Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен, 19.04.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди и дванадесета година в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ                                                            

                                                                      мл.с.   КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Красимира Кондова гр. д.  N 217 по описа за 2012 г. за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на ЧСИ, с  правно основание чл. 435 ГПК и се движи по реда на чл.437 ГПК.

Жалбоподателят ЕТ „СИНКО-Х.В.”  със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к.”С.К.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.* чрез управителя Х.А.В. атакува постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ М.М. с рег.№ 768 и район на действие Окръжен съд-Сливен, като счита същото за неправилно и незаконосъобразно. На първо място излага съображения, че не е бил надлежно уведомен за започнатото изпълнително производство, тъй като книжата били получавани от съпругата му, с която се намирали във фактическа раздяла, както и, че последната не е служител в ЕТ „СИНКО-Х.В.” и не е била упълномощена или натоварена да приема книжа, предназначени за фирмата. На следващо място се релевират оплаквания за опороченост на цялата процедура при подготовката и провеждането на публичната продажба на недвижим имот, собственост на жалбоподателя и съпругата му. Имотът се намирал в с.Ябланово, общ.Котел, а ЧСИ извършил публичната продан в районен съд- гр.С., т.е. не по местонахождението на недвижимия имот. Този факт опорочавал и самото наддаване на публичната продажба, тъй като били лишени от правото да наддават потенциални купувачи от района на недвижимия имот. По този начин продажбата била лишена от конкуренция по наддаването, следствие на което възлагането е направено не по възможно най-високата предложена за имота  цена. Твърди се, че в съобщенията, изпратени до длъжниците по изпълнителното дело за извършване на публичната продан не бил посочен денят, в който ще бъдат отворени наддавателните предложения и часът, което лишавало всички солидарни длъжници да извършат физически контрол при самото наддаване. В протокола за извършената продажба не бил отбелязан часът на провеждане на търга, а при преглед на цялото изпълнително дело, жалбоподателят установил, че липсва и плика, с който е направено единственото наддавателно предложение – входящ номер, час, дата, наддавач, печат на СИС и др. Излагат се съображения, че ЧСИ в нарушение на закона е изготвил постановление за възлагане на 28.02.2012г. – още в самия ден на публичната продан на имота без да са налични данни купувача да е внесъл в същия ден цялата сума по продажбата.

С оглед изложените съображения по опорочаване на публичната продан на недвижимия имот, от съда се иска постановяване на решение, с което да бъде отменено постановлението за възлагане от 28.02.2012г., като неправилно и незаконосъобразно, като бъде указано на ЧСИ да връчи на жалбоподателя покана за доброволно изпълнение, ведно с изпълнителен лист и заповед за изпълнение по надлежния ред.

В срока по чл.436, ал.3 ГПК от насрещната по жалбата страна не е постъпило писмено възражение.

Със съпроводително писмо към жалбата, ЧСИ е изпратил копие от изпълнителното дело, като е изложил мотиви по обжалваното действие. По отношение на извършената публична продан в района на РС-Сливен, ЧСИ изразява становище, че това не е нарушение на процесуалните правила, тъй като разпоредбата на чл.488 ГПК касаела район на действие на държавен съдебен изпълнител, докато района на ЧСИ е този на Окръжния съд. В закона не било указано изрично, че публичната продажба следва да се извърши в района на районния съд по местонахождението на недвижимия имот.

Съдът, след като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на материалите по него, прие за установено следното:

Жалбата е редовна и допустима, тъй като е подадена в законовия срок от надлежна страна – жалбоподателят има качество на длъжник по изпълнителното дело, насочена е срещу акт, подлежащ на обжалване съгласно чл.435, ал.3 ГПК.

Разгледана по същество същата е и основателна.

По описа на ЧСИ М.М. с рег.№ 768 и район на действие Сливенски окръжен съд е образувано изпълнително дело № 256/2011г. със страни Х.А.В., А. А.В., ЕТ”СИНКО – Х.В.” – в качеството на длъжници и взискателУникредит Булбанк” АД-гр.София, въз основа на издаден изпълнителен лист и заповед № 1875 за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК от 28.04.2011г. на РС-Сливен.

Жалбоподателят ЕТ”СИНКО – Х.В.”*** чрез представителя си по закон – едноличен собственик и управител Х.А.В. е солидарен длъжник, заедно с Х.А.В. – в качеството му на физическо лице и неговата съпруга А. А.В.. Същите са осъдени да заплатят солидарно на кредитора- взискател в изпълнителното производство „Уникредит Булбанк” АД-София следните суми: главница в размер на 40 821,65 лв, представляваща задължение по Анекс № 1/10.11.2009г. към договор за банков ипотечен кредит на физическо лице № ТR 72737318/10.09.2008г., мораторна лихва в размер на 5149,71 лв. за периода 20.12.2009г. до 19.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.04.2011г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски в общ размер на 1465,26 лв.

С молбата за образуване на изпълнителното производство взискателят е поискал вписване на възбрана, опис, оценка и публична продан на ипотекирания в негова полза недвижим имот, находящ се в с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен. Последвало е извършване на публична продажба на имота и с постановление от 28.02.2012г. същия е възложен на купувача В.И.К. от с.Ябланово, общ.Котел.

Това постановление е предмет на атакуване и настоящо разглеждане.

На първо място следва да се отбележи, че възражението, инвокирано в жалбата, относно нередовно връчване на книжа е неоснователно. Както вече се отбеляза длъжник по изпълнителното дело е не само търговеца ЕТ”СИНКО – Х.В.”***, а и неговия едноличен собственик Х.В. като физическо лице. Поканата за доброволно изпълнение, отправена до жалбоподателя като физическо лице е била връчена на съпругата му А. В. при условията на чл.46, ал.2 ГПК, която е приела поканата като лице от домашните на адресата или като живуща на този адрес, подписала е същата, като се е задължила да я предаде на адресата. При редовно връчване на длъжника Х.В. в качеството му на физическо лице, последния не би могъл да твърди, че не е уведомен за образуваното изпълнително производство и да оспорва редовността на връчването на длъжника  - едноличен търговец, тъй като се касае за едно и също лице – чл.56 ТЗ. Доказателства, че не му е била предадена своевременно поканата за доброволно изпълнение, както и последващите връчени на съпругата му книжа, жалбоподателя не е представил. Нещо повече от  протокол за опис на недвижимия имот от 13.09.2011г. се установява, че същия е бил подписан лично от Х.В. – както в качеството му на длъжник физическо лице, така и като длъжник – представител на ЕТ”СИНКО – Х.В.”*** – обстоятелство изключващо твърдението му, че не е знаел за предприетото изпълнително производство.

Останалите твърдения, изложени в жалбата и касаещи порочност на наддаването при публичната продан са основателни и съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 ГПК, длъжникът може да обжалва постановление за възлагане, ако наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Възлагането може да бъде обжалвано, когато не са били спазени изискванията за валидност на наддавателните предложения / имотът е възложен на лице, което не може да наддава или на лице, предложило цена под оценката на имота/, както и ако някои от действията, обуславящи валидността на публичната продан и представляващи предпоставка за започването на наддаването не са били изобщо извършени или са били опорочени.

В конкретната правна хипотеза е налице опорочено обявление за насрочване на публичната продан, а оттам и на ненадлежно извършване на наддаването. Липсата на обявление, както и ненадлежното му разгласяване е основание за обжалване на възлагателното постановление, защото надлежното обявление е предпоставка за надлежно наддаване.

От данните съдържащи се в изпълнителното дело се установява, че обявление за публичната продан на недвижимия имот на длъжниците е поставено на таблото за обяви при кметство с.Ябланово, общ.Котел и на самия имот, изложен за продан / арг. от писмо, изходящо от кмета на селото – л.46 от изп.дело/, на таблото в РС-Сливен, на табло в Община Сливен и кантората на ЧСИ / арг.от  3 бр.акт от 12.12.2011г. – л.49 и л.50 от ИД, както и протокол на ЧСИ от 13.01.2012г. – л.51 от ИД/.

Разпоредбата на чл.487, ал.2 ГПК, обаче повелява обявлението за проданта да бъде поставено в сградата на районния съд по местонахождението на недвижимия имот. В конкретния казус това е сградата на РС-Котел и няма данни в изпълнителното дело обявлението да е поставено в този съд. Нещо повече разпоредбата на чл.487, ал.3 ГПК и следващите следва да се тълкуват във връзка с предходните такива, т.е. това обявление е следвало да бъде регистрирано именно в районния съд по местонахождение на имота или РС-Котел. Видно от протокола, изготвен от ЧСИ на 13.01.2012г. относно разгласяването на публичната продан, същия е регистриран в РС-Сливен.

По същия начин следва да се тълкува и разпоредбата на чл.488 ГПК, която макар и да не указва изрично мястото на проданта, то щом като обявлението задължително се поставя в районния съд по местонахождението на недвижимия имот, следва и самата продан да бъде извършена в сградата на този съд, както и всички книжа, свързани с продажбата, следва да се държат в канцеларията на този съд.

Като не е поставил обявление в сградата на РС-Котел, който е районния съд по местонахождението на имота, ЧСИ е допуснал нарушение на законовата разпоредба на чл.487, ал.2 и следващите от ГПК, свързани с надлежното разгласяване на публичната продажба, както и регистрирането на книжата по нея в канцеларията на този съд, а оттам и извършването на самата продажба в сградата на надлежния съд. Тези нарушения неменуемо са довели до ненадлежно наддаване на публичната продан, което е предпоставка за отмяна на постановлението за възлагане.

Освен това, съгласно чл.489, ал.4 ГПК наддавателните предложения се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. От предложението на единствения купувач Вели Кесов, приложено в изпълнителното дело не се установява същото да е получило входящ номер, нито е приложено копие от плика, в който е било депозирано предложението за да се направи извод дали въобще е регистрирано. Освен това, дори и да се предположи, че е регистрирано, то това е извършено в регистъра на РС-Сливен, а не в районния съд по местонахождението на недвижимия имот, където следва да се извърши и самата продан. Няма пречка проданта да се извърши от същия ЧСИ, тъй като района му на действие е Окръжен съд-Сливен, но при спазване на правилата, установени в чл.487, ал.2 и следващите от ГПК.

На последно място необходимо е да се отбележи, че постановление за възлагане се съставя след като лицето, обявено за купувач на недвижимия имот внесе в срок дължимата сума, след приспадане на внесения задатък – чл.496, ал.1 ГПК. В случая постановлението за възлагане е съставено на датата, на която са били отворени и наддавателните предложения и обявен купувача без да са налице доказателства, че е внесена изцяло дължимата сума. Впрочем в изпратеното от ЧСИ копие на изпълнителното дело също не са налични данни за внесената от продажбата сума от лицето, обявено за купувач.

Изложените съображения, обуславят отмяна на постановлението за възлагане, като незаконосъобразно и извършване на нова публична продан след ново надлежно обявяване, съгл.чл.497 ГПК.

Ръководен от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.02.2012г. на ЧСИ М.М., с рег.№ 768 и район на действие Сливенски Окръжен съд, постановено по изпълнително дело № 20117680400256., с което е възложен на обявения за купувач В.И.К., ЕГН: ********** *** следния недвижим имот:

Сграда с идентификатор 87031.501.209.1 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка едно/ по кадастрална карта на с.Ябланово, общ.Котел обл.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в с.Ябланово, общ.Котел обл.Сливен ул."Ябланово" № 25 и попада в поземлен имот с идентификатор 87031.501.209 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет/. Площ по документ за собственост 109 кв.м., брой етажи 1. Предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. Стар идентификатор няма, номер по предходен план: няма. Имотът се индивидуализира по кадастрална карта с данни от СГКК № 1761/05.03.2012г.

Сграда с идентификатор 87031.501.209.2 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка две/ по кадастрална карта на с.Ябланово, общ.Котел обл.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в сЯбланово, общ.Котел обл.Сливен ул."Ябланово" № 25 и попада в поземлен имот с идентификатор 87031.501.209 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет/. Площ по документ за собственост 18кв.м., брой етажи 1. Предназначение: селскостопанска сграда. Стар идентификатор няма, номер по предходен план: няма. Имотът се индивидуализира по кадастрална карта с данни от СГКК № 1762/05.03.2012г.

По документ за собственост имотите се индивидуализират като: сграда с идентификатор 87031.501.209.1 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка едно/, със ЗП 109кв.м., с брой етажи 1, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна и сграда с идентификатор 87031.501.209.2 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка две/ със ЗП 18 кв.м., с брой етажи 1, с предназначение -селскостопанска сграда, построени в общински ПИ с идентификатор 87031.501.209 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет/ по кадастрална карта на с.Ябланово, общ.Котел обл.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007г. на Агенция по кадастъра, с административен адрес с.Ябланово, общ.Котел, ул."Освобождение" 23 с площ на имота по кадастрална карта 1194кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 метра/, със стар идентификатор кв.0, УПИ 8;28, при съседи по кадастрална карта: 87031.501.2106 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка две хиляди и шест/, 87031.501.210 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и десет/, 87031.501.2116 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка две хиляди стои и шестнадесет/, 87031.501.981 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка деветстотин осемдесет и едно/. Описан в документа за собственост като недвижим имот находящ се в с.Я., общ.К. обл., ул."Я." № * принадлежащ на Х.А.В. с ЕГН: ********** и А. А.В. с ЕГН: ********** с адрес *** за 48 100,00лв./четиридесет и осем хиляди сто лева и 0 ст./.

 

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                  2.