Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. С., 18.10.2012г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 

при участието на прокурора ………и при секретаря И.К., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  459  по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по  реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 419/31.05.2012 г. по гр. д. № 5892/2011 г. на СлРС, с което е признато за установено, че К.З.М. с ЕГН ********** *** дължи на „Водоснабдяване и канализация” – Сливен” ООД ЕИК 829053806 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Ш.С.” № * сумите, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 2470/20.05.2011 г. по ЧГД № 3303/2011 г. на СлРС за главница в размер на 408,46 лв. за доставена питейна вода за периода от 31.08.2008 г. до 31.12.2010 г. ведно със законната лихва за забава считано от 20.05.2011 г. до окончателното й изплащане, както и мораторна лихва за забава изтекла до 01.02.2011 г. в размер на 39,16 лв. и разноски в размер на 26,50 лв. Със същото решение са отхвърлени предявените от К.З.М. с ЕГН ********** *** против В.К.М. *** искове с правно основание чл. 59 ЗЗД за заплащане на главница в размер на 408,46 лв. за доставена питейна вода за периода от 31.08.2008 г. до 31.12.2010 г. ведно със законната лихва за забава до окончателното й изплащане, както и мораторна лихва за забава изтекла до 01.02.1211 в размер на 39,16 лв. като неоснователна. Ответникът е осъден и да заплати на ищцовото дружество направените по делото разноски.

Във въззивната жалба, подадена от ответника, се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Първоинстанционният съд неправилно е дал вяра на твърдения, които не са били подкрепени с доказателства и са останали недоказани.  Не е установено общите условия да са станали достояние на ответника, както и че на негово име има открита партида във „ВиК”. Безспорно е, че ответникът не е единствен собственик на недвижимия имот, за който е била извършвана услугата доставяне на вода, а в този недвижим имот са живели други лица, но въпреки това съдът неправилно е осъдил единствено ответника да заплаща претендираните суми. Поради това се иска отмяна на решението като неправилно и незаконосъобразно и постановяване на ново, с което да бъдат отхвърлени претенциите.

В срока по чл. 263 от ГПК не е постъпил отговор на тази въззивна жалба.

В с.з. за въззивника  се явява представител по пълномощие, който заявава, че поддържа подадената жалба.

В с.з. за въззиваемото дружество се явява представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба..

 В с.з. въззиваемият не се явява.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  уважаване на иска.

Безспорно е, че възивникът е потребител на питейна вода за имота, в който е доставяна. Той е съсобственик и партидата е открита на негово име, а отношенията му с останалите съсобственици са без значение за ищеца, който е кредитор. Ползването на имота е въпрос на вътрешни отношения между съсобствениците. Несъмнено е обаче, че е била извършвана услугата за доставяне на вода и ползваната не е била заплащана. Неоснователни са инвокираните в жалбата оплаквания, че  въззивникът не е бил потребител. От приложените по делото писмени доказателства е безспорно, че именно той е титуляр на партидата за този имот. Няма съмнения относно размера на дължимата сума. Като е отчел всичко това, районният съд е постановил един законосъобразен и обоснован акт.

Напълно законосъобразно съдът е приел, че обратните искове са неоснователни, тъй като ответникът не е заплатил дължимите на дружеството суми.      

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Въззиваемото дружество, чрез процесуалния си представител, претендира заплащане на разноски, но не представя доказателства такива да са направени, поради което не следва да бъдат присъждани.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 419/31.05.2012 г. по гр. д. № 5892/2011 г. на Сливенския районен съд.

         

         Решението не подлежи на обжалване.

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: