Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е     22

 

     гр. Сливен,  04.04.2013г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря И.К. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 357 по описа на СлРС за 2012 г., за да се произнесе съобрази следно :

Предявена е искова молба от «Юробанк И Еф Джи България» АД, в която се твърди, че на 19.05.2008г. в качеството на Кредитор е сключил с „Натали комерс ЯМ"ЕООД, в несъстоятелност, с ЕИК 119616270 в качеството му на Кредитополучател, Договор за банков кредит Продукт „Бизнес револвираща линия-плюс" N0 ВL16971, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 19.08.2009г. и Анекс № 2 от 19.08.2010г. По силата на този Договор за кредит на Кредитополучателя е предоставен кредит във формата на кредитна линия в размер на 40 000.00 лв. (четиридесет хиляди лева) с краен срок за ползване и погасяване на кредита 240 (двеста и четиридесет) месеца, считано от откриването на заемната сметка по кредита - а именно 20.05.2028 г.

С Договор за поръчителство, сключен на 19.05.2008г. между «Юробанк И Еф Джи България» АД, от една страна, и от друга, Я.И.М. и Д.С.М., двете физически лица са се задължили да отговорят солидарно  с Кредитополучателя „Натали комерс ЯМ”ЕООД, в несъстоятленост пред банката за цялото задължение по сключения Договор, включително главницата, лихвите, таксите, комисионните и всички други разноски по събиране на вземането, вкл. съдебни разноски, и всички претърпени от него вреди от неизпълнението на договора за кредит, до окончателното и пълното погасяване на всички задължения по договора, вкл. и в случая, когато банката го обяви за предсрочно изцяло изискуем.

С Анекс № 2, сключен на 19.08.2010г. страните са се споразумели оставащата сума на просрочените главница и лихва по кредита да се натрупа към редовната главница, като общия размер на дълга по Договора за кредит като главница става на 49 374,12 лева.

Считано от 21.09.2010 год. и до настоящия момент, Кредитополучателят не изпълнявал задълженията си за плащане на лихвата по Договора за кредит, съгласно Погасителния план. Считано от 21.08.2011 г. и до настоящия момент, Кредитополучателят не изпълнявал задълженията си за плащане на главницата по Договора за кредит, съгласно Погасителния план. Считано от 21.12.2009 г. и до настоящия момент, Кредитополучателят не изпълнявал задълженията си за плащане на таксите по Договора за кредит.

Поради неплащане в срок на дължими месечни погасителни вноски по главница, лихви и такси по Договора за кредит, на основание чл.25, б."г" от Договора Банката упражнила правото си да обяви Кредита за изцяло предсрочно изискуем преди крайния срок. Кредитополучателят „Натали Комерс ЯМ” ЕООД, в несъстоятелност бил уведомен за обявяването на предсрочната изискуемост на кредита в пълния му размер с уведомление изх. № 5/15.03.2012г., получено от управителя М. на 16.03.2012г. с което поканила лицето да погаси доброволно задълженията си по Договора за кредит в седемдневен срок от датата на получаването.

Кредитополучателят не платил доброволно в предоставения му срок. Тъй като същият е в производство по несъстоятелност, Банката заявила искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл.417, т.2 от ГПК срещу поръчителите Я.И.М. и Д.С.М..

Със заповед № 981/05.04.2012г. за незабавно изпълнение, постановена по ч.гр.д.№ 1524/2012г., РС Сливен, ГО, ХІ-ти състав, е разпоредил поръчителите Я.И.М. и Д.С.М. да заплатят солидарно на ищеца „Юробанк И И Еф Джи България”АД сумата от 49 37412 лева, представляваща главница Договор за банков кредит Продукт Бизнес   револвираща   линия-плюс"   N0   ВL16971/19.05.2008г.,   изменен   и допълнен с Анекс № 1 от 19.08.2009г. и Анекс № 2 от 19.08.2010г., дължима за периода от 21.08.2011г. до 29.03.2012 г.; такси 112.07 лева; договорни лихви - 11 555,85лева за периода от 21.09.2010г. до 29.03.2012 г., както и законна лихва за забава от дата на постъпване на заявлението в съда до  изплащане на вземането и сумата в размер на 1 240,84 лева, представляваща платена държавна такса и сумата в размер на 1 284,50 лева с ДДС, представляваща адвокатски хонорар.

Въз основа на тази заповед е издаден и изпълнителен лист.

Поканата за доброволно изпълнение на задълженията, ведно с копие от изпълнителния лист и заповедта за незабавно изпълнение са връчени на ответника на 14.05.2012год, като същият е входирал на 21.05.2012г. възражение, че не дължи изпълнение на вземането, тъй като същото било погасено по давност. «Юробанк И Еф Джи България» АД е надлежно уведомено за депозираното възражение на 06.06.2012г. Предвид изложеното и в определения в чл. 415 от ТПК срок бил предявен настоящия иск за установяване на вземането против ответника, за изпълнението на което са издадени заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д.№ 1524/2012 г. по описа на РС Сливен, ГО, Х1-ти състав.

В условията на евентуалност, в случай, че съдът приемете, че ответникът не дължи на ищеца исковите суми въз основа Договора за банков кредит, в качеството му на поръчител, се претендира осъждане на ответника да заплати исковите суми в качеството си на авалист по издадения от «Натали комерс Ям» ЕООД на 20.05.2008г., в гр.София, запис на заповед, издаден от управителя Я.И.М., по силата на който дружеството се е задължило безусловно и неотменимо да заплати на «Юробанк И Еф Джи България»АД, или на нейна заповед, сумата от 40 000 лева, ведно с годишна лихва в размер на 12,75% върху тази сума, считана от датата на издаване на записа на заповед. Записът на заповед бил авалиран от ответника, при условията, при които е издаден. Размерът на дължимата лихва била общо 20 825лв., считано от датата на издаване на записа на заповед 20.05.2008год. до 20.06.2012год.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в законоустановения срок чрез процесуалния си представител е депозирал отговор. В същия се навеждат възражения, като се посочва че съгласно чл.147, ал.1 ЗЗД поръчителят остава задължен и след падежа, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в шестмесечен срок. Твърди се, че ищецът като кредитор не е сторил това, поради което няма право да претендира вземането си от поръчителя – ответник. Твърди се още, че падежът, респ. изискуемостта на вземането  е настъпила с получаването на писмо 0 001/04.01.2011г. и две писма № 110/02.05.2011г., с които основния длъжник „Натали комерс ЯМ” ЕООД и другият поръчител Янита М. са уведомени, че кредитът е обявен за предсрочно изискуем. Сочи, че следва от тази дата да тече 6 месечния срок за предявяване на иска за плащане на целия остатък по кредита, който срок бил преклузивен, а не давностен. Тъй като това не било сторено ответникът като поръчител се освобождавал от задължението за заплащане на кредитното задължение. Ответникът посочва още, че на 02.05.2011г. е получил призовка за доброволно изпълнение, поради това че кредитът не се обслужва. Такава покана е получил за първи път и в нея било отразено, че просрочието възлиза на 4584,28 лева, като бил определен 7–дневен срок за погасяване. Ответникът открил нова банкова сметка ***. Плащането извършил на 10.05.2011г. На 20.06.2011г. при внасяне на поредната вноска установил, че сумите не са преведени по кредита и той все още стои в просрочие. Ответникът добросъвестно поискал да погасява както просрочието, така и дължимите занапред вноски, но банката отказала да получи тези суми. Ответникът посочва още, че в исковата молба ищцовата банка въвежда ново основание за дължимост на вземането си, а именно авалиране на задължението по запис на заповед от 20.05.2008г. Изразява се становище, че такъв иск не следва да бъде разглеждан, тъй като съществуването на вземанията в настоящото производство следва да бъде установено такова каквото е отразено в Заповедта за незабавно изпълнение и издадения въз основа на тази заповед изпълнителен лист. Счита се, че вземанията по издадения изпълнителен лист и по записа на заповед не са идентични, както в частта за  главницата така и в частта за лихвите, поради което вземането по този запис на заповед не следва да се разглежда като основание за признаване на вземането по реда на чл.422 от ГПК. От друга страна предвид откритото производство по несъстоятелност на главния длъжник „Натали Комерс ЯМ” ЕООД и приемането на ищцовото вземане в производството по несъстоятелност, се сочи че същото ще бъде удовлетворено от масата на несъстоятелността.

В с.з. ищецът, чрез процесуален представител, моли съда да постанови решение с което уважи исковите претенции. Представя писмени бележки.

В с.з. ответникът, чрез своя процесуален представител, моли съда да постанови решение, с което уважи възраженията изложени в отговора и отхвърли исковата претенция.

От представените по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка :

«Юробанк И Еф Джи България» АД, в качеството на кредитор е сключил на 19.05.2008г. с „Натали комерс ЯМ"ЕООД, в несъстоятелност, в качеството на Кредитополучател, Договор за банков кредит Продукт „Бизнес револвираща линия - плюс" N0 ВL16971, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 19.08.2009г. и Анекс № 2 от 19.08.2010г. По силата на този Договор за кредит на Кредитополучателя е предоставен кредит във формата на кредитна линия в размер на 40 000.00 лв. (четиридесет хиляди лева) с краен срок за ползване и погасяване на кредита 240 (двеста и четиридесет) месеца, считано от откриването на заемната сметка по кредита - а именно 20.05.2028 г. договорът е приподписан от поръчителя – ответник.

В чл. 4 от Договор за поръчителство, сключен на 19.05.2008г. между «Юробанк И Еф Джи България» АД, от една страна, и от друга, Я.И.М. и Д.С.М. - ответник, двете физически лица са се задължили да отговорят солидарно  с Кредитополучателя „Натали комерс ЯМ”ЕООД /в несъстоятленост/ пред банката за цялото задължение по сключения Договор, включително главницата, лихвите, таксите, комисионните и всички други разноски по събиране на вземането, вкл. съдебни разноски, и всички претърпени от него вреди от неизпълнението на договора за кредит, до окончателното и пълното погасяване на всички задължения по договора, вкл. и в случая, когато банката го обяви за предсрочно изцяло изискуем.

С Анекс № 2, сключен на 19.08.2010г. страните по договора са се споразумели оставащата сума на просрочените главница и лихва по кредита да се натрупа към редовната главница, като общия размер на дълга по Договора за кредит като главница става на 49 374,12 лева. Анексът е приподписан от поръчителя – ответник.

Поради неплащане в срок на дължими месечни погасителни вноски по главница, лихви и такси по Договора за кредит, на основание чл.25, б."г" от Договора Банката упражнила правото си да обяви Кредита за изцяло предсрочно изискуем преди крайния срок. Кредитополучателят „Натали комерс ЯМ” ЕООД /в несъстоятелност/ бил уведомен за обявяването на предсрочната изискуемост на кредита в пълния му размер с уведомление, получено от управителя М. на 16.03.2012г. /л.31/ с което Банката е поканила лицето да погаси доброволно задълженията по Договора за кредит в седемдневен срок от датата на получаването.

Кредитополучателят не платил доброволно в предоставения му срок. Тъй като същият е в производство по несъстоятелност, Банката заявила искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл.417, т.2 от ГПК срещу поръчителите Я.И.М. и Д.С.М..

Със заповед № 981/05.04.2012г. за незабавно изпълнение, постановена по ч.гр.д. №1524/2012г., РС Сливен, ГО, ХІ-ти състав, е разпоредил поръчителите Я.И.М. и Д.С.М. да заплатят солидарно на ищеца „Юробанк И И Еф Джи България”АД сумата от 49 37412 лева, представляваща главница Договор за банков кредит Продукт Бизнес револвираща линия-плюс" от 19.05.2008г.,   изменен   и допълнен с Анекс № 1 от 19.08.2009г. и Анекс № 2 от 19.08.2010г., дължима за периода от 21.08.2011г. до 29.03.2012г.; такси 112.07 лева; договорни лихви - 11 555,85лева за периода от 21.09.2010г. до 29.03.2012 г., както и законна лихва за забава от дата на постъпване на заявлението в съда до  изплащане на вземането и сумата в размер на 1 240,84 лева, представляваща платена държавна такса и сумата в размер на 1 284,50 лева с ДДС, представляваща адвокатски хонорар.

Въз основа на тази заповед е издаден и изпълнителен лист.

Ответникът е депозирал възражение, като на 06.06.2012г. ищецът е уведомен от съда за възможността да предяви претенциите по реда на чл. 422 ГПК. Исковата молба е предявена пред СлОС на 28.06.2012г.

   След извършена служебна справка, съдът констатира, че с решение № 26/14.07.2011год., постановено по т.д. № 22/2011год. Окръжен съд Сливен е обявил неплатежоспособността на кредитополучателя „Натали Комерс ЯМ” ЕООД, считано от 01.01.2011 г., открил е производство по несъстоятелност, постановил е прекратяване на дейността, постановил е обща възбрана и запор на имуществото на дружеството, обявил е последното в несъстоятелност и е спрял производството на основание чл.632, ал. 1 от ТЗ - поради недостатъчност на наличното имущество за покриване на първоначалните разноски по несъстоятелността. Впоследствие, по молба на кредитора – ищец в настоящето производство, производството е възобновено, като към настоящия момент се намира във фаза осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

Вещо лице, в представеното по делото заключение, е констатирало, че погасителни вноски по главницата на процесния кредит не са правени. Дължима е главница в размер на 49 374.12 лева, договорни лихви /в остатък след извършено плащане/ в размер на 11 555.85 лева. Не е оспорвано представеното от ищеца извлечение от счетоводните книги на банката, в частта относно дължимите такси в размер на 1 112.07 лева.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото доказателства, които съдът цени заедно и поотделно и като безпротиворечиви и взаимнодопълващи се кредитира изцяло. Съдът даде вяра и възприе представеното по делото експертно заключение, като неоспорено от страните, изготвено от компетентно и добросъвестно вещо лице.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск по реда на чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК е предявен от активно легитимирана страна в законоустановения срок и се явява допустим.

Разгледан по същество се явява основателен по следните съображения :

Между страните е налице облигационна връзка, породена от сключения на 19.05.2008г. между страните Договор за поръчителство, с който се обезпечава едно чуждо задължение. В настоящия случай с Договора за поръчителство от 19.05.2008г. ответникът е обезпечил вземането на ищеца, възникнало по повод сключване на договор за банков кредит от същата дата с длъжник „Натали Комерс – ЯМ” ЕООД – Сливен. Страни по този Договор за поръчителство са кредиторът - ищец и поръчителят - ответник, като правните отношения, породени от него, възникват само между тях. Процесният договор за поръчителство е сключен в писмена форма и е подписан доброволно от ответника. Съгласно разпоредбата на чл.1 от Договора, поръчителят се задължава спрямо кредитора да отговаря за задължението на кредитополучателя „Натали Комерс – ЯМ” ЕООД – Сливен по договор за банков кредит от 19.05.2008г. Съгласно чл. 4 от Договора за поръчителство, съдържанието на задължението на поръчителя е солидарно с кредитополучателя да отговаря за цялото задължение по сключения договор за банков кредит, включително главница, лихви, такси, комисионни и всички други разноски по събиране на вземането и всички претърпени от него вреди от неизпълнението на договора за кредит.

Страните не спорят, че главния длъжник е преустановил плащанията по кредита, а поръчителят не е извършвал погасителни вноски по него.

Съгласно чл. 5 от договора за поръчителство, поръчителят отговаря пред Банката до окончателното и пълно погасяване на всички задължения по договора за кредит, включително и в случая, когато банката обяви кредита за предсрочно и изцяло изискуем, какъвто е и настоящия случай.

Страните не са оспорвали валидността на клаузата на чл. 6 от Договора за поръчителство, според която поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение по договора за кредит, без да е необходимо Банката да предявява иск срещу Кредитополучателя в шестмесечен срок от настъпването на падежа, за да запази правата си спрямо поръчителя. Договорената воля между страните има силата на закон между тях. Тоест дори и да се приеме, че в случая е изтекъл шестмесечния срок, то възражението на ответника се явява неоснователно, тъй като той сам в подписания от него договор писмено се е съгласил да бъде дерогирана защитната норма на чл. 147 от ЗЗД, която има диспозитивен характер.

На ответника не е изпращано уведомление от Банката за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, но такова задължение не е договаряно между страните. Правото на Банката по чл.26, б. „В” по Договора за кредит да обяви предсрочна изискуемост на кредита на основание неплащане на дължими вноски, е упражнено с изпращане затова на писмо до длъжника и не е обусловено от уведомяване и изпращане на покана за погасяване на кредита и до поръчителите. В този смисъл е постановеното по реда на чл.280 и сл. от ГПК - Определение № 555 от 2.10.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 505/2009 г., II т. о., ТК.

        Предвид гореизложеното, съдът следва да постанови решение, с което признае за установено, че ответникът дължи на ищцовата банка сумите по издадената заповед за незабавно изпълнение, така както са описани в нея, а именно : главница в размер на 49 374.12 лева, договорни лихви /в остатък след извършено плащане/ в размер на 11 555.85 лева и такси в размер на

 1 112.07 лева.

  По възражението на ответника свързано с откритото производство по несъстоятелност по отношение на длъжника по договора за кредит, съдът счита, че развитието на производството по несъстоятелността и предявяването на вземанията на ищеца пред съда по несъстоятелността е без значение за произнасянето  по настоящия правен спор. Вярно е , че доколкото поръчителят отговаря за чужд дълг, поръчителството е акцесорен договор и отговорността на поръчителя се намира във функционална зависимост от чуждия дълг и не може да възникне ако главния дълг не съществува. В разглеждания случай обаче главния дълг съществува и следователно това дали ищецът, като кредитор, е предявил или би могъл да предяви и реализира вземането си срещу главния длъжник в рамките на производството по несъстоятелността е без значение за ангажирането на отговорността на поръчителя. С оглед солидарния характер на отговорността на поръчителя, предявяването на иск, респ. предявяването на вземане в производството по универсално принудително изпълнение, не засяга правата на кредитора спрямо спрямо останалите съдлъжници. Ако поръчителят изпълни задължението, може да реализира правата си спрямо длъжника и останалите поръчители по реда на чл. 143 и сл. ЗЗД.

По предявения в условията на евентуалност иск съдът не дължи произнасяне с оглед уважаването на главната претенция.

Предвид изхода на делото и на осн. чл. 78 ГПК на ищеца следва да бъдат присъдени направените в настоящето производство разноски, доказани до размер от 1 400.84 лева – държавна такса и възнаграждение на вещо лице. Не са представени доказателства за адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

 

                                            Р  Е  Ш  И

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответникът Д.С.М. *** ДЪЛЖИ на «Юробанк И Еф Джи България» АД с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Ц. О.” № * сумите, посочени по основание и размер в Заповед №981/05.04.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417, т.2 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№1524/2012г., РС Сливен, ГО, Х1-ти състав и тези посочени в издадения въз основа на тази заповед изпълнителен лист, които са както следва: 49 374 12 лева, представляваща главница Договор за банков кредит Продукт „Бизнес револвираща линия - плюс" N0 В1Л6971/19.05.2008г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 19.08.2009г. и Анекс № 2 от 19.08.2010г., дължима за периода от 21.08.2011г. до 29.03.2012г.; такси - 1112,07 лева; договорни лихви - 11 555,85лева за периода от 21.09.2010г. до 29.03.2012г.; законна лихва за забава от 02.04.2012г. - дата на постъпване на заявлението в съда до окончателното изплащане на вземането, както и направените в заповедното производство разноски - 1 240,84 лева, представляваща платена държавна такса и сумата от 1 284,50 лева с ДДС, представляваща адвокатски хонорар.

 

ОСЪЖДА Д.С.М. *** ДА ЗАПЛАТИ НА «Юробанк И Еф Джи България» АД с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Освободител” № 14 сумата в размер на 1 400.84 лева - представляваща деловодни разноски в настоящето производство.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

 

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :