Р    Е    Ш   Е    Н    И   Е

 

гр. С., 19.12.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година, в състав: 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 688/2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.435, ал.1 от ГПК.

         Постъпила е жалба от взискателя МКБ „Юнионбанк” АД против отказа на ЧСИ да насочи принудителното изпълнение по отношение на недвижими имоти, собственост на длъжника Б.К.К., представляващи : Самостоятелен обект в сграда с адрес гр. С., бул. „Б.М.” № *, ет.0, обект* в сграда № * и Самостоятелен обект в сграда с адрес на имота гр. С., „Б.М.” № *, ет.0, обект * в сграда № *.

В жалбата се твърди, че взискателя МКБ „Юнионбанк” АД е поискал от ЧСИ да насрочи опис, изготви оценка и извърши публична продан на гореописаните недвижими имоти, собственост на Б.К.К., длъжник по делото в качеството му на ЕТ „Б. – Б.К.”. Твърди се, че отговорността на физическото лице не се влияе от обстоятелствата при прехвърляне на предприятието на ЕТ, тъй като имуществото на ЕТ не е самостоятелно и обособено извън това на физическото лице и независимо от прехвърлянето на търговското предприятие на ЕТ, неговите задължения към кредитори, възникнали до датата на вписване на продажбата, остават дължими от физическото лице – собственик на ЕТ.

Препис от жалбата е връчен на длъжниците в производството, които в указания срок не а представили писмени възражения.

         По делото са приложени и обяснения от ЧСИ П.Р., в които същата излага подробно процесуалните действия по движение на изпълнителното дело.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, при извършената прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите, настоящия съдебен състав констатира следното :

         ИД № 20098350400649 по описа на ЧСИ П.Р. с рег. № 835 е образувано на 01.09.2009г. по молба на „МКБ Юнионбанк” АД срещу длъжниците „Ферма Нова Загора” ООД, ЕТ „Б. – Б.К.”, „Маргарита” ЕООД  и ЕТ „К.Б.” на основание изп. лист от 12.08.2009г. издаден по ч.гр.д. № 3639/2006г. по описа на СлРС за сумата  51565.43 евро /100 853.22 лева/ главница по договор за кредит № 318-0706 от 08.06.2006г., изизскуема лихва за периода от 26.01.2009г. до 10.08.2009г. в размер на 4550.33 евро /8899.67лева/, законна лихва, считано от 11.08.2009г., разноски в размер на 2 195.06 лева.

         С договор за прехвърляне на търговско предприятие сключен на 15.11.2009 г. Б. К. К. е прехвърлил в качеството си на едноличен търговец търговското предприятие на ЕТ „Б. – Б.К.”, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на ТД „Неон 10” ЕООД. Договорът е с нотариална заверка на подписите на страните и е вписан в служба по Вписванията с вх. № */30.11.2009г. В същия не са изрично посочени процесните имоти, т.е правото на собственост върху тях не е преминало върху „Неон 10” ЕООД.

На 13.06.2012г. е бил насрочен опис на възбранените недвижими имоти, находящи се в гр. С., ул.”Б.М.” № *, ет.0, обект № 6 и обект № 7.  Отивайки на място е съставен от ЧСИ протокол изх. № 9237/13.06.2012г. в който е отказано извършването на опис на недвижимите имоти на физическото лице Б.К. И., тъй като в това си качество той не е длъжник по изпълнителното дело, а ТП на ЕТ „Б. – Б.К.” е прехвърлено на „Неон 10” ЕООД. Указано е съобщаване на отказа на взискателя, но по делото не са приложени доказателства в тази насока.

На 06.08.2012г. е постъпила отново молба от взискателя „МКБ Юнионбанк” АД за насрочване на опис, изготвяне на оценка и извършване на публична продан на недвижими имоти, представляващи : Самостоятелен обект в сграда с адрес гр. С., бул. „Б.М.” № *, ет.0, обект* в сграда № * и Самостоятелен обект в сграда с адрес на имота гр. С., „Б.М.” № *, ет.0, обект * в сграда № *. Посочено е в молбата, че имотите са собственост на Б.К.К., длъжник по делото в качеството му на ЕТ „Б. – Б.К.”. Съобщението относно отказа за извършване на опис е връчено на взискателя редовно на 11.09.2012г.

На 14.09.2012г. е депозирана и разглежданата жалба.

 

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

         Разглежданата жалба е допустима. Същата е депозирана от лице, което има правен интерес от обжалването, в законоустановения срок, по реда на чл. 435, ал.1, предл. 1 от ГПК.

Жалбата разгледана по същество се явява основателна.

Едноличният търговец е физическо лице, което придобива качество на търговец и с това разширява своята правоспособност, придобивайки правото да извършва търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. Между персоналитета на физическото лице и ЕТ не настъпва разлика, няма нов субект, касае се за едно и също лице. ЕТ е физическо лице и неговото имущество не е обособено извън това на гражданина. Независимо от прехвърлянето на търговското предприятие на ЕТ, неговите задължения към кредитори, възникнали до датата на вписване на продажбата, остават дължими от физическото лице – собственик на ЕТ, тъй като физическото лице и търговеца са един и същ правен субект с едно имущество.

         Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд, следва да отмени като незаконосъобразно разпореждането на ЧСИ, обективирано в протокол № 9237/13.06.2012г., с което е отказано насочването на принудително изпълнение по отношение на недвижимите имоти, собственост на физическото лице К. Банев – длъжник по изпълнителното дело.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 Р     Е     Ш     И

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 13.06.2012г., обективирано в протокол № 9237/13.06.2012г., с което е отказано насочване на принудителното изпълнение по изп. дело № 20098350400649 по описа на ЧСИ П.Р., рег. № 835 с район на действие СлОС, спрямо недвижими имоти, представляващи : Самостоятелен обект в сграда с адрес гр. С., бул. „Б.М.” № *, ет.0, обект* в сграда № * и Самостоятелен обект в сграда с адрес на имота гр. С., „Б.М.” № *, ет.0, обект * в сграда № *, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.