Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр.Сливен, 16.07.2012г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенският Окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети юли през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                  Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                                     

 

като разгледа докладваното от младши съдия в.гр.д.№ 305 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано въз основа на молба за поправка на очевидна фактическа грешка и се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

         Съдът е сезиран с молба от  въззивника Т.Л.К. ***, депозирана чрез процесуален представител по пълномощие, като счита, че съда е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 155 от 14.06.2012г. по настоящото въззивно гражданско производство в частта, с която въззиваемият Г.Н.Г. *** е осъден да заплати сторените във въззивното производство разноски, като е записано да ги заплати на Г.Н.Г. ***, т.е. сам на себе си, вместо на Н. Г.Г. с ЕГН: **********, със съгласието на майка си Т.Л.К..

Моли съда да допусне поправка на явната фактическа грешка.  

         Съдът на основание чл.247, ал.2 от ГПК е съобщил на другата страна за исканата поправка. Въззиваемият Г.Н.Г. не е депозирал отговор в законовия  срок.

         Съдът намира, че не е необходимо разглеждането на молбата в открито съдебно заседание.

         От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от фактическа страна следното:  

         С решение №155 от 14.06.2012г. по настоящото въззивно гр. дело № 305/2012г.  Сливенски окръжен съд е отменил решение № 395/07.05.2012г., като вместо него постановил:

ИЗМЕНЯ постановената по гр.д.№ 1677/2008г. на СлРС ежемесечна издръжка, която Г.Н.Г., ЕГН: ********** *** е осъден да заплаща на Н. Г.Г., ЕГН: **********, със съгласието на майка си Т.Л.К., ЕГН:**********,***, като я УВЕЛИЧАВА от 80,00 лв./осемдесет лв./ на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно, считано от 17.01.2012г. до навършване на пълнолетие или настъпване на други предвидени в закона основания за прекратяване или изменение на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното изплащане.

ИЗМЕНЯ постановената по гр.д.№ 1677/2008г. на СлРС ежемесечна издръжка, която Г.Н.Г., ЕГН: ********** *** е осъден да заплаща на Т.Л.К., ЕГН:**********, в качеството й на законен представител на Л.-М. Г.Г., ЕГН: ********** ***, като я УВЕЛИЧАВА от 80,00 лв./осемдесет лв./ на 110,00 лв. /сто и десет лева/ месечно, считано от 17.01.2012г. до навършване на пълнолетие или настъпване на други предвидени в закона основания за прекратяване или изменение на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА Г.Н.Г., ЕГН: ********** *** да заплати на Г.Н.Г., ЕГН: **********, със съгласието на майка си Т.Л.К. и Т.Л.К., ЕГН:**********, като законен представител на Л.-М. Г.Г., ЕГН: ********** ***, сторените по делото  разноски в размер на 250,00 лв./двеста и петдесет лева/.

ОСЪЖДА Г.Н.Г., ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на Окръжен съд-Сливен държавна такса върху изменения размер на присъдените издръжки в размер на 100,00 лв.

В мотивната част на решението / стр.7/, съдът е посочил, че с оглед изхода на спора, въззиваемият следва да заплати на въззивната страна сторените в двете съдебни инстанции деловодни разноски  в размер на 250,00 лева. В тази  част / частта за разноските/ обаче в диспозитива на решението, съдът  е допуснал очевидна фактическа грешка, като е посочил, че осъжда Г.Н.Г. да заплати сам на себе си сторените по делото разноски.

         Приетото за установено мотивира следните правни изводи:

         Молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е допустима и основателна.

         Безспорно в мотивите си съдът изрично е посочил, че въззиваемият, който в случая е Г.Н.Г. следва да заплати сторените деловодни разноски на  въззивната страна, а последната е Н. Г.Г., ЕГН: **********, със съглесието на майка си Т.Л.К. и Т.Л.К., ЕГН: **********, като законен представител на Л.-М. Г.Г..

Следователно с постановяването на диспозитива в частта за разноските, съдът е допуснал очевидна фактическа грешка и следва да се допусне нейната поправка.

         По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно Решение № 155 от 14.06.2012г., постановено по въззивно гр.д.№ 3054/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд, като в диспозитива в частта за разноските, с която е  осъден  Г.Н.Г., ЕГН: ********** *** да заплати на Г.Н.Г., ЕГН: **********, със съгласието на майка си Т.Л.К. и Т.Л.К., ЕГН:**********, като законен представител на Л.-М. Г.Г., ЕГН: ********** ***, сторените по делото  разноски в размер на 250,00 лв./двеста и петдесет лева/ ДА СЕ ЧЕТЕ

ОСЪЖДА Г.Н.Г., ЕГН: ********** *** да заплати на Н. Г.Г., ЕГН: ********** ***, със съгласието на майка си Т.Л.К., ЕГН:********** ***  и Т.Л.К., ЕГН:**********, като законен представител на Л.-М. Г.Г., ЕГН: ********** ***, сторените по делото  разноски в размер на 250,00 лв./двеста и петдесет лева/.

 

Решението е окончателно.

        

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

                   1.

                   2.