РЕШЕНИЕ №                                       

гр. Сливен, 21.12.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември  през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

при секретаря К.И., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 285 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по обективно и кумулативно съединени искове с правно основание по чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 79 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 430 от ТЗ вр. чл. 121 и сл. от ЗЗД с цена на главния иск в размер на 122176.76лв и на акцесорните съответно 21733.76лв. – лихви, както и законна лихва, считано от 28.11.2011г. до окончателното изплащане на главницатаq 122.18лв. такси по тарифа на банката и 2880.66лв.

Обстоятелства, на които се основават предявените права от ”Уникредит Булбанк” АД (Банката) са следните:

Ищецът е подал заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу ответника, И.Н.Х.  и „Метал Никел” ЕООД, като заявлението е било уважено и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение №  5384/29.11.2011 г.  по ч.гр.д. № 7423/2011 г. на РС - Сливен за солидарно събиране от длъжниците на сумата 122176.76лв и на акцесорните съответно 21733.76лв. – лихви, както и законна лихва, считано от 28.11.2011г. до окончателното изплащане на главницата122.18лв. такси по тарифа на банката и 2880.66лв. разноски за издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 414 ГПК  Н.И.Х. е подал възражение срещу  издадената заповед, като  поради липсата на възражения  от страна на останалите солидарни длъжници спрямо тях заповедта за изпълнение е влязла в сила. Във връзка с претенцията спрямо ответника Н.Х. Банката се позовава на сключен Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г. ведно с погасителен план, Анекс № 1/30.06.2010г. и Общи условия на банката, при които „УниКредит Булбанк” АД предоставя ипотечни кредити на физически лица . Размерът на кредита, за който е сключен договорът е 125000лв. е усвоен изцяло и е с краен  срок за издължаване до  20.06.2026г. Поради затруднения на клиента за обслужване на кредита Банката е предложила нови условия и е сключен посочения анекс със запазен краен срок за погасяване и изменен погасителен план включващ гратисен период. Съгласно т. 16 от Раздел „Издължаване на Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г. и т. 15.3 от Анекс № 1/30.06.2010г. за погасяване на кредита е поето солидарно задължение от физическите лица – ответника и И.Н.Х., както и „Метал – никел” ЕООД като е изпълнено и условието за учредяване на ипотека в полза на Банката върху недвижим имот – собственост на ответника Н.Х.. Кредита е усвоен на един транш по искане № 1 с вх. № 1812/11.07.2008г. Допълнително на каса е била внесена сумата от 2500лв. за допълване  размера на необходимата сума за погасяване към банка „Пиреос” АД, с което възникват и задълженият аза погасяване на кредита, с отложено плащане по главницата за гратисен периода съгласно Анекс № 1/30.06.2010г. Към 31.12.2010г. кредит е прехвърлен в управление „Необслужвани кредити”. Последната вноска по кредита в размер на 277.96лв. е платена на 20.07.2010г. след която дата е преустановено изцяло обслужването на дълга.

Съгласно условията на договора за кредит същия става изцяло и автоматично предсрочно изискуем при неизпълнение на всяко едно от задълженията или при неплащане на кое да е от паричните задължения, като кредиторът има право да обяви едностранно без предизвестие част или целия дълг за предсрочно изискуем. В случая е налице просрочие на дължимата текуща лихва за тринадесет месеца както и на погасителните вноски по главницата, считано от 20.07.2020г. до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК

С оглед подаденото възражение от солидарния длъжник Н.Х. на основание чл. 414 от ГПК се иска установяване вземанията на банката със сила на присъдено нещо на основание чл. 415, ал. 1 от ГПК в размер на 122176.76лв. – главница, 21733.76лв. – договорни лихви, както и законна лихва, считано от 28.11.2011г. до окончателното изплащане на главницата, сумата 122.18лв. такси по тарифа на банката и 2880.66лв. – разноски за издаване на изпълнителен лист. Претендират се деловодни разноски.

В срока по  чл. 131 от ГПК ответникът е подал отговор. Възражението е по основателността на предявения иск. Ответникът твърди, че не носи солидарна отговорност за погасяване вземанията на банката, която е следвало да получи плащане по договор за застраховка с „Кардиф общо  застраховане -  клон България”. Междувременно по време на срока на договора за кредит на 21.12.2010 г. ответникът е бил приет по спешност в МБАЛ   „Д-р Иван Селимински” в отделение по кардиология, от където е изписан на 29.12.2010 г. като е освидетелстван с белодробно заболяване с експертно решение на ТЕЛК. Твърди, че от м.Май 2010 г. съпругата му е уведомила банката за влошеното му здравословно състояние, което е застрахователно събитие по смисъла на договора за застраховка и ангажира отговорността на застрахователя за изплащане  вземанията на банката по договора  за кредит. Банката е уверила ответника, че е предприето всичко необходимо и е нейно задължението да уведоми  застрахователя, за да ангажира неговата отговорност, които свои задължения банката не е изпълнила своевременно, респективно сама е злепоставила своите интереси. Поради неизпълнение на задълженията от страна на банката във връзка с договор за кредит – за привеждане на застрахователните премии - заплащането на застрахователната премия от 42.88лв. е следвало да се извършва от банката като част от анюитетните погасителни вноски, застрахователят е отказал да реализира плащане към банката и това се явява изцяло последица от неправомерното поведение  и неизпълнение а задълженията на банката по договора за застраховка във връзка с договора за кредит.

В съдебно заседание за ищеца се явява представител по пълномощие – юрисконсулт К., която поддържа предявените искове на посочените в исковата молба основания.

Ответникът Н.Х. – редовно призован, се явява лично и с пълномощник – адв. Г. Х., която от името на доверителя си оспорва предявените искове като неоснователни и развива доводи за наличие на застрахователно правоотношение спрямо кредитните задължения, за настъпило застрахователно събитие по смисъла на застраховката и задължение на ищеца да получи обезщетение за всички вземания от застрахователя. Претендира деловодни разноски.

Въз основа на събраните по делото доказателства относно релевантните за спора факти и обстоятелства съобразно разпределената от съда доказателствена тежест се установява следното:

Между ищеца – „Уникредит Булбанк” АД от една страна и от друга страна „Металникел” ЕООД като кредитополучател и ответника Н.И.Х. като солидарен длъжник, наред с И.Н.Х. и „Метал – никел” ЕООД е сключен Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г., с който е предоставен кредит в размер на 125000 лева, с уговорена договорна лихва и посочени изрично лихви при просрочие. Крайният срок за погасяване е 20.06.2026г. съгласно възприет с договора погасителен план, измене при запазване на крайния срок с последващ анекси № 1 /30.06.2010г.

Вземанията на банката са обезпечени с ипотека върху имот, собственост на ответника Н.И.Х. като освен това общите условия по договор за кредит предвиждат задължително, че кредотополучателят сключва за своя сметка или осигурява сключването и поддържа за целия срок на договора застраховка на всички, подлежащи на застраховане имущества, приети като обезпечение по които банката е трето ползващо се лице – единствен получател на застрахователните обезщетения.

Друго условие съгласно т. 18 от раздел Застраховки на Общите условия, при които „УниКредитБулбанк” АД предоставя ипотечни кредити на физически лица и чл. 9 от Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г. е включването на застраховка пакет „А” „кредитна протекция” с покрити рискове: смърт в следствие на заболяване или злополука, трайно намалена или загубена работоспособност над 70% вследствие на заболяване или злополука; временна неработоспособност в следствие на заболяване или злополука. Такъв договор от името на ответника Н.Х. е сключен, за което ответника е бил информиран и е подписал декларация към договора за кредит, при „Общи условия” към „Групов застрахователен договор № 2/2007г. за застраховка „Кредитна протекция” на кредитополучателите по потребителски карти и ипотечни кредити на „Уникредит Булбанк” АД с „Кардиф – Животозастраховане, клон България” и „Кардиф – Общо застраховане, клон България”.

В чл. 7 от посочените Общи условия за зстраховане е предвидено, че „… застрахованото лице или неговите наследници е необходимо да уведомят Застрахователя в срок от 10 работни дни на посочени в общите условия телефони, на място в офиси на застрахователя, чрез електронна поща, да попълнят формата на „Уведомление за настъпило застрахователно събитие” и да приложат описаните в него документи и да ги изпратят с писмо с обратна разписка.

Обстоятелството, че ответника като кредитополучател е запознат с Общите условия за застраховка Кредитна протекция” се установява от подписната от него декларация.

Видно от представените епикризи ответникът е постъпил за болнично лечение на 20.12-2010г. и е бил изписан на 29.12.2010г. с диагноза БТЕ – микроемболична форма, арт. Хипертония – ІІ ст.; провеждал е на три пъти болнично лечение заради заболяване „Синдром Лериш”, с придружаващо заболяване „Язва на дванадесетопръстника”. Състояние на БТЕ, като с решение № 762 от 12.05.2011г. на ТЕЛК – Бургас е определена намалена работоспособност до 90 %.

Видно от приложените към отговора писмени доказателства към 01.04.2011г. ответникът е уведомил застрахователя, вкл. по-рано, т.к. на същата дата е било уведомен, че по повод на настъпилото застрахователно събитие е следвало да представи посочените в писмото документи във връзка със заболяванията. В същото писмо ответникът е уведомен, че към датата на настъпване на застрахователното събитие застраховката към кредита на „УниКредитБулбанк” е била прекратена поради неплащане на застрахователната премия и е актива застраховка по кредитен договор към БНП Париба ЛФ. В следващо писмо от 19.05.2011г. ответникът е бил уведомен от застрахователя за представяне на допълнителни документи, а с писмо от 21.06.2011 е уведомен, че за решението на застрахователя да откаже плащане на обезщетение. В мотивите е посочено, че съгласно общите условия – чл. 9, при неплащане на премия на съответния падеж застрахователите осигуряват 60 дневен гратисен период в срока на който избраните от застрахования застрахователни покрития остават в сила и след изтичане на периода индивидуалното застрахователно покритие се прекратява автоматично. Застрахователното събитие е настъпило на 20.12.200г-. в период, в който вече е било прекратено индивидуалното застрахователно събитие заради неплащане на месечната застрахователна премия – последната платена е от май 2010г.

С исковата молба са представени придружаващите договора за кредит документи, във връзка с усвояването и погасяването на кредита, като по искане на ищеца съдът е назначил и по делото е представена съдебно-икономическа експертиза.

Въз основа на основното и допълнително заключение на в.л. М.С. се установява, че въз основа на Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г. е разрешен кредит в размер на 125000лв., която сума е усвоена изцяло за рефинансиране на ипотечен кредит в банка „Пиреос” АД – Сливен. Усвояването е зелево на един транш в изпълнение на искане № 1/11.07.2008г.. При проследяване на средствата по разплащателната сметка е установено, че в периода от 11.07.2008г. – датата на усвояване на кредита, до 28.11.2011г. – когато е изготвено извлечението от счетоводните книги на длъжника, погашенията са в общ размер от 38292.95лв. – посочени подробно в справка към заключението на вещото лице. От рацзплащателанат сметка е бил обслужван дълга по кредита, като на всеки падеж съгласно уговореното е следвало да има достатъчно средства за погасяване на дължимите вноски по главница и лихви. С оглед предвидените условия за настъпване на автоматична предсрочна изискуемост в случая солидарните длъжници са преустановили обслужването на кредита на 20.07.2010г. с което е допуснато просрочие на дължимата текуща лихва в размер на 21733.86лв. и главница в размер на 122176.76лв., считано от 20.07.2011г.

Към 28.11.2011г., когато е подадено заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 7423/2011 г. на РС – Сливен размерът на задължението за главница е 122176.78лв.; дължими лихви по договора за кредит – 21733.86лв.; дължими такси по Тарифата на банката – 122.18лв. или общо 144032.80лв., като дългът към деня на проверката е увеличен до 154471.17лв.

От заключението по допълнително назначената експертиза относно твърденията и възраженията във връзка със застрахователното правоотношение се установява следното: застрахователната премия – определена от застрахователя съгласно действаща тарифна ставка за пакет „А – кредитна протекция” е 0.0343% от договорената сума по кредита. С подписаната от страна на ответника „Декларация за приемане на застраховане в частта „Застрахователна премия – Ипотечен кредит” месечната премия е 42.88лв. Същата е включена в погасителния план – неразделна част от договора за кредит, като в месечната погасителна вноска се включват главница, лихви и застрахователна премия. Месечното плащане на застрахователната премия в информационната система на банката се осъществява от регистрирания застрахователен контракт, който е неразделна част от застрахователния договор и в табличен вид съдържа конкретните имена, адреси, срокове, дати, покрити рискове и пр. Изборът на вида премия е предоставен на клиента, като в случая ответникът е избрал месечно плащане с вноската по кредита до 20-то число на месеца, на която дата е дължима и застрахователната премия като част от кредитната вноска. Софтуеърния продукт на банката не позволява промяна на поредността на плащане на застрахователната премия и погасителната вноска на банката и при наличие на средства, премията се прехвърля автоматично по застрахователния контракт. От проверените от вещото лице извлечения е видно, че последното плащане е на 02.07.2010г. в размер на 85.75лв., като 42.87лв. са за м. юни 2010г. и 42.88лв. – за м. юли 2010г. Следователно задължението за погасяване на застрахователната премия е на длъжниците по кредита чрез осигуряване на необходимите средства , като по този начин длъжника се явява титуляр – наредител, а титуляр – получател е застрахователя „Кардиф –Животозастраховане, клон България” и „Кардиф – Общо застраховане, клон България”.

Въз основа на така установената от настоящия съдебен състав обстоятелства се налага извода, че предявените искове с правна квалификация правната квалификация по чл. 422 ал.1 във връзка 430 от ТЗ и чл. 121 и сл. от ЗЗД са основателни и следва да се уважат.

Предявените права са за установяване със сила на присъдено нещо на оспорени от ответника като солидарен длъжник в заповедното производство, вземания на Банката за неизпълнение на парични задължения, произтичащи от Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г.

Няма спор, че ответникът е поел  солидарно задължение за всички задължения произтичащи от същия договор, наред с И.Н.Х. и „Метал - Никел” ЕООД за усвоената сума по кредита в размер на 125000лв., с краен срок за погасяване – 26.06.2026г.

Чрез заключението на в.л. се установи несъмнено, че с оглед предвидените условия за настъпване на автоматична предсрочна изискуемост в случая солидарните длъжници са преустановили обслужването на кредита на 20.07.2010г. с което е допуснато просрочие на дължимата текуща лихва в размер на 21733.86лв. и главница в размер на 122176.76лв., считано от 20.07.2011г., като към 28.11.2011г., когато е подадено заявлението и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение №  5384/29.11.2011 г.   и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 7423/2011 г. на РС – Сливен задълженията по договора за кредит са за главница е 122176.78лв.; дължими лихви по договора за кредит – 21733.86лв. и дължими такси по Тарифата на банката – 122.18лв.

Валидното сключване на договора, изпълнението на задълженията на банката да предостави кредита, усвояването на средствата, възникването и неизпълнението за заплащане на вноските се установиха от представените с исковата молба доказателства и заключенията на в.л. М. С..  

Отговорността на ответника като изрично посочен солидарен длъжник възниква съгласно разпоредбата на чл. 121 и сл. от ЗЗД във вр. с чл. 430 от ТЗ.

Възражението, че не следва да бъде ангажирана отговорността на ответника поради наличието на сключено от негова страна застрахователно правоотношение в полза на Банката в размера на неплатените вземания по договора за банков кредит с оглед уговорките в същия договор, анексите към него и Общите условия, при които „УниКредит Булбанк” АД предоставя кредити на физически лица е неоснователно.

Не намира опора в представените доказателства твърдението на ответника, че за Банката е съществувало задължение да предприеме действия по уведомяване на застрахователя за получаване на обезщетенията, които не е изпълнила и съответно, че застрахователното правоотношение е прекратено преди настъпване  на застрахователното поради неизпълнение на задълженията от страна на Банката да своевременно превеждане на застрахователната премия в полза на застрахователя.

Въпросът за това, дали е било налице основание или не за застрахователя да откаже плащане на обезщетение в случая е ирелевантно, т.к. същият не е привлечен в производството.

От заключенията на вещото лице се установи несъмнено, че застрахователната премия – определена от застрахователя съгласно действаща тарифна ставка за пакет „А – кредитна протекция” е 0.0343% от договорената сума по кредита и с подписаната от страна на ответника „Декларация за приемане на застраховане в частта „Застрахователна премия – Ипотечен кредит” е определена като месечна в размер на 42.88лв. Същата е включена в погасителния план – неразделна част от договора за кредит, като в месечната погасителна вноска се включват главница, лихви и застрахователна премия. Последното плащане е било извършено на 02.07.2010г. в размер на 85.75лв., като 42.87лв. са за м. юни 2010г. и 42.88лв. – за м. юли 2010г. и задължението за погасяване на застрахователната премия е на длъжниците, а не на Банката, чрез осигуряване на необходимите средства, като по този начин длъжника се явява титуляр – наредител, а титуляр – получател е застрахователя „Кардиф –Животозастраховане, клон България” и „Кардиф – Общо застраховане, клон България”.

С оглед чл. 7 от посочените Общи условия за зстраховане се установи, че задължението за уведомяване на Застраховтеля е на застрахованото лице или неговите наследници в срок от 10 работни дни на посочени в общите условия телефони, на място в офиси на застрахователя, чрез електронна поща, да попълнят формата на „Уведомление за настъпило застрахователно събитие” и да приложат описаните в него документи и да ги изпратят с писмо с обратна разписка.

В конкретния случая ответникът е изпълнил това свое задължение, но изплащането на обезщетението е отказано предвиди условията на договора за кредит и преустановяването на плащанията на месечната застрахователна премия в размер на 42.88лв. месечно към м. юли 2010г. като част от вноските по погасителния план, към който момент по делото се установи, че окончателно са преустановени плащанията по договора за кредит.

Предвид изложеното по- горе възраженията на ответника са неоснователни и при наличието на безспорни и категорични доказателства за възникването и неизпълнението на задълженията на ответника като солидарен длъжник по Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г.  предявените искове следва да се уважат

Съобразно основателността на предявените искове съгласно чл. 78, ал. 1 от ГПК следва да се уважи изцяло и претенцията на ищеца за разноски.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземания в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. С., пл. „С. Н.” № *, срещу Н.И.Х.,*** в размер на 122176.78лв. (сто двадесет и две хиляди сто седемдесет и шест лева и 78 ст.); 21733.86лв. (двадесет и една хиляди седемстотин тридесет и три лева и 86 ст.) - дължими договорни лихви; сумата 122.18лв. (сто двадесет и два лева и 18 ст.) - такси по Тарифа на банката, както и законната лихва върху главницата от 122176.78лв., считано от 28.11.2011г. до окончателното изплащане, които суми дължи в качеството си на солидарен длъжник по Договор за банков кредит на физическо лице № TR72251164/26.06.2008г. и Общи условия, при които „УниКредит Булбанк” АД предоставя кредити на физически лица, както и сумата от 2880.66лв., представляваща деловодни разноски в заповедното производство, за които вземания  е издадена заповед за изпълнение на парично задължение №  5384/29.11.2011 г.   и изпълнителен лист от 29.11.2011г. по ч.гр.д. № 7423/2011 г. на РС – Сливен.

 

ОСЪЖДА Н.И.Х., ЕГН ********** да заплати на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536 деловодни разноски по настоящото дело в размер на доплатената държавна такса в размер на 2880.66лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева и 66ст.); депозит за в.л. в размер на 300лв. (двеста лева) и възнаграждение съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК в размер на 3330.66лв. (три хиляди триста и тридесет лева и 66ст.)

ОТХВЪРЛЯ искането на Н.И.Х., ЕГН ********** за присъждане на деловодни разноски против „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536 изцяло като неоснователно.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: