РЕШЕНИЕ №                                                         

гр. Сливен, 13.11.2013г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря М.Т., с участието на прокурора КРАСИМИР МАРИНОВ, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 397 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

……………………………………………………………………………………………..

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Р.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. С., ул. „П. Х.*-* , понастоящем – настанен на принудително лечение в ПБ – Раднево.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на назначения на ответника на основание особен представител – адв. Е.Д. ***, в размер на 200лв. от бюджетните средства на съда!

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ на адв. Ц.Б. ***, вписана под № 2016 на НРПП като представител във връзка с допусната правна помощ на основание чл. 95 от ГПК във вр. с чл. 23, т. 3 и чл. 23, ал. 4 от ЗПП, преписи от акта за назначаването, протоколите от проведените с.з. решението по делото, а при поискване и от други материали по делото – необходими за изплащането на възнаграждение от НБПП.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Сливен за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: