Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № ….

 

                                                 гр.Сливен, дата 12.09.2012 г.

                                   

                                   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети септември, в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                     МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова гражданско дело № 501 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството се развива по реда по реда на чл. 437 вр. чл. 435, ал. 1 от ГПК.

          Образувано е по жалба на взискателя С.С.Ш. с срещу отказа на Държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ Галина Петрова с район на действие Районен съд – гр.Сливен, да посети гаража на длъжника Х.А.Х., постановен по изп.дело № 364 по описа за 2010 г. на същия съд.         

         Жалбоподателят твърди, че на 05.07.2012 г. подал молба до съдебния изпълнител с искане да бъде посетен гаража на длъжника Х.А.Х.,***, за да се увери, че не е изпълнил действието, за което е осъден и да състави протокол за извършената констатация. Сочи, че съдебният изпълнител е задължен да стори това с Решение № 248 от 22.06.2012 г. на Сливенски окръжен съд, постановено по гр.д. № 318 по описа за 2012 г., поради което отказът му се явява незаконосъобразен. По твърдения на взискателя Ш., длъжникът постоянно отварял вратата на гаража си и преминавал през неговия имот. Тези действия представлявали неизпълнение на влязлото в сила съдебно решение, въпреки дадения му от съдебния изпълнител на 27.03.2012 г. 3 - дневен срок да завари винкела към вратата. Заявява, че няколко пъти е молил съдебния изпълнител да посети имота на длъжника, но винаги получавал отказ, въпреки осигурения транспорт.

         Моли Сливенски окръжен съд да отмени като незаконосъобразен постановения отказ и да задължи съдебния изпълнител да предприеме исканото от взискателя действие.

         В срока по чл.436, ал.3 от ГПК от насрещната страна – длъжник по изпълнителното дело, пред ДСИ е депозирано писмено възражение. Във възражението се излагат аргументи, насочени към опровергаване на направените в жалбата оплаквания. Длъжникът сочи, че липсва законно основание взискателят да иска извършване на посоченото действие. Освен това той извършил посочените от съдебния изпълнител действия по затваряне на източната гаражна врата. Моли съда да остави без уважение жалбата на взискателя Ш..

                  При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК държавният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалвания отказ.

         При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 364 по описа на ДСИ при СлРС, във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

                  Изпълнително дело № 364/2010 г. по описа на държавен съдебен изпълнител при СлРС е образувано по молба на С.С.Ш., въз основа на изпълнителен лист, издаден по гражданско дело № 5417/2007 година по описа на СлРС, съгласно който Х.А.Х. е осъден да преустанови неправомерните си действия, с който пречи на С.С.Ш. - взискател по изпълнителното дело, да упражнява пълноценно правото си на собственост върху описания в изпълнителния лист имот, като извърши конкретно посочени действия, измежду които и да затвори вратата на гаража, разположен в северозападната част на собствения му имот идентификатор № 67338.555.21 от към имота на взискателя.

                   Поканата за доброволно изпълнение е връчена на длъжника редовно на 10.08.2010 г.

                  Един ден след изтичане на срока за доброволно изпълнение длъжникът депозира молба пред съдебния изпълнител, към която приложил четири броя снимки, като доказателство, че е изпълнил задължението да затвори вратата на гаража, разположен в северозападната част на имота.

                  На 05.01.2011 г. пълномощникът на взискателят депозира молба до съдебния изпълнител, в която посочва, че в срока за доброволно изпълнение длъжникът изпълнител задължението, за което е осъден, като поставил винкелно желязо в единия край, което направило невъзможно ползването на гаража от страната на имота на взискателя. Така взискателят бил удовлетворен, но на 20.12.2010 г. длъжникът отново премахнал винкела и ползвал гаража, като преминавал през имота му. Моли на основание чл.527, ал.1 от ГПК на длъжникът да бъде наложена глоба. Аналогична молба от взискателя постъпва и на 24.01.2011 г.

                   С Постановление от 14.03.2011 г. съдебният изпълнител наложил глоба на длъжника в размер на 20 лв.

                   На 21.03.2012 г. взискателят депозира молба до съдебния изпълнител с искане длъжникът да бъде принуден да постави винкел и на двете крила на вратата и да му бъде наложена глоба, съобразно чл.527, ал.1 от ГПК.

                  На 27.03.2012 г. е получено уведомление от длъжника, че следва в 3 – дневен срок да затвори гаражната врата, като завари винкел на дясното крило, защото в противен случай ще му бъде наложена глоба.

                  На 10.04.2012 г. взискателят депозира молба до съдебния изпълнител, в която заявява, че в дадения 3 – дневен срок длъжникът не е затворил вратата и иска да му бъде наложена глоба, съобразно чл.91, ал.2 от ГПК.

                   С Постановление от 26.04.2012 г. съдебният изпълнител наложил глоба на длъжника в размер на 100 лв.

                   На 09.05.2012 г. длъжникът подава жалба до СлОС чрез ДСИ срещу Постановлението за налагане на глоба от 26.04.2012 г., като твърди, че е изпълнил задължението си към взискателя още през месец май 2011 г. и иска съдебният изпълнител да извърши проверка на място. Твърди, че отварянето и затварянето на западаната врата на гаража се извършва в имот общинска собственост, отреден за улица, поради което тази врата не препятства ползването на имота на взискателя.

                   С Решение № 248 от 22.06.2012 г. на СлОС, постановено по гр.д. № 318 по описа за 2012 г., съдът отменя Постановлението за налагане на глоба от 26.04.2012 г., като процесуално незаконосъобразно, тъй като съдебният изпълнител следвало преди да наложи глобата да посети на място процесния имот, за да констатира изпълнява ли се съдебното решение по начин, който не позволява връщане на предишното състояние.

                  С Молба от 05.07.2012 г. взискателят поискал съдебният изпълнител да посети гаража, за да състави протокол, че решението не е изпълнено и да се наложи глоба.

                  С Постановление от 18.07.2012 г. съдебният изпълнител отказал да посети гаража на длъжника, с аргумент, че такова изпълнително действие не е предвидено в ГПК.

         При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

          Жалбата е подадена в срок, от активно легитимирана страна - взискател по изпълнението, срещу подлежащо на обжалване действие по смисъла на чл. 435, ал. 1 от ГПК, поради което същата е процесуално допустима.

         Изпълнителният процес представлява верига от последователно извършени от съдебния изпълнител действия, които той предприема по искане на взискателя и чиято цел е да удовлетворят неговия законен интерес. Крайната цел – принудителното удовлетворяване на взискателя, не може да се постигне непосредствено след като бъде поискана, а трябва да бъде подготвена. Подготовката включва проверка от страна на съдебния изпълнител на условията, които следва да са налице, за да се постигне крайния резултат. По своето същество това представлява поредица от последователни действия на съдебния изпълнител и страните в производството. Тези действия са предписани от процесуалния закон и обуславят валидността на крайния акт.

                  В конкретния казус се касае за образувано изпълнително дело въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което длъжникът е осъден да извърши определено действие - да затвори вратата на гаража, разположен в северозападната част на собствения му имот идентификатор № 67338.555.21 от към имота на взискателя. Способът за изпълнение на решението е по реда на глава 48 от ГПК. От своя страна изпълнението е диференцирано в зависимост от това дали се касае за заместимо действие, т. е. такова, което може да бъде извършено и от друго лице, или за такова, което не може да се извърши от никое друго лице, а зависи изключително от волята на длъжника. В настоящия случай е налице отказ на съдебния изпълнител да посети имота, за да състави констативен протокол, относно обстоятелството дали се изпълнява съдебното решение от длъжника.

                Макар и да не е изрично посочено в процесуалния закон, разпоредбите на чл.527 от ГПК, в която е предвидено исканото от взискателя Ш. изпълнително действие – налагане на глоба, следва да се тълкува във връзка с разпоредбата на чл.526 от ГПК. Граматическото и логическо тълкуване на същия текст, налагат извод за необходимост от констатация на съдебния изпълнител, относно изпълнение или неизпълнение на съдебното решение, досежно действието, което длъжникът е осъден да извърши. В този смисъл посещението на гаража и съставянето на констативен протокол от съдебния изпълнител за този факт, представлява подготвително действие, обуславящо валидността на крайния акт. Макар и по същество посещението на гаража да не е изпълнително действие, то е част от подготовката по извършване на същинската изпълнение и отказът да се извърши представлява отказ на съдебния изпълнител да извърши исканото от взискателя действие. В този смисъл постановеният отказ на съдебния изпълнител да посети гаража на длъжника Х.А.Х., се явява незаконосъобразен  и следва да бъде отменен.

        Само за пълнота на изложението съдът намира за необходимо да подчертае, че съдебният изпълнител преди да предприеме същински изпълнителни действия, следва да отговори на въпроса действието посочено в изпълнителния лист заместимо ли е или не. В хипотезата на  чл. 526 от ГПК, уреждаща изпълнението на заместими действия, възможност за налагане на глоби не е предвидена, т. к. уредбата предвижда възможност да се овласти взискателя да извърши действието лично или чрез трето лице за сметка на длъжника, вкл. да иска предварително от съда да осъди длъжника да внесе сумата, необходима за извършване на действието, като тази присъдена сума може да се събере по реда на изпълнение на паричните вземания. С оглед горното за неговото изпълнение е предвидена възможността по чл. 526 от ГПК и не е предвидена възможност за налагане на глоба, защото последната е способ за принуда на длъжника, когато никое друго лице не може да изпълни действието - чл. 527, ал. 1 от ГПК.

                 Водим от горното, съдът

 

                                                                        

                                                 Р      Е     Ш     И  :

 

                ОТМЕНЯ Постановлението за отказ на Държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ Галина Петрова с район на действие Районен съд – гр.Сливен, да посети гаража на длъжника Х.А.Х., по изп.дело № 364 по описа за 2010 г.

       Препис от решението да се връчи на ДСИ за сведение.

       Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване.

  

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

                                                                                                            2.