Р Е Ш Е Н И Е № 86

 

Гр. Сливен, 06.12.2013 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в публичното

 

 заседание на седми ноември, през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                             Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                       

при секретаря К.И. и с участието на прокурора…………………………….………..като разгледа докладваното от ………Снежана Бакалова гр. дело № 414 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл.422 от ГПК.

Ищецът „ОББ –АД” твърди в исковата си молба, че с договор за предоставяне на ипотечен кредит сключен на 12.05.2008 г. предоставил на ответника сумата от 49 000 лв.,  с годишен лихвен процент в размер на 12,25 % и с краен срок на погасяване 29 май 2016 г., като за обезпечаване на вземането по кредита е била сключена договорна ипотека. Твърди, че на падеж 29 май 2009 г. и следващите падежи ответника не заплатил дължимите месечни вноски и на основание чл. 6 от сключения договор същите били олихвени с наказателна лихва в размер на 5 пункта над договорения лихвен процент. Съгласно чл. 18 от договора за кредит при неплащане на две погасителни вноски, кредита става безсрочно изискуем, без да е необходимо банката за уведомява кредитополучателя за това. Твърди, че депозирал заявление пред Сливенския районен съд, за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, по което било образувано ч.гр.д. 6214/2011 г. по описа на Сливенския районен съд и по което били издадени исканите заповед и изпълнителен лист за сумите 45 840,68 лв. главница, 12 760,21 лв. договорна лихва за периода от 29 май 2009 г. до 17 октомври 2011 г. и сумата 1713.00 лв. наказателна лихва за периода от 29 май 2009 до 17 октомври 2011 г.,  ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумата. Тъй като длъжника подал в срок възражение, счита, че е налице правен интерес от предявяване на настоящия иск и моли съда да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи изброените по-горе суми на основание неизпълнение договора за кредит сключен между тях. Претендира присъждането на разноските направени в настоящото производство.

          Ответникът е подал в срок два отговора, чрез двама пълномощници, с които оспорва изцяло предявения иск. Твърди, че не заплащал дължимите месечни вноски, тъй като на 18 юни 2009 г. получил заболяване „перфорация на пилора и перитонит” и изпаднал във фактическа невъзможност да обслужва получения кредит, тъй като фактически е бил нетрудоспособен. Твърди, че му било издадено експертно решение на ТЕЛК за установяване на нетрудоспособността. След излизането си от болница уведомил кредитната инспекторка Румяна Стоянова като й предоставил необходимите документи за заболяването си. Твърди, че по силата на сключения между него и ищеца договор имал задължение да сключи за срока на действие на договора застраховка „Живот” със застраховател посочен от ищеца и че изпълнил това си задължение, като превеждал месечните премии с превеждането на дължимата месечна вноска по договора. Твърди също така, че на 17.08.2009 г. за пръв път му било предоставено от банката застрахователно удостоверение № 2006252632 по групова застрахователна полица на „ОББ Еайджи Лайф животозастрахователно дружество” с настоящо наименование „ОББ – Алико животозастрахователно дружество”, и че не му били връчени общи условия по клаузите на сключения договор. Твърди, че са били налице условията за ангажиране отговорността на застрахователя, поради което  не е било необходимо той да заплаща месечните вноски по кредита. Моли съда да отхвърли изцяло предявения иск.

В срока в който е подаден отговора, ответникът е поискал и съдът е конституирал трето лица помагач „ОББ – Алико животозастрахователно дружество” като срещу същото е предявен обратен иск от ответника, с който същия иска в случай, че бъде осъден да заплати исковите суми, да бъде осъден третото лице-помагач и ответник по обратния иск да му възстанови тези суми.

В срока за отговор по обратния иск третото лице-помагач е заявило, че същия е неоснователен и недоказан, тъй като не е налице застрахователно правоотношение между него и ответника И.К., а има сключена застраховка между „ОББ” АД и застрахователното дружество. Алтернативно твърди, че не са налице условията за ангажиране отговорността на застрахователя, тъй като ответника не е изпълнил задължението си за уведомяване, че застрахователната полица, не е била в действие, тъй като поради неплащане на застрахователни премии действието на договора е прекратено, както и че не са налице условията за ангажиране отговорността му, тъй като не е налице състояние на пълна нетрудоспособност на ответника.

В с.з. ищецът, чрез своя пълномощник поддържа иска. Претендира разноски.

Ответникът, чрез своя пълномощник моли да бъде отхвърлен иска. Претендира разноски.

Третото лице, оспорва основателността на обратния иск. Претендира разноски.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 12.05.2008 г. в гр. Сливен между ищеца „Обединена българска банка“ АД и ответника И.С.К. бил сключен договор за кредит в размер на 49 000 лв. Ответникът бил длъжен да върне предоставения кредит на 96-месечни анюитетни вноски, като всяка от вноските е дължима на 29-то число от месеца. За обезпечаване на кредита ответникът учредил в полза на „ОББ“ АД договорна ипотека върху притежавания от него недвижим имот в гр. Сливен, представляващ едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 67338.528.250.1, както и находящите се в имота стопански постройки с нотариален акт № 198, т.I, рег. № 2443, дело 167/2008 г. на нотариус Н.К., вписан под № 514 на НК. В чл. 21 от сключения договор било уговорено, че банката предлага на кредитополучателя да сключи и поддържа застраховка „живот“ в „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ застрахователно дружество“ АД за своя сметка и в полза на банката. При съгласие ответникът следвало да подпише застрахователна полица, сертификат или друг документ, издаван от застрахователите, като в този случай задължението по чл. 20 от договора за сключване на застраховка живот и имуществена застраховка се счита изпълнено. Застрахователните премии следвало да бъдат заплащани от кредитополучателя по сметката, обслужваща кредита и кредитополучателя дава своето неотменимо съгласие банката да превежда застрахователните премии от тази сметка по сметка на застрахователите. Влизането в сила и прекратяването на застраховките, покритие и сключените рискове, както и всички други условия се уреждат в застрахователните полици или други документи и в общите условия на застрахователите. Ответникът е дал съгласие всички застрахователни обезщетения по двете застраховки да се привеждат директно на банката и да се използват за погасяване на задълженията на кредитополучателя по настоящия договор. До 31.12.2008 г. ответникът внасял редовно дължимите месечни вноски по договора за кредит за главница и лихви, както и вноската за застраховка живот и вноска за застраховка на имуществото. За м. януари 2009 г. погасителната вноска е внесена на два пъти на 29.01.2009 г. и на 13.02.2009 г. Внесената сума не е била достатъчна за покриване на цялата месечна вноска, поради което са погасени договорните лихви и главницата и не са внесени суми за застраховка живот и имущество. Погасителната вноска за м. февруари 2009 г. е внесена на 04.03.2009 г., като сумата е била недостатъчна. На 16.04.2009 г. е внесена общо сумата 1802,13 лв., с която са погасени главница за м. март, лихви за м. март и април, застраховка живот за месеците януари и февруари, март и април и застраховка живот за същите месеци, както и такса за управление на кредита и наказателни лихви. Падежът на задължението за заплащане на застраховка живот за м. април 2009 г. е бил на 29.04.2009 г., но същото е платено предсрочно с вноската от 16.04.2009 г. Видно от заключението на вещото лице и представеното удостоверение от ищеца, сумите, превеждани от кредитополучателя за задълженията по застраховка живот и имущество, са превеждани от „ОББ“ АД на застрахователя „ОББ-АЛИКО животозастрахователно дружество“ АД /актуално наименование/, като последната сума е преведена на 18.05.2009 г.

На 10.03.2009 г. между ищеца и ответника е било сключено споразумение към договора за кредит, по силата на което страните са се споразумели за период от шест месеца от датата на споразумението кредитополучателя да заплаща на 29-то число от месеца само лихвата върху главницата по кредита, а след изтичане на този период останалата част на 80 месечни вноски, всяка от 863.32 лв., като крайния срок на погасяване на кредита остава непроменен. Поради неплащане на задълженията по договора за кредит „ОББ“ АД е обявила кредита за предсрочно изискуем и към 18.10.2011 г. размерът на вземането към ответника е било 45 840.68 лв. главница; 12 760.21 лв. договорна лихва за периода 29.05.2009 г. до 17.10.2011 г. и наказателна лихва за същия период в размер на 1 715.20 лв.

Ищецът е подал до Сливенския районен съд заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК на 18.10.2011 г. срещу ответника, по което е било образувано ч.гр.д. № 6214/2011 г. по описа на СлРС. Издадена е заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата 45 840.68 лв. дължима главница по договора за кредит; 12 760.21 лв. договорна лихва за периода 29.05.2009 г. до 17.10.2011 г.; наказателна лихва за същия период в размер на 1713 лв.; законната лихва върху главницата, считано от 18.10.2011 г. и разноски в размер на 1 206.28 лв. за държавна такса и 1 263.77 лв. за адвокатска защита. Длъжникът И.К. е подал в срок възражение като на ищеца е указано да предяви иска за установяване на вземането си. Искът с правно основание чл. 422 от ГПК е предявен в срок на 19.07.2011 г. пред СлОС.

 Видно от представените от ответника писмени доказателства и изслушаната съдебно-медицинска експертиза на 18.06.2009 г. ответникът е претърпял операция по спешност в хирургично отделение на МБАЛ „Д-р И. *** с диагноза „перитонитис акута дифуза серо-фибриноза, улкус пилори порфоративо“. Във връзка с постоперативни усложнения ответникът е ползвал болнични за период от шест месеца след извършването на операцията. По повод извършената операция при същият са открити данни за наличие на „болест на Бехтерев“. На 29.04.2010 г. на ответника е издадено експертно решение на ТЕЛК – Сливен № 1608/076 от същата дата, със заключение за 36% трудова неработоспособност със срок на валидност до 01.04.2013 г., с водеща диагноза „анкилозиращ спонделит“ и общо заболяване „болест на Бехтерев“ начална форма, състояние след операция заради усложнена дуоденална язва и разширени вени на десен долен крайник. Ответникът е обжалвал решението пред НЕЛК и с решение № 0518096 от 28.06.2010 г. на НЕЛК е определена 87% неработоспособност за срок от една година. Посочени са противопоказни условия на труд: физическо и психическо напрежение, нощен труд, дежурства, статично и динамично натоварване на опорно-двигателния апарат, токсични вещества. След изтичане на едногодишния срок на ответника е издадено ново експертно решение от ТЕЛК – Сливен № 0941/043 от 09.03.2011 г., с което му е определена 79% неработоспособност със срок на решението до 01.03.2014 г., като се повтаря водещата диагноза и водещото заболяване.

От представеното заключение и разпита на вещите лица в съдебно заседание се установява, че ответникът след 18.06.2009 г. в резултат на заболяванията си, не е бил в състояние – физическо и психическо, да работи.

След приключване на оперативното лечение на 17.08.2009 г. ответникът е подал до „ОББ“ АД искане да му бъде представено копие от застрахователната полица, сертификат или друг документ, като е записано в чл. 21 от договора за кредит, в качеството му на застрахован по застраховка живот, за да може да потърси правата си по упоменатия договор, като е посочил, че му се е наложила спешно тежка операция и за заболяването си уведомил банковия инспектор. Твърди, че е представил експертно решение на ТЕЛК, тъй като такова не му е било издадено все още, поради което банковият инспектор отказал да приеме епикриза и болнични листи. След направеното искане на ответника било изпратено по факс, факс-копие от застрахователно удостоверение № 2006252632, по групова застрахователна полица № 2006 със застраховател „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ“ ЗД АД, бенефициент „ОББ“ АД и застрахован кредитополучател И.С.К.. Посочено е, че началната дата на застраховката е 30.04.2009 г., застрахователните рискове са смърт, вследствие на заболяване или злополука и пълна трайна нетрудоспособност, вследствие на заболяване или злополука, а застрахователното покритие е остатъка от главницата по кредита. На факс-копието е видно, че е поставен печат на застрахователя и подпис. Копието е оспорено от представителя на третото лице-помагач и е задължен ответника да представи оригинала на това писмено доказателство. Същият е заявил, че не е в състояние да представи оригинала, тъй като документът му е изпратен във вида, в който е представен по делото.

„ОББ“ АД е предявила претенция за заплащане на обезщетение за намалената работоспособност на И.К., като с писмо от 08.02.2011г., „ОББ АЛИКО ЖЗД“ АД е отговорило, че не са налице условията за заплащане на обезщетение, тъй като застрахователното събитие – датата на инвалидизиране е 15.03.2010г., а застрахователното покритие на ответника е прекратено на 30.06.2009г.

Във връзка с искане на „ОББ“ АД за преразглеждане на претенцията за заплащане на обезщетение, застрахователят е изплатил писмо от 08.09.2011г., в което е посочено че застраховката е прекратена на 30.05.2009г., парад неплащане на застрахователна премия в 30 дневния гратисен период. В това писмо, „ОББ АЛИКО ЖЗД“ АД е посочило че на застрахования кредитополучател е представила Застрахователно удостоверение и Общи условия към него. 

Ответникът е изпратил до ищеца и третото лице писмо, с което е поискал преразглеждането на отказа на застрахователя, обективиран в писма от 01.02.2011 г. и 08.02.2011 г. да заплати застрахователното покритие, като е уточнил, че датата на застрахователното събитие е 18.06.2009 г. и към тази дата е имал валидна застраховка живот, тъй като макар и последната платена от него вноска да е през м. април 2009 г., то е бил налице гратисен период, през който е настъпило застрахователното събитие.

На 01.07.2007 г. застрахователно дружество „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ“ АД е издало на „ОББ“ АД застрахователна полица № 2006 със срок от 01.07.2007 г. до 30.06.2008 г. и покритие застраховка кредит живот и пълна трайна нетрудоспособност, с която са застраховани кредитополучатели за рисковете смърт и трайна нетрудоспособност по договори за ипотечен кредит, сключени от физически лица и „ОББ“ АД. Месечните премии се заплащат от застрахования кредитополучател на притежателя на полицата, заедно с дължимите месечни вноски по кредита и сумата на всички месечни премии трябва да бъде преведена с едно плащане към застрахователното дружество. Гратисен период от 30 дни, считано от всяка дата на плащане на премия се разрешава на притежателя на полицата за всяко плащане на премия след първия месец от датата на полицата. Ако някоя премия не бъде платена преди изтичането на гратисния период, покритието на съответния застрахован клиент автоматично се прекратява при изтичане на гратисния период. Ако възникне застрахователно събитие по време на гратисния период, неизплатената премия се удържа от обезщетението, платимо от застрахователното дружество.

Обезщетенията по полицата са дължими на притежателя на полицата, като изключителен и неотменим бенефициент /единствената страна, имаща право да получава обезщетение по настоящата полица/.

В полицата понятието „пълна трайна неработоспособност /нетрудоспособност/“ означава неспособност в резултат от телесна повреда, болест или заболяване, която пречи на застрахования клиент да извършва всякакъв вид работа, занимание или професия, с които да получава възнаграждение, печалба или приходи през остатъка от живота си. При представяне на уведомление за щета застрахователят следва да получи чрез притежателя на полицата данни дали застрахования кредитополучател е имал официално регистрирана професия при първия ден от възникването на нетрудоспособност и медицинско удостоверение от лекар, доказващо състояние на пълна трайна нетрудоспособност. Обезщетението за пълна трайна нетрудоспособност следва да се заплати на притежателя на полицата и е равно на дължимия остатък от кредита на застрахования кредитополучател към този момент.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства, както и заключенията на назначените експертизи. Експертизи.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

I.                   По предявеният иск с правно  основание в чл. 422 във вр. с чл.124 ал.1 от ГПК:

Същият е основателен и доказан и следва да бъде уважен в пълен размер.

Ищецът е поискал от Сливенски районен съд издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 т.2 от ГПК като е представил извлечение от банковите си книги за дължимите от ответника суми по договор за банков кредит. Установи се от събраните по делото писмени доказателства, неоспорени от ответната страна, че между ищеца и ответника е бил сключен договор за банков кредит. Налице е виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ответника  за заплащане на месечните погасителни вноски.  Договорът е бил изпълняван известно време от ответната страна, след което ответника е преустановил заплащането на месечните вноски. Ищецът се е възползвал от правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем и е поискал издаването на заповед за незабавно изпълнение. Размерът на задължението се доказва от назначената по делото експертиза.

При този изход на производството на ищеца се дължат направените разноски в пълен размер 2 359.55 лв.

 

II.                По предявения обратен иск с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 219 ал.3 от ГПК:

Ответникът И.К. е привлякъл в производството като трето лице-помагач „ОББ-АЛИКО ЖЗД“ АД и предявил против него обратен иск, като твърди, че между тях двамата е сключен застрахователен договор по групова застрахователна полица живот № 2006 в полза на „ОББ“ АД във връзка с представения ипотечен кредит. Твърди, че е възникнало застрахователното събитие в пълна трайна нетрудоспособност на 18.06.2009 г., поради което застрахователят следва да заплати остатъка по договора за кредит, като обезщетение на „ОББ“ АД. Моли в случай, че бъде уважен главния иск, да бъде осъдено застрахователното дружество да му заплати полагащото се обезщетение в размер на 60 313.89 лв. и направените разноски.

          Твърдението на ответника, че между него и „ОББ-АЛИКО ЖЗД“ АД е бил сключен договор за застраховка „Живот“ остана недоказано в настоящото производство. Действително от уговореното в чл. 20 от договора за кредит може да бъде направен извод, че е било налице задължение на кредитополучателя да сключи застраховка „Живот“ при посочения застраховател за своя сметка и в полза на банката. Същият е превеждал и суми за размера на вноските по договора за застраховка, заедно с дължимите месечни вноски по сметка на ищеца, а ищецът е превеждал посочените суми по сметка на застрахователя. От представените писмени доказателства, обаче, се установява, че липсва сключен договор за застраховка „Живот“ между И.К. и „ОББ-АЛИКО ЖЗД“ в полза на „ОББ“ АД. Дори да се приеме за съществуващо представеното от ответника и оспорено от застрахователя „Застрахователно удостоверение“ № 2006252623 то не доказва сключването на такъв договор. В него страните са посочени като „застраховател“; „застрахован кредитополучател“ и „бенефициент“. В представената полица 2006г. е посочено че „ОББ“ АД има качеството и на застрахован и на бенефициент, а „застрахован кредитополучател“  е лице от определяем кръг лица, чийто живот и трудоспособност е застрахована. Въпросът с недължимо платените застрахователни премии от ответника не е предмет на настоящото производство. Фактът че ищеца не е изпълнил задължението си по чл. 21 от Договора за кредит не може да се отрази на неговата действителност.

„ОББ“ АД е сключила с посоченото застрахователно дружество групова застраховка живот по смисъла на чл. 231 ал.1 от КЗ по повод живота и трудоспособността на длъжника по договора за кредит И.К.. Страни по този договор за застраховка по чл. 231, вр. чл. 199а, ал.2 от КЗ са кредитора на лицето,сключило договор за ипотечен кредит и застрахователя, като застрахованото благо е живота и трудоспособността на кредитополучателя. В този случай същият не е страна по застрахователния договор и не може да претендира обезщетение по същия. Единствения случай, в който застрахования кредитополучател може да предяви директно иск срещу застрахователя, е в условията на чл. 242 от КЗ, а именно, когато застраховката живот е била сключена в полза на кредитор за обезпечение на задължение на физическо лице, то има право на иск срещу застрахователя и когато не е било страна по застрахователния договор, но е платило задължението при настъпване на застрахователното събитие. Това право е признато и на всяко трето лице, което е платило задължението. В настоящият случай ищецът не твърди и не е заплатил дължимото по договора за кредит, т.е. не може да се суброгира в правата на кредитора си и да предяви иск срещу застрахователя. Предявеният иск, като неоснователен и недоказан, следва да бъде отхвърлен.

          Въпреки изложеното следва да бъде отбелязано, че от събраните доказателства може да бъде направен извод за дължимост на застрахователното обезщетение от застрахователното дружество към „ОББ“ АД. Неоснователни са изложените възражения на застрахователя, че договорът за застраховка е бил прекратен поради неплащане на месечна застрахователна премия. Последната застрахователна вноска е била преведена към 30.04.2009 г. Според представената застрахователна полица № 2006, действаща към този момент в отношенията между банката и застрахователя, договорът не се счита прекратен в случай, че не е изтекъл уговорения 30-дневен гратисен период. Следващата дължима вноска е следвало да бъде заплатена на 30.05.2009 г., която може да бъде отложена с гратисен период до 30.06.2009 г. Застрахователното събитие е настъпило на 18.06.2009 г. Възражението на третото лице, че настъпването на трайната нетрудоспособност е станало на датата, посочена в експертното решение на НЕЛК, а именно 15.03.2010 г. е неоснователно. Експертното решение установява към момента на издаването му наличието на трайна нетрудоспособност, но от назначената по делото съдебна експертиза се установи, че такава е била налице още от момента на извършването на операцията на ответника, а именно 18.06.2009 г.

          С оглед изложените съображения обратният иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

          Третото лице е претендирало присъждане на разноски, но такива не следва да му се присъждат на основание чл. 78, ал.10 от ГПК.

         

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

           

Р      Е      Ш      И :

                           

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 от ГПК, по отношение на И.С.К., ЕГН ********** ***, че И.С.К. дължи на „Обединена българска банка“ АД, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Св. С.“ № *, ЕИК 000694959, със съдебен адрес гр. Я., ул. „Д. П.“ *, кантора 206 чрез адв. С.А. по договор за предоставяне на ипотечен кредит, сключен на 12.05.2008 г. сумата 45 840,68 /четиридесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лева и шестдесет и осем стотинки/ лв. главница; сумата 12 760,21 /дванадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева и двадесет и една стотинки/ лв., представляваща договорна лихва за периода от 29.05.2009 г. до 17.10.2011 г.; сумата 1 713 /хиляда седемстотин и тринадесет/ лева, представляваща наказателна лихва за периода от 29.05.2009 г. до 17.10.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.10.2011 г. до окончателното изплащане на сумата и направените разноски в производството по ч.гр.д. № 6214/2011 г. по описа на Сливенския районен съд.

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.С.К., ЕГН ********** ***, срещу „ОББ-АЛИКО Животозастрахователно дружество“ АД, ЕИК 175145637, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Б.“ № * иск за осъждането на ответника да заплати сумата 60 313,89 лева, представляваща дължимо обезщетение по договор за застраховка „Живот“, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА И.С.К., ЕГН ********** ***, да заплати на „ОББ“ АД направените разноски в размер на 2 359,55 лв.

 

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: