Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 252

гр. Сливен, 29.10.2012г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

при участието на прокурора ………и при секретаря П.С., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  479  по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по  реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 48/22.05.2012 т. по гр. д. № 37/2010 г. на Котелския районен съд, с което е признато по отношение на Община – Котел, че А.Ф.К. ЕГН **********, З.М.К. ЕГН **********, В.Ф.К. ЕГН **********, Х.Х.О. ЕГН **********, Х.Х.К. ЕГН **********, А.И.М. ЕГН  ********** и Д.И.К. ЕГН  ********** *** са собственици на недвижим имот, описан съгласно съдебно-техническата експертиза, а именно: имот попадащ в УПИ ІХ-898 в кв. 55 по сега действащия план на с. Ябланово, като източната, южната и западните граници съвпадат с тези на имот  898 по кадастралния план от 1992 г. и плана за регулация от 2008 г., както и с ПИ с идентификационен № 87031.501.898 по кадастралната карта на с.Ябланово от 2007 г. , изменена през 2009 г., според което изменение имотът попада в ПИ №  87031.501.2269 като източната и южната и западната му граници съвпадат с тези на имота по кадастралната карта. Неразделна част от решението е изготвената от вещото лице комбинирана скица. Със същото решение е осъдена Община – Котел да заплати на ищците направените по делото разноски.

Постъпила е въззивна жалба от Община – Котел в която се твърди, че решението е незаконосъобразно и неправилно, както и необосновано.  На първо място се твърди,че предявеният иск е недопустим, тъй като Община Котел не е надлежна страна в процеса по този иск, в срокът за предявяването на такъв иск е изтекъл, поради което  съдът е постановил недопустимо решение.  Ищците са искали да им бъде възстановен имота, а не са заявили претенция, че искат да се признае за установено, че са собственици на този имот. Дори и да се приеме, че е налице такъв установителен иск, то решението отново е недопустимо, тъй като не е обоснован правния интерес на ищците от предявяването му.Развиват се подробни съображения в тази насока. Отделно се прави възражение, че решението е материално правно неправилно, а ищците не са доказали собственост върху имота.  Поради това се правят искания за обезсилване на решението и връщане на делото на районния съд или отмяна на решението като неправилно и постановяване на ново, с което да бъде отхвърлен предявеният иск.

В срока по чл. 263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба, в който се твърди, че жалбата е неоснователна. Предявеният иск е допустим, основателен и доказан, поради което съдът законосъобразно го е уважил. Развиват се съображения относно допустимостта на иска, анализират се събраните по делото доказателства, от които се прави извод, че решението е законосъобразно. Иска се  потвърждаване на първоинстанционното решение.

В жалбата и отговора не са направени нови доказателствен искания.

В с.з. за въззивника се явява представител по пълномощие, който заявява, че поддържа подадената жалба.

В с.з.  въззиваемите не се явяват. Явява се представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба и моли да бъде потвърдено решението.

 

         Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

         При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, но, с оглед пълния обхват на  обжалването –  недопустимо.

 

        Районният съд е бил сезиран с иск, основаващ се на чл.124 от ГПК и с искане да бъде възстановен имот. Претенцията изцяло се основава на твърдения, че този имот е бил собственост на наследодателя на ищците и е бил внесен в ТКЗС. С решението си, обаче, КРС е разгледал и се е произнесъл по установителен иск, какъвто не е предявяван – той е признал по отношение на Община – Котел, че А.Ф.К., З.М.К., В.Ф.К., Х.Х.О., Х.Х.К., А.И.М. и Д.И.К. *** са собственици на недвижим имот, описан съгласно съдебно-техническата експертиза. Като е разгледал и се е произнесъл по непредявен установителен иск, първоинстанционният съд е излязъл извън правомощията си, което е недопустимо. Освен това РС фактически не се е произнесъл по предявения  иск.

        Поради това настоящият въззивен състав намира атакуваното решение за недопустимо и то, съгласно разпоредбата на чл. 270 ал.3 от ГПК, следва да бъде обезсилено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.

        Що се отнася до процесуалната легитимация на страните - КРС следва да провери процесуалната легитимация на страните и в тази светлина при произнасянето си по същество да прецени основателността на иска.

        С оглед изхода на процеса пред тази инстанция, на възивника следва да бъдат присъдени направените и доказани разноски в размер на 385 лева.

         

        Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                        Р     Е     Ш     И  :

                     

ОБЕЗСИЛВА първоинстанционно решение № 48/22.05.2012 т. по гр. д. № 37/2010 г на КРС, като НЕДОПУСТИМО.

 

ВРЪЩА гр.д. № 37/2010г. по описа на КРС на първоинстанционния съд, за произнасяне по предявения иск.

ОСЪЖДА А.Ф.К. ЕГН **********, З.М.К. ЕГН **********, В.Ф.К. ЕГН **********, Х.Х.О. ЕГН **********, Х.Х.К. ЕГН **********, А.И.М. ЕГН  ********** и Д.И.К. ЕГН  ********** *** да заплатят на Община Котел, представлявана от кмета Христо Русев Киров направените пред тази инстанция разноски в размер на 385 / триста осемдесет и пет/ лева

 

Решението не подлежи на касационно обжалване с оглед цената на иска под 5 000 лв.

 

                                                        

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: