П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 18.12.2012 година

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в публично съдебно заседание на осемнадесети декември  2012 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: М. БЛЕЦОВА

                      СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

С участието на секретаря Кина Иванова и прокурора .…………… сложи за разглеждане докладваното от М. БЛЕЦОВА  възз. гр. д. № 574   по описа на Сливенския окръжен съд за 2011  година

 

         На поименното повикване в 10:00   часа се явиха:

 

         Въззивникът, „Чанев ООД”, редовно призован, чрез процесуалния си представител – адв.Рафаилов, се представлява от управителя Росен Чанев и адв.Рафаилов, редовно упълномощен от по-рано.

         Въззивникът Юсеин Шабан, редовно призован, не се явява. Представлява се от адв.Гергов, редовно упълномощен от по-рано.

         Вещото лице Павел Георгиев Янев, редовно призовано, се явява лично.

         Вещото лице Лиляна Цанева Дукова, редовно призована, се явява лично.

         Страните: Да се даде ход на делото.

         Съдът, намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И   :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Днешното съдебно заседание е за събиране на допълнителни доказателства. Извършена е комплексна съдебна експертиза. Заключението е представено на 30.11.2012 г. в законния срок.

         Страните: Нямаме възражения за изслушване на вещите лица.

         Съдът намира, че следва да се изслушат вещите лица и пристъпи към тяхното изслушване.


         САМОЛИЧНОСТ НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА:

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ – 44 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан ,без родство или особени отношения  със страните по делото;

ЛИЛЯНА ЦАНЕВА ДУКОВА – 68 г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство или особени отношения  със страните по делото.

         В.Л. ПАВЕЛ ЯНЕВ: Предупреден за наказателна отговорност по чл.291 от НК, обещава да даде заключение по знание и съвест.

         В.Л.ЛИЛЯНА ДУКОВА: Предупредена за наказателна отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде заключение по знание и съвест.

         В.Л.ДУКОВА: Поддържам заключението. Запознати сме с фактурата за закупуване на очила, която е приложена по делото, но няма други данни за вида на очилата. От свидетелските показания също не е ясно, какви са били очилата. Само това, което е споменато в тази фактура и то е толкова тъмно, че не може да се разчете. В случая с тази голяма сила на взрива, няма значение характера на очилата. Само предпазни шлемове за взривна работа биха могли да спасят очите. Благоприятно в случая се явява обстоятелството, че очилата са били на главата, а не на очите му, тъй като в такъв случай, ако бяха на очите му, би могъл да пострада мозъка му.

         В.Л.ЯНЕВ: Поддържам заключението. Никой не може да каже каква е била скоростта на силата. Налягането, което е станало при този взрив е най-малко 8 атмосфери. Това е константна величина, която много трудно може да се изчисли. Няма методика да се изчисли. Фактурата за очила, всеки може да я купи, важно е личния картон. Всеки работник трябва да има личен картон и там да е посочено, какви предпазни средства са му предоставени. Има значение възрастта на гумата, защото каучука старее, затова хората го пълнят с азот, за да забавят стареенето. Това е във връзка с факта, че би могла да се пръсне гумата и при друго атмосферно налягане. Минималното трябва да бъде 8 атмосфери. Ако гумата е по-нова, тя ще издържи повече от 8 атмосфери. Предпазните очила се дават за защита на очите при извършване на даден вид дейности. Ако извършва взривни работи, човека трябва да има предпазен шлем, който да го защити. Очилата не биха могли да го защитят. Очилата предпазват и ги дават на всеки, но при взрив се дава шлем. Не съм запознат съм с фактура 44011058/1998 г.

         В.Л.ДУКОВА: Лично аз сега виждам тази фактура. В нея е отразено, че са закупени очила BV-50-черни, зелени АRR. Това са стандартни очила, които са предназначени за съответните лъчения. С  такива се работи във фирмата. Те са закрит тип очила, които обхващат цялото око от проникващите лъчения. От свидетелските показания от документите по делото, никъде не е отразено какви са очилата. Едни казват, че са били черни, сиви, кръгли. Този вид очила, не биха могли да предпазят очите от летящите частици по време на взрив. Те предпазват единствено от лъчение. При взрив се използва специален шлем, който е устойчив на по-голямо налягане и по-голяма скорост на движение на частиците на камъчетата. Самите рамки на очилата са от специална пластмаса и са много остри, при начупване те се забиват в плътта. Още повече за подстоящите структури, говоря за мозъка. Това е за очилата, а не за шлемовете. По принцип това предприятие няма взривна работа. Няма обичайно контакт с източник на повишена опасност и това е взрива. В конкретния случай, това е било случайно събитие, имам предвид контакта с източника на повишено атмосферно налягане. Фактът, че са закупени очила от работодателя, не означава, че той е изпълнил задължението си да осигури предпазни средства, тъй като това би се изпълнило тогава, когато очилата бъдат получени от работника, за което обаче няма данни. Работникът би трябвало да ги получи срещу подпис. Работодателят е трябвало да предостави очилата, но дали ги е предоставил не мога да кажа.

         В.Л.ЯНЕВ: Ако работодателят е предоставил всички предпазни средства, то той е изпълнил задължението си, тъй като там по принцип не се извършват взривни действия.

         В.Л.ДУКОВА: Коментарите в заключението са за това, че не са били представени защитни средства и няма доказателства за това, и конкретно за инструктажите, понеже това има пряко отношение към поведението на пострадалия. Тук говорим за небрежност, да не говорим за груба небрежност. Ние говорим тук за невнимание на необучен човек-работник, с основно образование, който има пряко отношение към тълкуването на небрежно невнимание, внимание и груба небрежност. Касае се по-скоро за невнимание на необучен човек, който не знае какви рискове крие тази дейност.

         Адв.ГЕРГОВ: Моля да се приеме експертизата.

         Адв.РАФАИЛОВ: Оспорвам експертизата. Считам, че същата е некомпетентно извършена от една страна, от друга страна, по поставените въпроси липсва заключение, а е дадено заключение по въпроси, които не са поставени и  са с правен характер. Отделно от това, констатациите на вещите лица по непоставените въпроси, в никакъв начин, не се подкрепят от събрания по делото доказателствен материал и се опровергават от същите. Поради това, моля съдът да има предвид съображенията ми.

         Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствата по делото представеното експертно заключение, поради което

 

                                         О П Р Е Д Е Л И  :

 

         ПРИЕМА представеното по делото заключението на комплексната съдебно-техническа-медицинска експертиза.

         По делото са внесени 300 лв. депозит за изготвяне на комплексната експертиза. Вещите лица са посочили, че следва да бъдат заплатени 380 лв. за инж.Янев и 360 лв. за д-р Дукова.

Съдът намира, че следва да се издаде РКО за сумата по 150 лв. на вещите лица от внесения депозит, както и да им се изплатят по 185 лв. на всеки, а именно 370 лв. от бюджетната сметка на съда.

         ЗАДЪЛЖАВА въззивника „Чанев” ООД в тридневен срок от днес да внесе по сметка на съда 70 лв. за заплащане на експертизата.

         Адв.РАФАИЛОВ: Нямам други доказателствени искания. Представям договор за правна помощ по въззивната жалба.

         Адв.ГЕРГОВ: Нямам други доказателствени искания. Представям ви списък за направените разноски.

         Страните: Обсъждаме вариант за спогодба, но до този момент не можем да се спрем на такава.

         С оглед изявлението на страните, че не желаят събиране на други доказателства, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И  :

 

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на

 

                            У С Т Н И Т Е   С Ъ С Т Е З А Н И Я  :

 

         АДВ.ГЕРГОВ: Моля да постановите решение, с което уважавайки въззивната жалба да присъдите претендираното обезщетение, заедно със законната лихва от началния момент, както и направените по делото разноски. Моля да ми бъде дадена възможност да представя писмена защита. Моля да оставите без уважение въззивната жалба на „Чанев” ООД.

         Адв.РАФАИЛОВ: Моля да уважите нашата въззивна жалба. Да отмените решението в обжалваната част, и да отхвърлите изцяло жалбата на ищцовата страна като неоснователна за двете инстанции. Моля да ми бъде дадена възможност за писмена защита.

         УПРАВИТЕЛЯТ ЧАНЕВ: Работникът сам заяви, че е знаел, че трябва да работи при спусната гума, но не го е направил. Не знам защо трябва да съм виновен аз.

         Съдът дава възможност на страните да представят писмени бележки в 10-дневен срок.

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието по делото се закри в 10:45 часа.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: