Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 138

 

                                                гр.Сливен, дата 28.06.2012 г.

                                   

                                   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично заседание на пети юни две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                                                                                                      

                                                                     МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

при секретаря И.К., като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова  въззивно гражданско дело № 224 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е въззивно и се развива по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

          Образувано е по въззивна жалба против Решение № 1058 от 09.03.2012 г. постановено по гр.д. № 4330 по описа за 2009 г. на Сливенски районен съд. С решението, съдът извършил делба, като поставил в дял на Д.Х.М. и С.Б.М., поземлен имот с проектен идентификатор 67338.401.392 с площ от 1504 кв.м., находящ се в м. „Хисарлъка”, със средна пазарна цена от 15 767 лв., а в дял на П.А.Н. и С.П.Н., поставил поземлен имот с проектен идентификатор 67338.401.391 с площ от 1504 кв.м., находящ се в м. „Хисарлъка”, със средна пазарна цена от 15 767 лв.

          В жалбата си до съда въззивниците Д.М. и С.М., обжалват горецитираното решение на Сливенски районен съд изцяло. Твърдят, че е неправилно, тъй като способът, по който е извършена делбата противоречал на разпоредбите на чл.352 и чл.353 от ГПК. Вместо да извърши делбата чрез изготвяне на разделителен протокол и теглене на жребий, съдът разпределил имотите, като поставил в дял на ответниците имота, който граничи с имот, собственост на единия от тях. В случая не била налице хипотезата на невъзможност да бъдат съставени дялове, тъй като от първоначалния имот са обособени два равностойни по площ и цена дяла, които отговарят напълно на дяловете на ищците и ответниците. Не била налице хипотезата и на „голямо неудобство” делбата да се извърши чрез теглене на жребий, тъй като нито една от страните не е направила значителни подобрения в имота. В този смисъл, посочените от ответниците причини за извършване на разпределение на имотите, вместо теглене на жребий, били в пълно противоречие със законовите разпоредби, поради което съдът не е следвало да ги уважава.

          Предвид изложеното моли окръжния съд след проверка на обжалваното решение по направените оплаквания, съдът да приеме, че то е неправилно и да го отмени, като постанови ново, с което да предяви на страните проект за разделителен протокол, след което да върне делото на Сливенски районен съд за продължаване на процедурата по извършването на делбата.

          В срока по чл.263, ал.1 от ГПК, въззиваемите не са депозирали писмен отговор пред първоинстанционния съд.

          В съдебно заседание, въззнивниците, редовно призовани, не се явяват, представляват се от процесуален представител по смисъла на чл.32, т.1 от ГПК, който поддържа въззивната жалба. По същество иска отмяна на атакуваното решение по съображенията изложени в жалбата и присъждане на направените разноски.

          В съдебно заседание, въззиваемите, редовно призовани, не се явяват, не се представляват.          

          Въззивният съд приема жалбата за редовна и допустима – отговаря на изискванията на чл.260 и чл.261 от ГПК; подадена е в срок, от процесуално легитимиран субект, срещу подлежащ на обжалване акт.

                   С оглед извършената от съда служебна проверка по реда на чл.269 от ГПК, настоящият съдебен състав констатира, че атакуваното решение е валидно и допустимо в обжалваната му част. При извършване на въззивен контрол за законосъобразност и правилност на обжалваното съдебното решение, в рамките поставени от въззивната жалба, съдът след преценка на събраните от първа инстанция доказателства, намира, че решението е неправилно, поради което следва да бъде отменено.

                   Настоящият състав на Сливенски окръжен съд, намира, че формираната и изложена в мотивите на решението на районния съд фактическа обстановка е пълна, правилна и кореспондираща със събрания доказателствен материал, поради което, препраща своята към нея, макар да не споделя крайните правни изводи. Предявен е иск за делба. С влязло в сила Решение № 65 от 16.02.2010 г., постановено по гр.д. № 4330 по описа за 2009 г. на Сливенски районен съд, съдът е допуснал да се извърши съдебна делба между Д.Х.М., С.Б.М., П.А.Н. и С.П.Н. при следните квоти: по ½ ид.ч за първите двама и  по ½ ид.ч за вторите двама, относно ПИ с идентификатор 67338.401.252 с площ от 3008 кв.м., находящ се в местността „Хисарлъка”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор 2800777, при граници: имоти с  идентификатори № 67338.401.300, 67338.401.253, 67338.401.254, 67338.401.221, 67338.401.255 и 67338.401.251. Предмет на настоящата въззивна проверка е решението на районния съд по втора фаза на делбата, във връзка с извършването й. Съществото на спора, което е предмет на разглеждане от въззивния съд, е въпросът за приложимия способ за ликвидиране на съсобствеността, тъй като във въззивната жалба се навеждат оплаквания, че районният съд незаконосъобразно е прекратил съсобствеността, чрез разпределение на имотите по реда на чл.353 от ГПК, вместо да състави разделителен протокол и след влизането му в сила да призове страните за теглене на жребий.

  Жалбата е основателна по следните съображения. Съсобствеността в делбеното производство се прекратява посредством четири способа: чрез теглене на жребий, чрез разпределение на имотите по реда на чл.353 от ГПК, чрез възлагане по реда на чл.349 от ГПК или чрез изнасяне на имота на публична продан. Критерий за избора на способ е дали броя на реалните дялове съответства на броя на съделителите и доколко стойността на реалните дялове, съответства на стойността на дяловете на съделителите. Основният начин за ликвидиране на допуснатата до делба съсобственост във втората фаза на делбеното производство е съставяне на разделителен протокол по реда на чл.347 и 350 от ГПК и тегленето на жребие по реда на чл.352 от ГПК /Решение № 127 от 24.02.1987 г. по гр.д. № 12/87 г, I г.о./. Този основен начин гарантира, от една страна, равенството на страните в процеса и от друга - осигурява възможността, предвидена в чл. 69, ал. 2 от ЗН, всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура. От този начин съществуват три изключения, едното от които е предвидено в чл.353 от ГПК, но само при условие, че съставянето на дялове и тегленето на жребие се окаже или невъзможно, или много неудобно.

Относно приложението на този специален способ за прекратяване на съсобствеността по чл.353 от ГПК, е налице единна и непротиворечива съдебна практика, в т. ч. и Постановление на пленум на ВС № 7/1973 година. В т. 5 от цитираното постановление са дефинирани понятията "невъзможно" и "неудобно", посочени в разпоредбата на чл.353 от ГПК. Разпределение на имотите по този ред е допустимо тогава, когато съдът не може да извърши делбата чрез теглене на жребие, тъй като това, както и съставянето на дялове е невъзможно или много неудобно. Невъзможност да се тегли жребие е налице тогава, когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно частите на съделителите са различни. В настоящия случай не е налице тази хипотеза, тъй като видно от доказателствата по делото, от първоначално допуснатия до делба имот, са обособени два равностойни по площ и цена дяла, които отговарят напълно на дяловете на ищците и ответниците, които също са равни.

                  Тегленето на жребие е неудобно тогава, когато преди делбата съделители са били във владение на имоти от делбената маса и всеки е направил подобрения, като общия критерий за неудобство от тегленето на жребие произхожда от това, че могат да се породят значителни имуществени спорове между съделителите. Макар и неудобството да е по – относителен критерий, в сравнение с невъзможността да се тегли жребий, за него също следва да се съди от обективните факти, свързани със самите делбени имоти, от тяхното предназначение и функции. Тълкуването на понятието „голямо неудобство” по смисъла на чл.353 от ГПК, е свързано с избягване усложненията преимуществено в имуществените отношения между съделителите.

                  С оглед установената фактическа обстановка, районния съд е приел, че универсалният способ за извършване на делбата чрез теглене на жребий следва да се пренебрегне, тъй като са налице предпоставки изключващи приложението му. Първоинстанционният съд е приел, че е налице голямо неудобство за извършване на делбата чрез теглене на жребий, тъй като единият от съделителите С.П.Н., притежава имот в съседство с поземлен имот с проектен идентификатор 67338.401.391 с площ от 1504 кв.м. По делото има искане именно този имот да бъде поставен в дял на нея и съпругът й П.А.Н.. Съдът приел, че това е целесъобразно и разпределил имотите, по искания от ответниците начин.

                  Изложените от съда мотиви са в противоречие с постоянната съдебна практика и указанията, дадени с ППВС 7/73 г. Действително разпределението на имотите допуснати до делба по реда чл.353 от ГПК, има приоритет пред другите способи за извършването й, но само когато са налице законовите условия за това /Решение № 285 от 09.05.2001 г. по гр.д. № 760/2000 г., I г.о./ Способът по чл.353 от ГПК за извършване на делбата, намира приложение само в случаите, когато допуснатите до делба или обособени по – късно имоти по своя брой съответстват на броя на съделителите, и то при условие, че тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно. Като е прекратил съсобствеността посредством разпределение на имотите по реда на чл.353 от ГПК, без да са били налице законовите изисквания, съдът е постановил едно незаконосъобразно решение и същевременно е нарушил принципа на равенство на страните в производство – чл.9 от ГПК. В настоящото производство ответниците С.П.Н. и П.А.Н., не са доказали наличието на факти, които съставляват „голямо неудобство” по смисъла на чл.353 от ГПК. Дори напротив, налице е  една претенция по целесъобразност, изразяваща се в наличие на съседен имот до един от делбените имоти. В този смисъл субективните интереси на отделните съделители са ирелевантни, когато съдът следва да даде отговор на въпроса дали е налице„голямо неудобство” по смисъла на чл.353 от ГПК. Съставянето на дялове и тегленето на жребий при наличие на два равностойни парцела, нито е невъзможно, нито е неудобно.

       Поради противоречие между правните изводи на двете инстанции, настоящият съдебен състав счита, че са налице основания атакуваното решение да бъде отменено. Делбата следва да се извърши чрез теглене на жребий, който е основния и предпочитан способ за ликвидиране на съсобствеността. По този начин ще бъде спазен основният принцип при извършване на делбата на съсобствени имоти - всеки от съделителите да получи реален дял, съответен на квотата му от съсобствеността /чл.69, ал.2 от ЗН/. Броят на имотите е равен на броя на съделителите. От събраните по делото доказателства не може да се направи извода, че тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно. По делото е назначена съдебно – техническа експертиза, изготвена от в.л. Х., която дава становище, че терена е реално поделяем, съгласно изискванията на чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ. В съдебно заседание вещото лице потвърждава, че поземления имот допуснат до делба, може да бъде обособен на два самостоятелни имота, които е отразила на експертизата с идентификатори №№ 67338.401.252 и 67338.401.252 – А, които е изчертала с червен цвят на скицата приложена на лист 37 от делото. От изслушаната съдебно – техническа експертиза, изготвена от в.л. M. се установява, че осреднената пазарна стойност на оценявания имот по двата метода е 31 535 лв., а осреднената пазарна стойност на ½ ид.ч. на имота по двата метода е 15 767 лв. Към експертизата е приложена скица на имота, с вариант на разделяне на двата самостоятелни недвижими имота, всеки с площ от по 1504 кв.м.

       Поради това и с оглед изложените съображения съдът намира, че приложимият в случая способ за ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на процесните недвижими имоти е тегленето на жребий, т.е. по реда на чл.347, чл.350 и чл.352 от ГПК. Въззивният съд следва да състави проект за разделителен протокол, въз основа на заключението на вещото лице, като делбеният имот се обособи в два отделни дяла. Протоколът ще бъде предявен на страните за изслушване на възраженията им, след което ще бъде обявен за окончателен. След като решението по разделителния протокол влезе в сила, съдът призовава страните за теглене на жребий - чл.352 от ГПК.

                 С оглед изхода на процеса, отговорността за разноски лежи върху въззиваемите, които следва да понесат своите както са направени и да заплати на въззивниците, сторените за тази инстанция в размер на 315,34 лв.

                 Водим от горното и на основание чл.271 от ГПК, съдът

 

                                                                        

                                              Р      Е     Ш     И  :

 

                   ОТМЕНЯ Решение № 1058 от 09.03.2012 г. постановено по гр.д. № 4330 по описа за 2009 г. на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, с което съдът поставил в дял на  Д.Х.М., ЕГН ********** и С.Б.М., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес:*** – А – 1 , поземлен имот, находящ се местността „Хисарлъка”, по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.392 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и две/, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м./ при съседи: 67338.401.300, 67338.401.253, 67338.401.391 и 67338.401.251, и поставил в дял на  П.А.Н., ЕГН ********** и С.П.Н., ЕГН **********, двамата с адрес:***, поземлен имот, находящ се местността „Хисарлъка”, по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.391 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и едно/, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м./ при съседи: 67338.401.392 67338.401.253, 67338.401.254, 67338.401.221, 67338.401.255 и 67338.401.251, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

         СЪСТАВЯ и ПРЕДЯВЯВА на Д.Х.М. и С.Б.М., двамата със съдебен адрес:***, чрез адв.Е.Х. и на П.А.Н. и С.П.Н.,***, следния ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ:

                   Дял първи: поземлен имот, находящ се местността „Хисарлъка”, по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.391 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и две/, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м./ при съседи: 67338.401.300, 67338.401.253, 67338.401.391 и 67338.401.251.

                  Справедливата пазарна стойност на дела възлиза на сумата от 15 767 лв. /петнадесети хиляди седемстотин шестдесет и седем лева/

                  Дял втори: поземлен имот, находящ се местността „Хисарлъка”, по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.392 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и едно/, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м./ при съседи: 67338.401.392 67338.401.253, 67338.401.254, 67338.401.221, 67338.401.255 и 67338.401.251.

                   Справедливата пазарна стойност на дела възлиза на сумата от 15 767 лв. /петнадесети хиляди седемстотин шестдесет и седем лева/

                   ОСЪЖДА П.А.Н., ЕГН ********** и С.П.Н., ЕГН **********, двамата с адрес:*** – А – 7, да заплатят на Д.Х.М., ЕГН ********** и С.Б.М., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес:***, направените разноски по делото за въззивната инстанция в размер на 315,34 лв. / триста и петнадесет лева и тридесет и четири стотинки/.

         ПОТВЪРЖДАВА Решение № 1058 от 09.03.2012 г. постановено по гр.д. № 4330 по описа за 2009 г. на Сливенски районен съд, в останалата част.    

        

        НАСРОЧВА съдебно заседание за предявяване на проекта за разделителен протокол и за изслушване на възраженията на страните по него за 25.09.2012 г. от 11,30 часа.

                Да се призоват страните, ведно с препис от настоящото решение.

                Решението не подлежи на самостоятелно обжалване, а с  обща жалба срещу решението по чл.350 от ГПК, когато проекта за разделителен протокол бъде обявен за окончателен.

                

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                     

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.   

                                                                                                           

                                                                                                         2.