Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

                                                гр.Сливен, дата 23.04.2012 г.

                                   

                                   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети април две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                                                                                                     

                                                                        МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова  гражданско дело № 218 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството се развива по реда чл.435 и сл. от ГПК.

                   Образувано е по жалба на А.А.В. – длъжник по делото, срещу действия на Частен съдебен изпълнител М.М., рег.№ 768, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен по изпълнително дело № *6 по описа на частния съдебен изпълнител за 2011 г. Обжалва се Постановление за възлагане от 28.02.2012 г. по отношение на недвижим имот находящ се в с.Я., общ.К., обл.С., ул."Я." № *, принадлежащ на Х. А.В. с ЕГН: ********** и А.А.В. с ЕГН: ********** с адрес *** за сумата от 48 100,00 лв. /четиридесет и осем хиляди и сто лева/.

          Оплакванията са свързани с твърдения, че при проведената публична продан на имота са допуснати множество процесуални нарушения, довели до опорочаване и на акта, с който е приключила - Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.02.2012 г. Изнесеният на продан имот съставлявал съпружеска имуществена общност между жалбоподателката и нейния съпруг Х. А.В.. Извършената подготовка и провеждане на публичната продан били опорочени, защото били извършени в нарушение на чл.487, ал.2 и чл.488, ал.1 и ал.2 от ГПК. Проданта била извършена в района на РС – Сливен, а не както повелява закона по неговото местонахождение - с.Я., общ.К., респективно в РС – К.. По този начин съдебният изпълнител лишил от право да наддават потенциални купувачи от района на недвижимия имот. При изпращане на съобщения до длъжниците за извършване на продажбата не бил посочен денят, в който ще бъдат отворени наддавателните предложения и часа, в който това ще стане.  За тези обстоятелства жалбоподателят разбрал от Обявлението за проданта, залепено в сградата на РС – Сливен. Въпреки, че се явил на 28.02.2012 г. в 16.00 часа на указаното в обявлението място, не намерил никой.  В протокола за извършване на продажбата не бил отбелязан часа, в който се е провел самия търг. При запознаване на жалбоподателя с делото установил, че липсвал плика, с който е направено  наддавателното предложение. Делото не било номерирано. Постановлението за възлагане било изготвено от Частен съдебен изпълнител М.М. още в същия ден на продажбата – 28.02.2012 г. С това действие съдебният изпълнител нарушил разпоредбата на чл.496, ал.1 от ГПК, тъй като имотът следвало да се възложи след довнасяне на цената по продажбата, а такива данни липсвали.

       Моли окръжния съд да отмени като незаконосъобазно Постановлението за възлагане на имота от 28.02.2012 г., поради порочно проведена публична продан, като задължи съдебния изпълнител да проведе продажбата съобразно правилата на процесуалния закон.

         Взискателят по изпълнителното дело „Уникредит Булбанк” АД не депозира становище по жалбата.

         В обясненията си, депозирани по реда на чл.436, ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител излага аргументи за неоснователност на подадената жалба. Признава, че обявлението за проданта е било залепено в сградата на РС – Сливен, където е била проведена и самата публична продажба, което намира за законосъобразно.

        Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащи на обжалване акт на съдебния изпълнител, поради което се явява процесуално допустима.                       

        При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

     Изпълнително дело № *6/2011 г. по описа на Частен съдебен изпълнител М.М., рег.№ 768, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен е образувано по молба на „Уникредит Булбанк” АД и въз основа на издаден в полза на банката изпълнителен лист от 28.04.2011 г. на Сливенски районен съд срещу Х. А.В. и А.А.В. – кредитополучатели и ЕТ”СИНКО – Х. В.” чрез едноличен собственик Х. А.В. – солидарен длъжник, за заплащане на главница в размер на 40 821,65 лв., представляваща задължение по Анекс № 1/10.11.2009 г. към договор за банков ипотечен кредит на физическо лице № ТR 72737318/10.09.2008 г., мораторна лихва в размер на 5149,71 лв. за периода 20.12.2009 г. до 19.04.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.04.2011 г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски в общ размер на 1465,26 лв.

     В молбата за образуване на изпълнителното дело, взискателят поискал проучване на имущественото състояние на длъжниците и посочил способ за принудителното удовлетворяване - вписване на възбрана, опис, оценка и публична продан на ипотекирания в негова полза недвижим имот, находящ се в с.Я., общ.К., обл.С.. Последвало е извършване на публична продажба на имота и с постановление от 28.02.2012 г. същият е възложен на купувача В.И.К. от с.Я., общ.К..

         При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

         Целта на настоящото спорно правораздавателно производство е, ако се установи незаконно действие на съдебния изпълнител, то да бъде отменено. Решението, с което приключва настоящото производство се ползва със сила на пресъдено нещо по разгледания процесуален въпрос, а именно – съответствието на действието с предписаните от закона правила за неговото осъществяване.

        По отношение на наведеното в жалбата основание за обжалване действията на съдебния изпълнител, настоящият състав намира, че възлагателното постановление може да се обжалва, ако някои от действията, обуславящи валидността на публичната продан и представляващи предпоставка за започване на наддаването са били опорочени. Ненадлежното разгласяване на обявлението и извършване на проданта, опорочават самото възлагателно постановление, като краен акт, с който проданта завършава, поради което са основание за атакуването му по смисъла на чл.435, ал.3 от ГПК.

                  В производство безспорно е установено, че съдебният изпълнител е залепил обявление за проданта в сградата на РС – Сливен, където е провел и самата публична продан. Тези две негови действия се явяват абсолютно незаконосъобразни и в пряко противоречие с чл.487, ал.2 и чл.488 от ГПК. Този извод следва от обстоятелството, че имотът предмет на публичната продан се намира на територията на село Я., общ.К., обл.С., а обявлението и публичната продан са били извършени на територията на РС – Сливен. Неизвършването на тези действия на територията на компетентния съд по местонахождението на имота – РС – К., ги прави порочни, тъй като по този начин са били лишени от право да наддават потенциални купувачи от района на недвижимия имот. Смисълът и духа на процесулния закон, когато предмет на съответното действие е недвижим имот, то да се извърши на територията на съда, в който се намира самия имот /така в общия исков процес, нотариалните производство, изпълнителния процес/. След като не е поставил обявление в сградата на РС-К., който е районния съд по местонахождението на имота, съдебният изпълнител е допуснал нарушение на законовата разпоредба на чл.487, ал.2 и следващите от ГПК, свързани с надлежното разгласяване на публичната продажба, както и регистрирането на книжата по нея в канцеларията на този съд, а оттам самата продажба е била извършена в ненадлежен съд. Всякога нарушаването на тази подсъдност, опорочава извършеното действие и го прави процесуално незаконсъобразно.

                  С оглед на констатираното съществено нарушение на процесуалните правила от страна на съдебния изпълнител, който не е обявил и провел публична продан в компетентния за това съд по местонахождението на имота, настоящият състав намира, че наддването на публичната продан също не е било извършено надлежно, поради което постановлението за възлагане, като краен акт, с който проданта завършва, следва да се отмени. В този смисъл е безпредметно да се обсъждат останалите наведени от жалбоподателя оплаквания за незаконосъобразност на извършеното действие.

                 Водим от горното, съдът

 

                                                                        

                                              Р      Е     Ш     И  :

 

 

 

        ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.02.2012г. на ЧСИ М.М., с рег.№ 768 и район на действие Сливенски Окръжен съд, постановено по изпълнително дело № 20117680400256, с което е възложен на обявения за купувач В.И.К., ЕГН: ********** *** следния недвижим имот: Сграда с идентификатор 87031.501.209.1 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка едно/ по кадастрална карта на с.Я., общ.К., обл.С., одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в с.Я., общ.К., обл.С., ул."Я." № * и попада в поземлен имот с идентификатор 87031.501.209 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет/. Площ по документ за собственост 109 кв.м., брой етажи 1. Предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. Стар идентификатор няма, номер по предходен план: няма. Имотът се индивидуализира по кадастрална карта с данни от СГКК № 1761/05.03.2012г. Сграда с идентификатор 87031.501.209.2 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка две/ по кадастрална карта на с.Я., общ.К. обл.С., одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в сЯ., общ.К. обл.С. ул."Я." № * и попада в поземлен имот с идентификатор 87031.501.209 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет/. Площ по документ за собственост 18 кв.м., брой етажи 1. Предназначение: селскостопанска сграда. Стар идентификатор няма, номер по предходен план: няма. Имотът се индивидуализира по кадастрална карта с данни от СГКК № 1762/05.03.2012г.

                    По документ за собственост имотите се индивидуализират като: сграда с идентификатор 87031.501.209.1 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка едно/, със ЗП 109 кв.м., с брой етажи 1, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна и сграда с идентификатор 87031.501.209.2 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет точка две/ със ЗП 18 кв.м., с брой етажи 1, с предназначение -селскостопанска сграда, построени в общински ПИ с идентификатор 87031.501.209 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и девет/ по кадастрална карта на с.Я., общ.К., обл.С., одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007 г. на Агенция по кадастъра, с административен адрес с.Я., общ.К., ул."О." *с площ на имота по кадастрална карта 1194 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 метра/, със стар идентификатор кв.0, УПИ 8;28, при съседи по кадастрална карта: 87031.501.2106 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка две хиляди и шест/, 87031.501.210 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка двеста и десет/, 87031.501.2116 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка две хиляди стои и шестнадесет/, 87031.501.981 /осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка деветстотин осемдесет и едно/. Описан в документа за собственост като недвижим имот находящ се в с.Я., общ.К. обл.С., ул."Я." № * принадлежащ на Х. А.В. с ЕГН: ********** и А.А.В. с ЕГН: ********** с адрес *** за 48 100,00 лв./четиридесет и осем хиляди и сто лева /.

 

       Препис от решението да се връчи на Частен съдебен изпълнител М.М., рег.№ 768, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен за сведение.

       Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване.

  

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                          

 

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                            2.