Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е     

 

     гр. Сливен,  19.04.2013г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито съдебно заседание проведено на двадесет и пети март през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                            ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря М.Т., с участие на прокурора ………………, като разгледа докладваното гр.д. № 450 по описа на СлРС за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявена е искова молба от К.П.К. и С.П.П. против решения на Общо годишно отчетно – изборно събрание на „Ловно – рибарско сдружение – Котел” – гр. Котел, проведено на 15.06.2012г.

В исковата молба се твърди, че преди провеждането на Общото събрание, Управителния съвет на Сдружението приел решение по силата на което всяка Ловно – рибарска дружина следва да излъчи по един делегат на всеки десет члена от списъчния състав, платили членски внос за годината. Били излъчени общо 65 делегата, които да вземат участие в провеждането на Общото годишно отчетно – изборно събрание на Сдружението, с резервни делегати единствено от Ловно – рибарска дружина – Медвен.

В състава на мандатната комисия било избрано лицето М.П., който не бил избран за делегат на събранието.

В проведеното Общо годишно събрание участвали много повече от избраните делегати – 16 в повече, които не били избрани за делегати или резервни такива и не били упълномощени да представляват дружините.

Във връзка с тези нарушения била сезирана Контролно-ревизионна комисия на Ловно – рибарското сдружение – Котел. След извършване на проверка, било изготвено становище на 06.07.2012г., в което се изразявало, че проведеното Общо годишно събрание е законосъобразно.

Независимо от мнението на Контролната комисия и с оглед разпоредбите на чл.31, ал.2 от Устава е сезиран Сливенски окръжен съд с искане за отмяна на взетите решения на проведеното на 15.06.2012г. Общо годишно – отчетно изборно събрание на „ловно – рибарско сдружение – Котел” гр. Котел.

Исковата молба е връчена редовно на назначения особен представител на ответното сдружение, който в законоустановения срок е депозирал отговор по нея. В същия се навеждат възражения за недопустимост на предявения иск, поради пропускане на законоустановения срок. Наведени са възражения за неоснователност на исковата претенция, с твърдения, че всеки член на Ловно – рибарското сдружение има право да участва в годишното - отчетно събрание на същото.

В с.з. ищците се явяват лично, като поддържат исковата молба и молят съда да постанови решение, с което уважи изцяло същата.

В с.з. ответното сдружение, чрез назначения особен представител, оспорва исковата молба и моли съда да отхвърли иска като неоснователен и недоказан.

От фактическа страна се установява следното :

На 30.03.2012г. било проведено заседание на УС на ЛРС – гр. Котел на което били приети решения относно датата на провеждане на годишно отчетно – изборно събрание на сдружението – 15.06.2012г., както и представителството на същото, а именно по 1 делегат на 10 члена от платилите членски внос ловци.

Всяка от дружините в ЛРС, а именно в гр. Котел, с. Нова село, с. Стрелци, с. Мокрен, с. Филаретово, с. Кипилово, с. Жеравна, с. Нейково, с. Градец, с.Медвен, с. Тича и с. Пъдарево на свое заседание излъчила поименен списък на избраните делегати /представени протоколи от проведени заседания/.

Били излъчени общо 65 делегата, които да вземат участие в провеждането на Общото годишно отчетно – изборно събрание на Сдружението с резервни делегати единствено от Ловно – рибарска дружина – Медвен.

От представения списък на делегатите взели участие на общото събрание на ЛРС – гр. Котел проведено на 15.06.2012г. е видно, че са присъствали и взели участие в гласуването общо 70 лица – 5 повече от избраните делегати.

В състава на мандатната комисия било избрано лицето М.П., който не е бил избран за делегат на събранието.

Във връзка с тези нарушения била сезирана контролно-ревизионна комисия на Ловно – рибарското сдружение – Котел. След извършване на проверка, било изготвено становище на 06.07.2012г., в което е изразено мнение, че проведеното Общо годишно събрание е законосъобразно.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на представените писмени доказателства, ценени както поотделно, така и в своята съвкупност. Същите, като взаимно допълващи се и неоспорени, съдът кредитира изцяло.

Горната фактическа обстановка мотивира следните изводи от правно естество.

Предявеният иск е с правно основание чл.25, ал.4 вр. ал.6 от ЗЮЛНЦ. Същият е предявен в законоустановения срок от активно легитимирани лица и се явява допустим.

Разгледан по същество се явява основателен по следните съображения :

Съгласно действащия устав на ЛРС – Котел дружините са основни организационни звена на Сдружението и представляват доброволни обединения на ловците, ловците – риболовци и риболовци. Висш орган на дружината е Общото събрание, което съгласно чл.26, ал.6 определя представителите си за участие в общото събрание на Сдружението с право на глас при вземане на решенията на същото. Делегатите, при участие в Общото събрание имат право на един глас, като решенията се взимат при мнозинство от присъстващите, регламентирано в чл.31, ал.3 от Устава.

В конкретния случай е констатирано участие при взимане на решенията на повече лица от определените делегати за участие в Общото събрание на сдружението, проведено на 15.06.2012г. Дори и тези лица да се били определени като резервни делегати, то същите имат право да гласуват само при отсъствие на делегат, определен поименно в излъчения спъсък.

Следва да се отбележи, че в своята същност при избора на делегати всяка дружина определя лица, които да обективират нейната воля пред Общото събрание на Сдружението. Допускането до участие в събранието, включването им в комисии и гласуването на лица, които не са избрани по надлежния ред за делегати на Общото събрание води до опорочаване волята на дружините, респ. до опорочаване на взетите решения. Поради това, същите следва да бъдат отменени като незаконосъобразни и противоречащи на уставните правила.

Страните не са направили искания за присъждане на разноски.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ всички взети решения на проведеното на 15.06.2012г. Общо годишно събрание на „Ловно – рибарско сдружение – Котел” със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. ”Диавена” № 15 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ и взети в противоречие на УСТАВА.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му, пред Бургаски апелативен съд.

                                              

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :