Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  85

 

гр.Сливен, 03.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и четвърти септември през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря М.Т.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 272 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по искова молба предявена от „ДЖИ – СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – Сливен срещу Г.И.У. с правно осн. чл.45 от ЗЗЗ и цена на иска 67 484.31 лева.

         В исковата молба ищецът твърди, че в началото на 2009г. отв. Г.У. е започнал работа в ищцовото дружество като оператор на продукция, а по – късно през м. април 2009г. – като офис администратор. В края на 2009г. му било възложеното управлението на ищцовото дружество, в качеството му на пълномощник на управителя А.Г.. Така от м. септември 2009г. ответника разполагал с неограничен мандат по отношение на сметките на дружеството. Плащанията на задълженията на дружеството извършвал управителя – отв. У., чрез електронно банкиране, по интернет. В края на всеки календарен месец предоставял за осчетоводаване детайлни банкови извлечения. След направена проверка от страна счетоводството през м. ноември 2010г. се установило, че парите от сметките на „Джи – Системс Инженеринг” ООД са изтеглени и превеждани не по сметки на кредитора, а в личните разплащателни сметки на ответника Г.У.. Впоследствие при анализ на банковите извлечения за движението по сметките на „Джи – Системс Инженеринг” ООД се установило, че има и други плащания към разплащателната сметка на Г.У., както и теглене в кеш, които не били отразени в касовата книга на дружеството.

         По повод извършеното деяние от ответника Г.И.У. е образувано НОХД № 1836/2011г. на СлРС и постановена присъда № 105/06.02.2012г., с която същият е признат за виновен за това, че в периода от 15.02.2010г. до 11.11.2010г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – прокурист на ТД „Джи системс Инженеринг” ЕООД /сега ООД/ - Сливен присвоил чужди /на дружеството/ пари на обща стойност 67 484.31 лева, поверени му в качеството да ги пази и управлява, престъпление по чл. 202, ал.2, т.1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал.1 от НК във вр. с чл. 54 от НК. Постановеното присъда е влязла в законна сила.

Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение с което осъди ответника да заплати на ищцовото дружество нанесените имуществени вреди в размер на 67 484.31 лева, ведно със законната лихва, считано от 15.02.2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и направените по делото разноски.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в указания от съда едномесечен срок не е депозирал отговор по нея.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа исковата молба на основанията изложени в нея. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 и сл. от ГПК.

В с.з. ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

 

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното:

При условията на обективно и кумулативно съединяване са предявени искове за заплащане на цена по търговска продажба с правна квалификация чл.318 във вр. с чл. 327 от ТЗ и иск за заплащане на мораторна лихва с правно осн. чл.86 във връзка с чл.79 от ЗЗД.

Съдът намира, че предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 ГПК са налице. На ответника са указани последиците от непредставянето на отговор на исковата молба, неявяването в съдебно заседание, включително изрично за възможността от постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, не се е явил в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Искът е вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба факти и обстоятелства и събраните по НОХД № 1836/2011г. по описа на РС – Сливен писмени доказателства. Съгласно разпоредбата на чл. 300 от ГПК следва да се приеме за доказано извършването на деянието, неговата противоправност и виновността на дееца.

Поради това, СЪДЪТ следва да постанови неприсъствено решение с което бъде осъден ответника Г. У. да заплати на ищеца, както следва:  сумата от 67 484.31 лева - представляваща равностойността на присвоените суми за периода 15.02.2010г. до 11.11.2010г., собственост на ищцовото дружество „Джи Системс Инженеринг” ЕООД /сега ООД/, ведно със законната лихва, считано от момента в който престъплението е довършено – 11.11.2010г. до оконачетлното изплащане на задължението.

С оглед изхода на делото се явява основателна и ищцовата претенция за присъждане на направените по делото разноски, доказани до размер от 2000 лева – възнаграждение за адвокат.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПк на ответника следва да бъде възложено заплащането на дължимата държавна такса за настоящето производство в размер на 2 699.37 лева.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.238 - 239 ГПК Сливенският  Окръжен съд, в настоящия съдебен състав

 

Р   Е   Ш   И

 

ОСЪЖДА Г.И.У. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТД „ДЖИ – СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., „И. З.”, кв.* с ЕИК 200487026, представлявано от управителя Ампелио Раумер сумата от 67 484.31 лева, представляваща равностойността на присвоените суми за периода 15.02.2010г. до 11.11.2010г., установени по НОХД № 1836/2011г. на СлРС и собственост на ищцовото дружество „Джи Системс Инженеринг” ЕООД /сега ООД/, ведно със законната лихва, считано от 11.11.2010г. до окончателното изплащане на задължението, както и направените по делото разноски в размер на 2000 лева – възнаграждение за адвокат.

 

ОСЪЖДА Г.И.У. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Сливенски окръжен сумата от 2 699.37 лева, представляваща държавна такса.

 

 

Неприсъственото решение не може да се обжалва.

 

Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :