Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. С., 30.11.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в открито

 заседание на…двадесет и втори……………..…………………………

през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря………….И.К.…..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ……съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 703 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.4  от ГПК.

Образувано е по жалбата на  ТД „Неон 10” ЕООД гр. С. против вписването на възбарана на 18.09.12г. от ЧСИ П.Р., по изп.д.№ 535/2009г., върху недвижим имот, за който се твърди че е собственост на дружеството и се владее от него, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.550.13.1.30 с административен адрес на имота гр. С., бул. „Х.Д.” №*, обект *, предназначен за търговска дейност с площ 370 кв.м., ведно с прилежащите части и избено помещение с площ 80 кв.м. с идентификатор 67338.550.13.1.31. Твърди че в законоустановения едноседмичен срок по чл.436 ал. 1 от ГПК обжалва действията на ЧСИ по налагане на възбрана. Описаният недвижим имот бил закупен от  ЕТ „Б.-Б.К.”*** чрез договор за покупко-продажба от 02.10.2001 г. обективиран в н.а. № 166, т.ІІ, рег. № 4579, дело № 362/2001 г. на Нотариус К. Т.. Имотът бил закупен със средства придобити от търговската дейност на едноличния търговец и бил включен в като актив на търговското му предприятие. С договор с нотариална заверка на подписите на страните вписан под рег. №  5171/26.11.2009 г. на Нотариус Р.С. и сключен на 15.11.2009 г. било прехвърлено търговското предприятие на ЕТ „Б. – Б.К.”*** на  ТД „Неон 10” ЕООД гр. С.. Твърди че към настоящия момент имотът се владее  от ТД „Неон 10” ЕООД гр. С.. Счита че последното дружество не е длъжник по изпълнителното дело и незаконосъобразно е бил конституиран като такъв от ЧСИ и има качеството на трето лице по отношение на изпълнението. С прехвърлянето на търговското предприятие  правото на собственост върху процесния имот е преминало у приобретателя  ТД „Неон 10”ЕООД и е престанало да служи за удовлетворение на кредиторите  на Б.К. в качеството му на физическо лице. По изложените съображения моли да бъдат отменени обжалваните действия на ЧСИ.

Взискателят е депозирал в срок писмено становище, в което оспорва изцяло изложеното в жалбата, като твърди че физическото лице Б.К. отговаря за задълженията си включително и с имуществото включено в предприятието му като едноличен търговец. Счита че „Неон 10” ЕООД е пропуснало да обжалва конституирането си като длъжник, поради което няма качеството на трето лице по отношение на изпълнителното производство и не са налице условията за отмяна на действията на ЧСИ по вписване на възбрана.

ЧСИ П.Р. е депозирала писмени обяснения по извършените от нея действия по изпълнителното дело на основание чл. 436 ал. 3 предложение последно от  ГПК.

Жалбата е допустима, подадена в срок и от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Производството по изп.д.№  20098350400535 по описа на ЧСИ П.Р., рег. № 835, с район на действие Окръжен съд – Сливен, е образувано по издадения в полза на В.И.Д. изпълнителен лист против физическото лице  Б.К.К. за осъждането му да заплати сумата от 31 800 лв., представляваща задължение по Запис на заповед от 24.08.2007 г. , ведно със законната лихва от 07.05.2009 г. до окончателното заплащане на сумите и сумата  636 лв. разноски. Изпълнителният лист е издаден по ч.гр.д. №1948/2009 г. по описа на РС – Стара Загора.

По изпълнителното дело са предприети редица изпълнителни действия, които не са довели до събирането на сумата по изпълнителния лист. В хода на изпълнителното производство взискателят В.И.Д. е цедирал вземането си на В.Д.М..

С договор за прехвърляне на търговско предприятие сключен на 15.11.2009 г. в гр. С. Б.К.К. е прехвърлил в качеството си на едноличен търговец търговското предприятие на ЕТ „Б. – Б.К.”***, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на ТД „Неон 10” ЕООД. Договорът е с нотариална заверка на подписите на страните от 26.11.2009 г. на Нотариус Р.С. и вписан в служба по Вписванията с вх. № 18/30.11.2009 г. В същия е изрично отбелязано, че се прехвърля и правото на собственост върху включения в предприятието на едноличния търговец недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.550.13.1.30 с адрес гр. С., ул. „Х.Д.” № *, с предназначение – самостоятелен обект за търговска дейност, с площ 370 кв.м., ведно с принадлежащите части: избено помещение от 80 кв.м., съгласно кадастралната карта на гр. С., одобрена със Заповед №  РД 18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.

По искане на взискателя с постановление от  16.06.2010 г. на ЧСИ П.Р. е констатирано прехвърлянето на търговското предприятие и е конституиран като солидарен длъжник по изпълнителното дело ТД „Неон 10” ЕООД. В мотивите на постановлението е прието, че конституирането е извършено, тъй като отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права.

На 20.09.2012 г. ЧСИ П.Р. е изпратила съобщение до ТД „Неон 10” ЕООД , че върху притежавания от него и описан по-горе недвижим имот е наложена възбрана на 18.09.2012 г.

Действията на ЧСИ по налагане на възбрана върху описания имот и започване на принудително изпълнение по отношение на него са незаконосъобразни.

На първо място незаконосъобразно е конституирането на ТД „Неон 10” ЕООД в качеството му на солидарен длъжник по изпълнителното производство. Не са налице условията за конституирането му като длъжник в изпълнителното производство. Длъжник в изпълнителното производство е лицето, срещу което е издаден изпълнителния лист. По изключение изпълнителната сила може да се простре и по отношение на други лица, като хипотезите за това са изрично и изчерпателно изброени в чл. 429 от ГПК. Приобритателят на търговско предприятие не е между тях. Действително в чл. 15 ал 3 от ТЗ е предвидено че правоприемника отговоря солидарно с отчуждителя на предприятието, но разпоредбата е материалноправна и е основание за възникване на солидарна отговорност. За да е налице изпълнително основание срещу приобритателя на търговското предприятие, следва да е проведено исково производство. При разрешаването на спора по жалбата срещу действията на съдебния изпълнител на основание чл. 435, ал. 4 от ГПК съдът следва да изходи само от процесуалните предпоставки за насочване на изпълнението срещу имуществото на жалбоподателя и посочените в тази разпоредба предпоставки. Извън това нито съдебният изпълнител, нито окръжния съд в развиващото се по реда на чл. 436, ал. 1 от ГПК производство не може и не следва да извършва преценка във връзка с материалните спорни правоотношения, които са извън предмета на проверка и доказване в това производство.

Във връзка със солидарната отговорност, произтичаща от разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от ТЗ, установена между прехвърлителя и правоприемника по договор за прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец, в изпълнителното производство, образувано по издаден срещу физическото лице изпълнителен лист следва да се държи сметка относно нормата на чл. 426, ал. 1 във вр. с чл. 404 от ГПК.

Доколкото по повод насочването на изпълнението спрямо имуществото на приобритател съществува спор относно предпоставките за ангажиране на солидарната отговорност на жалбоподателя като приобритател в договора по чл. 15, ал. 1 от ТЗ за задължения на физическото лице, възникнали преди прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец, отговор на въпроса дали задължението по издадения изпълнителен лист срещу физическото лице се включва в обема на задълженията – прехвърлени с договора по чл. 15, ал. 1 от ЗЗД, може да бъде даден само в исково производство при наличие на главно и пълно доказване на фактите и обстоятелствата, при които възниква или отпада отговорността.

Нито съдебният изпълнител, нито съдът в производството по жалбата срещу неговите действия и откази може да разглежда спора относно обема от права и задължения, включващи се в този на прехвърленото с договора от 15.11.2009г. предприятие.

 

Взискателят е възразил, че дружеството- приобритател не е обжалвало в срок конституирането си като съдлъжник, поради което са налице условията да отговаря като такъв. Възражението е неоснователно. На първо място това постановление на ЧСИ не е могло да бъде обжалвано, тъй като не попада в кръга на актовете, които могат да се обжалват по чл. 435 от ГПК. Произнасянето по незаконосъобразността на постановлението следва да бъде извършено в настоящото производство, като не следва да бъде зачитано неговото действие, тъй като същото е изцяло незаконосъобразно и не е могло да породи целените права, а именно да ангажира отговорността на ТД „Неон 10” ЕООД като съдлъжник.

При наличието на тези констатации следва да се прецени като незаконосъобразно и насочването на изпълнението към процесния имот, тъй като същият е притежание на трето лице, а не на длъжника по делото. Прехвърлянето на предприятието на ЕТ, включително и прехвърлянето на правото на собственост върху имота, е станало преди вписването на възбраната върху същия от ЧСИ. Третото лице към деня на вписване на възбраната владее процесния имот, което не е оспорено в настоящото производство.

По изложените съображения следва да бъдат отменени обжалваните действия на ЧСИ като незаконосъобразни.

При този изход на производството е основателно направеното искане от жалбоподателя за присъждане на разноски в размер на 265лв.

Ръководен от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ П.Р. с рег. № 835, с район на действие Окръжен съд – Сливен, по изпълнително дело № 20098350400535 по описа на ЧСИ, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.550.13.1.30 с административен адрес на имота гр. С., бул. „Х.Д.” №*, обект *, предназначен за търговска дейност с площ 370 кв.м., ведно с прилежащите части и избено помещение с площ 80 кв.м. с идентификатор 67338.550.13.1.31., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА  В.Д.М. ЕГН ********** *** да заплати на ТД „НЕОН 10” ЕООД , ЕИК 200937466, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Д.Д.* направените разноски в размер на 265лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :