Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 01.08.2012 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на първи август през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 С. ХАЗЪРБАСАНОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 353 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на Г.В.Г. *** против постановление от 31.05.2012 г. по изп.д. № 20098370400881 по описа на ЧСИ П.Г. за възлагане на недвижим имот. В жалбата се сочи, че постановлението на ДСИ е незаконосъобразно и неправилно, тъй като са допуснати нарушения при депозирането на наддавателното предложение и постановяване на постановлението за възлагане . Твърди се , че е налице измама от страна на купувача на имота осъществена и с участието на ЧСИ Г. , тъй като съпругът на купувачката е бил сключил предварителен договор за покупката на изнесеното на публична продан жилище на по – висока цена от обявената за начална от ЧСИ. Непосредствено преди крайния срок на публичната продан , купувачът по предварителния договор се отметнал , а вместо това в търга за недвижимия имот участие взела съпругата му , която направила единственото наддавателно предложение и спечелила имота на цена по – ниска от договорената по предварителния договор. Жалбоподателката сочи , че предварителния договор за покупката на апартамента бил сключен в офис на банка „ ЮНИОНБАНК „ в ГР.С. в присъствието на неин служител г-жа Г. след като тя е била представила предварително скица на имота и данъчна оценка . Тези документи и били върнати , когато отишла в банката непосредствено преди провеждането на търга за да търси предварителния договор в присъствието на братовчедка и И.П. . Моли публичната продан да бъде обявена за нередовна, тъй като наддаването не е било извършено редовно.

         Ответната страна К.П.Д. не е депозирала становище.

         Взискателят по изпълнението – С.Н.К. , чрез процесуалния си представител адв. П. е депозирала отговор , в който посочва , че и е било известно , че жалбоподателката води преговори за продаването на процесния недвижим имот с купувач , който тя е намерила. Страната е посочила , че ЧСИ я е уведомил, че жалбоподателката е намерила купувач за имота на цена по – висока от продажната и че за покупката му ще бъде отпуснат кредит от банка.

         На практика ЧСИ не е дал обяснения съгласно изискванията на чл. 436 ал. 3 от ГПК . В бланкетното писмо наименувано „обяснение” ЧСИ е посочил, че жалбата е недопустима , тъй като липсват реквизитите посочени в чл.435 от ГПК.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело № 20098370400881 по описа на ЧСИ П.Г. било образувано на 20.10.2010 г. по молба на С.К.. С молбата бил депозиран изпълнителен лист по гр.д. № 3015 / 2008 г. по описа на СлРС от 07.10.2009 г. Изпълнителният лист бил издаден за уравняване на дела от Г.В. Г.  за сумата от 30 635 лв.

На жалбоподателката била изпратена покана за доброволно изпълнение и след като тя не изпълнила в у указания срок задължението си били предприети изпълнителни действия.

На 02.02.2012 г.бил съставен протокол за опис на недвижимо имущество , с който бил описан съсобствения на страните недвижим имот – апартамент находящ се в ГР.С., жк. „Д.” № *-*-*. Протоколът бил подписан от длъжника без възражение и имотът бил оставен на негово отговорно пазене.

На 24.02.2012 г. взискателят по изпълнението депозирал молба , с която поискал описания недвижим имот да обявен на публична продан.

На 09.04.2012 г. ЧСИ съставил обявление , с което обявил , че в периода от 21.04.2012 г. – 21.05.2012 г. ще се проведе публична продажба на описания имот. В обявлението било посочено , че началната продажна цена ще е 75% от оценката на имота – 37 500 лв. Посочено било , че наддавателните предложения ще се отворят на 22.05.2012 г. в 16.00 ч. в зала на РС – Сливен.

Съгласно изискването на закона публичната продан била разгласена чрез поставяне на уведомления от ЧСИ  в кантората му , в съответните места в Община Сливен и РС- Сливен и по местонахождение на имота , за което бил съставен акт от 09.04.2012 г. На жалбоподателката също било съобщено за насрочената публична продан.

На 21.05.2012 г. постъпило единственото наддавателно предложение по проданта . К.П.Д. направила оферта, която била отворена на 22.05.2011 г. в 16.00 ч. при отварянето на наддавателните предложения в сградата на Районен съд – Сливен. Видно от съставения протокол и от приложените по делото предложения К. Г.а предложила цена, за която да закупи имота, в размер на 37618 лв. За отварянето на наддавателните предложения и за обявяването на купувач бил съставен надлежен протокол. В него било отразено, че ЧСИ взел предвид представеното валидно писмено наддавателно предложение и е обявил за купувач на имота К.П.Д.. Същата била внесла по сметка на ЧСИ и съответния задатък по изпълнителното дело в размер на 3 750 лв.

След като наддавачката Д. изплатила изцяло по банков път по сметка на ЧСИ сумата, която била посочила в наддавателното си предложение за закупуване на имота , същият съставил постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2012 г.

На 04.06.2012 г. жалбоподателката била уведомена за изготвеното постановление за възлагане на купувач от публичната продажба и за възможността да обжалва този акт. На същата дата била депозирана настоящата частна жалба.

         С оглед изложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес и в законоустановения срок. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

         Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. От писмените доказателства, които са приложени към настоящото дело, съдът установи, че  е била спазена процедурата по обявяване на публичната продан на  процесния имот, както и самото й провеждане от момента на извършване на опис на имота, обявяването му за продан, разгласяване на публичната продан, продължителност на процедурата, приемане на наддавателните предложения, разглеждане на същите, избор на купувач, обявяване на купувач и възлагане на имота. Освен това за купувач бил обявен наддавачът предложил единствената цена, която се явява и най-висока. С оглед на това съдът следва да остави частната жалба без уважение.

По жалбата са направени оплаквания за извършени незаконосъобразни действия от страна на купувачката, съпругът й, ЧСИ и служители на „Юнионбанк” – Сливен, но съдът с представените доказателства не е в състояние да установи дали действително тези оплаквания са основателни. Жалбоподателката е посочила, че е представила документи, които са послужили за сключването на предварителен договор за продажбата на процесния имот на по-висока цена от получената по публичната продан и тези документи са й били върнати в присъствието на нейна близка от длъжностните лица на банката, която е следвало да кредитира покупката на жилището й. Тя е изложила съмнения, че са налице измамни действия, извършени от  ЧСИ и купувачите на имота с цел закупуването му на по-ниска от договорената цена. Тези твърдения е възможно да са основателни, но към настоящия момент не са подкрепени от никакви доказателства, за да приеме съдът, че има нередовност в представянето на наддавателните предложения въз основа на които е извършена проданта. Това са обстоятелства, които биха могли да бъдат изследвани в едно досъдебно наказателно производство, в случай че жалбоподателката депозира жалба пред РП – Сливен.

Съдът намира, че към настоящия момент не са налице и основанията служебно да спре производството по изпълнителното дело, съгласно разпоредбата на чл. 229 ал. 1 т. 5 от ГПК, тъй като по същество оплакванията на жалбоподателката не представляват разкрити престъпни обстоятелства, установяването на които да обуславя изхода на гражданския спор. Твърденията на жалбоподателката за наличие на  определени престъпни обстоятелства не е равнозначно на това те са да разкрити в хода на производството.

Съдът намира, че следва да обърне внимание на ЧСИ П.Г., че при депозиране на частна жалба против неговите действия, същият следва да администрира жалбата и  едва след получаване на становище на страните по нея да изпраща цялото дело по подсъдност на СлОС.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.Г. *** против постановление от 31.05.2012 г. за възлагане по изп.д. № 20098370400881 по описа на ЧСИ П.Г. като НЕОСНОВАТЕЛНА .

Решението не подлежи на обжалване .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                           2.