Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 22

Сливен, …19.04.2013 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Сливенският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание на двадесет и осми март  през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………К.И.………в присъствието на прокурора…………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова………………………т .дело № 706 по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази:

            Предявен е иск с правно основание чл. 213 от КЗ.

Ищецът ЗД”Бул Инс” АД твърди в исковата си молба, че между него и „Порше лизинг БГ” ЕООД е бил сключен договор за застраховка на автомобили отдавани по договор за лизинг от 20.12.2007 г., с който са застраховани финансовите загуби от неизпълнението на договорите за лизинг, включително и договора с лизингополучател – ответника Д.Б.Н. сключен на 4.10.2007 г. Твърди, че лизингополучателят и ответник в настоящото производство не е заплатил 15 поредни месечни вноски по договар си за периода м.ноември 2008 г. до м.януари 2010 г. на обща стойност 12 208,95 лв., поради което „Порше лизинг БГ” ЕООД е предявило щета по горепосочената полица към ищеца. Щета е била предявена и заведена и на стойност 25 632,60 лв. за неплатените оставащи 31 поредни месечни вноски, които не са изплатени от ответника. Твърди, че е изпълнил задължението си и заплатил на „Порше лизинг БГ” ЕООД обезщетение по договор за застраховка, поради което за него възниква правото да търси от причинителя на вредата платеното застрахователно обезщетение. Моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да му заплати сумата в размер на общо 37 841,55 лв., представляваща изплатеното застрахователно обезщетение ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и направените разноски.

Ответникът е депозирал писмен отговор, в който оспорва предявения по отношение на него иск, като твърди, че договорът между него и лизингодателя следва да се счита за прекратен на 2.10.2009 г., а също така и че претенцията на застрахователя е неоснователна, тъй като представените с исковата молба доказателства не доказват, че исковата сума се дължи, както и че същите не доказват, че е налице валидно извършено плащане по договора за застраховка.

В с.з. ищецът не изпраща представител.

Ответникът не се явява в с.з. и не изразява становище.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

 С Добавък от 01.10.2008г. към застрахователна полица –№ А07 0801818001 725479 съгласно Рамков договор за застраховане на автомобили, отдавани по договор за лизинг от 20.12.2007 г., сключен с „Порше лизинг БГ" ЕООД, ЗД "БУЛ ИНС" АД застрахова финансовите загуби на „Порше лизинг БГ" ЕООД от неизпълнението на плащане на лизинговите вноски по договор за лизинг от 04.10.2007 г. с лизингополучател Д.Б.Н..

На 02.10.2007г. между Д.Б.Н. и „Порше лизинг БГ" ЕООД е сключен договор за лизинг № 01860. Лизинговият обект на договора е МПС „ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ" с per. № СТ 49 31 АВ. Съгласно договора, лизингополучателят се задължава за период от 60 месеца (от 01.10.2007г. до 15.09.2012г. включително) да заплаща ежемесечна вноска, като сумата на финансиране е в размер на 25 134,08 евро. Вещта, предмет на договора за лизинг е предадена на лизингоплучателя на 08.10.2007г.

Видно от заключението на назначената по делото съдебно-икономическа експертиза ответникът е заплащал лизинговите вноски до м. октомври 2008г. вкл., като вноската за м. ноември 2008г. е платена частично, като е останала неплатена сумата в размер на 559,51 лв. от тази вноска. След тази дата плащания по договора за лизинг не са извършвани от лизингополучателя.

Лизингополучателят не е заплатил 15 поредни месечни вноски за периода ноември 2008 г. до януари 2010 г. включително, на обща стойност 12 208, 95 лв. „Порше лизинг БГ" ЕООД е предявило щета по горепосочената полица „Финансов риск" към ЗД "БУЛ ИНС" АД с № 090800000290 на 25.01.2010г. . По същата полица има и заведена щета под № 090800000290/1 на обща стойност 25 632, 60 лв. за неплатени 31 оставащи поредни месечни вноски, предявена на 12.07.2010г.

Съгласно Протокол за насрещно прихващане на суми към Анекс от 24.11.2009г. към Рамков Договор № 31/20.12.2007г., между ЗД"БУЛ ИНСАД наречен застраховател и „ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ"ЕООД наречен застрахован на 08.01.2010г. е прихваната сумата от 12 208.95лв по щета №№ 090800000290/1.

На основание член 2.2 от цитирания по-горе анекс ЗАСТАРХОВОНИЯТ извършва прихващане. Прихванатите суми представляват дължимо обезщетение от застрахователя на застрахования срещу дължими застрахователни премии от застрахования на застрахователя, при условията на цитирания по горе анекс, за месец Декември.

С платежно нареждане за кредитен превод от 13.07.2010.е постъпила сумата по сметката на „Порше Лизинг БГ"ЕООД в Райфайзенбанк от 25 632.60лв.  по щета № 090800000290 ЦУ - Финансов риск

Общата сума, заплатена от застрахователя на застрахования е  37 841, 55 лв., видно от заключението на вещото лице. Според същото размерът на неплатените месечни вноски по договора за лизинг от ответника са в размер на 39 050,84лв.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 213 от КЗ.

Същият е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

Налице са условията за чл. 213 от КЗ, според които е необходимо застрахователя, при настъпване на застрахователното събитие и след плащане на дължимото обезщетение на застрахования, може да встъпи в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. Установи се по делото, че лизингополучателя не заплащал месечните лизингови вноски, считано от м. ноември 2008г., като договорът за лизинг е бил прекратен и освен вноските с настъпили  падежи са станали изискуеми всички вноски по кредита. Установи се  също така и че застрахователя е заплатил дължимото обезщетение на застрахования в претендирания размер.

Следва да бъде осъден ответника, като  лице причинило вредата (тъй като виновно не е изпълнявал задълженията си по договора за лизинг) да заплати на ищеца сумата общо в размер на 37 841,55лв., представляваща платеното от него застрахователно обезщетение, видно със законната лихва от датата на завеждането на исковата молба (която има ролята на покана за плащане) до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски от ищеца в  пълен размер – 5 513,66лв.

                   Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА Д.Б.Н. ***, ЕГН **********,***."Сини камъни", бл.7-Д-29, да заплати на ЗД „БУЛ ИНС” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление -София, УЛ. „Лавеле” №19, сумата от 37 841,55лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и един лева и петдесет и пет стотинки), на основание чл. 213 от КЗ, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от непозволено увреждане, заплатено на „Порше лизинг БГ” ЕООД, причинени от неизпълнение на договор за лизинг от 02.10.2007г., сключен между Порше лизинг БГ” ЕООД и Д.Б.Н., ведно със законната лихва за забава, считано от 16.09.2011г. до окончателното изплащане на сумата и сумата 5 513,66лв. разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :