Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 

гр. Сливен, 27.08.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                                                                       КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова гр. д.  № 355 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на ЧСИ, с правно основание чл. 435  ГПК и се движи по реда на чл.437 ГПК.

Жалбоподателят Д.А. *** атакува постановление за възлагане на ЧСИ с рег. № 837 на КЧСИ и район на действие ОС Сливен по изпълнително дело № 20108370400557, с което е възложен недвижим имот с административен адрес гр.С., ул.”Х.Д.”, бл.*, вх.*, ап.*. Счита се, че постановлението е незаконосъобразно, постановено при грубо нарушаване на материалния закон. Жалбоподателят намира, че извършените изпълнителни действия по невлязла в сила по смисъла на чл.414 и чл.415 ГПК заповед за изпълнение са незаконосъобразни, тъй като заповедта за изпълнение била суспендирана по реда на чл.414 ГПК и за установяване на факта налично ли е задължение на длъжника в полза на кредитора се водел исков процес по гр.д. № 577/2010г. по описа на ОС-Сливен. Освен това заявява в жалбата си, че ЧСИ насочил вземането срещу несеквестируем недвижим имот – единственото жилище на длъжника – настоящ жалбоподател. Иска се отмяна на постановлението за възлагане на недвижимия имот, както и отмяна на всички извършени изпълнителни действия от страна на ЧСИ по горепосоченото изпълнително дело.

Жалбоподателят е направил искане производството по разглеждане на настоящата жалба да се осъществи в открито съдебно заседание, тъй като в случая се касаело за казус с много висока фактическа и правна сложност, а също и поради факта, че разполагал с многобройни писмени и гласни доказателства.

В срока по чл.436, ал.3 ГПК от насрещната по жалбата страна не е постъпило писмено възражение.

Със съпроводително писмо към жалбата, ЧСИ е изпратил копие от изпълнителното дело, като е изложил мотиви по обжалваното действие.

Съдът, след като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на материалите в него, намира, че жалбата е редовна и допустима, тъй като е подадена в законовия срок от надлежна страна – жалбоподателят има качество на длъжник по изпълнителното дело, насочена е срещу акт, подлежащ на обжалване съгласно чл.435, ал.3 ГПК.

Съдът намира, че не е необходимо разглеждането на жалбата да се извърши в открито съдебно заседание, тъй като в конкретния случай жалбоподателят не е направил искане за събиране на гласни доказателствени средства чрез разпит на свидетели или вещи лица, също така не са посочени и представени и писмени доказателства.

Разгледана по същество жалбата е  неоснователна и следва да се остави без уважение.

Разпоредбата на чл.435, ал.3 ГПК предвижда, че постановление за възлагане може да се обжалва от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Всички други основания, на които той би се позовал не следва да бъдат обсъждани.

В  случая в жалбата не са релевирани относими към гореизброените основания конкретни оплаквания. Съображенията изтъкнати от жалбоподателя за несеквестируемост на имота, както и извършени действия по изпълнението въз основа на  невлязла в законна сила заповед за изпълнение са неотносими и не могат да бъдат коментирани в това производство. Все пак за пълнота на изложението следва да се отбележи, че така изложените съображения са неоснователни, тъй като недвижимия имот, собственост на длъжника- жалбоподател е бил ипотекиран в полза на взискателя „ИНВЕСТБАНК” АД София, обстоятелство водещо до отпадане на несеквестируемостта съгл.чл.445, ал.1 ГПК. Що се отнася до заповедта за незабавно изпълнение, издадена въз основа на чл.417, т.2  и чл.418 ГПК, респ.издадения изпълнителен лист в полза на взискателя по изпълнителното дело, то подаването на възражение по чл.414 ГПК от длъжника не спира изпълнението на заповедта, както смята жалбоподателя. Изпълнението може да бъде спряно, ако в срока за възражение е било направено такова искане, подкрепено с убедителни писмени доказателства или когато длъжника представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл.180 и чл.181 ЗЗД.

Въпреки, че в жалбата липсват относими към това производство оплаквания, настоящият състав, като извърши и служебна проверка за законосъобразност във връзка с двете правни основания, заложени в закона, констатира, че липсват нарушения, които да наложат отмяна на обжалваното постановление.

Публичната  продан е била своевременно и надлежно обявена и разгласена на кръга от лица, спрямо които това е задължително. Участниците са били субекти, имащи право да вземат участие в наддаването. Наддавателно предложение е постъпило единствено от взискателя по изпълнителното дело, който съгл.чл.489, ал.1 ГПК не е внесъл задатък, тъй като вземането му надхвърля размера на задатъка. За купувач бил обявен единствения участник в публичната продан, а именно взискателя „Инвестбанк” АД София.

ЧСИ при определяне на купувач се е съобразил с правилата, визирани в разпоредбата на чл.489 и сл.ГПК , като е изготвил постановление за възлагане на имота, за което е съобщил  надлежно на взискателя и длъжника по изпълнителното дело.

 

Поради това липсва противоречие с императивни законови норми и нарушения от вида, посочен в нормата на чл. 435 ал. 3 от ГПК, поради което обжалваното постановление е законосъобразно и няма причини за отмяната му.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна  жалбата на Д.Д.А. с ЕГН: ********** *** против действия на ЧСИ по изп.д.№ 557/2010г. по описа на ЧСИ с рег. № 837 на КЧСИ с район на действие СлОС.

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

                                    2.