Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 152

 

гр. Сливен, 14.06. 2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на  тринадесети юни през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                  Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА                        

 

при участието на прокурора ………и при секретаря М.Т., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  288  по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 228/23.03.2012г. по гр. дело № 6517/2011г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен и недоказан предявения от  „Топлофикация – Сливен” ЕАД, представлявано от изпълнителния директор А.Х.А., със седалище и адрес на управление гр.С., бул. „С.К.” №* против Д.А.Ч. ЕГН********** със съдебен адрес *** *-* иск за признаване за установено, че дължи сумата от 131,13 лева представляваща главница за изразходвана топлоенергия за сградна инсталация, мораторна лихва за забава, заедно със законната лихва върху главницата и да заплати направените по делото разноски.

Във въззивната жалба, подадена от дружеството ищец, се твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. От назначената експертиза по безспорен начин е установен реалният размер на задължението. Извършената промяна на сградната инсталация, свързано с нейното премахване не е направено съгласно нормативните изисквания и действията на ответника в тази насока са незаконосъобразни, тъй като такава промяна не може да бъде извършена без съгласие на представител на дружеството. Поради това се иска да бъде отменено решението и да се постанови ново, с което да се установи съществуването на вземането.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба. В нето се сочи, че тя е неоснователна. Изводите на съда съответстват на установените факти. Съдът подробно е обсъдил заключението на експерта и е изложил убедителни мотиви за да приеме, че вземането не съществува. Извършените промени не са нарушили топлоподаването в сградата и са предприети със знанието и съгласието на останалите собственици на имоти. Поради това се иска да бъде потвърдено решението.

В жалбата и отговора на са направени доказателствени искания.

 В с.з. за възизвното дружество , не се явява представител. Постъпило е писмено становище от процесуалния представител по пълномощие, в което се заявява, че поддържа жалбата.  Заключението на вещото лице категорично установявало размера на дължимите суми. Оспорва се твърдението, че въззиваемият не е потребител на топлинна енергия.

  В с.з. въззиваемият не се явява. Чрез процесуален представител по пълномощие се оспорва основателността на жалбата и се иска потвърждаване на първоинстанционното решение.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  отхвърляне на иска.

        Няма спор, че ответникът не е потребител на топлоенергия, отдадена от отоплителни тела и топлинна енергия за БГВ. Сградната инсталация в имота му е отстранена и превъртането на топлоносителя се извършва на долния етаж. Налице и съгласието на собствениците или титулярите на правото на ползване в сградата. Липсата на съгласуване на промените с топлоснабдителното дружество не променя фактическото положение, още повече, че липсват доказателства „Топлофикация” да се е противопоставила по някакъв начин на извършената промяна. Поради това логичен и законосъобразен е извода, че след като в имота няма сградна инсталация, не може да се дължи и заплащане на топлоенергията, която тя отдава.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Въззиваемият е претендирал присъждане на разноски и следва да му бъдат присъдени тези, свързани със заплащане на адвокатско възнаграждение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

         ПОТВЪРЖДАВА решение №228/23.03.2012г. по гр. дело № 6517/2011г. на Сливенския районен съд.

         ОСЪЖДА „Топлофикация – Сливен „ ЕАД БУЛСТАТ 119004654, представлявано от изпълнителния директор А.Х.А., със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „С.К.” №* да заплати на Д.А.Ч. ЕГН ********** със съдебен адрес *** *-* направените по делото разноски  за адвокатско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева.

        

         Решението не подлежи на касационно обжалване .

 

                                     

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: