РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 12.09.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на дванадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря Е.Х., с участието на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 326 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

Д.М.Г. твърди, че ответникът Г.М.Г. е неин син. Същият страда от тежка форма на аутизъм, с невъзможност за социална адаптация, обучение и със 100 % инвалидност съгласно решение на ТЕЛК, не притежава никакви умения и познания, и интелектуални способности за обучение, възприемане и възпроизвеждане. Поддържа, че ответникът не може да се грижи за себе си и за делата си, като е невъзможно включително ползването на полагаемите му се социални услуги, грижи и получаване на пенсия.

Поради невъзможност да се грижи за своите работи, пълната неподвижност и невъзможност да разговаря, както и да изрази воля и да ръководи постъпките си е налице юридическия критерий, който поражда правния интерес същият да бъде поставен под пълно запрещение.

В с.з. ищцата се явява заедно с пълномощник – адв. С. от АК – Сливен, която поддържат искането за поставяне на ответника под запрещение.

Ответникът се явява лично. Не изразява становище по предявения иск

Представителя на ОП – Сливен поддържа становище за основателност на искането.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби преки впечатления от ответника след като се увери в неговата самоличност. Същият води разговор с въображаем и неприсъстващ в залата субект, не реагира на случващото се в залата, не реагира на отправени към него въпроси. Жестикулира неориентирано към присъстващите в залата. Употребява отделни възклицания и думи без значение и смисъл съск случващото се и отправените му въпроси.

Ищцата и ответника са майка и син, което се установява от представеното удостоверение за раждане.

Видно от решение на ТЕЛК № 875/080 от 29.05.2007г. ответникът е с намалена 100% работоспособност с водеща диагноза – генерализирани разстройства в развитието. Общо заболяване – тежък аутизъм с невъзможност за социална адаптация в обучение.

От показанията на разпитания п о делото свидетел се установява, че ответникът от малък е в това състояние.Понякога избухва, но не може да говори, не може да чете и пише. Изрича несвързани думи, но не говори с изречения. Не може да излиза сам по улиците, не може да разпознава хората, които са около него. Пребивава в отделна стая. Не може да се обслужва. За хранене и хигиена разчита изцяло на своята майка. Понякога когато е топло седи на столче на двора. Играе си с играчки. Не е в състояние да гледа телевизия, поради което и не е виждал телевизор. - крещи и вика, когато погледне. Слуша радио и музика. Според свидетеля ответникът не е в състояние да извършва никаква дейност сам. Не може да се облича сам. Изобщо не познава парите. Не е в състояние да си купи нищои не е в състояние да каже, какво иска.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: състояние на тежък аутизъм с невъзможност за социална адаптация в обучение, при което нарушението в способността на ответника да се грижи за себе си и за делата си е дълбоко до стадий на необходимост от непрестанни грижи свързани с елементарните дейности от бита на ответника. Това състояние на ответника препятства осъществяването на свързан интелектуален и вербален контакт, както и като цяло възможността за формиране и изразяване на воля, съответно за адекватна реакция на поведението на околните според неговото значение и последици. Невъзможността на ответника да се грижи дори за елементарните си ежедневни нужди е пълна, което налага и поставянето му под пълно запрещение.

 Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Г.М.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. С., ул. „Ж. В.” № *

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Сливен за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: