Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

Гр. Сливен, 22.06.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и втори юни през две хиляди и дванадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 318 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действие на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 и следващите от ГПК, във връзка с чл.527, ал.4 от ГПК.

         Образувано е по повод жалба от длъжника Х.А.Х. против Постановление от 26.04.2012г. на ДСИ при СлРС, с което му е наложена глоба в размер на 100 лева. В нея се сочи, че с Решение № 973/17.11.2008г. по гр.д. № 5417/2007г. Х.Х. е осъден да преустанови неправомерните си действия, с които пречи на С.С.Ш. да упражнява пълноценно правото си на собственост върху ПИ, находящ се в гр. Сливен с идентификатор 67338.555.166 по кадастралната карта на гр. Сливен, като затвори вратата на гаража, разположен в северозападната част на имот с идентификатор 67338.555.21 от към имота на ищеца, както и да премахне навлизащата в имота му стреха на стара жилищна сграда с около 0.40м.

         Жалбоподателят твърди, че е изпълнил съдебното решение още през м. май 2011г. и към настоящия момент взискателят упражнява правата си на собственик върху имота в пълен обем. Вратата на гаража, която се отваряла към имота на взискателя била затворена още през м. май 2011г. Този гараж имал и западна врата, чието отваряне и затваряне било изцяло в имот - общинска собственост, отреден за улица. Тази врата по никакъв начин не препятствала ползването на имота на взискателя.

         Предвид изложеното се атакува постановлението за налагане на глоба на длъжника, като се иска неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно.

 

Препис от жалбата е връчен на взискателя, който в указания срок е депозирал отговор по нея. В отговора се твърди, че през м.август 2010г. длъжникът е бил затворил гаражната врата, съгласно съдебното решение. Впоследствие и към настоящия момент на едното крило на гаражната врата бил поставен подвижен винкел, който длъжникът при нужда свалял и ползвал гаража, преминавайки отново през имота на взискателя.

         По делото са приложени и обяснения от ДСИ Г.П., в които същата излага подробно процесуалните действия по движение на изпълнителното дело.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, при извършената прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите, настоящия съдебен състав констатира следното :

         Изпълнителното производство е образувано в СИС при СлРС на 27.07.2010г. въз основа на изпълнителен лист от 23.07.2010г. на СлРС, издаден по гр.д. № 5417/2007г. на СлРС, съгласно който Х.Х. е осъден да преустанови неправомерните си действия, с които пречи на С.С.Ш. да упражнява пълноценно правото си на собственост върху ПИ, находящ се в гр. Сливен с идентификатор 67338.555.166 по кадастралната карта на гр. Сливен, като затвори вратата на гаража, разположен в северозападната част на имот с идентификатор 67338.555.21 от към имота на ищеца, както и да премахне навлизащата в имота му стреха на стара жилищна сграда с около 0.40м.

         По повод постъпили молби от взискателя С.Ш. относно неизпълнение на съдебното решение е бил насрочен от ДСИ опис на движими вещи – гараж, който е следвало да се състои на 09.03.2012г. Съобщението до длъжника Х.Х. е връчено редовно на 22.02.2012г., а до взискателя Ст. Ш. на 20.02.2012г. Въпреки внесената от взискателя такса за извършване на описа, такъв не е бил извършен и същата е била върната.

         Със съобщение, получено лично от длъжника на 27.03.2012г. е указан на длъжника 3 – дневен срок за да затвори врата на гаража в северозападната част на имота, като завари винкел /метална шина/ на дясното крило. Изрично е предупреден, че при неизпълнение ще бъде наложена глоба.

         На 26.04.2012г. е постановено и атакуваното Постановление, с което е наложена глоба на длъжника Х.Х. в размер на 100 лева, поради неизпълнение на присъденото задължение за изпълнение на определено действие, а именно : да затвори вратата на гаража, разположен в северозападната част в собствения на длъжника Х.Х. имот с идентификатор № 67338.555.21 откъм имота на взискателя С.С.Ш..

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

         Разглежданата жалба е допустима, депозирана в законоустановения срок от лице, имащо право на жалба и против действие на ДСИ, подлежащо на съдебен контрол.

         Разгледа по същество се явява основателна по следните съображения, а именно :

Разпоредбата на чл. 527, ал.3 от ГПК гласи, че „Когато длъжникът върши противното на това, което с решението е задължен да върши или да търпи, съдебният изпълнител по искане на взискателя му налага за всяко нарушение на това задължение глоба до 400 лева.” В конкретния случай, взискателят е подал молба до ДСИ, в която е уведомил, че длъжникът не изпълнява задълженията си. Към молбата е бил представен и снимков материал, който не е следвало да бъде приеман и ценен като годно доказателство. ДСИ е следва да посети на място процесния имот и лично да констатира изпълнява ли се в момента съдебното решение и то по начин, който не позволява връщане на предишното състояние във всеки последващ момент. Тъй като по делото няма приложен такъв протокол за опис, то следва да се приеме, че ДСИ е формирал изводите си за неизпълнение единствено върху твърденията на взискателя.

Поради допуснати процесуални нарушения при налагане на глоба на длъжника, се явява незаконосъобразно атакуваното постановление и същото следва да бъде отменено.

         Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд на осн. чл.437, ал.4 от ГПК

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ Постановление от 26.04.2012г. по и.д. № 364/2010г. по описа на СИС при СлРС, с което е наложена глоба в размер на 100 лева на Х.А.х. с ЕГН ********** *** за неизпълнение на задължение на определено действие.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.