Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 15

 

гр. Сливен, 25.01.2013г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. КРАСИМИРА К.

 

 

при участието на прокурора ………и при секретаря Р.Г., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  743  по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по  реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 26/20.04.2012 г. по гр. д. № 245/2009 г. на Котелския районен съд, с което е допуснато да се извърши съдебна делба между наследниците на Д.Н.Б., Ж.Н.Б., И.Н.Б. и Руси Н.Б. по отношение на 16 недвижими имота, подробно описани,  при квоти по ¼ ид.ч. за наследниците на Д.Н.Б., Ж.Н.Б., И.Н.Б. и Руси Н.Б. като преки наследници на общия наследодател Н. Б.Б. – б.ж. на с. Катунище.

Във въззивната жалба се твърди, че делбата е нищожна като не е извършена между всички съделители.  Съдът не е посочил между кои страни се допуска делбата и съдът не е определил при какви квоти от правото на собственост се допуска, с което е нарушил чл. 344 ал. 1 от ГПК. Поради това се иска да бъде отменено решението и да се постанови ново при спазване на тези изисквания.

В с.з. въззивницата не се явява и не изпраща представител.

 Явяват се въззиваемите Х.А.Б., който заявява, че се присъединява към жалбата и счита решението за неправилно, а въззиваемите М.К.Г., В.Г.Б., Т.И.Й., С.С.У., И.С.Ч. и Д. Т. Ш. молят да бъде потвърдено решението на  районния съд.

Настоящият въззивен състав след като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства приема за установено следното от фактическа страна:

Страните се явяват наследници на починалия техен общ наследодател Н. Б.Б. – б.ж.на с. Катунище.

С решение № 42008 на ОСЗГ гр. Котел е възстановено правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Катунище на наследниците на Н. Б.Б. върху следните имоти:

1. пасище, мера от 3.767 дка, 10 категория, находящо се в м. „Синилка”, представляващо имот № 000273 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.48.483 при граници: имот № 000273 – дървопроизв.пл. На МЗГ- НУГ. Стар идентификатор 483, кв. 0, съседи: 36681.48573

2. нива от 2.639 дка, 4 категория, находяща се в м.”Реката”, представляваща имот № 000488 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.41.488 при граници: имот № 000496 - вътрешна река на държавата – мост, имот №  000275-път, стар идентификатор 483, кв. 0, съседи: 36684481.44496, 36681.41.275 и 36681.41.22.

3. нива от 10.795 дка, 4 категория, находяща се в м. „Котлешница”, представляваща имот № 005006 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.5.6 при граници:  имот № 005011- нива на наследниците на Н.С.Д., имот № 005009 – полски път на Община – Котел, имот № 005005 – нива на наследниците на И. А. М., имот №000581 – вътрешна река на държавата , стар идентификатор 0, съседи 36681.37.581, 36681.5.11, 3668Ш9 и 36681.5.5.

4. нива от 2.399 дка, 4 кат., находяща се в м. „Мочура”, представляваща имот № 020005 по плана за земеразделяне с идентификатор № 36681.20.5 при граници: имот № 020006- нива на наследниците на С. Г. М., имот  № 000115- дървопроизв.пл.на МЗГ-НУГ, имот № 020004 - нива на „Продакс-Котел” АД, имот № 020013 – полски път и съседи 36681.20.4,36681.20.13, 36681.20.6, 36681.19.115, 24283.406.555.

5. нива от 1.600 дка, 4 кат., находяща се в м. „Мочура”, представляваща имот № 020009 по плана за земеразделяне с идентификатор 366812.20.9 при граници имот № 020010 - нива на наследниците на Н. Д.Б., имот № 020015 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №  020008- нива на наследниците на В. А. В., имот № 020013 – полски път на Община – Котел, стар идентификатор 0 и сега съседи: 36681.20.8, 36681.20.13, 36681.20.10 и 36681.205.15.

6. нива от 2.601 дка, 4 кат., находяща се в м.”Реката”, представляваща имот № 021005 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.21.5, при граници: имот № 021006-нива на наследниците на Н. Б. М., имот № 021014 – полски път на Община – Котел, имот № 021004- нива и имот № 000340 – вътрешна река и сега при съседи с идентификатори 36681.21.4, 36681.21.340, 36681.21.6, 36681.21.14

7. нива от 2.001 дка, 4 кат., находяща се в м. „Реката”, представляваща имот № 024009 по плана за земеразделяне с идентификатор 3668.24.9 , при граници: имот № 024011- нива на Ж. К. С., имот № 024014-полски път, имот № 024008-нива на „Продакс Котел” АД, имот № 000327-неустановен собственик, стар идентификатор кв.0, и сега съседи с идентификатори 36681.24.8, 36681.24.11, 366681.24.14, 36681.21.327

8. нива от 55.900 дка, 9 кат., находяща се в м. „Белевец”, представляваща имот № 025002 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.25.2, при граници: имот № 000151, имот № 025003-ливада на наследниците на И. С. С., имот № 025007-полски път, имот № 025001-ливада, стар идентификатор кв. 0, съседи: 36681.25.1, 36681.33.151, 36681.25.3, 36681.25.7

9. нива от 5.401 дка, 4 кат., находяща се в м. „Край село”, представляваща имот № 029008 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.29.8, при граници: имот № 029007 – нива на наследниците на С. Х. Б., имот № 000151, имот № 029009-нива на наследниците на И. С. С., имот № 029025-полски път, стар идентификатор кв. 0 и сега при съседи: с идентификатори 36681.29.7, 36681.29.25, 36681.29.9 и 36681.33.151

10. използв.ливада от 12 дка, 9 кат., находяща се в м. „Катунишки дол”, представляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.32.20 при граници: имот № 032021-ливада на наследниците на Х. Д. Х., имот № 032021-ливада на „Продакс Котел” АД, имот № 000067 – полски път, имот № 032028-полски път, стар идентификатор кв. 0, съседи сегашни идентификатори 36681.32.28, 36681.32.21, 36681.32.19,36.681.31.67.

11. използв.ливада от 7.992 дка, 9 кат., находяща се в  м. „Арнаушки чеир”, представляваща имот № 034010 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.34.10, при граници: имот № 034011-ливада на наследниците на В. С. В., имот № 034017-полски път, имот № 034021-пасище, мера, имот № 034014-ливада на наследниците на Вълко А. Вълков, имот № 034013-ливада на „Продакс Котел” АД, стари идентификатори в кв. 0 и съседи: 36681.34.14,36681.34.13, 36681.34.11, 36681.34.17 и 36681.34.21

12. нива от 2.916 дка, 4 кат., находяща се в м.”Юрта”, представляваща имот № 046001 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.46.1, при граници: имот № 046002-нива на наследниците на И. Н. Х., имот № 300004-залесена територия на наследниците на Р. Н. П., имот № 300002- залесена територия на наследниците на С.И. П., стар идентификатор: кв.0, съседи: 36681.41.275, 36681.46.2, 36681.300.4 и 36681.300.2

13. нива от 91.700 дка, 9 кат., находяща се в м.”Среден кайряк”, представляваща имот № 059001 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.59.1, при граници: имот № 000573, имот № 055027-полски път, имот № 055024-полски път, имот № І-Ю0367-скала на Община Котел, имот № 000366-полски път, имот № 59002-нива на наследниците на Д. Н. К., стар идентификатор: кв. 0 и сега съседи имоти 36681.55.369, 36681.55.27, 36681.48.573, 36681.59.2, 36681.58.26, 36681.58.367 и 36681.55.24

С решение №  41008 на Общинска служба по Земеделие и гори гр. Котел е било възстановено правото на собственост върху земеделски земи в с. Катунище на наследниците на Н. Б.Б. върху следните имоти:

14. нива от 3.519 дка, 4 кат., находяща се в м.”Реката”, представляваща имот № 026009 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.26.9 при граници: имот № 000573, имот № 026008-нива на наследниците на С.Т. В., имот № 026006-пасище, имот № 000393- на Община - Котел, имот № 026010-нива на наследниците на Н. Б. М., стар идентификатор: кв.0, съседи: имоти №№ 36681.48.573 , 36681.26.10, 36681.26.393, 36681.26.6, 36681.26.8.

15. нива от 0.131 дка, 4 кат., находяща се в м. „Реката”, представляваща имот № 052002 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.52.2., при граници: имот № 052004-нива на наследниците на П. Р. Р., имот № 052003-нива на наследниците на С. М.Ж., имот № 052001-нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000308-населено място на с. Катунище, стар идентификатор: кв.0 и сега съседи:  36681.52.1, 36681.52.3, 36681.52.4, 36681.53.186.

С решение № 31007 Общинска служба по земеделие и гори гр. Котел е възстановила правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в землището на с с.Жеравна на наследниците на  Н. Б.Б., а именно:

16. използв.ливада от 3.401 дка, 9 кат., находяща се в м. „Попинци”, представляваща имот № 015006 по плана за земеразделяне, с идентификатор 19283.15.6, при граници: имот № 015008-ливада на наследници на Т.Р. И., имот № 015005-ливада – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 015002-ливада на наследници на Д.Г. С., имот № 015004- пасище, имот №  015007 – ливада на „Продакс Котел „ АД, стар идентификатор: кв.0, и сега съседи идентификатори 29283.15.7, 29283.1.5.8, 29283.15.5, 29283.15.6 и 29283.15.4.

Видно е че всички земеделски земи са били възстановени на Н. Б.Б., който е бивш жител ***.

От представените по делото доказателства се установява, че Н. Б.Б. е оставил като свои наследници децата си Ж.Н.Б., Д.Н.Б., Р.Н.Б., и И.Н.Т..

От своя страна Ж.Н.Б. е оставила като наследници Г.Т.Ч., Г. Т. Б., Н. Т.Ч., Д.Т.Ч. и П.Т.Ч.. Г.Т.Ч. пък е оставил свои наследници Ж.Г. Д. и Т.Г.Т.Ч./, Г. Т. Б. оставила като свои наследници С.С.У., Ж.С. Х. и И.С.Ч.. От своя страна Ж.С. Х. е оставила като свои наследници  А.Г.Х., В.А.П. и Г.А.Х.. Н. Т.Ч. е оставил  като свои наследници М.Р.Ч., Ж.Н.Т. и Р.Н.Ч..

Д.Н.Б. е оставил като свои наследници Н.Д.Н., Г. Д.Н., С.Д.Б., Н.Д.Й., М.Д.И., Р. Д. Л., Б.Д. П.. Н.Д.Н. е оставила като свой наследник З.Н.З.. Г. Д.Н. е оставила като свои наследници Ц.А.М. и Д.А.М.. С.Д.Б. е оставил наследниците М.А.Б., Д.С. . и А.С.Б..Н. Д.Й. е била наследена от Т.И. Й.. Д. Л. е наследена от С.Т.Л. и Д. Т. Ш..

Наследникът на наследодателя Н. Б.Б. – Р. Н.Б. е оставил наследници Д. Р. Б., Н.Р. К. и В.Р. Б.. От своя страна Д. Р.Б. е бил наследен от С.В.Б., Р.Д.Б. и В.Д.Ч., а В. Р. Б. е бил наследен от  В.Г.Б., Р.В.Б. и Г.В.Б..

И.Н.Т. е оставила за свои наследници ищците по делото М.А.В., Х.А.Б. и М.К.Г..

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Районния съд  правилно е индивидуализирал имотите, които следва да бъдат предмет на делбата, както и лицата, които следва да участват в нея. Не е основателно, с оглед на представените доказателства, направеното в жалбата оплакване, че делбата не е извършена между всички съделители. Съдът обаче действително е допуснал нарушение на закона, тъй като в диспозитива на решението не се е произнесъл по въпроса между кои лица ще се извършва делбата на имотите и каква е частта на всеки сънаследник. Поради това и с оглед на установената фактическа обстановка настоящата инстанция следва да изправи този пропуск като отмени решението на районния съд изцяло и постанови ново.

Безспорно е, че са индивидуализирани имотите предмет на делбата и лицата между които следва да бъде извършена.  Следва да бъдат определени обаче частите на всеки един сънаследник с оглед на установеното от фактическа страна. 

Общият наследодател Н. Б.Б. е оставил четирима свои наследници – негови деца, които наследяват по  ¼ ид.ч. от имотите. Това са И.Н.Т., Р. Н.Б., Ж.Н.Б./Тотева/ и Д.Н.Б..

Ищците, като наследници на И.Н.Т., следва да наследят нейния дял при равни квоти и така М.А.В., Х.А.Б. и М. К.Г. следва да наследят по 630/7560 ид.ч. от общите имоти.

Наследниците на  Р. Н.Б. също следва да наследят по 630/7560 ид.ч. като това е делът на Н.Р.К..  Наследниците на Д. Р. Б., а именно С.В.Б., Р.Д.Б. и В.Д.Ч. следва да наследят по 1/3 част от неговото наследство, а именно всеки по 210/7650 ид.ч. Същата част от имотите се полага и на наследниците на В. Р. Б., а именно: В.Г.Б., Р.В.Б. и Г.В.Б..

Наследници на Ж.Н. Тотева са Г.Т.Ч., Г. Т.Б., Н. Т.Ч., Д.Т.Ч. и П.Т.Ч., те всичките следва да получат по 1/5 от нейния дял. Така Квотата на Д.Т.Ч. и П.Т.Ч. следва да бъде 378/7560 ид.ч. за всеки от тях.

Наследници на Г.Т.Ч.  са Ж.Г.Д. и Т.Г.Т. /Ч./ , като всеки от тях следва да получи  по 189/7560 ид.ч.

Наследниците на Г. Т. Б., а именно С.С.У., И.С.Ч. и Ж.С. Х.следва да получат всеки по 126/7560 ид.ч., като от своя страна наследниците на Ж.С. Х., а именно А.Г.Х., В.А.П. и Г.А.Х. следва да получат всеки по 42/7560 ид.ч.

Квотата на наследниците на Н. Т.Ч., а именно М.Р.Ч., Ж.Н.Т. и Р.Н.Ч. е 126/7560 ид.ч. за всеки от тях.

Четвъртият наследник на общия наследодател,  а именно Д.Н.Б. е оставил седем наследници – Н.Д.Н., Ганка Д.Н., С.Д.Б., Н. Д.Й., М.Д.И. и Б.Д.П.. Така квотите за М.Д.И. и Б.Д.П. са 1/7 за всяка от тях от неговата ¼ или 270/7560 ид.ч. за всяка от тях. Същата квота следва да бъде определена и за наследника на Н.Д.Н., а  именно З.Н.З., както и за наследницата на Н. Д.Й. –Т.И.Й.. Квотите на наследниците на Г. Д.Н., а именно Ц.А.М. и Д.А.М. са съответно по 135/7560 ид.ч. Същите квоти  следва да бъдат определени и за наследниците на Р. Д. Л., а именно на С.Т.Л. и Д. Т. Ш.. Квотите за наследниците на С.Д.Б., а именно М.А.Б., Д.С.Б. и А.С.Б. са съответно 90/7560 ид.ч.

При тия квоти следва да бъде допусната делбата на посочените по-горе имоти.

 

 

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ  решение № 26/20.04.2012 г. по гр.д. № 245/2009 г. на Районен съд – Котел изцяло, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

          ДОПУСКА извършването на съдебна делба , която да се извърши между  М.А.В., Х.А.Б., М. К.Г., Н.Р.К., С.В.Б., Р.Д.Б., В.Д.Ч., В.Г.Б., Р.В.Б., Г.В.Б., Д.Т.Ч., П.Т.Ч., Ж.Г.Д.,

Т.Г.Т. /Ч./, С.С.У., И.С.Ч., А.Г.Х., В.А.П., Г.А.Х., М.Р.Ч., Ж.Н.Т., Р.Н.Ч., М.Д.И., Б.Д.П., З.Н.З., Т.И.Й., Ц.А.М., Д.А.М., С.Т.Л., Д. Т. Ш., М.А.Б., Д.С.Б. и А.С.Б. по отношение на следните недвижими имоти :

 

1. пасище, мера от 3.767 дка, 10 категория, находящо се в м. „Синилка”, представляващо имот № 000273 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.48.483 при граници: имот № 000273 – дървопроизв.пл. На МЗГ- НУГ. Стар идентификатор 483, кв. 0, съседи: 36681.48573

2. нива от 2.639 дка, 4 категория, находяща се в м.”Реката”, представляваща имот № 000488 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.41.488 при граници: имот № 000496 - вътрешна река на държавата – мост, имот №  000275-път, стар идентификатор 483, кв. 0, съседи: 36684481.44496, 36681.41.275 и 36681.41.22.

3. нива от 10.795 дка, 4 категория, находяща се в м. „Котлешница”, представляваща имот № 005006 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.5.6 при граници:  имот № 005011- нива на наследниците на Н.С.Д., имот № 005009 – полски път на Община – Котел, имот № 005005 – нива на наследниците на И. А. М., имот №000581 – вътрешна река на държавата , стар идентификатор 0, съседи 36681.37.581, 36681.5.11, 3668Ш9 и 36681.5.5.

4. нива от 2.399 дка, 4 кат., находяща се в м. „Мочура”, представляваща имот № 020005 по плана за земеразделяне с идентификатор № 36681.20.5 при граници: имот № 020006- нива на наследниците на С. Г.М., имот  № 000115- дървопроизв.пл.на МЗГ-НУГ, имот № 020004 - нива на „Продакс-Котел” АД, имот № 020013 – полски път и съседи 36681.20.4,36681.20.13, 36681.20.6, 36681.19.115, 24283.406.555.

5. нива от 1.600 дка, 4 кат., находяща се в м. „Мочура”, представляваща имот № 020009 по плана за земеразделяне с идентификатор 366812.20.9 при граници имот № 020010 - нива на наследниците на Н.Д.Б., имот № 020015 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №  020008- нива на наследниците на В. А. В., имот № 020013 – полски път на Община – Котел, стар идентификатор 0 и сега съседи: 36681.20.8, 36681.20.13, 36681.20.10 и 36681.205.15.

6. нива от 2.601 дка, 4 кат., находяща се в м.”Реката”, представляваща имот № 021005 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.21.5, при граници: имот № 021006-нива на наследниците на Н. Б. М., имот № 021014 – полски път на Община – Котел, имот № 021004- нива и имот № 000340 – вътрешна река и сега при съседи с идентификатори 36681.21.4, 36681.21.340, 36681.21.6, 36681.21.14

7. нива от 2.001 дка, 4 кат., находяща се в м. „Реката”, представляваща имот № 024009 по плана за земеразделяне с идентификатор 3668.24.9 , при граници: имот № 024011- нива на Ж.К. С., имот № 024014-полски път, имот № 024008-нива на „Продакс Котел” АД, имот № 000327-неустановен собственик, стар идентификатор кв.0, и сега съседи с идентификатори 36681.24.8, 36681.24.11, 366681.24.14, 36681.21.327

8. нива от 55.900 дка, 9 кат., находяща се в м. „Белевец”, представляваща имот № 025002 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.25.2, при граници: имот № 000151, имот № 025003-ливада на наследниците на И. С. С., имот № 025007-полски път, имот № 025001-ливада, стар идентификатор кв. 0, съседи: 36681.25.1, 36681.33.151, 36681.25.3, 36681.25.7

9. нива от 5.401 дка, 4 кат., находяща се в м. „Край село”, представляваща имот № 029008 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.29.8, при граници: имот № 029007 – нива на наследниците на С. Х. Б., имот № 000151, имот № 029009-нива на наследниците на И. С. С., имот № 029025-полски път, стар идентификатор кв. 0 и сега при съседи: с идентификатори 36681.29.7, 36681.29.25, 36681.29.9 и 36681.33.151

10. използв.ливада от 12 дка, 9 кат., находяща се в м. „Катунишки дол”, представляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.32.20 при граници: имот № 032021-ливада на наследниците на Х. Д.Х., имот № 032021-ливада на „Продакс Котел” АД, имот № 000067 – полски път, имот № 032028-полски път, стар идентификатор кв. 0, съседи сегашни идентификатори 36681.32.28, 36681.32.21, 36681.32.19,36.681.31.67.

11. използв.ливада от 7.992 дка, 9 кат., находяща се в  м. „Арнаушки чеир”, представляваща имот № 034010 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.34.10, при граници: имот № 034011-ливада на наследниците на В. С. В., имот № 034017-полски път, имот № 034021-пасище, мера, имот № 034014-ливада на наследниците на В. А. Вълков, имот № 034013-ливада на „Продакс Котел” АД, стари идентификатори в кв. 0 и съседи: 36681.34.14,36681.34.13, 36681.34.11, 36681.34.17 и 36681.34.21

12. нива от 2.916 дка, 4 кат., находяща се в м.”Юрта”, представляваща имот № 046001 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.46.1, при граници: имот № 046002-нива на наследниците на И. Н. Х., имот № 300004-залесена територия на наследниците на Р. Н. П., имот № 300002- залесена територия на наследниците на С.И. П., стар идентификатор: кв.0, съседи: 36681.41.275, 36681.46.2, 36681.300.4 и 36681.300.2

13. нива от 91.700 дка, 9 кат., находяща се в м.”Среден кайряк”, представляваща имот № 059001 по плана за земеразделяне, с идентификатор 36681.59.1, при граници: имот № 000573, имот № 055027-полски път, имот № 055024-полски път, имот № І-Ю0367-скала на Община Котел, имот № 000366-полски път, имот № 59002-нива на наследниците на Д. Н. К., стар идентификатор: кв. 0 и сега съседи имоти 36681.55.369, 36681.55.27, 36681.48.573, 36681.59.2, 36681.58.26, 36681.58.367 и 36681.55.24

14. нива от 3.519 дка, 4 кат., находяща се в м.”Реката”, представляваща имот № 026009 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.26.9 при граници: имот № 000573, имот № 026008-нива на наследниците на С.Т. В., имот № 026006-пасище, имот № 000393- на Община - Котел, имот № 026010-нива на наследниците на Н. Б. М., стар идентификатор: кв.0, съседи: имоти №№ 36681.48.573 , 36681.26.10, 36681.26.393, 36681.26.6, 36681.26.8.

15. нива от 0.131 дка, 4 кат., находяща се в м. „Реката”, представляваща имот № 052002 по плана за земеразделяне с идентификатор 36681.52.2., при граници: имот № 052004-нива на наследниците на П. Р.Р., имот № 052003-нива на наследниците на С. М. Ж., имот № 052001-нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000308-населено място на с. Катунище, стар идентификатор: кв.0 и сега съседи:  36681.52.1, 36681.52.3, 36681.52.4, 36681.53.186.

16. използв.ливада от 3.401 дка, 9 кат., находяща се в м. „Попинци”, представляваща имот № 015006 по плана за земеразделяне, с идентификатор 19283.15.6, при граници: имот № 015008-ливада на наследници на Т. Р. И., имот № 015005-ливада – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 015002-ливада на наследници на Д.Г. С., имот № 015004- пасище, имот №  015007 – ливада на „Продакс Котел „ АД, стар идентификатор: кв.0, и сега съседи идентификатори 29283.15.7, 29283.1.5.8, 29283.15.5, 29283.15.6 и 29283.15.4.

при квоти на идеалните части както следва:

М.А.В. – 630/ 7560

Х.А.Б. - 630/ 7560

Милчо К.Г. - 630/ 7560

Н.Р.К. - 630/ 7560

С.В.Б.  - 210/7650

Р.Д.Б. - 210/7650 

В.Д.Ч. - 210/7650

В.Г.Б. - 210/7650 

Р.В.Б. - 210/7650

Г.В.Б. - 210/7650

Д.Т.Ч. – 378/7560

П.Т.Ч. - 378/7560

Ж.Г.Д. – 189/ 7560

Т.Г.Т. /Ч./  - 189/ 7560

С.С.У. – 126/ 7560

 И.С.Ч. - 126/ 7560

 А.Г.Х. – 42/ 7560

В.А.П. - 42/ 7560

Г.А.Х. - 42/ 7560

М.Р.Ч. – 126/ 7560

Ж.Н.Т. - 126/ 7560

Р.Н.Ч.  -  126/ 7560

М.Д.И. – 270/7560

Б.Д.П. - 270/7560

З.Н.З. - 270/7560

Т.И.Й. - 270/7560

Ц.А.М. – 135/7560

Д.А.М. - 135/7560

С.Т.Л. - 135/7560

Д. Т. Ш. - 135/7560

М.А.Б. – 90/ 7560

Д.С.Б. - 90/ 7560

А.С.Б.   -  90/ 7560

 

         Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му пред ВКС на РБ

                                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: