Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № ….

 

                                                 гр.Сливен, дата 28.11.2012 г.

                                   

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА                                                                       

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                     МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова гражданско дело № 733 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството се развива по реда по реда на чл. 437 вр. чл. 435, ал. 3 от ГПК.

          Образувано е по жалба на длъжника „ПСК Тера строй инвест Стара Загора”АД, ЕИК 123538653, със седалище и адрес на управление: гр.С.З., ж.к. „Г.” срещу Постановление на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ  за възлагане на недвижими имоти от 28.09.2012 г. по изпълнително дело № 318 по описа за 2012 г.         

         Жалбоподателят твърди, че при възлагане на три от имотите на длъжника, а именно: пасища – мери в местността „Челиндеря”, в землището на с.Дядово, ЕКАТТЕ: 24760, общ.Нова Загора, обл.Сливен, с площ на имотите съответно 90,641 дка., 81,796 дка. и 44,429 дка., продадени за сумите съответно 64 968 лв., 48 000 лв. и 25 668 лв., са допуснати нарушения довели до ненадлежно наддаване на публичната продан. В жалбата се сочи, че са нарушени императивните законови изисквания на чл.492 от ГПК. Изтъква се, че законодателят в чл.492, ал.2 от ГПК е установил задължителен ред за обявяване на купувач по публичната продан, с оглед охрана на интересите на всички страни в производството и избягване на възможностите за манипулиране на наддаването с правене на нереално високи предложения. Жалбоподателят сочи, че устно направените предложения и при трите публични продани не са с определения от закона размер на един задатък, а в много по – високи размери. Това довело до абсурдни предложения за цена, явно неотговарящи на пазарната стойност на имотите, с цел манипулиране на проданта. Като друго нарушение се сочи, че нито едно от устно направените наддавателни предложения не е подписано от направилия го наддавач. За купувач и при трите продани бил обявен наддавач, който не е подписал отразените в протокола предложение за съответната цена.

         Моли Сливенски окръжен съд да отмени като незаконосъобразно постановлението за възлагане на посочените по – горе имоти и да задължи съдебния изпълнител да продължи изпълнението при спазване на закона.

          Доколкото нарушенията на закона при извършване на публичната продан били явни и доказани с Протоколите за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и доколкото продължаването на изпълнителните действия по отношение на тези имоти би могло да се осуети или затрудни извършването на нова продан при условията на чл.497 от ГПК, жалбоподателят моли на основание чл.438 от ГПК да бъде спряно изпълнението по отношение на тези имоти до постановяване на решението на окръжния съд.

         В срока по чл.436, ал.3 от ГПК от насрещната страна – взискател по изпълнителното дело, пред ЧСИ е депозирано писмено възражение. Във възражението се излагат аргументи, насочени към опровергаване на направените в жалбата отменителни доводи. Сочи се, че за длъжникът липсва правен интерес да обжалва постановлението за възлагане с аргумент, че имотите са възложени на цени много по - високи от пазарната им оценка. Възразява се, че стъпката в размер на един задатък при устното наддаване е инструктивна. Това бил минимално определения в закона размер, който не препятствал възможността наддавачите да правят предложения в по – висок размер. Моли съда да остави без уважение жалбата на длъжника, като неоснователна.

                  При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалваното постановление за възлагане. Излага становище, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като били спазени всички изисквания на закона, както при провеждането на самия търг, така и при обявяване на следващи купувач на основание чл.493 от ГПК.

         При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 318 по описа на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд, във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

                  Изпълнително дело № 318/2012 г. по описа ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд е образувано по молба на взискателя „Акация ДПЖМ”ООД, след изпращане по подсъдност от ЧСИ М.П. рег.№ 851 в КЧСИ с район на действие Софийски градски съд, с цел провеждане на публична продан на възбранените имоти, находящи се на територията на Община Нова Загора.

                 Предмет на изпълнението е събирането на парични суми в полза на взискателя „Акация ДПЖМ”ООД по изпълнителен лист от 22.06.2011 г., издаден по търговско дело № 554 по описа за 2010 г. на Старозагорски окръжен съд. За обезпечаване вземането на взискателя са наложени възбрани на недвижими имоти собственост на длъжниковото дружество. На длъжника е връчена Покана за доброволно изпълнение на 09.01.2012 г. Извършен е опис на недвижимите имоти, обективиран в Протокол от 29.03.2012 г. Изготвено е обявление за проданта. Извършването на проданта е обективирано в Протоколи за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач от 13.07.2012 г. за всеки един от посочените недвижими имоти. За купувач на имот пасище – мера в местността „Челиндеря”, в землището на с.Дядово с площ от 90,641 дка. е обявен „Пролетен лъч” ЕООД, ЕИК 200562062 за сумата от 1 750 544 лв. За купувач на имот пасище – мера в местността „Челиндеря”, в землището на с.Дядово с площ от 81,796 дка. е обявен „Енергия Крейс” ЕООД, ЕИК 200657642 за сумата от 1 999 491 лв. За купувач на имот пасище – мера в местността „Челиндеря”, в землището на с.Дядово с площ от 44,429 дка. е обявен „Акация ДПЖМ”ООД, ЕИК 200159816 за сумата от 100 000 лв. В законоустановения срок нито един от обявените за купувачи при устното наддаване на публичната продан не е внесъл продажната цена. За всеки един от недвижимите имоти са изготвени Постановления за обявяване на следващ купувач от 27.07.2012 г. От всички обявени за купувачи отново нито един не е внесъл сумата по протоколите за обявяване на купувач. Съдебният изпълнител изготвил Постановления за обявяване на следващ купувач от 17.08.2012 г., с цел изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната. В резултат за купувач и на трите имота съдебният изпълнител обявил ЕТ „Акация ДПЖМ”, ЕИК 040210330, със седалище и адрес на управление: с.Кортен, общ.Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 32. В законоустановения срок били внесени изцяло сумите по продажната цена на имотите от обявения за купувач ЕТ „Акация ДПЖМ”. На 28.09.2012 г. съдебният изпълнител изготвил Постановлението за възлагане на недвижими имот, с което възложил на ЕТ „Акация ДПЖМ”, ЕИК 040210330 три от имотите на длъжника, а именно: пасища – мери в местността „Челиндеря”, в землището на с.Дядово, ЕКАТТЕ: 24760, общ.Нова Загора, обл.Сливен, с площ на имотите съответно 90,641 дка., 81,796 дка. и 44,429 дка., продадени за сумите съответно 64 968 лв., 48 000 лв. и 25 668 лв.

          При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

          Жалбата е подадена в срок/съобщението за изготвяне на Постановлението за възлагане е получено от длъжника на 04.10.2012 г., жалбата е постъпила в деловодството на съдебния изпълнител на 11.10.2012 г./, от активно легитимирана страна – длъжник по изпълнението, срещу подлежащ на обжалване акт по смисъла на чл. 435, ал. 3 от ГПК, поради което същата е процесуално допустима.

          Искането за спиране на изпълнението по отношение на трите имота до постановяване на решението на окръжния съд е неоснователно и следва да се остави без уважение. Разпоредбата на чл.438 от ГПК  не намира приложение в хипотезата на чл.435, ал.3 от ГПК. Съображенията за това са, че предпоставка за изпълнението на възлагателното постановление е то да е влязло в сила. Същото влиза в сила едва след произнасянето на окръжния съд по повод обжалването му, поради което не е налице застрашен интерес на длъжника от продължаване на действията по принудително изпълнение.

         Изпълнителният процес представлява верига от последователно извършени от съдебния изпълнител действия, които той предприема по искане на взискателя и чиято цел е да удовлетворят неговия законен интерес. Тези действия са предписани от процесуалния закон и обуславят валидността на крайния акт.

                  В конкретния казус предмет на подадената жалба е постановлението за възлагане на имота, чиято законосъобразност длъжникът оспорва на основание чл. 435, ал. 3 ГПК - поради ненадлежно извършено наддаване.    

                 Публичната продан започва с нейното насрочване и обявяване и приключва с постановлението за възлагане. Доказателствата по делото налагат извод, че публичната продан в конкретния случай е извършена чрез наддаване според изискванията на закона. От документите приложени към изпълнително дело № 319/2012 г., се установява, че в срока за подаване на писмени наддавателни предложения и съобразно изискванията на чл. 489, ал. 4 от ГПК, в канцеларията на Районен съд гр. Нова Загора, място на проданта по смисъла на чл. 488 ГПК, са постъпили такива, надлежно отразени във входящия регистър на съда. Действията по обявяване на постъпилите наддавателните предложения и по последвалото съобразно изискванията на  чл. 492, ал. 2 от ГПК устното наддаване са документирани в съставените от съдебния изпълнител Протоколи от 13.07.2012 г. Постъпилите в запечатан плик наддавателни предложения са отворени в присъствието на явилите се наддавачи. Наддавателните предложения отговарят на условията за валидност съгласно чл. 489 ГПК. След класиране на наддавателните предложения, в резултат на тайното наддаване, за купувач на всеки един от трите имота е обявен предложилият най-високата цена. След обявяването на купувача явилите се наддавачи предлагат устно цена, по-висока с размера на един задатък. Съдът констатира, че направените по делото устни предложения и по – точно една част от тях, са в размер по - висок от един задатък, но настоящият състав намира, че това обстоятелство опорочава проведената публичната продан. Става въпрос за установена от закона минимална фиксирана стъпка на наддаване, която цели достигането на по – висока цена с оглед по – пълното удовлетворяване на взискателя. В този смисъл съдебният изпълнител в съответствие с изискванията на процесуалния закон е провел публичната продан, без да допусне устно направените предложения в размер по – малък от един задатък, чиято стойност е 10 на сто върху началната цена. Граматическото и логическо тълкуване на чл.492, ал.2 от ГПК - „цена, по-висока с размера на един задатък” налага извод, че законодателят е установил минимална стъпка в размера на един задатък, за да се гарантират интересите на всички страни в производство и най – вече на длъжника – имотът да бъде продаден по възможно най – високата цена.  Предлагането на стъпка в размер по – голям от един задатък при устното наддаване не води до накърняване интересите нито на длъжника, нито на взискателя. Нещо повече, дали чрез едно/ако стъпката е по – голяма от един задатък/ или чрез няколко устни предложения/ако стъпката е в размер на един задатък/, единствено волята и възможностите на наддавачите определят до каква продажна цена ще се достигне при устното наддаване. Законодателят не е определил таван, който да препятства нереално високи предложения. Поради това законосъобразно съдебният изпълнител е обявил за купувач и на трите имота, наддавача предложил най – високата цена при устното наддаване.

                  От друга страна неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че устно направените предложения не са подписани от направилите ги наддавачи включително, че не е подписано и предложението на наддавача, обявен за купувач на трите недвижими имота. Видно от съставените от съдебния изпълнител три протокола за публична продан на имотите, накрая на всеки един от тях са положили подписи, участниците в проведеното устно наддаване. Всеки един от протоколите е подписан и от лицето, обявено за купувач при устното наддаване и от съдебния изпълнител. Настоящият състав намира, че макар подписи да не са положени под всяко наддавателно предложение, наличието им в края на протокола, като подписи на участниците в наддаването с подробна индивидуализация на всеки един от участниците, санира липсата им под всяко едно от направените предложения. Настоящият състав намира, че това обстоятелство също не се отразява върху процесуалната законосъобразност на проданта.

        С оглед на изложеното съдът намира, че при публичната продан не са допуснати процесуални нарушения, водещи до опорочаването й. Обжалваното постановление за възлагане, с което тя е приключила е законосъобразно. Не е налице визираното основание за отмяна - ненадлежно наддаване.

        Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

                 Водим от горното, съдът

 

                                                                        

                                                   Р      Е     Ш     И  :

 

                ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжника „ПСК Тера строй инвест Стара Загора”АД, ЕИК 123538653, със седалище и адрес на управление: гр.С.З., ж.к. „Г.” срещу Постановление за възлагане на недвижими имоти от 28.09.2012 г. по изпълнително дело № 318 по описа за 2012 г. на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с райони на действие Сливенски окръжен съд.           

                 Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване.

  

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

                                                                                                                       2.