. по ч.гр.д. № 1392/2011г. на РС – Нова Загора и изпълнителен лист от 14.12.2011г. относно сумата от 16361.35EUR /шестнадесет хиляди триста шестдесет и едно евро и 35 евроцента/ ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.12.2011г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1840лв. /хиляда осемстотин и четиридесет лева/, представляваща деловодни разноски в заповедното производство.

 

ОСЪЖДА Т.Т.Г., ЕГН ********** да заплати на М.И.Б., ЕГН ********** сумата 1640лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева/, представляваща деловодни разноски в исковото производство.

 

ОТМЕНЯ свое протоколно определение от 03.10.2012г., с което е даден ход на съдебните прения и ПРЕКРАТЯВА производството В ЧАСТТА относно предявените искове от М.И.Б., ЕГН ********** против Т.Т.Г., ЕГН ********** и М.И.Г., ЕГН ********** за установяване съществуването на вземане в размер на законната  лихва върху сумата от 16361.35EUR за периода от 23.06.2010г. до 11.12.2012г., както и В ЧАСТТА относно предявения от М.И.Б., ЕГН ********** против М.И.Г., ЕГН ********** *** иск за съществуването на вземане,  за което на основание чл. 417 и чл. 418 от ГПК са издадени заповед за незабавно изпълнение № 1399/14.12.2011г. по ч.гр.д. № 1392/2011г. на РС – Нова Загора и изпълнителен лист от 14.12.2011г. относно сумата от 16361.35EUR /шестнадесет хиляди триста шестдесет и едно евро и 35 евроцента/ ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.12.2011г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1840лв. /хиляда осемстотин и четиридесет лева/, представляваща деловодни разноски в заповедното производство като НЕДОПУСТИМО поради липсата на подадено от този длъжник възражение в срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК.

 

Решението в частта, с която предявените искове са уважени не подлежи на въззивно обжалване, като в частта относно прекратяването има характер на определение и подлежи на обжалване в тази му част в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: