Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 98

 

гр.Сливен, 09.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

               СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и втори октомври през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря И.К.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 391 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

               Производството е образувано по предявена искова молба от Окръжна Прокуратура – Сливен, в която се твърди, че по повод писмо № 02.18-222/08.05.2012г. на Директора на дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет на РБългария е образувана преписка вх. № 837/2012г., в която се съдържат данни, че ответното сдружение „Нова ера”  със седалище с. Я., общ. К. е извършвало религиозна – просветна дейност сред мюсюлманското население в с. Я., общ. К., в с. Чернокапци, общ. Омуртаг и в с. Черноочене, общ. Черноочене. Тази дейност е извършвана публично, без съгласието на представителети на Мюсюлманското изповедение, като по този начин е нарушена разпоредбата на чл. 27 от Закона за вероизповеданията, изискваща наличието на предварително съгласие на съответната религиозна институция за създаването на юридически лица за подпомагане  популяризирането на определено вероизповедание.

               Твърди се, че в писмо изх. № 01-1-1/169 от 02.05.2012г. на Главния мюфтия при Главно мюфтийство – София адресирано до Директора на вероизповедания към МС било посочено, че Мюсюлманското изповедание не е осъществявало контакт със сдружение „Нова ера”, не е влизало в режим на споразумение, не е давало съгласие за провеждане на религиозно – просветна дейност, не е запознато с програмата на сдружението и по никакъв начин не е съдействало за регистрацията му в съда.

               С постановление от 15.05.2012г. Окръжна прокуратура - Сливен е възложила на ТД „Национална сигурност” – Сливен извършването на проверка по случая. В хода на същата се установило, че Сдружение „Нова ера” в действителност е използвано като прикритие на дейността на турската секта „МИХР” с религиозен водач – имам А.И.Е.М.. Сочи се, че първите установени мероприятия на сектата „Михр” на територията на РБългария са били осъществени през периода от 26.08.2009г. до 28.08.2009г. при посещение в страната на втория по значимост лидер на организацията А.Б., който е реализирал пропагандни беседи в православни храмове и джамии в гр. Пловдив и областта, както и в с. Я., общ. К.. На проведените беседи била проповядвана идеологията на т.нар. „права вяра” – „Ханиф”, която имала за цел обединяване на монотеистичните религии – ислям, християнство, юдаизъм, с оглед на признаването на пророка Авраам, при върховенството на Аллах. Представителите на сектата целяли да убедят, че имам А.И.Е.М. е действителния пратеник на Аллах, отричайки пророка Мохамед.

          Твърди се, че ответното сдружение е създадено на религиозна основа и има за крайна цел проповядване на религиозно – просветна дейност, свързана с турската секта „Михр

          ОП - Сливен твърди, че извършваната дейност от Сдружение с нестопанска цел  „Нова ера” е противоконституционна, т.к. противоречи на основен конституционен принцип, прокламиран в разпоредбата на чл.44, ал.3 от Конституцията на РБългария, а именно правото на лицата да се сдружават, но с позволена цел и по ред определен от закона.

         Предвид гореизложеното от съда се иска след като се убеди в противоконституционната дейност на ответното сдружение, да постанови решение, с което да прекрати дейността на същото.

Препис от исковата молба е връчен на ответното сдружение, което в указания от съда срок е депозирало писмен отговор по нея. В същия се оспорват твърденията изложени в исковата молба, като се сочи, че сдружението осъществява изцяло и в законовите рамки регистрирания предмет на дейност. Твърди се, че дейността на сдружението не е свързана с подпомагане и популяризиране на определено вероизповедание, не е религиозна или религиозно – просветна, не е свързана със секта. Посочва се, че всички иззети книги при полицейските проверки на място са изпратени служебно за становище на Директора на дирекция „Вероизповедания” към МС, който в писмо е заявил, че литературата не проповядва радикални ислямски възгледи, не застрашава суверенитета на държавата или националната сигурност, няма елементи на насаждане на етническа или верска омраза.

Претендира се отхвърляне на исковата претенция изцяло и присъждане на направените деловодни разноски.

В с.з. ищецът ОП – Сливен, чрез своя представител, поддържа изцяло изложеното в исковата молба и моли същата да бъде уважена.

В с.з. ответното сдружение, чрез своя процесуален представител по закон и по пълномощие, оспорват изложеното в исковата молба като неоснователно и молят същата да бъде отхвърлена.

 

От фактическа страна се установява следното :

Сдружение „Нова ера”е регистрирано с решение № 148/28.07.2010г. по ф.д. № 12/2010г. по описа на Окръжен съд – Сливен със седалище с. Я., общ. К. и адрес на управление ул.”С.” № *.

Сдружението се представлява от управителя Ю.Х.К..

Предметът на дейност на сдружение „Нова Ера” е регистриран по следния начин : организиране и реализиране на програми, курсове, семинари, конференции, фестивали, концерти и други образователни форми за изучаване и популяризиране на духовни знания, отразяващи висши морални принципи и закони, съдействащи за хармонизиране на човешките отношения, съдействие за усъвършенстване на възпитателната и образователната система, за формиране на духовни ценности в подрастващите, съдействие за укрепване на семейството и за издигане на цялостната роля на жената, популяризиране на знания и практики, позволяващи на човек да постигне духовно осъзнаване и нравствено израстване, използване на интеренет – пространството за публикуване на информация за сдружението, неговата дейност и резултатите от изследванията, организиране и участие в природозащитни дейности.

След извършени проверки от ОДП – Сливен, ОДП – Кърджали и ОДП – Търговище е установено, че сдружението „Нова ера” е извършвало религиозно – просветна дейност сред мюсюлманите в с. Я., с. Черноочене / в джамията/ и с. Чернокапци.

Проверката от ОДП – Сливен е извършена на 14.01.2012г. в търговски комплекс „Баттал”, намиращ се на ул.”С.” № * в с. Я., общ. К.. На мероприятието са присъствали 22 жители на селото, като са взети писмени обяснения на 3 – ма от присъстващите лица.

При проведения разпит в с.з. свидетелят И.М.М. – съмишленик и симпатизант на сдружението „Нова ера” заявява, че целта на събранието е била запознаване с биографията на д - р А.И.М.. За целта свидетелят И.М. е свалил филм от интернет и показал същия на присъстващите лица. На този филм била показана биографията на д-р А.М., като се проповядвало за обединяване, за любов, за щастие и за религиозните ценности. Полицейския служител, извършил проверката - св. Т. Т. посочва, че е констатирал как на бяло платно се прожектира филм на турски или арабски език с надпис „МIРН”.

Свидетелят И.М.М. посочва, че лично той е присъствал и на друга сбирка в сватбения салон на с.Ябланово, обрагинизирана от Ю.К.. На сбирката не са били раздавани материали, а са изнасяни беседи свързани с ислямската вяра, „както и с всичко останало”. Беседата се състояла от две части – религиозна част и друга част, на която са съпоставяни различните религии, като е коментирано и правото на избор. Свидетелят посочва, че преди години селото е било посещавано от А.Д.Б..

При полицейската проверка е предаден 1 бр. видеофайл, който е изпратен с писмо рег. № 675/19.01.2012г. от Директора на ОД на МВР – Сливен до Директора на дирекция по вероизповеданията към МС за компетентен анализ и оценка. С писмо от 11.04.2012г. е отговорено, че във видеофайла, иззет от религиозната сбирка, няма радикални ислямски възгледи, няма проповеди, които да застрашават суверенитета на държавата или националната сигурност, няма елементи на насаждане на етническа и верска основа.

По инициатива на директор на Дирекция „Вероизповедания” към МС видеофайла е изпратен за становище на Главно мюфтийство. В изпратения отговор с писмо от 02.05.2012г. се посочва, че Мюсюлманското изповедание не е осъществявало контакт със сдружение „Нова ера”, не е влизало в режим на споразумение, не е давало съгласие за провеждане на религиозно – просветна дейност, не е запознато с програмата на сдружението и по никакъв начин не е съдействало за регистрацията му в съда.

Проверката от ОДП – Кърджали е извършена на 18.12.2011г. в 13.30ч. в ресторант „Авалон” в с. Черноочене. На сбирката /събранието/ са присъствали 35 лица. Установено било, че организатор на същата е Ю.Х.К.. По време на проверката лекция изнасял турския гражданин – Й.Т.. В ресторанта била инсталирана мултимедия и течала презентация с текстови надписи на турски език, като водещия презентацията Й.Т. също разяснявал на присъстващите единствено на турски език. Взети били обяснения от Ю.Х.К., като е съставен и протокол за доброволно предаване на литература /книги/, намиращи се в личния автомобил на лицето. Съставен е протокол за доброволно предаване на вещи от лицето Н.Б.Т.. Предадени били : покана за лекцията и лекционни материали – Покана за обединение в правата вяра Ханиф на Абрахам; Седемте нива и четирите отдавания в три свещени писания, снимки. Съставени били от полицейските органи протоколи за предупреждение.

Материалите по извършената проверка са изпратени с писмо на 21.12.2011г. от ОДП – Кърджали до дирекция по вероизповедания към МС. В отговор е получено писмо, в което се посочва, че в предадените книги няма радикални ислямски възгледи, няма проповеди, които да застрашават суверенитета на държавата или националната сигурност, няма елементи на етническа или верска омраза, като книгите могат да бъдат ползвани само от хора с добра религиозна подготовка.

Проверка от ОДП – Търговище била извършена на 27.12.2011г. в старата джамия на с. Черокапци, общ. Омуртаг. На сбирката като слушатели присъствали около двадесет местни възрастни хора. Същата била организирана от Ю.К. – председател на сдружението „Нова ера” от който са снети писмени обяснения. В същите той посочил, че причината за провеждането на беседата в джамията е отказът на кмета на селото да даде разрешение за провеждането й в залата на кметството. При разпит в с.з. на кмета на селото - св. М.А. отказът се потвърждава, като причина за това се посочва религиозната тематика на сбирката, която личала и от самата покана. Кметът М.А. заявява, че няма разлика между изнасяните беседи и проповядваното от местния имам. Иззети са писмени обяснения и от М.Ш.А., А.Ю.К. и С.Х.Ю..

Материалите по извършената проверка са изпратени с писмо от 30.12.2012г. от ОДП – Търговище до Директора по вероизповеданията към МС.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, писмени и гласни, които като годни, относими и взаимнодопълващи се съдът възприе изцяло. Съдът даде вяра на разпитаните в с.з. свидетели Н.Я. и Т.Т., доколкото показанията им не противоречат с останалия доказателствен материал по делото.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск е с правно основание чл. 13, ал.2, вр. ал.1, т.3, б. „Б” от ЗЮЛНЦ.

Същият е допустим, предявен от активно легитимирана страна в рамките на правомощията.

Разгледан по същество се явява основателен по следните съображения :

Сдружение „Нова ера”, регистрирано с решение № 148/28.07.2010г. по ф.д. № 12/2010г. по описа на Окръжен съд – Сливен, осъществява публично религиозно – просветна дейност, чрез периодично организираните религиозни беседи и проповеди основаващи се на исляма. Всички събрани по делото доказателства категорично и по несъмнен начин налагат горния извод. Тематиката на провежданите сбирки, раздаваните материали /покана за обединение в правата вяра Ханиф на Абрахам, както и седемте нива и четирите отдавания в трите свещени писания/, презентирането на видеофилми относно биографията на изявен религиозен водач д - р А.М., безспорно навеждат извода за извършване на религиозно – просветна дейност сред мюсюлманското население. Целта на изнасяните беседи е била както поетапното запознаване с определена идеология, така и привличане на съмишленици. Презентирането на биографията на д- р А.И.М. – религиозен водач на турската секта „Михр” безспорно представлява стъпка към прокламирането на неговите идеи и цели. Сбирките са провеждани в населени мести с предимно мюсюлманско население, дори и в джамии, където въздействие оказва не само казаното и чутото, но и сама обстановка. Въпреки извършваните неколкократни полицейски проверки и изготвянето на предупредителни протоколи, извършваната публично религиозно – просветната дейност не е преустановена. Същата е извън предмета на дейност на ответното сдружение и упражняването и представлява заобикаляне на закона.

В противоречие с изискванията на чл. 27, ал.1 от Закона за вероизповеданията за извършваната дейност Главно мюфтийство на РБългария не е било уведомено и не е давало съгласие за провеждане на религиозно – просветна дейност. Следва да се акцентира и върху законовата забрана, визирана в чл. 27, ал.2 от ЗВ, според която  юридическите лица с нестопанска цел по ал. 1 нямат право да осъществяват дейност, която представлява публично практикуване на вероизповедание. За горепосочените законови нарушения на 08.05.2012г.е подаден сигнал от Директора на Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет до Окръжна прокуратура – Сливен.

След като не е спазена законовата процедура за регистрация на сдружение с нестопанска цел за подпомагане и популяризиране на определено вероизповедание по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се налага изводът и заключението, че сдружение „Нова ера” извършва дейност в нарушение на Конституцията на РБългария и законите по смисъла на чл.13, ал.1, б.”Б от ЗЮЛНЦ, поради което същото следва да бъде прекратено и открито производство по ликвидация.

На осн. чл.13, ал.4 от ЗЮЛНЦ съдът следва да назначи за ликвидатор на сдружението управителят на същото Ю.Х.К., като определи срок за извършване на ликвидацията – 6 месеца.

С оглед изхода на делото, на осн. чл. 78, ал. 6 от ГПК дължимата държавна такса в размер на 80 лева следва да бъде присъдена в тежест на ответното сдружение, чието искане за присъждане на разноски се явява неоснователно.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р   Е   Ш   И

 

ПРЕКРАТЯВА дейността на сдружение с нестопанска цел „НОВА ЕРА” със седалище и адрес на управление с. Я., общ. К., ул.”С.” № *, представлявано от управителя Ю.Х.К., регистрирано с решение по ф.д. № 12/2010г. по описа на СлОС и ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ на същото.

 

НАЗНАЧАВА за ликвидатор на сдружение „НОВА ЕРА” със седалище и адрес на управление с. Я., общ. К., ул.”С.” № *, неговият управител - Ю.Х.К. с ЕГН **********.

Срока за извъшване на ликвидацията на сдружение с нестопанска цел „НОВА ЕРА” е 6 месеца.

Към наименованието на юридическото лице с нестопанска цел се добавя : В ЛИКВИДАЦИЯ. 

Ликвидацията да се извърши по реда на глава ХVІІ от ТЗ.

 

ОСЪЖДА сдружение с нестопанска цел „НОВА ЕРА” със седалище и адрес на управление с. Я., общ. К., ул.”С.” № *, представлявано от управителя Ю.Х.К. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 80 лева, представляваща държавна такса.

 

След влизане в сила на решението да се извърши служебно вписване в регистъра при СлОС.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

                                              

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :